Словото

Сидерален и тропически зодиак

   

Зодиакът е една от четирите базови опорни точки на астрологията наред с планетите, домовете и аспектите. Буквалното значение на думата „зодиак“ е животински кръг. Зодиакът съдържа в себе си 360°, в които попадат 12 знака по 30° всеки. Може да се каже, че зодиакът е координатна система, върху която се проектират всички небесни феномени. В aстрологията се използват няколко зодиака, които взаимно се допълват по форма, съдържание и смисъл – това са тропическият зодиак, сидералният зодиак, тропическият вавилонски зодиак и астрономическият зодиак. Всеки от тези зодиаци има своята роля при изграждане на телата-обвивки на човека, както и на неговата съдба. Никой от тях не е по-силен за сметка на другия, всеки зодиак участва активно и адекватно в живота на всички живи същества. От нас се иска правилно да превеждаме небесния език и да разбираме говора, Логоса, Словото на Небето.

 1.    Ф о р м а  н а  з о д и а ц и т е

Най-масово  използваният  зодиак  в  съвременната  астрология  е  тропическият.  Древната, индийска,  арабска  и  елинистична  астрология  са  използвали  и  използват  най-вече  сидералния (фиксиран) зодиак. Във Вавилон е намирал приложение и тропическият вавилонски зодиак, а с т.нар. „астрономичен“ зодиак се занимават съвременните астрономи, употребявайки за него всеизвестното понятие „еклиптика“ – равнината на земната орбита около Слънцето.

 Т р о п и ч е с к и  з о д и а к

Тропикът  на  Рака  е  паралелът  на  23°27'  северна  ширина,  а  тропикът  на  Козирога  е паралелът на 23°27' южна ширина. От гр. „τρόπος“ – обръщане. Името на този зодиак идва от това, че има едно привидно „обръщане“, което прави Слънцето между двата тропика в период, който определя средната дължина на годината. В тези паралели Слънцето веднъж годишно грее точно под ъгъл 90° – в тропика на Рака на лятното слънцестоене, а в тропика на Козирога – на зимното слънцестоене.   Съвременната   астрология   работи   най-вече   с   този   зодиак,   който   не   отчита прецесията, а само смяната на сезоните – всяка пролет започва със знака Овен.  Тропическият зодиак представлява пътят на Земята около Слънцето, разделен на 12 равни сегмента по 30° всеки. Условното начало на тропическия зодиак съвпада с точката на пролетното равноденствие, когато Слънцето „влиза“ в първия тропически сектор, масово известен в съвременната астрология под името „Овен“. Защо „Овен“? – Птолемей е кръстникът на тропическия зодиак и пръв дава имената на тропическите сектори като ги кръщава със същите имена на вече съществуващите небесни образи от фиксирания зодиак. Действително, когато Птолемей (85 – 165 г. след Хр.) е живял на Земята  през  II  век,  тропическият  зодиак  е  съвпадал  с  фиксирания  (сидералния),  но  такова съвпадение се случва веднъж на 25 920 години – т.нар. „Платонова година“! И ако по някое време във II век тези два зодиака са съвпадали, то днес са „разместени“ с около 25°.

Поради прецесията на равноденствената точка, в наши дни изгряващото Слънце в деня на пролетното равноденствие не е в 0° на фиксирания Овен (както по времето на Птолемей), а в 5° на фиксираните Риби. Трябва да  се  прави  разлика  между  нематериални  тропически  сектори  (първи,  втори,  трети  и  т.н.)  и материални фиксирани небесни сектори, образувани от звезди и съзвездия (Овен, Телец и т.н.) – това са съзвездия, пред които „преминава“ Слънцето в годишната с и „обиколка“, наблюдавано от Земята.  Вече за всички е ясно от много време, че Земята се движи около Слънцето, а не обратно – факт,  познат  на  древните  адепти  и  мистици  още преди рождението на Господ Исус Христос, а на съвестта на „светата“ църква и нейния егрегор тежат многобройните клади, безуспешно опитващи се да изгорят истината. Философски погледнато, тази църква е и в нас.

Слънчевият изгрев в датата на пролетното равноденствие маркира на хоризонта абсолютния изток за което и да е място на северното полукълбо, намиращо се под 66-тия паралел. Тропическият зодиак е фиктивен, нематериален; няма физически образ  на  небето,  той  съвпада  с  еклиптиката  като един зодиакален знак се равнява на 1/12 от еклиптиката или 30°. Този зодиак не отчита прецесията, но е съобразен с физическите и климатични промени на Земята по пътя ѝ около Слънцето. Тропическият зодиак се движи на фона на звездното небе със скоростта на движение на равноденствените точки следствие на прецесията – 1° за 72 години, 30° за 2 160 години (епоха) и 360° за 25 920 години (Платонова година).

Ф и к с и р а н  з о д и а к  (и л и  о щ е  – с и д е р а л е н  з о д и а к  – л а т .  „ s i d e r a ”  – з в е з д и )

Този зодиак представлява съвкупност от всички съзвездия на небето, пред които преминава Земята по пътя си  около  Слънцето,  т.е. това  са  само  тези съзвездия, през които преминава равнината на еклиптиката. Например в наши   дни   Слънцето на 22.11. в невисокосна година, гледано от Земята ще бъде на фона на съзвездие Скорпион, а Земята,    наблюдавана    от Слънцето, ще се движи на фона на съзвездие Телец.

Този  зодиак  е  фиксиран,  защото  е  условно  казано  неподвижен.  Например  звездата Алдебаран и сега, и преди векове и след векове, ще бъде в 15° на фиксирания Телец. Разбира се, че всичко в Космоса и в Живата Природа се движи, но „преместването“ на звездите, наблюдавани от Земята, е толкова незначително, че хилядолетия наред Алдебаран ще „върви“ през целия 15° на Телец.  Ако  отчитаме  движението  на звездите по  тропическия  зодиак,  трябва да споменем,  че скоро звездата Регулус вече „напусна“ тропическия пети сектор (знак Лъв) и се „премести“ в шестия тропически сектор (знак Дева); докато в същото време тя е била, е и ще бъде дълго време в 5° на фиксиран Лъв, в сърцето на Лъва.

Ще цитирам един от рицарите на древната астрология – Румен К. Колев, който в книгата си „Антична астрология I“ пише: „Птолемей създава огромен хаос като нарича 12-те тропически сектора с имената на вече съществуващите небесни образи от фиксирания зодиак! Тропически сектори от еклиптиката и небесните образи, нарисувани от Бог на небето със светлината на звездите, са различни неща. И двете са си имали мястото в древната Астрология.“

В рисунката по-долу са използвани: астрономо-астрологичната програма на Румен К. Колев „Placidus 7.00” и Adobe Photoshop CS2.

В тези схеми се вижда корелацията между тропическия и фиксирания зодиак преди и сега. Схемата в ляво ясно показва как например през 206 г. след Христа двата зодиака са съвпадали и пролетната равноденствена точка е била в 0° на тропическия Овен (където е винаги) и в 0° на фиксирания Овен. Схемата в дясно показва как за 18 века пролетната равноденствена точка, движейки  се  назад  по  фиксирания  зодиак  със  скорост  1°  за  72  години,  се  измества  от  0°  на фиксиран Овен (през II век), в 5° на фиксирани Риби. Започнало е зазоряването на епохата на Водолей и се усеща първия въздушен повей на Водолей, но „физическото“ навлизане в тази епоха ще настане след около 5° х 72 г. = 360 години, когато пролетната равноденствена точка ще встъпи в 30° на фиксирания Водолей. Виждат се небесните тела на 12-те съзвездия в синьо, както и 4-те кардинални точки в бяло. Тропическият зодиак е в червено – външен кръг, фиксираният е в жълто – вътрешен кръг. Схемите са от геоцентрична гледна точка и представят основните зодиаци на Земята. Всяка планета в слънчевата система си има свои индивидуални зодиаци! Което и да е небесно тяло, проектирано в последната 5-градусова дъга на тропическия зодиак, попада в съзвездие със същото име. Например Слънцето в 27° на тропическите Близнаци (виж схемата) ще попадне пак в Близнаци – фиксирани (или сидерални) Близнаци. И това важи само за сега, след един средно продължителен човешки живот тази дъга ще е 4° и т.н.

В а в и л о н с к и  т р о п и ч е с к и  з о д и а к

Във вавилонския тропически зодиак пролетната равноденствена точка е в средата на първия месец – в 15° на първия тропически сектор – месец NISAN.   Последователността на знаците (месеците) са: NISAN, AIRU, SIMAN, DUUZ и т.н. Според възгледите на вавилонците на всеки месец съответства Божество, което е властвало през това време – MARDUK, ISHTAR, ADAD и др. Можем да предположим, че със сигурност вавилонците са имали по-пълноценен и жив обмен с Небето, с невидимия свят, с Реалността, с изявения Бог на Вселената, проектиран в 12-те лъча на живия зодиак, отколкото повечето практикуващи. Зад имената на Божествата най-вероятно са стояли Същества от Ангелска йерархия. Хората по онова време са виждали и преживявали т.нар. „невидими светове“ като по-осезаема реалност, отколкото  видимия  физически  свят. С течение на времето петте човешки сетива   се   изострят   и   напълно   се потопяват  в  илюзията  на  материята  която  се  възприема  като  „единствена“  реалност.  За  това съвсем логично идва ред да споменем и астрономичния зодиак.

А с т р о н о м и ч е с к и  з о д и а к

Астрономите,  както  и  астролозите  употребяват  термина  „еклиптика“,  но  за  първите  не съществува никакъв зодиак и никаква астрология, защото ако кажат „зодиак“, това означава да признаят съществуването на зодиите… – „Устните на Мъдростта са затворени, освен за ушите на разбирането.“, а „Когато ушите на ученика са готови да чуят, тогава се появяват устните, които да ги напълнят с Мъдрост.“ (Кибалион). Няма да се противим на факта, че едни изучават само формата на небето и спират до там, а други изучават освен формите, но още и съдържанието на тези форми, както и смисълът, който е вложил Бог в тях. Планетите не са мъртви тела, лишени от живот. Кой разумен човек ще строи дом, ще хвърля средства и енергия, без да има някаква конкретна идея? А колко повече Бог, Който е Абсолютна Мъдрост и Разумност?

Астролозите проучват небесната писменост и се интересуват от вътрешното съдържание и смисъл на всичко, което е на небето, защото то съществува в миниатюрна проекция във всеки един от нас. Знае се, че ако астрономията изучава анатомията на небето, то астрологията се занимава с неговата физиология. Астрологията почти не може да съществува без астрономията, но астрономията може да вегетира и без астрологията така както е възможен и живот без любов, но това живот ли ще е?

Според астрономите, от хелиоцентрична гледна точка, Земята се движи на фона на 13 съзвездия – всички познати плюс съзвездието Змиеносец и те дават  датите  на  „влизане“  на  Слънцето  в тях   от  геоцентрична  гледна  точка. Наистина, това е реалната „времева“ дължина  на  всяко  съзвездие,  измерена  в дни като всеки един ден е приблизително равен на един градус (имаме 360° в кръга на еклиптиката, които Земята изминава за около 365,25 дни). Съвсем естествено възниква въпросът: „Защо тогава сидералният зодиак, който е звездният зодиак, дава по 30° на всяко съзвездие, при условие, че те не са равни?“

Отговорът се крие не само в кабалата и Библията, но и в крал Артур и неговата 12-сегментна кръгла маса – ако 12 рицари седнат на 12 стола да разискват и обядват, да не би всички от тях да имат една и съща „еклиптична“ ширина на телата си и да тежат еднакво? Няма ли право бокала на който и да е да премине в „съседна територия“? И ако някой от тях се подпре на стола на съседа, да не би да му превземе полагащото се място и значимост в екипа? Ако имаме два еднакви стола, на които седят един пълен и висок човек и един слаб  и  нисък  човек,  нима  огромният  ще  има  по-голямо  влияние?  Наполеон  доказва  точно обратното. Планетите също не са с еднакви размери, а на някои даже спътниците са по -големи от някои планети от земен тип. Аналогично виждаме, че не всички съзвездия са с размер на „тялото“ 30°,  но  на  всяко  от  тях влиянието е 1/12 от цялото и без нито  едно  от  тях  не  може. Защото Разумният Творец така е създал  Вселената,  че  нито можеш да прибавиш нещо, нито можеш да отнемеш, а само да изучаваш. И в това  е великото! Да си припомним още градът с 12-те порти от Откровението на Йоан, 12-те камъка, 12-те тона и полутона в една октава, 12-те израилеви племена, 12-те Яковови синове, 12-те Исусови ученици… Нима всичко това е случайно? – Както казва Айнщайн: „Бог не си играе на зарове!“

  

2.    С ъ д ъ р ж а н и е  и  с м и с ъ л  н а  з о д и а ц и т е .

Няма смисъл да влизаме в плоскостта на въпросите „Кой зодиак става и кой не става?“,

„Кой е по-добър?“ и пр., защото всичко, създадено от Бог работи отлично и след като съществува, има строго определено предназначение. Ведическата Астрология се опира на сидералния зодиак, модерната Астрология използва приоритетно тропическия зодиак. Въпросът е какво място на приложение имат зодиаците днес, какво показват, за какво „говорят“, как се съчетават? Как се разрешава  привидното  противоречие,  че  някой  е  роден  със  Слънце  в  тропически  Овен  и  в сидерални Риби? Всъщност, нищо не е по-силно за сметка на друго, и двете си имат своето място и смисъл.

В  древността  астрологичният  изказ  е  бил  друг;  акцентът,  който  е  поставял  древният астролог е бил друг; лаконичните текстове върху омените звучат като категорични аксиоми, няма излишни и многозначни думи, пълно е със символи и астрономия. Съвременната астрология е повече психологична, има своите си достойнства, но изобилстват всякакви локуми, ще трябва да я пресяваш през няколко сита, докато хванеш ядката, същественото, но тя все пак дава едно доста по-богато описание на вътрешния душевен живот и въпросът е доколко е вярно.

За да разберем как работят съвместно древната и съвременната астрология, нека предварително   да  направим  разграничение  между  качествата,   дарбите  и   талантите,   които притежава човек – от една страна; и съдбата, мисията, предназначението на човека – от друга и след това да обърнем поглед към небето – да се опитаме да схванем една основна идея! – Съзвездията всеки ги вижда, защото са изградени от материални слънца. Те показват съдбата, предназначението и основната задача на човека – това, което той физически трябва да материализира, външните задачи, които той трябва да разреши.

Сидералният зодиак символизира в каква форма ще се излее съдбата, символично казано – нейните музика, цвят, мирис, вкус и материални очертания. Древната астрология, работеща със сидералния зодиак, е силна в точните предсказания; в това, което външно се случва. Тропическият зодиак е невидим, подсказва за вътрешната невидима реалност, затова и силата на модерната астрология е в психоаналитичната десекция. Това, което виждаме в човека като негова дълбока вътрешна същност, като ядро, ядка на човека (каузалното тяло), е сидералният зодиак, който се проектира като съдба и външен живот. А „пълнежът“ между тях – мислите и чувствата – менталното и астралното тяло, се изграждат от тропическия зодиак.  Само  бегъл  щрих  за  яснота  –  сидералният  Лъв  ще въплъти в живота си творческата и съзидателна сила, дадена му от  Твореца,  сам  превръщайки  се  един  ден  в  животрептящо човешко Слънце, около което се въртят хората -планети; целият живот на една сидерална Дева ще бъде олицетворение на духовна чистота  и  святост,  нравственост,  вярно  служене,  смирение  и  кротост ,  защото  това  е  нейната дълбока същност – сърцевина… А тропическият зодиак ще покаже чрез кои качества, таланти, дарби, сили и способности ще се осъществи съдбата и мисията, показана от сидералния зодиак. Например тропическата Дева със своя усет към детайла и с желанието си за съвършенство ще „помогне“ на сидералния Лъв да блесне и да се превърне в център, Слънце, цар. Пример за това имаме  в  краля  на  поп-музиката  –  Майкъл  Джексън,  роден  със  сидерално  Слънце  в  Лъв  и тропическо Слънце в Дева. Всеизвестна е пунктуалната му детайлност – очевидно, че е имал Дева като гръбнак на характера и Лъв по съдба и външна форма (ако се ограничим с частично отбелязване  само  положението  на  Слънцето).  Същата  слънчева  комбинация  виждаме  в  Тодор Живков, около когото се е въртяла цяла държава десетки години. Комбинация на Слънце в сидерален  Водолей  и  тропически  Риби  откриваме  в  първия  човек,  летял  в  Космоса  –  Юрий Гагарин. Представители на сидерално Слънце в Овен и  тропическо в Телец: Джет Ли, Кубрат Пулев,  Хитлер,  Ленин,  Карл  Маркс,  Фройд,  Саддам  Хюсеин,  Тарик  Азиз,  Хосни Мубарак, Салвадор Дали, Росен Плевнелиев, Сергей Станишев, Лили Иванова, Петя Дубарова…Разбира се, общото между тези хора е само есенциалното достойнство на Слънцето по знак и съзвездие, а драстичните различия между някои от тях доказват, че в  астрологията Слънцето не е всичко, макар и да е най-важният фактор в характера и съдбата на човека, независимо от расова, културна, полова и социална принадлежност.

В крайна сметка, човек ще бъде запомнен с това, което оставя след себе си , сиреч – по сидералния зодиак. Начинът, по който го реализира, обаче, се крие в тропическия зодиак. Тропическият зодиак също е видим и осезаем – всички виждат качествата и способностите на човека, но  дирята, която оставя  след  себе си, ще носи печата на си дералния  зодиак.  Вземете например Гагарин – всички знаят, че той е първият човек, летял в Космоса, защото хората са запомнили сидералното му Слънце във Водолей – Космосът, новото, пионерският дух, но той по слънчев характер е бил Риби – емоционален, сензитивен, интуитивен, емпатичен.

В схемите по-горе, показващи как се наслагват двата зодиака, се вижда, че ако в наши дни някой е роден със Слънце или планета в последните 5° на който и да е тропически знак, то същото небесно  тяло  ще  попадне  в  едноименното  съзвездие  от  фиксирания  зодиак.  Например:  човек, роден на 20.12.2014 г. ще има Слънце в 29° на тропически Стрелец и в 4° на сидерален Стрелец. В такива случаи вътрешните качества, които помагат на Слънцето да се осъществи (тропически зодиак), съвпадат с външната форма на Съдбата и мисията (сидерален зодиак). Този „бонус“ се „топи“ със скорост 1° за 72 години и след 360 години няма да го има – тогава разликата между двата зодиака ще е точно 30° . Тогава ще настъпи като реалност и на физическия свят епохата на Водолей. Сега Новото, което символизира този знак, е реалност в невидимите светове – то е реалност в нашите умове и сърца и „слиза“ постепенно „надолу“, докато дойде моментът на неговото физическо раждане след около 360 години. Сега виждаме заревото на Водолей, което е започнало от пролетното равноденствие на 1914 г.

Сега сме в 2015 г. Само като трасе за размишление, може да се даде една съвсем кратка смислова интерпретация на 25-градусовото засичане на тропическия и фиксирания (сидералния) зодиаци, ограничавайки се само в някои от характеристиките на знаците и съзвездията. Всеки може да провери информацията в себе си според наблюденията, които има за себе си и за други хора, както и според астрологичната си интуиция. 

 • тропически Овен и фиксирани Риби

Мисли  и  чувства  –  Марс,  ядро  и  съдба   –  Нептун.  Смелостта,  инициативността  и решителността на Овена ще разгърнат потенциала на Рибите за жертване в името на възвишена кауза и живот за Цялото. Една интересна и трудна комбинация, в която вътрешната пъстрота и яркост на Овена ще даде тласък за живот- сливане с Великия Океан, с Любовта.

 • тропически Телец и фиксиран Овен

Мисли  и  чувства  –  Венера,  ядро  и  съдба  –  Марс.  Вътрешно  постоянство,  твърдост, настойчивост и търпение ще помогнат на Овена да заеме лидерски позиции, да стане пръв водач и смел войник в живота.

 • тропически Близнаци и фиксиран Телец

Мисли и чувства – Меркурий, ядро и съдба – Венера. Чрез бърза съобразителност и остър като бръснач ум, чрез учене, разнообразие и комуникация, Телецът ще успее да реализира мисията си  –  да  опознае  материята  и  природата,  да  я  опита,  да  ѝ  се  наслади,  да  създаде  красиви  и комфортни за петте сетива форми в съзвучие с природните закони.

 • тропически Рак и фиксирани Близнаци

Мисли и чувства – Луна, ядро и съдба – Меркурий. Въображението и чувствителността са в услуга на словесното творчество. Медиумичността и фината сензорика на Рака ще напълнят с проникновено и разтърсващо сърцето слово на Близнаците и ще му предадат епично съдържание. Комбинацията дава добра манипулативна способност, но също и пластичност, гъвкавост. Кардиналният  в  астралния  свят  Рак  ще  насочи  подвижните  Близнаци  директно  към  желаната посока.

 • тропически Лъв и фиксиран Рак

Мисли и чувства – Слънце, ядро и съдба – Луна. Това са най-добрите архитекти в живота си – творческият импулс и съзидателна сила на Лъва се излива в трогателни произведения от в сички видове изкуства. Това са заможни хора, които колкото повече дават в пълния смисъл на думата, толкова повече имат. Строят цели дворци за децата си, над които треперят.

 • тропическа Дева и фиксиран Лъв

Мисли  и  чувства  –  Меркурий,  ядро  и  съдба  –  Слънце.  Вътрешният  усет  към детайла  и неизчерпаемият работохолизъм на тропическата Дева ще утвърдят сидералния Лъв в центъра на събития от всякакъв характер. Желанието за смирено служене и тиха помощ към целия свят ще спечели на Лъва главната житейска роля в светлините на прожекторите.

 • тропически Везни и фиксирана Дева

Мисли и чувства – Венера, ядро и съдба – Меркурий. Добрата обхода и движещата сила на любовта към живота и хората ще помогнат на   сидералната  Дева  смело  да  влиза  в  морето  на плътта и материята и суха да излиза от него. Трансформиращата сила на красотата и изкуството е път към чистотата и святостта на Девата.

 • тропически Скорпион и фиксирани Везни

Мисли и чувства – Плутон, ядро и съдба – Венера. Желанието за дълбоко потопяване във взаимоотношенията с партньора ще превърне Везните в най -желаната компания. Черно-бялото възприемане на света на ропическия Скорпион ще подтикне Везните към намиране на справедлив баланс. Това са най-добрите съдии – безпристрастен Скорпион, открито съзерцаващ истината, който се излива във външна справедливост чрез Везни. Комбинацията създава силно въздействащо изкуство, родено в недрата на страданието и пречистващия катарзис.

 • тропически Стрелец и фиксиран Скорпион

Мисли и чувства – Юпитер, ядро и съдба – Плутон. Висок идеализъм, центрираност, висша духовност и  нравственост,  както  и  силен,  непреривен  стремеж  към  Бога  –  това  ще  отключи дремещите окултни сили на Скорпиона и дай, Боже, да са сам о за добро! Вероятно е падане от високо  (символично,  разбира  се).  Вървене  по  ръба  на  нож.  В  тази  комбинация  винаги  има опасност от краен фанатизъм.

 • тропически Козирог и фиксиран Стрелец

Мисли  и  чувства  –  Сатурн,  ядро  и  съдба  –  Юпитер.  Продължителната,  неуморна  и изглежда изоставаща работа на Козирога един ден ще се увенчае с духовен успех и ще приближи фиксирания Стрелец до пълна реализация на високия идеал според нивото на съзнание и възможностите. Желание за работа в колектив, организация  и  координация  на  хора  в  името  на висока и възвишена цел. Комбинацията на двете социални планети е подходяща за политически лидер, за шеф на корпорация, ръководител. Тези хора са обикновено силните на деня.

 • тропически Водолей и фиксиран Козирог

Мисли и чувства – Уран, ядро и съдба – Сатурн. Само приемайки в себе си новите идеи, алтруизма и живот за общото благо, Козирогът ще достигне заветната си цел – да се издигне в собствените си очи и в очите на другите; само така ще има висок престиж и успешна реализация. Комбинацията дава сериозни, загрижени и отговорни приятели.

 • тропически Риби и фиксиран Водолей

Мисли  и  чувства – Нептун,  ядро  и  съдба – Уран. Свръхалтруистичен тандем. Чрез интуитивно, субективно и медиумично възприемане на света и чрез жертвоготовност, тези хора стават пионери на нещо ново, откриватели, учени, изобретатели, космонавти. За тях вливането в Океана е път към Новото. Океанът е живот за Цялото, Любовта.

Какво  се  случва,  когато  според  древната  астрология  Слънцето  попада  в  9-ти  дом  по равнодомната  система  „дом-знак“,  а  според  съвременната  астрология  по  домовата  система  на Плацидус е в 8-ми? Има и още по-“неприемливи“ варианти като например: Слънце в 12 -ти дом по съвременната и  в 1-ви дом по  древната  –  къде отива понятието  хоризонт, дневно или нощно раждане  е?  Подобни  въпроси  могат  да  задават  хора,  които  съвсем  не  познават  астрономия  и древна астрология. Моите наистина скромни наблюдения показват, че Слънцето в контекста на древната астрология ще посочи главната роля и мисия в живота, ще трасира основните събития, а Слънцето в домовете на съвременната астрология ще покаже подсказващите и подпомагащи събития, случки и сцени, чрез които човек ще се домогне до основната си мисия и ще реализира главната  роля  в  живота  си  –  това,  за  което е дошъл на Земята  според  древния  си  хороскоп. Например при Слънце в 9-ти дом по древна и в 8-ми по съвременна астрология, човек ще намери Бога и ще се реализира  като преподавател,  жрец,  първосвещеник, проповедник,  мисионер, филолог, юрист – 9-ти дом. Пътят към тази реализация, обаче, ще бъде осеян с пот, тръни, кризи, изкушения, ярост и катарзис – 8-ми дом. Например такова положението на Слънцето е имал Джон Кенеди:

  

В ляво е изобразен хороскопът на Кенеди с помощта на Placidus 7.00 на Румен К. Колев (програма за древна астрология и астрономия), а в дясно е пак хороскоп на Кенеди, построен чрез сайта на Лиз Грийн: www.astro.com. Забележете разликата в тримерното представяне на небето и земята  от  ляво  и  двумерно  –  в  дясно,  както  и  неаспектираното  Слънце  според  съвременната астрология при адекватни настройки на орбисите. Вижте сега това, което би видял един древен астролог!  Той  ще  отбележи  най-напред,  че  раждането  е  дневно  (рисунката  в  ляво)(да  се абстрахираме от черния фон), ще забележи, че Слънцето на Кенеди свети в лявото око на Бика и е в съвпад с Алдебаран (една от царските звезди, която винаги свети в дясното око на Бика и лежи много близо до еклиптиката). „Бикът на Кенеди“ е имал две светещи очи от две Слънца! А Бикът е символ на Америка, която е под това съзвездие, спомнете си за бика на Wall street. Древният ще забележи, че Венера е видима, директна, бърза и западна, както и особеното ѝ положение между рогата на  Бика и  ще  каже  какво означава.

Западната Венера е по-силна от източната и е с по-благоприятно действие, тя също така е в собствения си знак, направо си е у дома. Венера е в абсолютно точен съвпад със собствения  си  планетен  възел,  което означава, че в деня, в който се е раждал Кенеди, тя е лежала върху земната орбита (еклиптиката). Освен всичко това Венера е станала  видима – появила  се  е  като вечерница пет дена преди раждането на Кенеди (важи +/- 7 дена), значи – била е във фаза, а планета във фаза е в силна позиция, колко повече, когато е на трон! Появяването на една планета е било символ на нейното раждане и е много важно в кое място на зодиака се ражда, а представете си тя да се роди в собствения си дом и то не къде да е, а между рогата на Бика! По проста проекция Венера е в съвпад с Ригел – звезда на богатството. Този изключителен човек е може би последният истински президент на САЩ! Разбира се, този извод не е само заради Венера, но примерът с нея беше да схванем по какъв начин древният астролог е извличал информация от есенциалните и акциденталните достойнства на една планета. Всеки астрономичен факт, споменат по-горе носи със себе си дебели книги с информация. Целта в случая не е да се лансира древната астрология, а опит за обединяване на древните традиции (на това, което е оцеляло през времето), със съвременните достижения на астрологията. Тъй като разглеждахме Слънцето на Кенеди, все още сме в темата, тъй като Венера се явява негов диспозитор, макар и да са в разпадащ се съвпад.

Ако не разполагаме с тази програма за древна астрология, а искаме да разберем къде ще се разположат  планетите  според  тази  система;  най-лесният  начин  е  следният:  връщаме  всички планети 25° назад по зодиака и намираме в кои съзвездия биха попаднали във фиксирания зодиак, използвайки координатната система на тропическия зодиак. Тук имаме равнодомна система „дом- знак“ като не забравяме, че всеки дом е един знак (точно 30°). Ако Асцендентът попадне в 30° на Лъв например, то целият знак Лъв е първи дом, Дева – втори, Везни – трети, Рак – дванадесети и т.н. Медиум Цели може да попадне в 9-ти, 10-ти, 8-ми или 11-ти дом! Асцендентът винаги попада в границите на първи дом. След 72 години разликата между сидералния и тропическия зодиак ще бъде 26°, след 144 години – 27° и т.н.

Когато на някой Слънцето по древната астрология попадне в 1-ви дом, а по съвременната – в 12-ти, това ще означава, че този човек е пратен на Земята, за да започне успешно нов цикъл от прераждания, въобще – да започне много нови и градивни неща, да положи солидна основа, върху която да строи стабилно (1-ви дом). Ще трябва да се самоопределя постоянно, ще бъде инициативен,  дори  властен,  силен,  волеви,  деен,  ангажиран  с  нови  начинания,  лидер, самостоятелен, независим, с боен дух на завоевател (1-ви дом), войн в живота. Вътрешният път, който ще го доведе до тази себереализация, е 12-ти дом – ако този човек успее да се „разтвори“ в Цялото, да открие Църквата в себе си, да слее собственият си пулс с този на цялата Вселена и ако всичко това намери проекция в живота му, който да е живот за Цялото и забрави за себе си; само тогава ще се срещне със себе си и ще реализира земната си мисия по първи дом успешно. 12-ти дом е последната небесна каса, където ликвидираме с всички направени в близкото и далечно минало дългове, кредити и ипотеки…обикновено чрез страдания в определени граници, за да влезем в първи дом голи, чисти и невинни като малки бебета, на които им предстои нов живот, детство, юношество, младост, зрялост и старост – неизбежната спирала на живота.

В този хороскоп на млада жена откриваме 3 планети плюс Слънцето в тропическия осми сектор,  наречен  от  Птолемей Скорпион. Виждат се тези три планети – Плутон,  Сатурн  и Меркурий,  които  заедно със Слънцето  попадат,  обаче,  във  фиксираните  Везни  от  сидералния зодиак. Ако не вземем пред вид фиксирания зодиак, ще има да се чудим от къде идва художественият талант на този човек – тропическият Скорпион има в себе си с дълбочина, проникновеност и оголващ душата метод за въздействие, и всичко това се излива на повърхността като драматични и красиви художествени произведения – сидерални Везни. На Асцендента изгрява съзвездие Везни (хармония, любов, добра обхода, изкуство) и то в термата на Венера! В терма на Венера попадат още и Меридианът, Меркурий и точката на Духа, а самата Венера е в додекатемория (1/12 от знака и първата е като знака и т.н. по реда на знаците) на  Везни! Достатъчно е само Асцендентът и MC да се намират в терма на Венера, за да провокират раждащия се в такъв момент  да търси по-късно себеизразяване (Асц.) и призвание (MC) в изкуството и взаимоотношенията, чрез които да стигне до  себе  си  (Асц.) и  до  Бога  (MC),  реализирайки  мисията  си  (MC). Слънцето е най-силната проекция на Божественото в хороскопа и когато слънчевите лъчи се пречупват през влиянието на Везни, разбираме, че Бог „говори“ на този човек през призмата на любовта, красотата, мира и радостта, които последният ще изяви, изрази и сподели според степента на развитие и нивото на съзнание, до които е достигнал. Тази жена ще остави след себе си спомен за всичко характерно за Везни, чиито инструменти ще използва, но по скорпионски начин и със скорпионско съдържание. Разбира се, това е само частичен анализ на един фрагмент от хороскопа. При по-пълно и подробно разглеждане  на този хороскоп с повече детайли и ключови позиции на всички фактори, ще изпъкне целият вътрешен и външен образ, минало, бъ деще, битие и житие.

Целта на астрологията е да помогне на човека да се себепознае, да се обича, да изглади грапавините от характера си, да разгърне целия си потенциал от добродетели за слава Божия, да познае ближния си, който е замесен от същото тесто и да го възлюби като себе си и най-после да познае небесния език на Баща си, с който му е говорил от хиляди години! Цялото Небе говори за Неговата Мъдрост и Любов и изявява Божията слава!

  

Изготвил: Йордан Стоянов, Бургас – 20.01.2015 г. (Новолуние в тропически Водолей) 

 

Категории