Словото

СМЯНА НА ЕНЕРГИЯТА

СМЯНА НА ЕНЕРГИЯТА

6.15 часа сутринта

Светлият път на Мъдростта води към Истината! В Истината е скрит Животът!

Размишление върху чистосърдечието.

(Прочетоха се темите: „Защо аз вярвам и защо се съмнявам“.)

(Тема 10) За идущия път вземете 10 грама просо и прочетете колко зърна има в тях. Да видим какво различие ще има между изчисленията. Това ще ви бъде една тема, отлична тема. Като прочетете зърната, ще имате една опитност за просото. За просото има един малък митически разказ в много вариации. Когато слезли всички тия плодни зърна от Невидимия свят, те отишли навънка да помагат на човечеството и се паднало просото да стане хляб. То попитало: „Какво да стана?“ „Е, на хляб.“ „На точено?“ „Ти хляб стани, пък за точеното не мисли.“ Вие ще намерите на какво съответствува хляба и на какво точеното в живота. Защото мнозина искат да бъдат точено. Знаете ли колко се продава просото? (– 16 лева.) Ще изберете хубаво да е просото, защото после ще го изпукате и ще го изядете. Вие яли ли сте просо? (– Не.) Просен хляб яли ли сте? (Не.) Като преброите просото, ще го изпържите в малко зехтин и няма да го ядете изведнъж, бавно ще го ядете. Сега това ще ви бъде задачата. Вие, като го преброите, ще го опукате и ще видите вкуса какъв е. Вие ще го изядете, пък на мен ще кажете колко зърна има в 10 грама. Аз се интересувам от зърната, пък вие от вкуса му.

След като преброите и изядете просото, вие ще имате една малка опитност и наблюдение върху себе си. Като почнете опита, ще отбележите един психологичен момент, всъщност той е органически. Най-първо ще отбележите какво е времето, ясно или облачно. След туй ще отбележите вашето вътрешно състояние. След като изядете просото, пак ще отбележите какво е времето отвънка и какво е вашето вътрешно състояние. Това са наблюдения, които ще правите върху себе си. Защото всеки един опит си има своите вътрешни резултати. Вземете идеята за просото. Като изядете просото, може то да ви даде една особена мисъл. Може да извадите оттам закон на смаляването, нали има една притча в Писанието за синаповото зърно.

За онези хора, които не разбират, всичко е разхвърлено. И действително, в природата има разхвърлени неща. Но тия, разхвърлените предмети са части на едно цяло. Ученият и умният човек разбират отношението на тия части. Казвате: „Какво ме интересува мен, че тия части принадлежат на едно цяло.“ Допуснете, че вие сте слуга в един голям чифлик и господарят ви каже да впрегнете конете. Затова трябва да се знаят ред пособия, разни такъми, хомот и други. За да впрегнете тия коне, вие трябва да разбирате тия разхвърлени части. Който знае, веднага ще свърши работата, пък който не знае, не може да свърши работата. Той ще каже: „Мен не ми е работа да се занимавам с това.“ Да допуснем, вие сте писател. Вас ви трябва перо, мастило, книга. После, ако не може да пишете право, трябва ви един подлистник, за да може да пишете право. Да допуснем, че вашият началник обича да пишете право. Ако намери, че не е право написано, той е педант, никога няма да приеме вашето писмо. Ще ви върне назад и няма да ви приеме, нито вашата работа ще иска. Най-първо, ако ви види интелигентен, ще каже: „Пишете по-право!“ Той може да е учтив към вас, ако е от ваша страна, пък ако не пишете така, вие оказвате едно незачитане към него. Та, ако искате да се представите пред началника си, ще пишете хубаво. Но, ако ти започнеш най-първо хубаво, а свършваш съвсем изкривено, […] и в това има писмо, само че буквите не са написани в порядък.

Или да допуснем, вие сте художник, рисувате един образ, най-първо челото не съответствува, после това не е един естествен образ, такъв не съществува в природата. Това е една изродица. Ще коригирате нещата. И всеки ден, когато вие не сте разположени духом, изменя се и лицето ви и вашите мускули се съкращават. А щом сте разположени, мускулите вземат пак хармонично състояние и вие сте доволен. Всякога тази вътрешна дисхармония се изразява във вашето лице и върху вашите кости. След няколко хиляди години, ако вие постоянно сте се гневили, това гневене в живота ви, ще ви създаде известни черти, които ще ви причинят и създадат най-големите неприятности.

Сегашните недъзи на хората се дължат на миналото. Вие искате да напреднете, казвате: „Майка ми е дала тия черти.“ Ако майка ви беше невнимателна или баща ви беше такъв, един ден и вие ще станете като тях. Това, което ние имаме, можем да го предадем, не само в физическо отношение. Един списател пише, той може да ви предаде това свое състояние на мисълта и на другите. Ако вие седите при някой човек, който прави гримаси и ако вие седите дълго време при него, без да искате и вие ще започнете да правите същите тия гримаси.

В Америка има една област, дето живеел един епископ, той обичал да си носи главата наведена на лявата страна и всички проповедници си държали главата наведена като него. Предава се. Тия проповедници са били учени хора, питам, защо ще си носят така главата? Те несъзнателно подражават. Вие носите ли си главите право? Погледнеш някого и си подкривяваш главата. Защо си подкривявате главата наляво? За да видите некого. После дойдеш до друг и си накривиш главата на дясно? Казваш му: „Какво искаш да кажеш?“ Какво означава този жест? (Главата наведена на дясно.) Не казвам, че това е лошо. Но в дадения случай кое е по-хубаво? Права да е главата е по-хубаво. После главата може да е издадена напред и отдръпната назад. Но ще вземеш едно естествено положение на главата си. Щом си наведеш главата напред, този господин насреща ти веднага ще заключи нещо.

Когато влезете в някой магазин, как ви посреща там търговецът? Той се навежда малко назад, казва: „Добре дошел! Какво обичате, господине?“ Търговецът се покланя пред вас и вас ви е приятно. Влизате някъде, където не е позволено, разсилният излиза насреща ви: „Какво искате тук?“ Значи: защо влизаш тук без позволение? Той се изпъчва напред с тялото си. Иска да каже още: „Ти знаеш ли, кой съм аз? Ти Нямаш право да влизаш тук, докато не ме питаш.“ Та, в дадения случай, щом направиш някоя гримаса навътре, вие сте един търговец, който иска да продаде платове. Нищо повече! Пък щом кажете: „Какво искате там? Защо влизате?“ Вие сте разсилния.

Та много наши постъпки, несъзнателни движения, трябва да се изчистят от характера ни. Правиш една гримаса, но ако погледнеш в характера си, ще видиш от къде си наследил това движение. Например някой път с един жест на ръката си като че отсичаш нещо. От къде си наследил това? От военните. Онзи, като извади ножа си, навсякъде реже. И сега у всинца ви има такива махания. Сега, какво се постига с едно такова махане? Вземете онзи, който е взел жито в ръката си и махне с ръката си, какво прави? Той сее. Вземете произхода на това движение. Това е един сложен процес. Най-първо в природата има една борба между тия две движения. Най-първо този човек се е учил да реже главите на хората или вземе брадвата и реже дърва. После, човек почва да мисли: „То със сечене на дървета нищо не се постига, хайде, да направя едно добро.“ Ще посее нещо. Ще зарови след това, това, което е посял. Значи, един човек, който е съзнал своите постъпки, той ги изправя. Той иска да направи едно добро. Това са методи.

Някои казват: „Как да изправя своята погрешка?“ Седи някой и ти бърбори. Ти казваш: „Не ме смущавай.“ Пък някой път можеш да го удариш. А можеш и да го прегърнеш и да го целунеш, да му кажеш: „Много хубаво говориш, много красиво! Я, ми кажи още веднъж това!“ Той ти е казал: „Страшен шмекер си ти!“ Ти го прегърнеш и го целунеш и му кажеш: „Я, го кажи още веднъж.“ Питам, като го целунеш 10 пъти, какво ще ти каже той? Ще се избърше, може би, от целувката. Тогава вземи го и го заведи на гостилницата и му дай един хубав обед. Кажи му: „Аз отдавна го знаех, че съм страшен шмекер, но искам да го повториш.“

Сега, който може да го направи това, то е вече характер у него. Но колцина от вас могат да направят това? Мъчно се прави това нещо. Един, който ти каже: „Ти си шмекер“, ти да го целунеш 10 пъти. Мъчна работа е! Той трябва да е един светия. Туй да се направи, то е един вътрешен процес. Може най-първо вътрешно да го правите това в ума си. Ще направите един опит, втори, може да вървиш по улицата, повтаряш си: „Хъм, шмекер, шмекер ми каза!“ Готвиш се да воюваш с него. Разговаряй се в себе си вътре. Вечерта като дойде, ще решиш в себе си: „Човещина е това, той не е знаел какво да каже. Сега аз имам друга работа, какво ще се занимавам с това?“ Когато този човек е решил да забрави туй шмекерство, той ще стане весел и ако е женен, ще каже: „Я, жена, дай ми една чаша вода.“ Той, като изпие тази вода, то е едно лекарство заради него. Някой път, вземи си една чаша вода и си кажи: „Шмекер, а?“ Изпий си водата и шмекерството отива вътре, после вземи си малко храна, пак кажи: „Шмекер, а?“ Изяж си храната и шмекерството отива вътре. Един лекува това състояние с вода, друг с храна, трети иска да си пийне чаша винце и след това си запее: „Горо ле, зелена, водо ле, студена.“ Много интересни са тия психологически наблюдения. И вие трябва да ги наблюдавате. Върви някой човек по пътя и се разговаря, приказва си: „Представи си, той ми каза шмекер!“

Та, у човека в задната част на главата има едно съзнание и в предната част, в челото има друго съзнание. Ако туй съзнание проникне отзад, то е подсъзнателно или животинският инстинкт е това, може да се предизвика у вас една вътрешна борба. Тя се дължи на задните впечатления и представи. Понеже в предната част на този лоб се явяват тия белите нишки, които са носители на възвишеното съзнание. Те са като проводници на светлината. Защото туй съзнание има една нова светлина, с която разглежда нещата. Та, според новия метод, понеже тежестта на мозъка е била в задната част на мозъка и вследствие на това се раждат тия противоречия. Вие казвате: „Как тъй, той да ми каже шмекер?“ Най-първо ще пренесеш туй съзнание, тази енергия напред. Щом мине тази енергия в предната част на челото, тя се асимилира. Вие сте преработили тази енергия, Бог работи във вас и Той ще трансформира обидата. Обърни се към Бога, Бог е, Който воюва и работи в тебе. Затова всека една обида, човек като я преработи у себе си, той е израснал, подигнал се е с един милиметър в живота си. А един милиметър като израснете, това е вече много.

После, вземете думите „шмекер“, „вагабонтин“, те са български думи. Вагабонтин, значи човек на противоречието или: U е знакът на противоречието. Или казват: „Той е страшен крадец!“ В какво седи лошото на крадеца? Това са падащи сили. Крадецът, това е сила, която пада върху вас. Следователно ние в живота имаме от двете страни действуващи сили, които се пазят. Думата „живот“, носи това равновесие. А в „крадец“, К тази буква показва, че силите, които действуват в един крадец не са хармонични. Кажете други думи с К. (Корона, кръст, крепост, кръг.) Кръгът постоянно се движи, не седи на едно място. (Кон, камила, кокошка.) Вземете тия животни, конят обича да рита, камилата? Ами кокошката? (Коза, крава.) Кравата обича да боде. Дайте думи с В. (Воденица, Венера, вода, вяра, вино.) Виното прави хората весели. Вярата ги окуражава. Воденицата приготовлява брашно за хората. Ако вземете речника и погледнете думите, които почват с В или с другите букви, ще видите колко силни думи влизат в една буква. Ще видите после, колко силни думи има когато тази буква е в началото и когато е накрая. В целия този речник, в тази гама ще видите колко силни думи има. Ако думите са по-силни, тази буква е добра. А, ако повечето думи са в низходяща степен, то тази буква не я обичате.

Вие трябва да проучавате нещата. Всякога, когато се зароди във вас известна интенсивна идея, вие не знаете в коя област на мозъка става това. Например, ако имате интенсивна мисъл дълго време, ще усетите нещо в тялото отпред. Ако изпитвате чувство на вяра в хората, ще почувствувате сърбеж горе в главата отстрани. Или ако искате да бъдете справедливи, ще усетите на друго място нещо. Мислите и чувствата се изразяват, но в разни области на човешката глава. Да допуснем, че се разгневите, тогава ще почувствувате около очите си, около ушите си известен напън, известно малко стопляне. Та във всички области на мозъка се появяват разни чувствувания. В бъдеще това ще се знае.

Да допуснем, че някой много се е разгневил. Достатъчно е малко да му потъркам носа и състоянието му ще се смени. Например някое дете се е разгневило и ако барнем носа му, то енергията на ушите веднага се сменя, защото тази част на носния връх е свързана с енергиите около ушите. В носа е и обонянието. И като приближи храната до носа, събужда в тебе желание за ядене, а понеже носният връх е свързан и с енергиите около ушите, значи и с гнева, то щом се разгневиш, наяж се хубаво. Това е от моите наблюдения. Щом някой иска да те обиди, ти, за да не се разгневиш, извади лешници или каквото и да е друго нещо и яж!

Фиг. 1

В задната част на мозъка има съзнание. Тази област на мозъка е независима от мисълта; чувствуванията, които са свързани с задната част на мозъка, имат влияние върху човека. Ако човек не може да пренесе мисълта си към предната част на мозъка, това има лоши последствия за него. Когато те обидят почни да мислиш. Щом мислиш, ще добиеш метод как да изправиш погрешката, която е сторил онзи, та да произведеш у него обратния ефект и той да се поправи. Щом превърнеш минуса в плюс, тогаз ще се сменят енергиите у онзи, който те е обидил. У онзи, който те обидил, такова е положението: (чертежът) Обаче, щом се сменят знаците, задната част става отрицателна и у него ще дойде съзнанието. И той ще каже: „Ще извиниш, аз не постъпих добре.“ За да поправиш някого, ти най-първо трябва да смениш своите енергии. Защото инак той може да ти предаде своето съзнание. И ако в своите чувства станеш положителен и той е положителен, то между двама силни хора ще има борба. И в тази борба един от двамата ще спечели.

Та сега трябва дълго време да проучавате механическите прекъсвания на енергиите от задната част на главата към челото. Най-опасното място са личните чувства. Вие не можете да преодолеете личните чувства, ако не пренесете енергията на личната обида в центъра на милосърдието горе. И тогава можеш да простиш. В предната част на мозъка горе се намират вярата и надеждата. Там са местата, дето се сменят нисшите енергии с висшите.

Фиг. 2

Когато вашето лице е било отзад, задна там е било лято, там всичко е никнало, част, а отпред е било зима. И после, като прекараш тази енергия в предната част, то слънцето ще минава в северното полушарие на нашия живот. Това може да произведете и изкуствено. Ако знаете този Божествен закон, вие можете да смените вашите състояния. Някой път ви се дават благоприятни условия. Има едно движение на тия условия. Това става и в природата. Слънцето прави едно движение около целия организъм. За сега Слънцето е в главата. Там е съзнанието. Дробовете нямат това съзнание, както мозъка. По някой път ние съзнаваме, че всичките енергии са насочени към лицето. Лицето представлява посоката, по която човек се движи. На където е обърнато нашето лице, към тая посока се движат и всички енергии на тялото.

Следната рисунка представлява животинската линия. С хиляди и милиони години разумната, слънчева енергия е градила и е изправила човека. Тази слънчева енергия е изправила човека на двата му крака и сега действува на човешкото чело. Някой гледа Слънцето, но трябва не да гледа Слънцето, но мислено трябва да пренасяте енергиите от задната част към предната част. Някои се опулваха в Слънцето, като не разбираха законите. Пренасяне енергиите отзад напред е важното. За цялото човечество това ще вземе дълго време, но за отделни хора ще вземе по-малко време. Някои адепти в Индия практикуват това, като се концентрират в себе си. Ако ти се концентрираш и не знаеш в какво се концентрираш, нищо няма да възприемеш.

Трябва да изучим закона за пренасяне на енергиите от задната част на мозъка към предната. Задната част на мозъка може да заличи всичкото знание. Да кажем, че вие сте учили 15 години и после кажете: „Няма нищо, празна работа.“ Живите хора, те са които поддържат науката.

Това е съзнанието на тези учени хора, които постоянно мислят за това, постоянно поддържат пламъка и благодарение на тях, науката ни помага.

Фиг. 3

Представете си, че вие искате да изучите хиромантията. Какво означава животната линия? Като видите животната линия на един човек, ще знаете дали е здрав или не. Линията на гръбначния мозък е Сатурновата линия. Ако задната част на главата е плоска, отвесна, за такъв човек турците казват: „Камък, който се търкаля, място не хваща.“ Такъв човек ще бъде скитник. Когато главата отзад е [обла], вие имате един нормален човек. Отпред е линията на ума. Линията на ума и линията на живота са тясно свързани. Между линията на ума и на живота има тясна връзка. Ако линията на ума е по-дълга от линията на живота, това показва, че животът не е толкова нормален. Тогава човек се грижи за много работи. Много работи го безпокоят и не може да трансформира енергиите си. Трансформирането трябва да става правилно. Ако през една жица минава по-силна енергия, то тази жица изгаря. За трансформирането трябва да имате морални чувства. Те са горе, те са трансформаторите. Когато говорим за сърдцето, ние го вземаме като трансформатор. Умът и сърдцето трябва да се съединят, за да могат да трансформират енергиите на ума. Инак никакво трансформиране не може да стане.

Трябва да знаем как да пренасяме енергията от животната линия отзад напред. Трябва да знаем причините на нещата. Някой е неразположен, да знаеш кои са причините за плача. Необходимо е да държите в разположение повече мозъка си. Затова е необходима правилната мисъл. Ако ходим неправилно, това ще предизвика сътресение в мозъка и енергиите ще останат отзад. Не, че ходенето е най-важното, но ходенето е първия акт, в който умът ще почне своята работа. Ходенето играе много важна роля. Когато туриш единият крак напред, ти прекарваш неговата […] енергия напред. С ходенето човек може да трансформира своята енергия. Например, разтревожен си. Ходете 1 километър. И тогава всичката ваша тревога ще се измени.

Има още много работи за учене.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит животът!

20 школна лекция на Младежки Окултен клас, 2.I.1929 г., петък, Изгрев.

Категории