Словото

Словото на Учителя – общ език за всички същества в Природата

Словото на Учителя Беинса Дуно е наситено със Сила и Живот.             

Сила, защото е вече действително проявено и практически приложимо в съвремието.

Живо Слово е то, защото работи с действителния свят, с методите и законите на Природата, отразени чрез Божествената същност.

Приложимо е за съвременното общество, носи Духа на Новата Епоха, в него е проявен Божия промисъл и се разгръщат изцяло Божествените Принципи и Закони, за участие на всички същества, в развитието на човечеството и Всемира.

В Словото на Учителя е вложена  3–принципната същност на Божествения свят: Любов, Мъдрост и Истина и действителното им приложение.

Словото е Божествен извор, Истина, с чиято помощ се променя изново структурата на човешкия организъм, обновяват се клетките и се придобива Нов живот.

Словото открива новия еволюционен Път, подготвя хората за навлизането им в Новата епоха и за развитието им в Новата Култура.                             

Това е единственото Слово за съвременния човек, което може да обогати живота му, и чрез което може да се осъществи цялостното обновяване на Земята, като Божествен организъм.

Учителя дава методи и насоки, поставя основите,   градивния материал за практическото приложение на нова държавност, нови методи в образованието и културата, отношенията и пр.  

Поднася музика и Слово от най-високото ниво на изящните изкуства, подкрепено с Космическия танц Паневритмия, чрез който се извършва цялостна промяна на клетъчно и междуклетъчно ниво.

Словото, е всъщност обновителния процес, оздравителния и истинския Нов живот на човечеството.

Това е Словото на Христос, Божието Слово, което се разгръща и обновява цялостния формат на жизнения цикъл, който е свързан с развитието на цялата Вселена.

От Словото можем да научим всичко, което ни е нужно и да пребъдем в своето развитие.

Има много и съществено е да говорим за всичко, но това, което е съществено, се съдържа в Него и за Него.

От изучаването на Словото зависи нашето бъдеще,  

формирането ни като същества, излязли от Бога и подобни Нему,  

а така също осъзнаването ни, че сме едно цяло и можем да се наречем:    „ Братя и сестри, Приятели“.

 

„В изпълнението Волята на Бога е Силата на човешката Душа“ и в тези думи на Учителя Беинса Дуно  е вложен смисълът на целия човешки Живот.

 

15 март 2014г.

София, 90 СОУ

Й.Й.

Категории