Словото

СЕДМИЯТ КРЪГ НА ЖИВОТА

СЕДМИЯТ КРЪГ НА ЖИВОТА

VI година (1926-1927), Тридесет и трета лекция на Младежкия окултен клас, държана от Учителя в София на 22.V.1927г.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината!

Размишление

Ще ви задам една задача: ще се разделите на групи, ще разпределите всичките книги на Библията, ще проучите характерите, които се срещат в тях. Например коя е характерната черта на Авраам – той излезе из бащиния си дом – туй е послушание. И Авраам ходи в страни непознати. Ходи в Египет да се учи. Ходи и се връща: Абра-Хам. Какво мислите, откъде почерпи Авраам този идеал – от гледището на сегашната култура? При сегашните условия казваме: „Нашите условия са много трудни, ние едва можем да издържаме.“ Питам: в онези тъмни времена откъде почерпи Авраам тази сила?

В човешкия живот има един движещ се кръг – той е седмият кръг на живота. Шест кръга има на живота, които не се движат, а седмият е постоянно в движение. И човек, който схване движението на седмия кръг… И в окото е същият закон: в окото има шест кръга, но за да познаеш окото – онзи, който не може да види седмия кръг, той нищо не може да изучи от окото. Да не мислите, че всеки може да изучава окото? Така е и във физиогномията – трябва да изучавате чертите, които се движат. Има известни подвижни черти на лицето – те са, които дават характера. Не са костите, които определят човека. Една кост, тя не определя силата на човека. Постоянното изменение на вашите устни, на вашето лице, на вашите очи – това показва характера – това, което се движи. Тогава от една мъртва мумия какво ще изучаваш? Казват: „Гениална статуя – той е схванал една основна черта, някоя добродетел.“ – Никаква добродетел няма. Това става дотолкова, доколкото скулпторът е турил в статуята известна идея. Всеки един автор, като работи дълго време, туря своята мисъл в камъка вътре, за да го направи ценен. Затова именно трябва да четете хубавите книги, да мислите хубаво, да направите тялото си, ръцете си, челото си ценни – такива. Трябва да мислите – това е цяла философия.

Само по този разумен начин може човек да се повдигне. Не че сега ще създадете своя организъм – ще трансформирате набраните енергии. У вас има толкова енергия излишна, че не знаете какво да я правите. Вие приличате на майка, на която детето е умряло и млякото ѝ е напращяло и тя чувства болки. То трябва да се издои. Трябва да се трансформира и ако това не стане, ще се създадат страдания, страдания, страдания вътре. Ще се създадат болести, от хубавото ще излезе лошото.

Сега именно ще схванете у вас този, живия кръг, този, седмия кръг. Дойде ли една хубава мисъл, дръжте я. Реализирайте я. А вие изпуснете тази, хубавата мисъл, кажете: „Не е за мен“ – и ви се наложи следващата, която е от долен свят. С хубавата идея ще работиш, а с лошата ще се мъчиш, ще се трудиш. Вземете германския император – не мислете, че не е умен, той имаше знание. Откакто са го изпратили в Холандия, той реже дървета. Шест хиляди дървета е нарязал от мъка, за да трансформира енергията, иначе щеше полудее. Реже целия ден, какво ще прави? Той се отдалечи от своя народ, а като божество го считаха всички германци.

Сега ще разбирате основния закон. Вие не сте поставени при по-лоши условия, отколкото Авраам беше поставен – относително. И кога може да се реализира известна мисъл? Понякога вие държите тази практика на света – очаквате като от една лотария, че ще спечелите. А то може да излезе, а може и да не излезе – не чакайте! Едно правило: един приятел ти обещае да дойде навреме: в 5 часа, в 7 часа – не го чакай, щом дойде време, тръгни. Така се създава характер в света. Защото в отлагането има чисто психологически причини, които ви спъват. Има някои същества заинтересовани, които ви спъват, за да използват вашите енергии. Това е духовен вампиризъм – спъват ви, за да използват вашите енергии. Някой път дойде ти хубава, светла идея, а те кажат: „Не му е времето.“ Ти се спреш – погълнат енергията ти. Ти направи един опит – може да не сполучи, но този опит това ще бъде едно благословение. Не се плаши, че не можеш да постигнеш нещо: направи опит – един, два, три, четири, пет опита – по този начин ще държиш обезсърчението отвън. Отвън личността нека се обезсърчава, колкото иска, индивидът нека се колебае, колкото иска, но душата като дойде – тя е тиха, неизменна като океана, като небето отгоре! Нали искате да носите една нова култура в света – как ще я носите? Ако отидете сега в Америка, цели окултни школи има с ред правила: какви ли не упражнения правят, много продължават и много малко резултати имат. Приготвят се те. Постоянство, постоянство има в тях. Че не може да сполучите, това не е грях. Трябва да имате постоянството на мравката.

В своето бягане Мохамед, обезсърчил се в своето учение, мислел да се отрече от него. Влязъл в една пещера, навел глава, замислил се. Гледа една мравка, която носела един висок товар на едно стръмно място. Той броил: 99 пъти се качвала и падала, на стотния път успяла. Той си казал: „Ако мравката има такова постоянство…“ Той последвал нейния път и успял. Умният човек може да използва много малка подбудителна причина. Тази мравка никога не е мислила за Мохамед. Умният човек вижда тук една отлична черта на постоянство.

Сега, разбира се, няма да се ограничите в една посока. Каквото ви дойде, всичко, каквото се случи с човека, все работи за неговото добро. Кога? – Когато спазва Божиите закони. Не е въпрос само човек да придобие известна философия. Много философи изгубват своята философия на стари години, много поети изгубват своя талант, много музиканти. Питам: защо им е тази музика? – Не! С поезията си трябва да умре човек, с философията си, с музиката си да умре човек. И аз харесвам в това отношение живота на Калвин. Идея е имал той. На умиране, като дошли да го причестят, казал: „Няма нужда, и без кардинали ще ида на Небето.“ Ето една хубава черта на постоянство. „Не се нуждая никой да ме изповядва, нито между Бог и мен да има някого.“ Това е човек, който умира с убеждението си. Отличен човек е той. Нали сте чели за живота на Калвин? Той е бил малко ексцентричен. Но една хубава черта е това.

Уточнение: Раздадоха се номерата за Писанието – за упражнението.

Ще ви дам едно упътване. Когато изучавате псалмите, изучавайте най-важните от тях. За вас са нужни тези псалми, които са най-важни. При какви условия Давид ги е писал, как се очертава характерът на Давид? Така, като минете отгоре, с един птичи поглед, да схванете основното във всеки псалом: неговия характер, неговите стремежи и разбирания. Там е неговата красота. За онези от вас, които са изучавали Исайя, кои глави са най-важни? От ваше гледище вие как схващате, обективно. После, какво може да изучите за характера на Исайя, как ви се вижда да го охарактеризирате? Каква е разликата между Исайя, Еремия, Езекиил и между малките пророци? После, от посланията на апостол Павел, от разните условия, при които е бил поставен, можете ли да извадите какъв е бил неговият характер? Най-първо Павел е бил много голям оптимист, но след като са го били пет пъти, казва: „Братя, с много големи страдания се влиза в Царството Божие.“ После се оплаква от беди, от болести, и най-после, дошъл до едно вътрешно състояние и казва: „Кой не се е разколебавал, че и аз да се не разколебая?“ Но това са временни състояния. Но Павел има една основна черта, той казва: „Пътя опазих, вярата опазих, сега ми остава венецът на живота.“ Ще схващате основните черти, не подробностите. После, от псалмите ще схващате най-важните изречения, основните идеи, които минават през всички псалми, или най-важната идея, която минава през пророчеството на Исайя или през посланията на Павел…

После, някой път ще направите опит кои тонове ви влияят най-добре: целите тонове или полутоновете. Може да направите опит, когато се взема до в четири такта, после – 1/2, 1/4, 1/8, все в кратки интервали – какво влияние упражнява известен тон. От ваше гледище, когато се произнесе известна дума, например думата любов, и вземете един тон висок, къде трептенията са повече – във високия тон или в думата любов? Колко трептения има в думата любов? Може да достигнете известни трептения, където музиката може да се превърне в говорима реч. Може да се дойде дотам, че онзи майстор, който свири на цигулка, като свири, да може да говори цигулката.

Вие още не сте се учили на закона на красноречието: да произнесеш една дума – думата наука, или любов, или истина, или каквато и да е. Изберете си една дума, произнасяйте я, докато вие станете доволен от тази дума. Сега може да ви кажа, че не знаете да говорите български. Аз съм присъствал на речите на професори и прависти, но това не е говорене. Когато един професор е запознат с науката добре, не теоретически само, но и на опит, думи има в неговата реч – има една самоувереност, последователен е той, много не говори.

В експерименталната наука трябва да впрегнем математиката, не само да работим с числа – след много числа изкараш една нула. Аз ще ви кажа за задачата на тази нула, какво означава – това са условията, при които твоята идея може да се разрасте. То не е нула това. Нулата, това е една единица в отрицателен смисъл, в магнетичен смисъл. Това показва какви са условията, при които в пасивно състояние една идея може да се реализира. Всички идеи се реализират под нулата. Тогава какво ще кажете? Представете си, че това е почвата. Искате да реализирате растенето на едно зърно. Нали тук АВ е нулата. Под нулата ще го посеете. Всички идеи са под нулата – това е почвата. Щом дойдат страданието, препятствия известни, тук е вашата идея: като влезе една идея там, тя е по-силна. Всяка една идея, посадена в мозъка, тя има живот, както едно житно зърно. Ти посади идеята в мозъка си вътре и не я бъркай – вие само ще поливате вашата идея. Тя ще порасне като една ябълкова семка или като зърното; да не ви смущава, че е малка като просо – не е така. Тук е животът, който се проявява като просо, животът, който се проявява като ябълка. Животът не е казал последната си дума. След това, щом мине тази фаза – това е първата фаза, на растенията – след това ще почнат идеите да се реализират над нулата. Под нулата – това са растенията. Нашият живот сега се реализира във въздуха например.

Има известни идеи, които сега се реализират във въздуха. Пък ще дойде време, когато известни идеи ще започнат да живеят в една по-рядка среда – в светлината, други – в топлината, в електричеството, в магнетизма. Сега, ако нямаме въздух… Известни идеи не може да се реализират без въздух. Известни идеи без вода не може да се реализират. Вие не сте изучавали живота на поетите. Аз забелязвам: при известни поети – има английски, от старовременните и сегашните – човек, като е пил вода, пише едно, като е пил ликьор, пише друго. И аз мога да ви кажа за един поет какво е пил той, като е писал поезията си – чай ли е пил, или друго. Например има известна фаза, когато поетът е вземал сладко: той е възбуден, има известно странично влияние на някой сладкиш – упражнил е той известно влияние върху поета и то се е отразило в поезията вътре. След това, на обяд яденето не е било сготвено и той е турил известна строфа, която показва, че яденето не е било сготвено. Ще кажат: „Поезията е велика“, а като погледнеш – и чаят е вътре, и кухнята е вътре, а казват: „Поезия!“ И след това в някои поети виждаш – той е писал, когато се е молил самичък, в уединение. Чета, след това казвам: „Това е поезия!“ Виждам го отнесен в онази, чистата мисъл, и като го четеш, разширява се душата ти. Ние всички сме подложени на тези влияния, ние не можем да се избавим от външните влияния. Това не може да ви обезсърчава. И най-великите хора, и поетите – всички все се повлияват.

Че Христос, като влезе в храма, какво имаше да Го смущава, че продават? Но като хвана един камшик – и маси, и всичко претури. Защо го направи това? Как, знаем ли интимната причина каква е? – Това са влияния отвън, те го предизвикаха. В душата Му се появи едно възмущение: в тези хора няма чувство на святост, обърнали са всичко на пазар. „Вън търговците! Имате право из целия град да продавате, навсякъде сте опетнили, и тука ли? Стига вече!“ Изводът е, че у вас има едно свещено място. Не опетнявайте това, малкото място – сърцето. Навсякъде да е опетнено тялото, храмът там – нека да е чисто сърцето ви. Поне това, малкото място – сърцето, да е чисто. Микроскопическо дори да е, колкото един лешник, това място да е чисто. Това, свещеното място – то е човекът. Една малка стаичка трябва да си имате. Навсякъде, в целия град търгувайте – но да си имате едно местенце, така, място свещено. Какво бихте казали вие днес?

Един виден адепт, който бил запознат с магията, имал си той жезъл, кръгове, чаша. Идва му на гости друг един маг, той го завежда в светилището си, където никого досега не е въвеждал. И какво става? Онзи му открадва чашата и жезъла. Кой е виновен? – Той не трябваше да отваря храма си. Няма какво да се показваш, този храм е за теб. Няма какво да отваряш сърцето си, да го показваш на хората. Човешкото сърце нека седи затворено. През него трябва да мине животът. И ако иска някой да познае моето сърце, само по един начин може: ще стане на чиста кръв и тогава само може да мине. Ще влезеш в стомаха, ще те сдъвча – тогава ще минеш през сърцето, през дробовете: ще станеш червен. Ще разбирате това духовно. Както казва Христос: „Ако не ядете…“ Това е закон. Аз ви говоря като на млади. Старите хора какво ги очаква?

Въпрос: Нали и ние ще остареем?

Ако остареете като старите, ще остареете. Сега трябва да покажете друго. Трябва да се борим с миналите поколения. Може би ред поколения трябва да се борим – десет, петнадесет, двадесет, за да реагираме срещу една лъжлива идея. Това не е за обезсърчение. Злобата, омразата – това са наследствени черти, придобити отпосле. Старостта отпосле е придобита. Та сега, по обратния път на развитието, постепенно трябва да реагираме. Може в един живот да не постигнем това – може в един, два, три, в четири. В този живот все пак ще постигнем нещо. И в този живот можем да постигнем нещо. В Писанието се казва: „Почина си и заспа, умря стар и сит от дни, прибра се при отците си.“

Упражнения трябват. У някои от вас стомашната система произвежда грамадна енергия. Някои от вас живеете в стомашната система. Пък някои живеят в белите си дробове, трети – в главата. Всичко това трябва да се хармонизира. Няма какво да се смущавате. И когато дойдат енергиите на стомаха – едно сгъстено състояние е това, едно страдание. Не мислете, че само за вас е страданието, то е общо за всички. Колкото човек е по-повдигнат – толкова по-големи страдания има. Само че на страхливия човек във физическото поле като му дойдат страданията, главата му за една нощ ще побелее, а духовните хора издържат. Не мислете, че не страдат, но те съзнават, че трябва да минат този път.

И в сегашната наука, в тези науки, които имате, се упражняват вашият мозък, чувствата; а известна храна упражнява стомаха. Въздухът преди хиляди години е бил в едно състояние, сега е в друго състояние. Сегашната светлина на Слънцето не е такава, каквато е била преди хиляди години. Животът сега не е такъв, какъвто е бил преди хиляди години. Ние трябва да използваме тези промени. Животът на Земята и условията на Земята са се изменили. Вие трябва да използвате миналото, но не мислете за него. „Ама аз щях да бъда виден човек.“ Да кажем, вас ви познава цял един народ, но утре целият този народ изчезне – кой ще ви познава? Нима едно време нямаше видни шимпанзета – къде останаха те? Нима нямаше видни млекопитаещи: навсякъде из горите всяваха страх и трепет – кой ги помни сега? Изучават ги някои. Дървета имаше грамадни. Дърветата са много тщеславни – завземат грамадно пространство, за да блеснат. Цветята са малко по-скромни. Но тези, големите дървета… това е за полза, не е лошо. Култура са създали те.

Понякога, по закона на атавизма, ние минаваме живота на растенията в миналите векове, събужда се у нас това чувство, но то да не ви обезсърчава. Тогава ще изучавате живота си. Казвате: „Да имаме знание.“ Колкото повече човек знае, толкова повече страда. Да кажем, някой от вас има ясновидство, може да види тайните мисли на хората. Какво ще ви ползва това? – Че ти в ясновидството ще видиш най-първо, че ти си непостоянен. Ще видите лошото у себе си. Сега вие не се виждате и мислите, че сте много добри. Хубаво е да мислите. Но да не ви се отварят очите преждевременно. По-добре е да започнете с положителната философия, да виждате доброто в хората. А като станете адепт, тогава ви се позволява да виждате и лошото. Щом мислиш за слабостите, ти се заразяваш. За доброто мисли! Тази е философията сега. После ще дойде една фаза, когато ще изучавате недъзите на хората, но това е още далече. Нали ви дадох един пример: един учител накарал своя ученик да чука сол и му казал да мисли за всичко, само не и за носорога. А той през цялото време само за носорога мислел. Например вие седите, четете, а някой ваш приятел ви е казал една дума – това е все в ума ви: „Ама неговото обръщение не е хубаво.“ Пак седите, пак това: „Той за мен така да говори!“ После тупнете с крака си: „Аз ще му кажа!“ Кажете му и пак не става работата. Неразбиране е това. Не че е лошо – това е един приятен разговор. Но казвам: може да се избиете тъй с един ваш приятел.

Аз да ви дам едно правило: носете си една кутия локум. Не ви посрещне някой добре – извадете кутията: „Заповядайте един локум, една чаша вода. Много Ви обичам. Аз бих желал и друг път така да ме посрещнете.“ Не се подиграваш: това е една философия и за теб, и за него. И вашият приятел се изсмее. Но колко е мъчно да го направи човек. Ти го изваждаш локума от джоба, но като речеш да го направиш, ще кажеш: „Не ми подобава, това не е искрено.“ – Не, не, ти го направи! Ти като мошеник му дай локума. Ти като станеш като праведник, няма какво да му даваш локум. Всяка една сестра – носете кутията. Това са хубави правила за младите. Кажете: „А, сестро, Вие сте говорили много хубави работи за мен, аз Ви благодаря за препоръката.“ Нали е красиво!? После, ако разполагате с повече средства, на онзи, който ви е „препоръчал“, говорил е нехубави работи за вас – една хубава кърпа ленена или коприна направете подарък, с особено внимание, с известен стих. Хубава работа е туй за възпитание – да надделее човек над някои свои чувства. Пък като го направиш, като ти мине, ще усетиш една вътрешна радост – едно вътрешно самоодобрение, че постъпката ти е права.

И тогава ето какво ще стане – тогава носът ви тук, при основата, ще започне да се разширява. Когато идеите на хората започнат да стават дребнави, основата на носа започва да се стеснява. Тук трябва да расте носът. Тази основа трябва да съответства на долната, симетрия трябва. Можете всички да турите здрава основа. Може – от вас зависи. И когато започне носът да изтънява, не е хубаво. Когато носът започне да става остър като на някой орел, тези хора стават критици, недоволници. Това са правила, не че от носа зависи. Носът е израз на тези идеи: там те се складират, те се складират върху устата, върху веждите. Какво означават веждите? – Веждите са предел на духовния и физическия свят. Граница са те между Божествения и човешкия свят. Следователно складират се в дебелите вежди и в тънките – зависи каква е границата.

Упражнение:

Като ученици на велика Школа вие трябва да се изучавате, да знаете какви сили и способности криете в себе си.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината!

Категории