Словото

Слънцето в хороскопа

 

 

С Л Ъ Н Ц Е Т О   В   Х О Р О С К О П А

 

  • Психологическо значение

 

положително:

– жизнерадост, щедрост, великодушие, благородство, самостоятелност, независимост, самодостатъчност, достойнство, авторитетност, внушителност

– творчество, изкуства, артистични дарби, театрално майсторство

– идеализъм, възвишени стремежи, истинолюбие, откровеност, откритост, честност, вярност, чистота, добронамереност, солидарност

– воля, енергичност, смелост, лидерство, инициативност, организаторски талант, деловитост, приятна сериозност, спокойствие, самоувереност, устойчивост, вътрешна сила, стабилност и устой

 

отрицателно:

– болезнена апатия, анемичност, безжизненост, вялост, нехайство, небрежност, посредственост, слаба самоидентификация, нежелание за самоопределяне

– гордост, щестлавие, надменност, високомерие, честолюбие, себелюбие, самонадеяност, самовлюбеност, суетност, светски блясък, снобизъм, бомбастичност, демонстративност, грандоманщина, властолюбие, деспотичност, авторитарност, егоцентричност, хазартност, податливост на ласкателства

 

  • Общи аналогии

Божественото в човека, индивидуалността, човешкият дух, пълнота и съвършенство, всеобхватност, самобитност, таланти, дарби и способности, самореализация, воля, творчество, изкуство, жизнена сила и енергия, център, сърце, топлина, блясък, слава, почести, достойнство, мощ, организация, науки, обществена деятелност, покровителство, протекции

 

  • Професии

най-високопоставени лица – държавни глави, посланици, ръководители на големи организации, централна власт, висшия елит, силните на деня, покровители, хора на изкуството, меценати, златари, актьори, режисьори, диригенти

 

  • Персонажи

Бог, баща, съпруг, цар, крал, мъж, водач, възрастни (зрели) хора

 

  • Места

скъпо обзаведени, разкошни домове, дворци, театрални сцени, казина, луксозни хотели

 

  • Слънцето в домовете показва:

 

– в коя сфера от живота ще се изяви Божествения дух в човека; къде именно човекът ще има възможности и условия да изяви Божественото в себе си и да изпълни Божията воля

 

– от кой извор човек може да черпи живителни сили, енергия и мощ

– къде ще бъде центътрът на деятелност на човека – фокусът на неговия живот

 

– къде ще има щастие, радост, успех, но и разочарования, падания и сривове

 

– къде ще „свети” роденият, т.е. – коя сфера от живота ще осветява с ума, сърцето и волята си и в коя сфера от живота ще бъде лидер, водач, организатор и координатор

 

– в коя сфера от живота роденият ще има власт, мощ, стабилност, контрол и влияние. В тази област нативусът ще бъде център; структурно и организиращо ядро, около което ще се въртят „планетите”, т.е. – хората, с които ще влиза във взаимно зависими връзки и отношения

 

– в коя област роденият ще „играе” в живота като на сцена, в която има главната роля. В тази област той ще доминира над останалите, респектирайки с влияние, сила, знания и компетентност

 

  • Слънцето в знаците показва:

 

– как се проявява в самия човек най-висшето в света – Божественото. Това са специфичните дарби и таланти, които човек носи със себе си и които ще може да доусъвършенства и развива по начин, заложен в природата и характера на знака

 

– какви откровения излива Божественият Дух върху човека и вътре в него като качества, дарби и способности, които последният творчески изявява за прослава Божия. С тези качества, способности и добродетели, нативусът разполага като с жив капитал в обръщение – те представляват най – устойчивият център в характера му; център, който не се променя, независимо от всички външни и вътрешни промени, психологически пертурбации и душевни обрати. Това е неизменното вътрешно и мотивиращо ядро на характера, от което постоянно излизат подтици, импулси и сили

 

– как се проявява индивидуалността и творческата сила на човека; как висшето „Аз” намира начини, форми и подходящи условия, за да пресъздаде своята висша природа и същност чрез творческия си потенциал

 

– с кои качества и сили човек може свободно да „жонглира” като творчески ги съчетава и употребява по свое усмотрение, по своя воля и желание

 

– с кои качества човек може да бъде център, лидер, авторитет. С тези качества той може да има влияние и да респектира

 

– с кои свои и неизменно присъщи качества, сили, способности и добродетели роденият ще осветява своя път и ще може да бъде като жива светлина и тиха проповед за другите същества

 

– с кои качества човек се самоопределя като индивидуалност, която е различна от другите и напълно неповторима в Битието; какво влага човек зад самоописанието „Аз съм…” и начина, по който го прави

 

Категории