Словото

СВЕТЛИЯТ КРЪГ

СВЕТЛИЯТ КРЪГ

VI година (1926-1927), Тридесет и втора лекция на Младежкия окултен клас, държана от Учителя в София на 15.V.1927 г., неделя

Само светлият път на Мъдростта води към Истината!

Тя постоянно ни весели.

Кой е правият път за самовъзпитание?

Фиг. 1

В тази линия АВ (Фиг. 1) има препятствие някъде, например в точката С. Представете си, че се движите по тази права линия с едноизмерно съзнание. Тогаз как ще преодолеете препятствието С? Това същество, което се движи по правата АВ, като дойде препятствието С, трябва да се повдигне, значи да отиде във второто измерение. Като срещнем препятствие в живота, понеже в мислите се срещат известни съпротивления, трябва да се повдигнат мислите. Да допуснем, че някой е още в идеалния живот – живот, за който страданията са чужди. Човек в идеалния живот всичко, каквото поиска, го има. Той не знае лишения, болести в черния дроб и прочие. Но всичкият този, идеалният живот, има отражение при слизане в реалния живот. И без това отражение животът не може да се зароди.

Представете си следното: вие мислите, че сте богати. Всеки един от вас може да е идейно богат и може да си въобрази, каквото иска. Кой от вас не може да бъде богат идейно, кой от вас не може да бъде цар идейно? Той може да си помисли, че е богат, че е цар, но когато дойдеш да реализираш тази идея, ще срещнеш съпротивление, понеже всички желаят да бъдат царе, а на физическото поле няма възможност. В идейния свят има всички възможности, а в материалния свят няма всички възможности. Следователно, когато ние кажем, че е потребна вечността, то тя е потребна за материалния свят. Т.e. за това, което в идейния свят става за момент, за него в материалния свят трябват милиарди години, за да се реализира. Препятствията в живота произтичат от факта, че в материалния свят при сегашните условия това, което вие желаете, не може да се реализира веднага – нямате ги сега тези възможности. Затова ще дойдете много пъти на Земята. Да допуснем, че един първичен човек се ражда в растителното царство. Растенията са само една фаза на човешкия дух. Животните са друга фаза. Сегашното човечество не е последната фаза – то е още една преходна фаза. От тези фази на живота има милиарди форми, които съставляват красотата на този живот.

Как може да реализирате идеите, които имате в себе си? Например вие искате, да кажем, да имате една копринена дреха, а пък живеете в една страна, дето не знаят как да обработват коприната; искате ябълки, жито и прочие – но в тая страна не може да имате лесно и ябълки. Често пъти вие искате да ви дадат другите хора това, което те нямат. Това от тях още не е опитано. Идейно схващате как да бъдете милостиви, а като речете да го приложите, не знаете как. Например един човек иска от вас дрехи, пари или храна. Как ще му услужите, за да е той доволен? В дадения случай, в дадения момент ти можеш да бъдеш любезен само с едного. С всички не можеш да бъдеш любезен в дадения момент. Един учител няма възможност в един университет да бъде любезен с всички в даден момент. Законът е: ако ти не можеш да обичаш едного, ти не можеш да обичаш и другите.

Вие не се стремете да реализирате най-малките идеи. Формата на един лист и неговото състояние зависи от състоянието на цялото растение. Когато цялото растение е с добър сок, то всички листа ще бъдат добре. Ако дървото се стреми да подобри само един лист, то ще се обърка. Затова започнете с основната идея: да възлюбите живота! Някои хора правят усилие да станат добри. Да се стреми човек да придобие живота –това той не може. Животът не е нещо, което можеш да придобиеш. Щом слезем в реалния свят, при слизането в нас се заражда един импулс да придобиваме нещата тъй, както ги придобиваме горе. Горе веднага ги придобиваш, но тук трябва да чакаш. И затова се намираш в противоречие. Тогаз ще измениш своето съзнание, ще намалиш бързината на съзнанието си. Или, казано на съвременен материален език, ще намалиш движението си. Ще се ограничиш с икономичността. Всеки един житен клас представлява химическа лаборатория на много работници за изработване на житни зърна. И колко много трябва да се иждиви, за да се образува една мисъл във вашата душа и да се реализира!

Да допуснем, че си българин, но си живял като лемуриец, като атлантец, като французин, англичанин, русин, грък, турчин, китаец и пр. Когато искаш да изразиш една своя идея, всички тия народи имат думата, понеже ти си свързан с тях. Общият закон е: всеки един писател пише, задрасква, пише, задрасква, а когато пише някой път без погрешки, това е изключение. Цялото ваше минало ви влияе. Вие освен това възприемате и много други влияния отвън. Някой път сте скръбен. Като станете, неразположен сте. Има изменение на мозъчните ви центрове. Сънувате, че ви гонят разбойници – Сатурн е пратил своите стражари. Събуждате се с влиянието на Сатурн. На другата вечер сънувате, че сте в някой храм и там виждате някои жреци. Това е влиянието на Юпитер. Третата вечер сънувате хубава природа: небе, звезди, слънце – мечтаете. Това е влиянието на Луната. Въображението е коренът на идеите. Луната се счита като майка на религиите. Или сънувате, че си правите венци, късате цветя и пр. Това е влиянието на Венера. Или пък събуждате се и сте настроени да се борите. Това е Марс. Ще вземете от енергиите на Марс толкова, колкото ви трябва. За да вземете, колкото ви трябва, то веднага ще затворите крана в нужния момент. Най-напред ще се спреш при Марс и ще кажеш: „Колко ми трябва от тази енергия?“ Веднага ще я привлечеш към челото отпред. Вземи потребното количество в дадения случай. С други думи, в дадения случай вземи само една основна мисъл – тогаз в тебе ще заработят и други центрове. И няма да се мине половин час, твоето войнствено настроение ще се замени с миролюбиво състояние. Ще се сменят енергиите на мозъка. Така ще се справиш със своите състояния, когато сутринта се събудиш с желание да се бориш.

Та през деня ще минете не само едно състояние, но може да минете десетки състояния – и те ще окажат своите влияния. Енергиите на Марс са около ушите, енергиите на Сатурн са отпред на челото – мястото на разсъдъка. Някои от вас сте тип на Сатурн. Часовете на Сатурн не съвпадат с другите часове. Тъй че вие имате влияния от всички планети, от целия Космос. Тъй че красивите състояния в живота не ги създавате вие. Те са една благодат. Да не мислите, че вие създавате красивите си състояния! Когато те дойдат, пазете ги! Ако Слънцето не изгрява, какво състояние може да имате? Или ако няма нито едно живо същество, какво ще бъде вашето настроение?

Всяка идея, която се изразява в идейния свят, трябва да се реализира във физическия свят. Във вашия живот трябва да имате една основа, която да е неизменна. Това АВ на фигурата в началото е основа в дадения случай. Вашата основа трябва да е неизменна. Ако подпушите вашата енергия в основата си, какво ще стане с основата? Ако се пропука тази основа, какво ще стане с вас? Какво може да постигнете? Ето какво разбираме под пропукване: да допуснем, че имате два възгледа за живота. Тогаз вашият живот не може да има постижение. Не трябва да имате две идеи за живота. Например вземете едно просто чувство. Да кажем, че имате стремеж да се нахраните. По колко начина може да се нахраните? – Само по един начин. Тази храна трябва да я възприемете чрез устата си. През друго място не може да я приемете. Ангелите приемат храната през порите си. Храненето през порите става у нас несъзнателно. Например порите всмукват праната от въздуха.

Могат да се постигнат вашите идеи, и то не със съзнание или самосъзнание, но или чрез подсъзнанието, или чрез свръхсъзнанието. Има два начина. Например искаш да си припомниш нещо. Помисли известно време за него и го остави. И след това то ти се съобщава. Има един разумен закон, който действа в случая. Има една плочка, на която е написана тая идея, която искаш да си припомниш. Но ти със своето самосъзнание си изместил тази плоча. Остави на своето подсъзнание и свръхсъзнание да намерят плочката. Остави свободно съзнанието си да работи! Това е закон – трябва да го приложите отлично в Духовния свят и във всеки друг свят. Имаш една идея. Начертай я в съзнанието си. И като се мине известно време, дойде ти вдъхновение – и тогаз запали лампата и пиши! Прекрати ли се вдъхновението, престани. Дойде ти пак вдъхновение, ти в това време копаеш – остави копаенето и пиши! Турците казват: „Капка по капка – вир става.“ Значи днес една малка идея, утре една малка идея – и всичко това остава в нас като склад на нашия живот.

Ако се занимавате с живота на всички велики хора, ще видите, че те са минали през такава строга дисциплина, през такива страдания, каквито вие даже не подозирате. Чели ли сте за живота на Толстой? Чели ли сте романа „Възкресение“ от Толстой? Каква е идеята на тоя роман? По кой начин трябва да възкръсне човек? – Трябва да поправи всичкото свое минало.

При своето самовъзпитание човек трябва да добие чистота! Няма по-хубаво нещо на Земята от чистотата! Да бъдеш изчистен тук, на Земята, това значи да живееш в рая. Чистотата е нещо, към което трябва да се стремите. Чистотата трябва да изучавате като един закон. Това е хигиената в живота. Желанието има своята тежест. Не увеличавайте желанията си! Не вярвайте на своите чувства! Не залъгвайте чувствата си! Например гладен си. Не залъгвай глада си, като туриш едно бонбонче в устата си, за да не си гладен. Този начин на самовъзпитание, новият начин за самовъзпитание, трябва да ви стане естествен. Вие трябва да се домогнете до него. Следователно трябва да имате една основа. Не трябва да имате две разбирания за живота. Трябва да имате само едно разбиране! Науката носи светлина за ума. Добрият живот носи топлина за сърцето. Има една вътрешна топлина. При самовъзпитанието влиза и следното: когато чуеш нещо да ти се чете, ще кажеш: „Това нещо струва, само че тая идея не е още довършена.“ Не казвай: „Това нищо не струва!“ Всичките форми, които сега съществуват в Природата, са начини за трансформиране на човешките енергии. Известни птици със своите форми, известни растения със своите форми могат да трансформират вашите енергии. Някои звезди, изворите могат да трансформират вашите енергии. После, някои автори може да си изберете, които да трансформират вашите енергии. За същата цел може да си изберете някои художници, някои музиканти и прочие.

Следното ще държите като първо правило в живота си: отдавайте на всеки човек толкова право в дадения случай, колкото и на себе си. Ни повече, ни по-малко! Идейно това се спазва, но реално не се спазва. Например умният господар, ако дойде слугата при него, ще постъпи с него по това правило. В педагогиката казваш на детето то да ти разправя. И ако ти го разбереш добре, то после ще влезе в твоето състояние, ще те разбере. Да се организира едно общество, това е най-трудно, понеже обществото не е само един механически сбор – това е проникване на множество интереси. Има обществени интереси, умствени интереси, духовни и пр. Мнозина от вас в умствено отношение сте се подпушили. Трябва да работите в това направление. Мнозина от вас имате интерес към някое изкуство. Трябва да изработите нещо. Някои от вас се интересуват от алхимията, от въпроса за еликсира на живота. Някои от вас се занимавате с качествата на щастливите числа. Всеки ден си има щастливи числа. Ние ги наричаме щастливите моменти в живота. Например слизаш от трамвая и отиваш на гарата, и точно тренът ще тръгне – тъкмо навреме си отишъл. Или пък отидеш – и тъкмо тренът тръгне вече. Трябва да се образува във вас вяра. Има един велик закон: трябва да намерим съотношението на идейния свят с реалния свят. Това е закон за хармонизиране на двата свята.

Фиг. 1

Да начертаем на дъската един квадрат (фиг. 32.2). С този квадрат трябва да вършите всичките работи. Къде е най-голямата мъчнотия в квадрата? Квадратът е реалният свят, а кръгът е идейният свят. В тази рисунка на квадрата имате една и съща основа – АВ. Но тази основа в единия триъгълник – АВС, произвежда едни резултати, а пък в другия триъгълник – АВD, произвежда други резултати. D е свързан с центъра на Земята, а пък С е свързан с центъра на Слънцето. Има две течения в човека. И вън от човешкото тяло те образуват един кръг. Има течение от главата към краката и от краката към главата. И затова се казва: каквато е главата, такъв е и целият човек. Затова човек трябва да мисли дълго време, за да стане здрав. Човек така образува един кръг около себе си, и този кръг очиства цялото тяло – и човек е чист и здрав! Когато човек образува този кръг, той може да пише. Той може да има много постижения. Човек отлага, отлага да пише, но когато се образува този кръг, той пише. Всички трябва да направите около себе си този, светлия кръг!

Уточнение: Учителя показва с ръка, че този светъл кръг върви напред и назад около тялото.

Тогаз ще бъдете и защитени от всичките бури на живота! В астрологията ще извикате на помощ влиянията на всички планети.

Няколко души да напишат една нова форма, която в българския език 200-300 години не е казвана! Намерете корени отнякъде и създайте нещо, например създайте една нова дума!

Само светлият път на Мъдростта води към Истината!

Тя постоянно ни весели.

Категории