Словото

Символичният език

Духовните неща могат да се изяснят единствено чрез уподобяване и сравнение.(1) Великата реалност на Живота може да се обясни само символично, защото животът е един незавършен процес.(2)

Когато материята е много отвлечена, се използват символи. Символичният език е най-лесният – съкращава се време за обяснения. Всички символи и сравнения са свързани помежду си – те си имат своите съотношения, съчетания, дават обяснения как са възникнали, защо и за какво. В речта и писаното слово не се поставят току тъй; те следват известни закони и между тях има определени съчетания. Това е едно музикално произведение. И Природата така говори. Това е един особен език, който хората в бъдеще ще изучават.(3)

За пример Библията е книга само на символи. В нея човек се уподобява на овца, държавата се уподобява на звяр, един народ – на планина, животът – на река  или море и т.н. Много от хората не разбират този стар език(4) и четат Свещеното Писание по буква, без дълбоко разбиране на съдържанието. В Библията външните знаци, формите, числата, събитията, законите – всичко е символ. За да я разбере и да се ползва човек от нея, ще трябва да намери реалността на друго място.(5)             

Христос като говореше с притчи, мнозина от тези, които Го слушаха, нищо не разбираха. С тези притчи Той искаше да застави хората да мислят. Всяка притча е символ, азбука, с която си служи цялата жива разумна природа. Христос си е служил със същия език, с който си служи и Природата. Днес мнозина проповедници и учени хора правят преводи на притчите, тълкуват ги, но те са още далеч от вътрешния смисъл, който Христос е вложил в тях. Не е лесно да си служиш с този език! Човек трябва да знае къде да постави всяка буква от азбуката.(6) Символичният език уподобява това, което Природата върши. За да се изтълкува нещо символично, това значи да се разбира езика на Природата. С други думи – едно семе се посажда, израства, разцъфтява,  дава плода си и едва тогава може да се разбере. Семето е символ, на който при обикновени условия не може да се види красотата, затова трябва да му се създадат такива.(7)

За разбирането на символите е нужен отличен ум. Символичният език на  Природата е свойствен за човека, затова всеки го разбира. Но когато започнем да изясняваме физически един символ, ние помрачаваме неговото вътрешно значение.(8) Аз ви говоря със символи, за да мислите и да намерите начин как да ги превърнете в математически формули; формулите ще превърните в плоскости. Щом се дойде до геометрията, работите се решават лесно – геометрията има практическо приложение на Земята.   (9)

Използвана литература:

1. Учителят, Двата природни метода, НБ, София, 1924г., с.5

2. Учителят, Заведоха Исуса, НБ, V111с., 11.Мария избра, Русе, 1926г., с.3

3. Учителят, Сила и живот, НБ, Vс., София, 1922г., с.377

4. Учителят, Заведоха Исуса, V111с., 23. Зазоряване, Русе, 1925г., с.4

5. Учителят, Изново, НБ, Бургас, 1992г., с.283

6. Учителят, Затова се родих, НБ, София, 1929г., с.147

7. Учителят, Двата природни метода, НБ, София, 1924г., с.142 

8. Учителят, Заведоха Исуса, V111с., 34. Запалената свещ, Русе, 1925г., с.5

9. Учителят, Делата Божии, НБ, София, 1940г., с.365     

Категории