Словото

СЪОТНОШЕНИЕ С ПРИРОДАТА

СЪОТНОШЕНИЕ С ПРИРОДАТА

5 часа сутринта

Добрата молитва

(Учителят посочи рисунките на ушите.) Това е капитал, с който може да разполагате. Човек, със своята проява, трябва да бъде един отглас на природата. Да допуснем, че във вас се заражда желание да бъдете силни, но това е един импулс на природата. В вас е като едно отражение. Следователно в дадения случай трябва да знаете какво място завземате. Ако изправите два стълба, единият стълб, ако има 2 см дебелина, а пък другият стълб – 1 см, тогава кой ще бъде по-устойчив? Ще видите с какво може да разполагате. Знанието, с което може да разполагате в дадения случай, да не бъде само привидно, да мисли човек, че е силен. Силата е едно условие в света.

След това има друго положение. Вие искате да знаете всичко в природата. Това е импулс на самата природа. Вие никога не може да знаете повече, отколкото тя знае. Следователно като я изучавате, трябва да вървите по нейните пътища. Ако някои неща тя ги е съпоставила, защо и за какво трябва да знаете. Да се съобразите със законите ѝ или каквото и да е друго чувство да се прояви във вас, то се корени в природата. Природата е като един отглас на Божественото. В вас се зароди едно желание да бъдете богати, но има две страни на богатството. Едното богатство, при което човек печели, а другото, при което човек всякога губи. Едното богатство разбира растеж, усъвършенствуване, а другото е загуба.

За пример може да хванете някой кон, който е силен, но всеки един кон, който носи 100 килограма товар, какво ще спечели? – Изгубил е. Да допуснем, че вашият ум е натоварен с известно богатство – 10 милиона. Вие постоянно мислите какво ще ги правите. Това богатство, освен че няма да ви принесе нищо, но то ще вземе от вас. Това богатство всъщност не е ваше. Има друг господар, който го прекарва на вашия гръб, както някой човек товари един кон. Някое друго същество ви е натоварило с този товар и ви казва, че е ваша идея, но то не е за вас. Малкото хляб, който може да турите в стомаха си, това богатство е за вас. Но даже и ако пресилите стомаха си и турите повече хляб отколкото трябва, тогава пак ще се повреди. Многото не е за вас. Който иска много, той всякога губи. Тогаз, който иска да има малко, колкото му трябва в дадения момент, той печели. Аз, като говоря за малкото, подразбирам само един момент. В следующият момент може да се измени положението. Ти имаш едно болезнено състояние, то е само един момент в съзнанието ти. Но положението, болестта или това чувство на раздразнение ви се струва толкоз дълго като че ли отишло много време. Но то е само последствията. Някой казва: „От как съм се родил светъл ден не съм видял“, това е преувеличение. Тези думи нямат никаква стойност. Че постоянно той е мижал, то е друг въпрос. То е едно упражнение.

Когато говорим за честния човек, по какво се отличава? В дадения случай аз подразбирам честен спрямо природата, не спрямо хората. Честния човек във всички свои мисли, чувства и постъпки е честен спрямо природата, не спрямо човека. Честността спрямо човека е само проявена честност в даден случай. Но изобщо трябва да се разбира честност спрямо природата. Да кажем ти сутринта трябва да станеш в 4 и половина часа, а ти ставаш в 5 часа и за да оправдаеш половината час, извиняваш се, излъгваш се и казваш неща, които не са верни. Да кажем, че не си ял вечерта, че не си спал добре, това не е извинение. Рекох, трябва да имате едно ново схващане. Вие казвате: „Господ така е наредил света“. Като че Господ е наредил света заради вас. Наредил го е заради себе си. А понеже вие влизате в света и играете като част в този свят, то се отнася до вас и трябва да знаете доколко то се отнася заради212 вас.

Да допуснем, че вие искате да бъдете богати, искате да имате къща, но каква къща? Две стаи и една кухня, но много е неопределено това. Точна идеята трябва да бъде, определена. Две стаи по 4 или по 5 метра дължина и по 4 метра широчина и после 4 метра височина, а вие казвате общо: една къща. Кой ще ви построи една къща? Дойде един майстор и той ще ви я направи, както той разбира. После се скарате, че не е направена хубаво. Дай му плана. Като не знаеш как да правиш план, не си прави къща. Искаш да бъдеш богат, трябва да знаеш какво ти трябва, Бог никога не обича неопределените работи. Например ти казваш: „Аз искам да бъда добър, красив“, това е много неопределено. Че как ще бъдеш красив? Красив човек е онзи, който е симетричен, че съответствува вътрешния му живот на външното, че тази красота да ползува хората. Красив трябва да бъдеш заради природата. Ти няма да бъдеш красив заради себе си. Природата като те види, тя да се зарадва, че е направила нещо хубаво. По някой път тя, като види, че е направила нещо грозно, учудва се и тя отваря архивата и разглежда. Тя трябва да проследи кои са били причините да бъде толкова грозно и ти за извинение казваш: „Аз не помня нищо, когато съм раждан.“ Аз зная един син казал на баща си: „Когато ти се женеше, аз играех на хорото.“ Синът е вземал участие в хорото.

Но като изнасям тази идея, друг е смисълът. В вас се зароди една мисъл съвсем опакъва. Като каже някой човек, че се е оженил, той държи нещо в ума си, което никак не е женитба. Да си облечен, това не значи да нахлузиш едно палто на гърба си, но това палто трябва да пази най-напред топлината на тялото, да те запазва от външните несгоди. Това палто може да е толкоз тънко. Ако е тънко, трябва да бъдеш в топлия климат, ако е дебело, може да бъдеш и по студените места. Ако имаш несгоди, намираш се по студените области. Ако всичко ви върви, намирате се в топлите области и не мислете, че така ще ви върви постоянно. От благата, които имате, ще съберете за други времена, по-неблагоприятни. В това беше мъдростта на Йосифа. И ние често се разочароваме в живота, като мислим, че всякога ще бъдем здрави. Не се мине една година и ти ставаш неразположен, казваш: „Стомахът ми има нещо, главата ме боли“, или усещате болка в някой зъб или имате ставен ревматизъм или имате болка в нервите. Или казано в друг смисъл: вие се намирате в едно дисхармонично състояние в живата природа. Ако дойдете в съгласие с живата природа, болестите ще се изключат.

Когато аз засягам ухото, аз ухото не го засягам като една щерна, в която се е наляла вода. Такива уши нищо не струват. Защото много хора носят ушите на една щерна, нещо изкуствено придобито. Нещо самостоятелно придобито нямат. Баща му, дядо му са живели добре, но това богатство, той няма да го запази. Той живее разгулен живот, обича да кани хората, да прави големи угощения. Да ви приведа един пример из варненско, за някой си Петър Чорбаджи. Той е син на Атанас Чорбаджи. Баща му Атанас бил хасал чорбаджия. А син му Петър бил само едно отражение на Атанас. Един голям двор от 10 декара със стени заграден, с две здания двуетажни, разполагал с голям имот. Баща му е ходил и живеел за хората, а Петър Чорбаджи живеел за себе си. Баща му се е занимавал с обществени работи, а пък Петър Чорбаджи си отворил една кръчма да продава вино. Баща му всяка седмица давал по две угощения на приятели, ядене, пиене и какво става с тази кръчма? Всичкото това богатство отива. Петър Чорбаджи изгубва всичко. Той имаше две слугини, Менекша е била неговата жена. Целия ден седи до огнището, а слугините правят всичко заради нея, тя не знае да готви, да меси, но знае да яде.

Сега мнозина от вас искате да живеете по типа Петър Чорбаджи. Ще изгубите всичко. Защо са тези страдания? Питате се, но не от гледището да искате да бъдете добри, но от гледището защо не живеете разкошно.

Всякога, дето има одумване, аз го наричам това една психическа кръчма. Казват за някого: „Еди кой си е стипца, не черпи.“ И той, за да не е стипца, заръчва 1-2 кила. Учат се тия хора на щедрост, да ядат и пият, но в края на краищата какво ще добие един пияница? Не е пил вода, вино е пил, ракия е пил, коняк е пил, абсент е пил. Пиенето се дължи на човешките чувства. В чувствата има разширение. Мисълта на човека образува високите планински върхове. Вкусът на човека образува по-ниските места, а пък чувствата са образували долините. Чувствата са място, дето човек може да придобие своето богатство, ако знае. Мисълта може да бъде като една сила, която да подхранва чувствата. Ако една мисъл не може да подхранва чувствата, тази мисъл не може да се прояви и приложи.

Един правилен нос и едно правилно ухо имат едно отношение. Ако носът е огънат или изпъкнал, ще има друго отношение. Честното ухо вие го знаете. То е едно преходно състояние от животинското към човешкото. После имате балансираното ухо. При всяко едно състояние, да може да се въздържате. Вие не може да изтълкувате скръбта по правилен начин. Вие мислите, че сте сиромах. Вие живеете в природата, която е богата. Бог е изпратил Духа си и вие мислите, че сте сиромах. Сиромах сте в постъпките. Всеки, който мисли, че е сиромах, той е ленив, духовно ленив е, не иска да работи и вследствие на това ще дойдат известни страдания. Ще кажеш: „Как трябва да работя?“ Да допуснем, че вие искате да имате една хубава дреха, може да платите на някой човек да ви я ушие. Но не е само в ушиването на дрехата. Една дреха има смисъл да я носите, само когато онзи шивач ви обича и я шие като за себе си. Само тогаз може да я носите като хубава дреха. Ако той е неразположен, когато я шие и той иска само да се освободи от дрехата, за да ви вземе пари, тази дреха не е от красивите. Трябва да намерите шивач, който да ви обича и да е турил нещо от своята любов в дрехата. Някой се хвали, че много му приляга дрехата, че много обича дрехата си. И онзи, който е тъкал плата за дрехата, не да е плакал над плата, но и той да е вложил нещо хубаво.

Това нещо може да се приложи и в кухнята. За пример, ако майката готви и казва: „Що ми трябваше да се женя, сега тези паници, това пържене.“ Тя се е цанила, като тупаше там на хорото, господарите и казаха: „Ние ще те вземем за снаха, каквото искаш, ще ти дадем.“ А пък щом се ожени, има друго отношение. Някой път на момите казвам: „С този момък не може да живееш.“ Имах един пример, това беше в Сливен, дойде при мене една млада мома, боледуваше от неврастения. Аз бих му казал: „Като дойде време да се жениш, ще ми съобщиш, за да ти кажа кога да се ожениш и трябва ли да се жениш или не.“ И двамата са окултни ученици или кандидати за окултни. Една мома се влюбила в него, казвам ѝ: „Този момък не е за тебе. Той е много добър, на хората говори много хубаво, но той си има отрицателни черти.“ Тя казва: „Аз искам да се оженя за него и три деня да живея и после да си замина.“ Той е с един философски ум, човек с вкус, обичаше да пуши тютюн, разправя ми много философски работи. Отличен проповедник, а пък тя е с обикновен ум, с ниско чело. Ожениха се и тя казва: „Трябваше да те послушам“, и досега тя го гледа, той не работи нищо. Казах и: „Ще го гледаш.“ Не е лош човек, но има едно дисхармонично съчетание в разбиранията. Тя е практична, тя иска той да работи. Той никъде не е свършил, ходил е в Русия, но не е свършил. Лозарство разбираше, земеделие разбираше, но казваше: „Кой ще се изтощава?“ На този човек му трябваше съвсем друга среда. Те и двамата прекараха един живот, народиха се деца все мъжки, едното дете беше добро, а другото съвсем опако. Сега аз ви привеждам този пример на вас. Може да се родят известни идеи.

Вие искате да слугувате на Бога. Вие трябва да знаете как се слугува на Бога. Не е мъчна работа, но не е и лесна. Бог вижда и най-малките погрешки. Когато направиш една погрешка, ще знаеш това. Той веднага ти дава път, да си поправиш погрешката. А когато направиш погрешка и я замазваш, прикриваш я, тогава Бог си мълчи. Както художникът прави погрешки и замазва боите. Не. Художникът не трябва да цапа от единият край до другия. Нито една погрешка не трябва да прави. Щом прави погрешки, той се учи още. Вие сте от художниците, които трябва да се учите и всички очаквате най-хубавия живот. Всички очаквате това, което няма да го имате. Запример някой от вас никога няма да имате една двуетажна или триетажна къща. Никой от вас никога няма да има две слугини. Никога няма да имате, някой от вас, приход от 10 хиляди на месец. Сравнете сега цялото човечество. Даже, ако вземете културния свят, християнския свят, всички християни имат ли един бюджет от 10 хиляди на месец? Трябва да изискваме такива блага, които са общи за всички. Една норма и при това в ума ви трябва да се зароди една нова идея. Да разгледате в какво седи злото в света.

Например някой път вие страдате и не знаете причините на вашите страдания. Недоволен сте от вашия живот. Често аз съм срещал някои казвате: „Аз искам да се самоубия.“ Защо искате да се самоубиете? И тогава за тези, които искат да се самоубият, има едно лекуване. Един казва на другите: „Аз искам да се самоубия.“ Другият казва на двама слуги: „Сложете го на земята и го бийте.“ Бият го и той казва: „Боли!“ Онзи му казва: „Ти не искаш да изтеглиш най-малкото страдание“, а [със] самоубийството ще си причиниш най-голямото страдание, което може да си направите. 10, 15, 20 години ще ти вземе да изправиш това на онзи свят. Той иска да се самоубие, че да тръгне. Че ти ще попаднеш на едно страдание 10 пъти по-лошо отколкото тук. За предпочитане е едно голямо страдание на земята, отколкото най-голямото благо след самоубийството.

Аз не вярвам, че някой от вас иска да се самоубие. На мнозина от вас минава мисълта, че му е дотегнал живота. Ако е така вие ще приличате на онзи човек, който е отишъл при султана и казал: „Много ядох и пих в живота си и нямам пари, сега съм беден. Развалих си стомаха и живота от много ядене.“ Султанът го попитал: „Кажи, на кокошката кое е най-хубавото?“ Онзи отговорил: „Трътката.“ Султанът казал:, Дайте му 250 лири“, и тръгнала му работата. Дошъл друг при султана и той искал да яде и казал: „Мене ми дотегна живота от малко ядене.“ Султанът го попитал: „На бивола кое е най-сладкото?“ Той казал: „Трътката.“ Султанът казал: „Набийте го.“

Вие трябва да знаете защо ви е дотегнал живота. Вие казвате: „Няма кой да ме обича.“ Погрешката е у вас. Вие кого обичате? Вие сте скържава натура и гледате с подозрение, дайте малко от себе си. Вие искате щото каквото желаете, да ви дадат. Че направете една услуга! Да кажем, че много деца искат щото баща им и майка им да постъпят спрямо тях добре. Те са своенравни деца. Умното дете, след като е направило нещо добро, ще поиска една хубава дреха от баща си, когато той е разположен. Вие ще кажете: „Господ нуждае ли се да направим нещо на другите?“

Някой път като ви гледам, аз ви уподобявам на големи богаташи. Вие се самозаблуждавате. Човек не може да бъде богат и да бъде простак. Богатството, което не можем да употребим, то е един товар. Или каквато и да е способност да имаме, ако не може да я употребим вътрешно за себе си, това богатство ще ни донесе вътре разочарование. Даже гледам много музиканти разочаровани от музиката. Музиката за тях е един товар. Той ще свири, да кажем в някой локал, за да спечели, за да се прехрани, това не е музика. Той ще повтаря същите парчета, но му е дотегнало вече. Ще попееш българската песен: „Заплакала е гората, гората и планината“. Нека се каже и нещо друго, дето гората не плаче. Гората може ли да плаче. Може, когато я попари слана.

При сегашното положение, знанието е да може да измениш състоянието си, да имаш разположението на духа. Аз се радвам, че няма някой да кашля. Защо не кашляте?

Гледам във вас има повече интереси, понеже мисълта ви е концентрирана. Кашля онзи, който няма работа. Който има работа, не кашля. При кашлицата може да работиш със своята воля. Ще кажеш: „Няма да кашлям.“ Вие искате да започнете с хората отвън, а на себе си не можете да заповядвате. Болестта в живота, това са условия на човека да се развие неговата воля. Ако вие може да се справите с една болест, вие сте силен човек. Защото здравето – това показва едно състояние, за което други са работили. Всеки може да бъде здрав. Намерете 10 души здрави, обикнете ги, услужете им и няма да се минат 2 – 3 деня и вие ще бъдете здрав и ако здравият ви обикне, ще станете здрав. Ако служите на болния, ще закъсате. Идете при някой учен, да приемете знанието. Знанието се предава. Силата на доброто се предава. Събирай се с някой добър човек. Лошият човек няма капитал. Един добър човек може да даде. Лошият човек не го осъждам, няма какво да даде. Ако му се даде богатство, той ще го затвори за черни дни. Богатството не е за черни дни. Черният ден е за днес. Днес ти трябва да имаш богатство, днес го употреби. Не мисли за утрешния ден. За утрешния ден има милиони същества, които работят. И между тях и ти ще прекараш добре. Но тази идея, трябва да дойде във вас. Хиляди хора се стремят да бъдат добри и умни. Влез в този процес. Свържи се с умните хора, ще може да си въздействуваш.

Някой път, когато сте неразположени духом, започнете да си рисувате ухото, вземете си модел, едно хубаво ухо. Неразположен си, нарисувай дясното ухо, лявото ухо, веднаж, дваж, обърнете внимание върху ухото. Хрущялно е било по-напред ухото. Сега новото ухо, което се сформира, преди хиляди години ето какво е било ухото: Хрущялът малко е бил, голяма активност имал тогава човек. От сутрин до вечер човек е мислил за прехраната си. Новата раса сега образува това ухо. В шестата раса ще се образува новото ухо. Онзи, който разбира отношението на линиите, той знае, че всякога голямото, добре сформируваното ухо има едно преимущество. Той разполага с един голям капитал. Но не е само в големината на ухото, но тези линии, които се образуват, трябва да бъдат правилни. Някой път ухото прилича, като че ли мишки са го яли. Една тънка ивица има около ухото. Тя не трябва да бъде много тясна. Това си има свои вътрешни причини. Ухото се е създало по един органически начин. Хиляди същества са работили и са създали един модел, втори, трети. Хиляди поколения са работили, докато се създаде един аероплан. Колко поколения са работили като модели. Така е работено и върху ухото. Най-първо са направили един модел, после втори и на сегашното ухо не са се спрели още и още ще работят – тайната на човешкото ухо.

За времето аз съм говорил. Когато говоря за времето не подразбирам времето, така както ние сме го определили. Има едно органическо време, за което мислим. Доста е голяма разликата между органическото и механическото време, за което мислим213. Има едно време органическо. Ти седиш и схващаш, нещо ти казва: „Стани и върви.“ Ти си турил часовника, да те събуди, но нещо ти казва: „Стани и върви половин час по-рано.“ Механическото време ти казва: „Още не му е дошло времето, рано е.“ Не. Стани и върви, нищо повече. И ако вие не схванете това вътрешно време, вие трябва да развиете вътрешния часовник. За органическото време е потребен вътрешен часовник и той е много точен. Всичко онова, което има да се случи в живота, този часовник показва, ще ви се случи нещо много неприятно. Ако неприятността е много малка, усещате едно неразположение в слънчевия възел или ще ви се случи нещо много хубаво. Усещате едно неразположение на духа, ще дойде една малка приятност, ще се подобри положението, тоя часовник едновременно показва хубавите и лошите страни на живота. Разбира се това са само общи положения. Вие трябва да отидете в къщи и да започнете една работа и трябва да имате едно неразположение. Децата ти в къщи не мислят като тебе, твоята другарка не мисли като тебе и ти си чужд, как ще се поставиш? С тях ще живееш един живот, със себе си ще живееш друг живот. С децата ще говориш, както те обичат. Два живота ще живееш. Не влизай в противоречие.

Някои са ме питали, ако горната част на ухото е изпъкнала, какво означава? Всякога кривите линии горе означават линии на чувствата. А пък правите линии показват влиянието на ума. А огънатите линии показват влиянието на вкуса. Твоята линия може да е под влиянието на ума, може да е под влиянието на вкуса. Там, дето умът или вкусът са работили, умът не си е довършил работата. Вкусът е дошъл, но и той не е довършил и тогава имаме наядено ухо. Тоя човек е мислил, но мисълта му не е определена. После дошъл вкусът и той е неопределен. Несвършена е работата. После дошли чувствата и те са неопределени. И тогава имаме наяденото ухо.

Духът е едно същество, което е близо до усъвършенствуването на развитието. То е същество, което разбира всички науки. То разбира и ушите, и очите, и тайните на човешката душа и пр. Духът ти казва: „От тебе голям човек ще стане.“ Думата „голям“ е съвсем неопределена. Голям физически ли? Този дух няма да ти каже всъщност, че голям човек ще станеш, но ще ти каже: „Ще идеш днес в училището, ще срещнеш едно малко дете, то рисува една картина. Ще се спреш, да видиш как рисува това дете.“ Този дух ти казва: „На пазаря има един просяк, при него ще се спреш 15 минути и ще наблюдаваш този просяк какво прави.“ Ти ще се учиш. Той няма да ти каже, че ще станеш голям човек. Или ще те прати в някоя болница, или ще те прати в някое училище. Тогаз той ще ти дава коментарии за неразбраните работи. Защо този човек е прост, ще ти обясни Духът. Ще ти даде коментарии, ще ти каже това дете, като рисува, какво ще постигне.

Ако ти умът си не може да концентрираш, не може да имаш постижения. Какво значи концентрация? Имаш болка, като концентрираш ума си, да забравиш болката си. След като се концентрираш и усещаш болка, имаш много слаба концентрация. Или минавате за много търпелив. Търпението значи да забравиш обидите. Идва някой, който те е обиждал 10 пъти, ти забравиш, като мислиш за доброто. Ако ти не забравиш обидите на хората, ти нямаш концентрация и за Бога не мислиш. Ти казваш: „Христос всичко ще направи заради нас.“ Не, Христос е дошъл сега да учи хората да работят. Той беше работлив човек и той казваше: „Син Човечески няма где глава да подслони.“ Вечерно време трябваше по три четири часа да се моли. А сутринта постоянни противоречия отвън и отвътре. Противоречия от своите си. Неговите ученици мислиха, че като провърви на техния учител, какво ще стане с тях.

От вас големи хора ще станат, като слонове, но много ще ви товарят. Сега ще ви дам следното правило: Отношение трябва имате между вашите чувства, вашия вкус и вашият ум. Постарайте се да спазите следното, първото нещо, пазете следното правило: Щом срещнете един човек, когото и да е, Постарайте се да откриете една хубава черта в него. Това е мисъл вече. Не, да не видите опакото. Когото и да срещнете и най-лошият човек, Постарайте се да намерите някоя добра черта в него. Това е едно правило за саморазвиване. Понеже, ако аз обръщам внимание на отрицателните черти, те ще занимават ума ми. Онзи човек може да има външни дефекти. Запример неправилен нос, очи и прочие. И тогава ще носим в ума си всичко това. С всичкото му безобразие. Но аз да намеря една хубава черта в него и с това правя една услуга на себе си, на онзи, когото съм видял. Ако всички, които виждате, намерите по една хубава черта във вас, вие след една година ще бъдете съвсем преобразен. А сега, като дойде у вас, намира у вас по една лоша черта. Някой казва: „Работите ще се оправят.“ Работите ще се оправят само като работим. В природата няма благодат, да дойдат и да ти оставят голям капитал. В природата всички онези, които работят, ще те повикат да работиш. Ако можеш да работиш, веднага ще те възнаградят. А ако не можеш, ще ти покажат как трябва да се работи.

Сега вие искате да развиете ухото си. Хванете ухото си за долната част и турете мисълта си да познаете дали ще боледувате за един месец или няма да боледувате. Вие ще искате само да проверите дали има условия за боледуване или не. И след като направите диагнозата, може да измените условията за болестта. Защото не мислете, че непременно е необходимо да боледувате. Болестта е само едно условие за сменяване на състоянията. Вие ще станете толкоз нервен някой път, та е необходимо тогава да боледувате, понеже всяка болест внася елемент на мекота. Но, ако човек боледува дълго време, внася се повече мекота, отколкото трябва. Човек става крайно мек и то не струва. Но да стане много остър, суров и то не струва. Трябва да има преливане на мекотата.

Фиг. 1

Първата рисунка са остри линии, тук няма мекота. Тук нито можеш да сееш, това са канари. Тези канари могат да послужат за нещо благо. Но тези остри линии постоянно ще ти причинят вреда. Аз не обичам по някой път да говоря конкретно.

Някой казва: „Аз искам така да обичам, както Учителят.“ Може да разбирате, това е наука. Всичките точки на човешкото лице ще ги вземеш и ще видиш как те са поставени спрямо ушите. Например устата, носът и другите как са съпоставени спрямо ушите. После да се обърне внимание дали очите са отворени или елипсовидни. Ако имате правилни очи, уши и нос, вие ще се справите с вашата окръжаваща среда много по-добре. Ако средата ви повлияе, вие ставате роб на средата. Ако вие повлияете на средата, вие сте господар и можете да я измените. Вие трябва да се стремите да повлияете на хората, за тяхното повдигане в благоприятен смисъл, но за да им повлияете, на вас ви трябва най-първо едно общение с Бога. В вашето съзнание трябва да седи Бог, като нещо много определено. Той трябва да бъде като тил, дето и да ходите, да бъдете свързани с Бога. Там, дето влезете, вие може да влияете, но ако нямате общение с Бога, не можете.

Четири вида връзки има с Бога. Вие може да имате връзка с Бога с вашето съзнание, с вашето самосъзнание, с вашето подсъзнание и с вашето свръхсъзнание. И ако и в четирите положения ти имаш връзка с Бога, тогава си силен. Да кажем, че вие седите и сте се обезсърдчили. Нямате пари. Три деня сте гладували, имате най-големите нещастия. Помислете си в какво седи вашето нещастие? То е цяла една илюзия. Вашите пари, които ги изгубите отидоха между бедните и те се радват. По-рано се радваше само ти, а сега се радват 40 души. Някой ваш роднина е заминал за онзи свят, той е бил тук нещастен, а сега там е щастлив. Вие плачете за онзи щастливия човек. Някой ваш близък е влязъл в затвора и вие плачете, но той там се учи. Вие казвате: „Горкият, затворен е, две-три години седи.“

В света това, което ние мислим, ние не разбираме Божиите пътища. Всичко, което ви се случва, съдействува за добро. Ударите се някъде, благодарете на Бога. Някой ви каже някоя блага дума, благодарете. Някой ви направи една забележка, пак благодарете. Този човек, който в дадения случай ви е направил една забележка, той даже не съзнава защо е направил. Той ти казва: „Защо си накривил калпака си, тури го правилно.“ Ако ти накривиш шапката си на лявата страна или на дясната, какво означава. Едно време мъжете кривяха шапките си, а пък сега жените ги кривят. Седите вие сега и не знаете де да си турите ръцете. Нали някой, да кажем, че седи и си тури ръцете така: (Учителят си поставя ръцете пред гърдите, с допрени пръсти.)сдлани една срещу друга или някой път барате ушите, правите някой несъзнателни движения. Някой движения има, от които трябва да се откажете. От много работи трябва да се откажете. Запример, вие изпращате един ваш приятел и след малко вие плюете. Вашият приятел казва: „Той плюе за мене.“ Нека той си замине и тогава плюйте, иначе вие ще оставите едно лошо впечатление у него.

Някой път трябва да ви говоря какво значи обхода. Аз съм минал една област на човешкия живот, която още не сте сънували. Минал съм и през една от най-дисхармоничните сфери и съм бил спокоен. Около мене са лаели кучета и дяволи и аз съм бил тих и спокоен. Плюли са отгоре ми, аз съм се занимавал да изучавам света. На този дявол се поусмихна, на онзи дявол се поусмихна, този дявол хвана за опашката, онзи дявол хвана за опашката. Като се страхува човек, страхът не е нещо лошо, но страхът има свое предназначение в света. Той трябва да влезе като един елемент в разумността. Безверието трябва да влезе като елемент на вярата. Песимизмът трябва да влезе като елемент на надеждата. Всички отрицателни елементи да бъдат като подложка и върху тях да градиш.

Някой човек се обезсърдчи. Защо? Защото няма хляб. Дай му хляб. Тури нещо в стомаха му и ще се насърчи, но не разбира нещо… не изисквайте неща, които не са ви потребни. Най-първо във вас внесете една хубава здрава мисъл. Тази мисъл, като я поставите във вас, ще внесе на вас едно богатство. Ако ти образуваш една правилна форма, ще имаш резултат. Да кажем, трябват ти 10 хиляди лева, ако действително ти трябват 10 хиляди лева и през цялата година все половин час ти мислиш за 10-те хиляди лева към края на годината, но ти няма да определяш времето, тези пари – 10 хиляди лева, ще дойдат. Но, ако престъпиш този закон, тези 10 хиляди ще дойдат, но ще платиш скъпо. Ще изгубиш повече, отколкото струва тази печалба.

Най-първо трябва да се образува една хармонична среда. със сиромашията ще се справите. Ти може да станеш учен човек, но скъпо ще струва. Ти може да станеш силен човек, но скъпо ще струва. А може да станеш и учен човек и това да донесе благо за тебе. Има един разумен начин, ще туриш 10 хиляди лева в мисълта си и да се радваш, да не се безпокоиш, те ще дойдат навреме. Ти казваш: „Сега ми трябват.“ Нищо не ти трябва сега.

Един виден писател има вдъхновение, дошъл кредиторът, той казал: „Дайте ми условия да пиша, като ме затворите, да мога да пиша, за да ви платя.“ Вие ще кажете, ако сте в това положение: „В това ли състояние дойдох?“ Че ние сме дошли в още по-лошо състояние, изпъдени сме от рая, в рая сте имали всичко, а сега светът, в който живеете, няма никакво богатство, то е свят на сиромашия. Ти мислиш, че твоят господар те обича, ти работиш за него, но като престанеш да работиш, ще те изпъди. Ти си красив, това е една маска. Богатството е богатство, като го носиш със себе си. Ти, като заминеш, с него да си заминеш. Да се раждаш с радост и да заминаваш с радост, да си доволен. Тогава ще бъдете окултни ученици. А пък сега – ученици бебета, които трябва да ги носят с количка и трябва да има някой да ги погали и да ви каже: „Ще се оправи твоята работа.“ Едно дете трябва да го погалиш.

Един цигулар в Париж свирил една вечер дълго време и публиката си излязла всичката и вратарят на театъра казал: „Ето ключа, след като свършиш, заключи.“ Аз мисля, че той много се е концентрирал в своята мисъл, той е недосетлив. Не виждаме една хубава страна в него, концентрирал се е в себе си.

Не мислете, че това, което вас интересува, че и другите ги интересува. Запример ти говориш нещо и онзи си помръдне веждите, тогава промени въпроса. Ти му говориш за ухото, но той ще си скрие ушите. Тогава не му говори за ухото. Вие се представете, като че нищо не знаете. Ако някому ухото е добро, кажете му: „Чакай да видя ухото ти, то е много хубаво.“ Но, ако ухото му е грозно, не го бутай. Вашите уши са повечето музикални. Имате уши повече на вкуса. Всякога един вкус преодолява. То е една хубава черта, но е и черта на недоволство. Някой е недоволен от малкото, което има. В света, природата не съдействува за каквото и да е удоволствие, трябва да съзнаваме, че общата радост в природата е и моя радост. И моята радост трябва да влезе като един камък за общата радост. Но трябва да мислите, че всичкото е за мое благо. Когато моето благо стане благо за всички и тяхното благо стане мое благо, тогава е правилно.

Считайте, че благото и разположението на природата е ваше благо. Тогава по-лесно се формират ушите. Сегашното ухо е на петата раса. Много малко се изисква. Идеалното ухо е за шестата раса. Трябва няколко милиметра още, за да се поправи и тогава ще имате нещо, горе-долу установено. Ако ухото е хубаво, вие можете да бъдете и по-здрави. При всяко движение, което правите с ръцете си, вземете участие с вашия ум, с вашето сърце и с вашата воля. Не правете движения, в които не вземат участие вашият ум, сърце и воля. Когато направите едно движение с ръката си, в това движение да участвуват вашият ум, сърце и воля.

Следния път, без да съм ви преподавал, нарисувайте носа си, нарисувайте по един нос. Трябва да измерите носа, ушите си по дължина и да видите какво отношение имат. Колкото е голям носът, ушите, веждите, толкоз трябва да бъде голяма и устата.

Отче наш

23 лекция на Общия клас 22.11.1933 г., сряда, Изгрев, София

Категории