Словото

Сатурн

В гръцката митология е известен като Хронос – Бог на времето. Той е изобразяван с коса или сърп в едната си ръка, а в другата – кръга на времето и необходимостта. Това показва, че той владее времето и смяната на нещата. Косата символизира идеята, че всички неща, които попаднат под влиянието му, подлежат на разрушение. Сатурн е планета на съдбата, на кармата. В Библията е символизиран от Сатана, Изкусителя, а в Астрологията е познат като “голямото зло”. В окултната наука го наричат още Ариман, название заимствано от персийските мистерии, което има същите качества. Казват, че той е, който ни дава лъжлива представа за нещата и не ни позволява да видим истинската им форма. Понятията “голямо” и “малко зло”, дявол, Сатана, Ариман са чисто езотерични и крият в себе си съвсем друг смисъл от този, който е общоизвестен. “Дяволът е един от главните членове на изпитната комисия, пред която се явяват всички хора. Помнете, че всеки момент и вие се намирате пред нея. Следователно, не говорете лошо по адрес на дявола. Какви са неговите качества, това не е ваша работа. Неговата задача е да ви изпита, да ви прекара през сериозни изпити и тогаз да ви пусне готови в живота.”
В умствения свят Сатурн ни дава представа за неумолимостта на логическите закони. В духовния свят поражда гнет, притеснение, ограничение, с което ни напомня за суровата карма, чийто изпълнител е той. Във физическия свят дава богат жизнен опит и поражда меланхолични настроения и предпазливост стигаща до крайност. Той е главен показалец на критичния ум у човека, а също и на всички видове най-големи ограничения, изпитания, противоречия и нещастия изобщо. Той учи чрез страданията и ако човек се поучава от тях, тогава Сатурн става приятел. Докато роденият не се поучи от страданията и докато не благодари за тях, Сатурн му е най-големият му враг. Когато се разглеждат съчетанията му с другите светила, винаги трябва да се имат предвид принципите, силите и законите, качествата и свойствата на материята и световете, които управлява тази планета. Той има отношение главно към неорганизираната материя, неорганизираните сили и светове, които човек още не познава добре и не може да оползотворява и управлява. Сатурн е “пазител на човешката карма” – той държи сметка за всички видове нарушения и прегрешения, които се правят по отношение на Божествените и ангелските закони, управляващи живота на природата. Колкото повече се нарушават тези закони, толкова се потъва в гъстата материя на нисшите светове, където ограниченията и лишенията са по-големи. По количеството и силата на нехармоничните съчетания, които Сатурн образува с другите светила, определяме  човешката карма, както и средата й на проява. А по хармоничните съчетания разбираме в каква степен човек се е научил от висшите светове да управлява по-нисшите.
    В окултната наука Сатурн символизира “пазача на прага”, който не пропуска никой да влезе във висшите светове, докато не е подготвен. Докато човек не подчинил на висшето, Божественото в себе си, всички планетни сили, които действат вътре в орбитата на Сатурн и които обуславят развитието на личността, никой не може да мине по-нагоре. Т.е докато човек не надмогне своята личност, докато не мине през всички изпитания и противоречия и докато не изпие до дъно горчивата чаша, не може да мине зад орбитата на Сатурн, не може да мине през “пазача на прага”, за да влезе във висшия живот. Това е последната от седемте планети, в които са локализирани седемте творчески течения. Зад него вече са Уран, Нептун и Плутон, които имат отношение към висшия живот. Но за да дойде човек до този висш живот, трябва да мине през “пазача на прага”, който държи цялата му карма в ръката си. След като се изплатят всички дългове, тогава като свободна душа, човек може да влезе в новия живот, който Любовта и Мъдростта разкриват в него.
Сатурн представлява един от най-сложните архетипове в астрологичната мандала. Повечето от другите планети разкриват проблемните си страни, когато са в съвпад с него – и действително, той е архетипният “майстор на действито” сред планетите. Мрак, бедствия, болести и разложения – всички те са на раменете на Сатурн. Но той е управлявал и царството на Боговете през митологичната Златна Ера, древната пролет на човечествоото. Астрологически Сатурн винаги е бил свързван с буквата на закона, а не на Духа. Той често се явява като сигнификатор на бащата, също както Слънцето, но в случая символизира проблеми с него.
Сатурн е онази енергия в природата, която стои зад виолетовия лъч в спектъра и отговаря на тона “си” в гамата. Виолетовият цвят в чист вид произвежда сила, а в нечист вид – малодушие. В организма Сатурн управлява костната система, зъбите, коленете, ставите, сухожилията, лявото ухо и пр. той управлява и минералното царство. Като студена енергия подкосява живота и затова там, където действа в органическия свят, ограничава проявите на живота до минимум. Затова болестите му идват от простуда и липса на жизненост. Засягат се главно частите, които той владее.
Посредством спектроскопа учените са установили, че различните цветни лъчи имат вълни с различна дължина, с различен брой вибрации и с различни физични и химични свойства. Установено е, че червеният цвят (Марс) има най-дълга вълна и е носител на голяма топлина. Колкото се отива по-нагоре, вълните стават по-къси, броят на вибрациите се увеличава, топлината се намалява, докато се стигне до горната граница на видимия спектър – виолетовия цвят, за който може да се каже, че няма почти никаква топлина – той е лъч на чистата, студена светлина. Тази констатация на физиката е интересна, защото по експериментален път установява свойства на цветовете, които отговарят точно на описанието, което дава Астрологията. Марс е най-топла и огнена, докато Сатурн е най-студената планета – емблема на зимата и смъртта. В Астрологията го определят като “студен, сух и безплоден”, който създава студени, мудни, обичащи уединението, затворени, меланхолични, търпеливи, работливи, разсъдливи, трезви, с уравновесен ум, отличаващи се с голямо търпение, постоянство и издръжливост натури.
 Сатурновата енергия като студена и мудна в движението си, сгъстява и кондензира материята и се движи от периферията към центъра. Всичко що е родено от Сатурн, отново се прибира при него. Тази идея гърците са изразили с легендата, че той изяждал рожбите си. В човека прдставя нисшето Аз и тук има една дълбока, вътрешна връзка между него и Луната, за която е известно, че също представя личността – нисшата човешка природа. Като господар на нисшия Аз, той поражда по-висшите егоистични чувства, които се стремят да привлекат всички неща към своя център. Във великия Небесен човек Сатурн представлява костната система, затова и в човека костната система се намира под неговата власт. Под “костна система” в Небесния човек се разбират онези сили, които създават опора на нещата, на всички форми, които се проявяват. Както в Небесния човек, така и в земния, тази планета представя слуха. Ето защо Сатурн предразполага към онова дълбоко размишление, дълбока медитация и концентрация, при която умът влиза във връзка с висшите същества и слуша от тях словото на Мъдростта. Но за да чуе това велико Слово, необходимо е да затихне целият суетен ум на делничния живот и да се възцари великата вътрешна тишина, великото вътрешно мълчание – да не се чува никакъв глас от нисшата ни природа. Когато се говари за “гласа на безмълвието”, се подразбира това състояние на концентрация, на вътрешно себевглъбяване и в тишина на вътрешно мълчание, при което да се чуе “безмълвното” Слово. Сатурн е планетата на мълчанието. Затова и хората под негово влияние са мълчаливи, вглъбени в себе си, вслушват се, за да схванат великите идеи, които идат от центъра на Битието. Характерно още е външната самота и уединение. Под влиянието на Сатурн се развива яснослушането в човек. Влияе върху мислителните и разсъдъчни способности. Способността за схващане на вътрешното състояние на нещата се дължи на влиянието на Сатурн и Меркурий. Когато Сатурн е в добър аспект в хороскопа създава дълбочина в схващанията, но да се дойде до това, трябва да се издигнем над обикновенния живот. Твърдостта и търпението се дължат също на тази планета. Твърдостта в човека е скелета на моралния живот. Сатурн, който управлява висшите егоистични чувства, управлява и чувството на самоуважение. Скъперничеството също принадлежи на него. Сушата в природата, зимата са пак под негово влияние. Отровите в света се дължат на него и на Марс. Всичко, което попадне под Сатурн се прекарва през най-големи противоречия, но ако родения иска да стане човек в пълния смисъл на думата, трябва да мине през ретортите на Сатурн, за да се научи на търпение, да придобие твърдост и издръжливост и да се научи да мисли и да се вслушва в своя вътрешен глас.
Както всички останали планети и Сатурн има две проявления – нисше и висше, които са свързани с двата полюса на планетното течение, тъй като всяко планетно течение е поляризирано. Във висшето си проявление той дава разумност, причинно мислене и трезв и ясен поглед за нещата. В нисшата си природа се изразява в различни форми на ограничение, което се явява като студ, жестокост, равнодушие, небрежност, скъперничество, недоверие, страхливост, меланхолия, апатия и пр. Неговото място в хороскопа е от голямо значение – или издига човека до най-високото положение в живота или го принизява до най-ниската му точка. Най-често той издига човека високо и ако това не се оцени и условията не се използват, всичко се сгромолясва и сравнява със земята. Такива примери има много в историята – Наполеон, Хитлер и др. Повечето велики хора са имали на видно място силен Сатурн. Минали са през всички негови реторти и превъзмогвайки нисшата си природа са се издигали по светлите, но стръмни върхове на познанието, където вечно грее слънцето на Божествената Мъдрост.
Богът Кронос е приключил кариерата си като затворник в Тартар. Планетата Сатурн може буквално да ни постави в собствения ни Тартар, да ни окове във веригите на изолацията така добре, че да се чувстваме сякаш наистина сме в тъмна дупка в края на земята. Когато сме усетили влиянието на тази планета, довело до дупка от отчаяние и мрак, можем да се чувстваме толкова посрамени, така изплашени, че никога да не се издигнем от този мрак, който ни държи психологически сковани в Тартар много време. Именно страхът от това, че можем да не се надигнем никога и да постигнем каквото и да е, вината, задето сме извършили нещо ужасно в миналото, което следователно трябва да бъде наказано и унижението да си бил на върха на планината, преди да паднеш, е онова което е в основата на повечето сатурнови комплекси. Щом разпознаем тези енергии, независимо дали идват отвън, или от нас самите, ще научим, че единственият път нагоре и навън е като поемем лична отговорност за собствената си присъда. Мнозина страдащи от сатурнови проблеми си остават в своя изолиран “ад” с години, защото все още не са поели лична отговорност за ситуациите, предпочитат да винят родители, общество, шефа си и външни обстоятелства за тяхното продължаващо нещастие.
Сатурн е вътрешен учител. Този учител може да се превърне в тиранин, мрачен патриарх, обладан от законите и ограниченията, но може да стане и истински наставник. Ако се разбере, че съдбата посочена в нашия хороскоп е резултат от делата ни в миналите прераждания, ще ни стане ясно, че Сатурн ни посочва само слабите страни от хороскопа, пречката, в която можем да се спънем и да паднем. Когато тези места изплуват във вид на изкушения и ако ние не им устоим, изпитанието идва автоматично като логично и естествено следствие. Това е така, защото всяко нарушение носи в себе си зародиша на наказанието. Ние получаваме наказани не за това, че сме били подложени на изкушение, а защото сме се поддали на него.
Сатурн дава голям брой най-благородни качества: такт, дипломатичност, методичност, системност, търпение, настойчивост, чест, честота, чувство за справедливост и вярност, философски дух, аскетични наклонности, дарба за концентрация и бавна, но постоянна тенденция за издигане в живота. Нисшата проява прави родения нерешителен и несмеещ да поеме отговорност. Той запазва ловкостта, но става потаен, подозрителен, мрачен, стремящ се към самотност. Дава още студенина, бездушие, догматизъм, страхливост, песимизъм, скептичност, отмъстителност, алчност, готовност към насилие и др.
Сатурн предразполага към разнообразни занаяти, които имат отношение към неговата сложна природа. Като се започне от големите световни дипломати и политици, през крупните финансисти и се стигне надолу до каменоделците, миньорите и земеделските работници. Под негово влияние са и печатарите, които работят с оловото – метала на Сатурн. Според Мишел Гоклен хората на науката попадат под влиянието на Сатурн. Когато се проследят статистически рождените карти на учени и физици, се вижда преобладаващо разположение на Сатурн в т. нар. “гокленови зони”. Но ако научната мрачност е свързана с тази планета, това се отнася и до научната мъдрост.Френологически Сатурн управлява способностите за размишление, сравнение, причинност и разсъждение, които се намират в горната част на челото. Управлява също и личните и егоистични чувства – себелюбие, себеуважение, честолюбие и чувствата на твърдост, скритост, предпазливост и пр., които се намират на върха на главата – на границата между задната и горната – темето.

Síocháin Leat

Категории