Словото

Симвология на светилата

 

Символогията е най-важната част от основните части на астрологията. Тя е ключът за разгадаване, разбиране и проумяване на всички астрологични проблеми. Затова колкото по-добре и по-всестранно се изучи и разбере астрологичната симвология, толкова по-голям ще е напредъкът и в самата наука. Астрологията е изградена изцяло върху символи. Всеки астрологичен символ означава множество принципи, сили и закони на Природата и Вселената. Доколкото правилно биват съчетавани и разбирани астрологичните символи, дотолкова правилно биват проумявани принципите, силите и законите, които те означават. Без основното и всестранно проучване и разбиране на астрологичните символи не е възможен никакъв напредък, защото те са азбуката на астрологията. Само онзи, който добре овладее тази азбука, ще може да чете и разбира езика на Вселената, звездите и Природата. Всичко, което виждаме във Вселената, Природата и човека, е все символи, а зад символите е скрита Мъдростта на Всевишния Бог.

Символичните белези на светилата от Слънчевата система и техните основни значения са следните:

1.    ¡ Окръжността е символ на Бога, на вечното творческо начало, на цялата Вселена, на безграничното, на всичко съвършено, неизменно, прекрасно.

2.    Знакът + (кръстът) е символ на материята по цялата Вселена, на Земята, на всички материални, земни принципи, сили, закони, качества, свойства и прояви на низшето начало и низшите светове, стоящи под човека. Символ е на неорганизираните сили, на низшите светове, стоящи под човешкото царство по степен на развитие; на инертността; на привидното, измамното, илюзорното (Мая); на временното, променливото, ограниченото, неустойчивото. Този знак е символ на тъмнината, на смъртта, на несъвършеното, дисхармоничното, на нечистото, неприятното, на противоречията, изпитанията, борбите, греховете, заблужденията, лъжата, мъченията, превратностите, насилията, робството, несполуките, разочарованията, пороците и т. н.

3.    ¤ Окръжността с център е символ на Слънцето и Слънчевата система; на Божественото творческо начало, което работи в човека; на Божественото Слово и Божествените Сили в човека; на Божествения глас; на Божествената Светлина и Божественото ръководство в човека; на всички висши небесни светове и сили, които работят за развитието на човека; на Божествената същност в човека; на човешкия Дух, който е частица от Божествения Дух; на висшия човешки Аз; на духовната и безсмъртна същност в човека; на Божествените принципи, сили, закони, качества и свойства, които работят в него. Този знак символизира човешката духовна мощ и творческа воля, връзките и отношенията на човека с Бога. Символ е на Божествените светове; на свръхсъзнанието и висшия, причинен, Божествен разум в човека; на висшия идеализъм; на висшите стремежи и вдъхновения; на вярата и на Любовта към Бога; на схващанията и разбиранията на човека за Бога, за Божията Любов, Мъдрост и Истина. Окръжността с център е символ на висшата нравственост, чистота и пожертвователност; на Любовта в човека към вечното, безсмъртното, прекрасното и добротворното; на Божествения извор, от който извират жизнедателните сили за човешкия живот. Символ е още на най-висшите заложби, дарби и способности в човека. Емблема е на безсмъртното в човека и на човешкото бъдеще; на Божествените семена, посети в човешкия Дух, душа, ум и сърце; на висшите способности в човека да разбира Божественото Слово и глас в себе си; на върховните човешки идеали и разбирания; на Божественото ръководство в човека; на Божествената промисъл и пр. В женски звездослов[1] Слънцето е символ на съпруга.

4.     http://astro.anhira.com/images/stories/astropics/luna.jpg Полуокръжността е символ на Луната, на всички лунни сили, качества и свойства. Винаги трябва да се помни, че Луната е представителка на Земята и по нейното влияние съдим за влиянието на Земята върху човека. След Слънцето по важност и сила на влияние идва Луната. Тя е емблема на всички духовни Ангелски светове; символ на човешката душа и на човешката личност; на душевните и личностни сили, качества и свойства на човек; символ на връзките и отношенията на човешката душа с висшите светове по цялата Вселена. Изразява душевната, умствена и сърдечна впечатлителност, възприемчивост, събирателност, задържателност и градивност. Луната е израз на душевната, умствената и сърдечната (чувствената, емоционалната) и телесна еволюция; на промените, преобразуванията (реформите) и придобивките на човешката душа, ум, сърце и тяло. Тя е символ на растежа, развитието, плодородието, размножаването и наследствеността в човешката душа, ум, сърце и тяло; на всички сили, качества и свойства, които човек възприема от висшите и низши светове и вгражда в своята душа, ум, сърце и тяло. Полуокръжността е символ на подсъзнанието и подсъзнателните влечения, склонности и процеси; на въображението; на желанията и възможностите за тяхното осъществяване; на здравето и възможностите за неговото поддържане и пр. В мъжки звездослов Луната е символ на съпругата.

Нека се забележи и запомни добре, че всички следващи символи са образувани от съчетанието, преплитането на първия, втория и четвъртия символични белези, т. е. от знаците на Духа – ¡, на материята – + и на душата –http://astro.anhira.com/images/stories/astropics/luna.jpg. От съчетанието на гореказаните символични белези, образуващи друг такъв, ние съдим за съдържанието на новия символичен белег, за принципите, силите, законите, качествата и свойствата, които той символизира.

5.    Знакът  (¡, http://astro.anhira.com/images/stories/astropics/luna.jpg, +) е символ на планетата Меркурий, т.е на света, който живее на тази планета. Символ е на обикновения, животинския, природния, външния, обективния, предметния, временния, най-нисшия ум, който управлява усетоспособностите, посредством които човек постоянно възприема милиарди  впечатления от Природата. Знакът  още е символ на умствените заложби, способности и стремежи, на условията и възможностите за тяхното развитие, както и на успехите в умствено отношение. Символ е на човешкото съзнание, на човешките научни познания, схващания и разбирания за Природата. Символизира умствената и физическа подвижност, бързина, похватност, умствената схватливост, досетливост, съобразителност, наблюдателност, възприемчивост, находчивост и градивност. Символ е на мисловните способности, т. е. на мислите изобщо; на умственото развитие и постижения; на умствената деятелност и плодовитост; на умствените сили, светлина и богатство; на умствените насоки, склонности, качества и свойства; на творческото слово; на ораторските дарби и на писателските способности; на умственото творчество, на умствения живот на човека и пр.

Символът на Меркурий , така както е образуван, ясно показва, че човешкия ум е свързан с трите свята: с Божествения свят и с Бога – чрез символа ¡, с духовния свят – http://astro.anhira.com/images/stories/astropics/luna.jpg;  и с материалния свят – +. Следователно само умът на човека може да събира светлина и познания от трите свята: Божествен, Духовен и материален[2].

6.          =  Този знак е символ на планетата Венера, която българите наричат Зорница и Вечерница. Още от най-древни времена всички астролози са считали Венера за богиня на изящните изкуства, на любовта между мъжа и жената, на майчинството и пр. Знакът на Венера е образуван от съчетаването на Божественото начало ¡ и материята +, т. е. низшето начало, като Божественото начало стои отгоре, а материята е отдолу. Следователно този знак показва, че Божественият Дух е господар на материята, че тя е организирана и управлявана от принципите на Божията Любов, Мъдрост и Истина. Показва още, че жителите на планетата Венера са много напреднали в своето развитие и напълно се ръководят от принципите, качествата и свойствата на Бога. Те са господари на материята, която се организира според Божествените закони. Чрез този знак астрологически се отбелязват разумните и благотворни влияния, които Венерините жители оказват с идеите, мислите и пожеланията си върху устройството, развитието, живота и съдбата на човека и на цялата Земя. Жителите на Венера се занимават най-много с изящни изкуства. Затова венериното влияние върху хората ги прави артистични. Колкото по-силно и хармонично е влиянието на Венера върху даден човек, толкова повече той ще притежава чертите, качествата и дарбите на венерините жители.

Основните принципи, сили, закони, качества и свойства, символизирани от венериния знак, са следните: любов към изящните изкуства, музиката, поезията, художеството, скулптурата, пластиката и пр. Символ е на сърдечния живот в човека, на неговите чувствени (най-красиви) мечти, желания и копнежи; на младежката любов и щастието от нея; на дружбата и отношенията с противоположния пол; на стремежите и Любовта в човека към всички прояви на красотата, нежността, милосърдието, дружелюбието, миролюбието, доброто, радостите, младостта.

Венера се нарича от астролозите „малкият добротворец, малкото щастие“, защото с облагородяващото си влияние дарява човека с артистичност, с красиви външни черти, с благородни душевни и сърдечни качества. Венера учи човека на добри приятелски отношения с ближните си и с околната среда. Венера е символ на щастлив съпружески живот, на щастливо майчинство и щастлива младост, на чиста идеалистична любов, на красиви приятелски връзки и отношения, на любов към чистотата и порядъка в умственото, духовно, сърдечно и физическо отношение. Символ е на любовта в човека към добротворство, към придобиване и развиване на добродетели, към хармония и усъвършенстване. Символ е на женския творчески принцип, на силите, които организират, облагородяват и пречистват човешкото сърце. В мъжки хороскоп е символ на отношенията на мъжа към женския свят. Символизира още радостите, които човек ще изживее.

7.     = Този знак е символ на планетата Марс. Той е образуван от съчетанието на същите знаци, както и при Венера, но поставени обратно (+ – материята, низшето начало е отгоре, а ¡ Божественият Дух е отдолу). Следователно в марсовия знак материята не е организирана, защото Божественият Дух е заровен в Земята и не е поникнал още, не е израснал над материята. От това следва заключението, че марсовите жители са още на ниско стъпало на развитие; че духовното, висшето начало у тях още е в спящо състояние; че марсианците са като съвременните диви народи по Земята – водят се само от низшите сили, закони, качества и свойства на неорганизираната материя, а за висшето Божествено начало нямат още никакво понятие.

Още от най-дълбока древност всички астролози считали Марс за причинител на войната. Затова той е известен като Бог на войната, военните победи и войнишките качества и прояви. Следователно хората, които попадат под силното марсово влияние, при раждането си още носят чертите и качествата на марсовите жители и ще се проявяват в живота си като марсианците.

Марсовите влияния върху човека се изразяват в следните низши качества, неорганизирани сили и прояви: изкушенията за противоестествени удоволствия като, пиянство лакомия, сладострастие; нечистота и безпорядъчност; гневливост; побойничество; насилничество; грубиянство; нетърпеливост; бруталност; липса на съзнание за дълг и отговорност пред Бога, хората и Природата. Такива личности се отличават с материалистични схващания и разбирания, не признават никакъв Бог и никаква разумна сила над себе си и затова си позволяват всичко в живота. Те са хора с най-слаба интелигентност и най-низша култура.

Марс е символ на всички низши страсти и пороци в човека, на силите и качествата, които човек възприема от животните (Марс е управител на животинското царство на Земята), но които сили и качества човек трябва да преработи и обърне в полезни за себе си. В женски хороскоп символизира отношението на жената към мъжете.

Нека се запомни закона, че Мъдростта от всяко зло, т. е. всяко низше влияние, преобръща на Добро, а глупостта от Доброто прави зло. Следователно с помощта на Мъдростта низшите и пакостни влияния на Марс ще могат да се преобърнат на Добро. Това ще видим в по-нататъшните лекции[3].

8.          = Този символичен знак е на планетата Юпитер, т. е. на юпитеровите жители и на тяхното влияние върху живота на хората и на всичко по Земята. Образуван е от символните белези на душата http://astro.anhira.com/images/stories/astropics/luna.jpg, чрез която работят висшите светове – Ангели, Архангели и пр., и па материята +, чрез която се проявяват всички низши сили и светове. Но в символа на Юпитер знакът на душата http://astro.anhira.com/images/stories/astropics/luna.jpg и знакът на материята + са поставени на еднакво равнище, само че душата е по-напред, а материята е следваща. Следователно в Юпитеровия знак принципите и законите на висшите и на низшите светове са уравновесени и хармонизирани помежду си, но духовните принципи и закони са ръководещи. Това означава, че юпитеровите жители познават Божествените сили и закони и, служейки си с тях, са подчинили и хармонизирали силите и законите на материята, от чиито блага се ползват по най-идеален начин. Поради всичко това юпитеровото влияние върху устройството, развитието, живота, съдбата, мислите, чувствата, идеите и дейността на хората е най-благотворно, уравновесяващо, хармонизиращо, облагородяващо, възвисяващо, пречистващо и одухотворяващо.

Юпитер символизира висшия духовен разум, посредством който човек има връзки, отношения и обмяна с Ангелските светове, от които получава висши идеи, замисли, подтици, дарби и способности. Емблема е на основния човешки мироглед, на ръководните идеи и замисли в живота. Символ е още на религиозните схващания и разбирания, на любовта на човека към поколението и обществото и изобщо на обществената дейност. Означава също дихармата, т. е. вземанията, които обществото дължи на човека и благата, които човек е спестил от минали животи. След слънчевите юпитеровите влияния са най-благодатните за човека в умствено, духовно, материално и физическо отношение. Затова през всички времена и от всички астролози Юпитер е наричан „голямото щастие и Добро, големият добротворец и благодетел, касиерът на Слънцето, най-висшият Божествен служител“ и пр. Символизира големите успехи, голямото щастие, голямото изобилие, големите почести, голямата слава, а също връзките и отношенията с големците, големите служби и високи постове.

В кратки очертания благотворното и хармонично юпитерово влияние върху човека се изразява в следните качества и прояви: любов към Бога, към Божествената Любов, Мъдрост и Истина; дълбокомислие и силна вяра; добродушие и добросърдечие; милосърдие и човеколюбив; стремеж към висш идеализъм и към висша нравственост, към Божествената справедливост и честност, към изпълнение на Божиите закони, към миролюбив, дружелюбие, откровеност, сърдечност, благотворителност, приветливост, оптимизъм; любов към добротворството, естествеността и пр.

Хармоничното и благотворно влияние на Юпитер върху живота и съдбата на човека непременно носи в известни периоди от живота умствено, духовно и материално изобилие и богатство. Затова човек трябва да знае кога започва и колко време трае юпитеровото влияние върху него. По-късно ще стане ясно как да се определя това време и как да се използват разумно юпитеровите влияния.

9.     = Този символичен знак е на планетата Сатурн, т. е. на силите и законите, с които си служат сатурновите жители, и на тяхното влияние върху живота и съдбата на хората и на всичко съществуващо по Земята. Знакът на Сатурн е образуван от съчетаването на същите символични белези, както този на Юпитер, т. е. от символа на душата http://astro.anhira.com/images/stories/astropics/luna.jpg, която е носител и проводник на Божествените сили и закони, и знака на материята +, която е носител и проводник на всички сили и качества от низшите светове. Но докато при Юпитер духовните принципи, сили и закони http://astro.anhira.com/images/stories/astropics/luna.jpg са уравновесени и хармонизирани с принципите, силите и законите на материята + и духовните принципи, сили и закони са ръководещи, то в сатурновия знак ясно личи, че духовното, висшето начало http://astro.anhira.com/images/stories/astropics/luna.jpg е поставено отдолу, а материята, низшето начало + е поставено отгоре. Следователно сатурновият знак говори, че Божествените принципи, сили и закони още не са овладели, не са подчинили, уравновесили и хармонизирали материята, т. е. че сатурновите жители още не са дошли до такава степен на развитие, за да разберат Божествените закони и да им се подчиняват доброволно. Сатурновият знак показва, че сатурновите жители са носители и проводници на най-низшите материални сили, качества и свойства, изразители на влиянията на всички низши светове.

От всичко казано по-горе става ясно, че сатурновото влияние върху човека е най-злотворно, дисхармонично, низше, неблагоприятно, пакостно и лошо. Символ е на разрушителното човешко слово, на големите изпитания, ограничения, лишения и неуспехи. Изобщо, въздействието на Сатурн представлява противоположност на благодатното юпитерово влияние, неговият обратен полюс. Затова всички астролози от всички времена са наричали сатурновото влияние „голямото зло, голямото нещастие, небесният бирник и прокурор, големите ограничения, изпитания и лишения Сатурновото влияние се нарича още „проява на Сатаната, големия дявол, тартора“.

Казано накратко, дисхармоничните сатурнови влияния върху човека се изразяват в следните низши отрицателни качества и прояви: материалистични схващания и разбирания, непризнаване съществуването на Бога и на никаква висша разумност, груб материализъм, скъперничество, краен и студен егоизъм, безверие, съмнение винаги и във всичко, подозрителност, мнителност, недоверчивост, ревност, деспотичност, тиранство, жестокост, безсърдечие, недоволство винаги и от всичко, навъсеност, сръдливост, болезненост, честолюбие, злобност, отмъстителност, неумолимост, суровост, разрушителност, неблагодарност, критикуване и осъждане на другите, завист, тъмнина, страх, отчаяние и всички пакостни мисли, чувства, желания и действия, които произтичат от тях.

По-късно ще видим как с помощта на слънчевото, венериното и юпитеровото влияние човек може да се справя и да неутрализира злотворното сатурново влияние и да го превърне в Добро. Който иска да види как ясно са изразени влиянията на Юпитер и Сатурн върху човешкия живот, нека прочете библейския разказ за Йов, който в началото на живота си е под влиянието на Юпитер, после – на Сатурн (изпитанията) и накрая – пак на Юпитер.

10.     http://astro.anhira.com/images/stories/astropics/uran.jpg =  Този е символичния знак на планетата Уран, т. е. на принципите, силите и законите, с които живеят и работят урановите жители и с които оказват влияние върху живота и съдбата на хората и на всичко съществуващо на Земята.

Урановият знак е образуван от символа на духовния свят (всички Ангелски йерархии) http://astro.anhira.com/images/stories/astropics/luna.jpg, от символа на материята +, още веднъж от символа на духовния свят http://astro.anhira.com/images/stories/astropics/luna.jpg, и накрая от символа на Божествения свят ¡. Последният е поставен най-отдолу, т. е. под материята, която обаче е одухотворена, организирана и хармонизирана от двойното влияние върху нея на духовните Ангелски светове. От всичко това следва заключението, че урановите жители имат двойно повече сили и знания от духовния свят, в сравнение с юпитеровите жители, и че в тях е вложено началото на Божествения свят, т. е. света на Любовта. Но принципите и законите на Божествения свят още не са проявени, поради което този символ – ¡ стои отдолу.

Понеже в духовните Ангелски светове работи Божествената Мъдрост, символизирана чрез знака http://astro.anhira.com/images/stories/astropics/luna.jpg, става ясно че урановите жители са двойно по-мъдри от юпитеровите. Затова всички астролози са считали урановото влияние за свързано с Божествената Мъдрост, която човек е придобил от Ангелите, както и на връзките, отношенията и обмяната, които той посредством разума си има с тях.

И наистина това се вижда от фактите, показващи че хармоничното влияние на Уран създава всички гении на човечеството, всички мъдреци и общочовешки учители, всички окултисти, всички откриватели в областта на науката, философията, изкуствата и техниката, всички велики реформатори и духовни водачи, всички прометеевски духове, които донасят на човечеството небесния творчески огън. Хармоничното ураново влияние създава всички велики ясновидци, пророци, астролози, които виждат съдбините на човечеството векове напред. Урановото влияние има отношение към висшия разум в човека, към човешката индивидуалност (духовна същност), към висшите му духовни заложби, дарби и способности, към всичко самобитно в неговия живот, както и към неговите преобразувателски способности. Урановото влияние учи хората чрез Мъдростта да познават Божествените прояви и Божествената промисъл.

Митологията разказва, че Уран бил бог на Небето и Земята и че от него се родили всички останали богове. Това показва, че урановите жители най-добре са запознати с Божествената Мъдрост, най-добре владеят силите и законите на духовните светове и на материята и са учители на всички други светове от Слънчевата система. По-късно ще видим как се познава кога Уран влияе върху човека хармонично и как съзнателно да се използват урановите влияния.

11.      = = Това е символичният знак на планетата Нептун, т. е. на принципите, силите и законите, с които работят нептуновите жители. Нептуновият знак съчетава в себе си същите символи, както и урановия, но при Нептун тези на духовните Ангелски светове са обърнати надолу , а при Уран са встрани.

Нептуновите жители са свързани с принципите, силите и законите на Божествената Любов, която човек е придобил от Ангелите и, която той може да възприема, разбира и проявява. Силите, законите и принципите, които произтичат от Нептун оказват влияние върху развитието на човешката душа, върху причинния разум и върху свръхсъзнанието на човека. Затова хармоничното нептуново влияние създава гениални хора в областта на изящните изкуства – музика, поезия, художество, пластика, скулптура и пр. Всички гениални артисти-творци имат хармонично нептуново влияние. Под хармоничното влияние на Нептун попадат всички големи мистици, утописти и мечтатели. Казано накратко, хармоничното нептуново влияние се изразява в човека в следните добродетелни качества и стремежи: любов към Божествената красота и хармония; любов към Божествените, общочовешки идеали; любов към идеалите, словото, добродетелите и живота на великите общочовешки Учители; способност за духовно слушане (Бетовен) и разбиране музиката и Словото на Божествените светове; способност за пророчески съновидения, най-висши вдъхновения, прозрения и усещания и на най-висшите духовни качества, дарби, способности и заложби; психометрични и телепатични способности за четене и отгадаване на мислите и намеренията на другите хора; способност за вътрешно и духовно общуване със Същества от висшите светове и пр.

В митологията Нептун се почита като бог на моретата и океаните, а това означава, че нептуновото влияние е проводник на великите благословения от Божествената Любов, която е символизирана чрез тях.

Под най-силното и хармонично влияние на Нептун е бил Христос, както и Учителя. Затова Словото, идеите и живота на Христа и на Учителя са основани предимно на принципите на Божествената Любов.

12.      = =  Това е символичния знак на планетата Плутон[4] – владетел на силите на ада. От съчетаването на елементите в плутоновия знак се вижда, че в неговото влияние низшите сили на материята са на първо място и са два пъти по-силни от духовното начало, което е поставено отдолу. Затова в митологията Плутон се почита като бог на подземните царства, на преизподнята, на подземните стихии пр. и той показва какви са връзките, отношенията и обмяната на човека със света на ада, на неговите адски замисли, чувства, желания и дела, които може да прояви. Плутоновото влияние съчетава влиянията, качествата и свойствата на Сатурн и Марс.

13.     Знакът  е символ на Земята. Може да означава или щастие, или нещастие в зависимост от другите фактори в хороскопа.

14.     Знакът  е символ на северното засичане на еклиптиката с орбитата на Луната, наречено Северен лунен възел или Драконова глава (според древното образно наименование). Знак е на щастие и успех. Влиянието му е като това на Юпитер.

15.     Знакът  е символ на южното засичане на еклиптиката с орбитата на Луната. Нарича се Южен лунен възел или Драконова (змеева) опашка. Знак е на злочестини и неуспехи. Неговото влияние е като това на Сатурн.

Дотук разгледахме самостоятелното влияние на всяко светило от слънчевата система поотделно. При следващите уроци ще видим съвместните влияния на две и повече светила заедно. Също така ще видим как човек може съзнателно да се ползва от светлината, въздуха, храната и пр., а да избягва студа, отровата, развалената храна, нечистотията  пр. – неприятните и вредни за него неща. Тъкмо в това е най-полезна науката на Астрологията[5].

 


[1] Това е неологизъм на Иван Антонов, с който трябва да се замести чуждицата „хороскоп“, идваща от латинското „horoscopus“, но етимологично свързана с гръцкото „hora“ (hour – час) + „skopos“ (гледам), което най-общо би могло да се преведе като „гледане часа на раждане“.

[2] Тук е краят на втората лекция от първият курс на Ив. Антонов с посочена дата 26 януари (неделя) 1947 г.

[3] Краят на трета лекция от първия курс на Ив. Антонов не се чете и липсва датата, но най вероятно е 2 февруари (неделя) 1947.

[4] Вероятно този символ  се е използвал като обозначение съвсем в началото при откриването на Плутон. За тази планета (планетоид) съществуват най-много символи общо обединени в три групи: един или два кръста отдолу, а отгоре също един или два символа на Луната –   ; съчетание на трите символа – кръст, полумесец и кръг в различни конфигурации   ; третият тип символ е с буквено съчетание на „P“ и „L“ , който може да се разглежда като вплитане на първите две букви на името „Плутон“ (Pluto), но и като образуван от първите две букви на астронома Парсифал Лоуел (Percival Lowell), който в последната част от живота си предугажда, че зад Нептун трябва да има друга планета и дълго време наблюдава и изчислява, за да я открие. Това обаче става 14 години след смъртта му на 18 февруари 1930 г., когато астрономът Клайд Томбо сравнява две фотографски плаки направени съответно на 23 и 29 януари 1930 г. именно  в обсерваторията, която носи името на Лоуел в щата Аризона. Ако следваме логиката на Иван Антонов  символът  се доближава най-много до описанието за Плутон, тъй като Божественото (кръгът) е подчинено на материалното (кръстът), дори самият кръст е обърнат надолу, което засилва неговото отрицателно влияние.

[5] В края на четвърта лекция от първия курс на Ив. Антонов липсва датата, но най-вероятно е 9 февруари 1947 г.

 

Категории