Словото

Теми за домашна работа

Теми за домашна работа

МОК, I-ва година (1922)

 1. Най-разумният метод за работа?

 2. Превод на думите: река, дърво, планина, вълк, лисица, жаба, муха, комар?

 3. Място на волята в живота?

 4. Произход на белия цвят?

 5. Отличителните черти на доброто и злото?

 6. Всеки да напише само по една различна дума.

 7. Мястото на красотата в природата?

 8. Приложението на кармата в живота?

 9. Какво значи да даваш и какво значи да вземаш?

 10. Защо трябва да обичаме и защо трябва да ни обичат?

 11. Предназначението на сърцето?

 12. Скъпоценните камъни?

 13. Най-силната добродетел на ученика?

 14. Най-силната черта на светлината?

 15. Службата на човешкия палец?

 16. Високи и ниски хора и отличителните им черти?

 17. Предназначението на човешкото сърце?

 18. Значението на човешкото око?

МОК, II-ра година (1922–1923)

 1. Отличителните черти на живота?

 2. Разлика между душа и дух?

 3. Направете списък на 50 положителни и 50 отрицателни думи?

 4. Предназначението на дихателната система?

 5. Елементи на човешката реч.

 6. Самоопределение в живота?

 7. Признаци на човешко съзнание проявено в най-високата си форма?

 8. Отличителни черти на човешкото тяло?

 9. Произходът на юмрука?

 10. Разлика между гордост и тщеславие?

 11. Регулиране на силите в човека?

 12. Предназначение на слънцето, луната и звездите?

 13. Първата мисъл, която се е родила в човешкия ум?

 14. Ползата от реките, моретата и океаните?

 15. Произход на огъня?

 16. Ползата от съня?

 17. Разлика между съзнание и самосъзнание?

 18. Разлика между подсъзнание и свръхсъзнание?

 19. На какво са емблема пепелта и варта?

 20. Отличителните черти на силната воля?

 21. Полза и вреда от киселините?

 22. Разлика между мъдрост и знание?

 23. Метод за правилно дишане?

 24. Влияние на силните и слабите думи?

 25. Произход на силата и материята?

 26. Произход на човешката душа.

 27. Принцип ли е умът или не?

МОК, III-та година (1923–1924)

 1. Произход на яйцето и кокошката?

 2. Произход на колелото?

 3. Отличителните черти на пчелата?

 4. Ролята на червените и белите кръвни телца?

 5. Отличителните черти на кротостта и въздържанието?

 6. Напишете седем думи със съответните им цветове?

 7. Отличителните черти на смелостта и твърдостта?

 8. Разлика между философските възгледи на Платон и Аристотел?

 9. Разлика между страх и съвест?

 10. Ползата от богатството и сиромашията?

 11. Основната мисъл на личния ви живот?

 12. Разлика между нравствения и духовния човек.

 13. Отличителни черти на мита и баснята?

 14. Произход на нравствеността?

 15. Разлика между прилежание и трудолюбие?

 16. Разлика между икономия и пестеливост?

 17. Ползата от въображението?

 18. Произход на глаголните форми?

 19. Основните елементи в геометрията?

 20. Отношение между моралните чувства и умствените способности?

 21. Отличителните качества на моралния човек?

 22. Възможности на човешката душата?

 23. Целите на съвременната наука?

 24. Приспособление на човешката душа?

 25. Най-добрият метод за самонаблюдение?

 26. Най-малката любов, която можем да приложим в ежедневния си живот?

 27. Разлика и прилика в характерите и философията на Августин и Толстой?

 28. Отличителни черти на човешкия дух, човешката душа и човешкото тяло?

 29. Кой е най-добрият начин за запознаване?

МОК, IV-та година (1924–1925)

 1. Отношение между психология, логика и етика?

 2. Коя е съществената отличителна черта между човека и животните?

 3. Каква е разликата между положителния и отрицателния полюс, между мъжкия и женския принцип?

 4. Първата отличителна черта на мисълта?

 5. Една от основните черти на младия?

 6. Основните мисли на 1-та лекция от тази година?

 7. Основните мисли на 2-та лекция от тази година?

 8. Разлика между подсъзнателните, съзнателните и самосъзнателните действия?

 9. Хармоничните черти на подсъзнателните, съзнателните и самосъзнателните действия?

 10. Отношението на растенията, животните и човека в техните движения?

 11. Ролята на свръхсъзнанието?

 12. Защо благоухаят цветята?

 13. Предназначенията на гръбначния стълб в човешкия организъм

 14. Защо човек се ражда и умира?

 15. Произход на съзнателните и подсъзнателните движения у човека

 16. Какво зная аз?

 17. Трите стълба на знанието?

 18. Най-важната буква в азбуката?

 19. Разлика между фантазия и въображение?

 20. Кое е най-първото растение, което се е появило на земята?

 21. Кой е най-мекият и най-коравият уд у човека?

 22. Най-важният мускул в човешкият организъм?

 23. Отличителните черти на отривистата реч?

 24. Всеки да напише едно писмо до специалния клас и едно до общия клас в който и да е град в България.

 25. Най-обичното за мен число?

 26. Най-важната идея за мен в дадения случай?

 27. Най-важните идеи на учениците от класа?

 28. Ролята на положителните и отрицателните сили?

 29. Произход на песимизма?

 30. Обезсърчение на младите?

 31. Ролята на водорода, кислорода, азота и въглерода в Природата?

МОК, V-та година (1925–1926)

Четирима души да се заемат с разработването на следните четири теми:

 1. Най-новото в музиката?

 2. Най-новото в математиката?

 3. Най-новото в философията?

 4. Най-новото в живота?
  Една обща тема за всички:

 5. Любимият ми предмет [от сферата на науката, изкуството, културата]? Свободна тема.

 6. Еволюция на елементите?

 7. Кой е най-умият бръмбар?

 8. Какво мислят птиците?

 9. Най-полезното растение?

 10. Най-силната гласна и най-меката съгласна в българската азбука?

 11. За какво мисля сега?

 12. Свободна тема.

 13. Най-важният метод как да се накара човек правилно да мисли?

 14. Десет най-важни въпроси?

 15. Изберете по една дума (съществително или глагол или нещо друго по закона на интуицията) и пред нея ще турите по едно свободно число.

 16. Жабата като символ?

 17. Произход на десетичната система?

 18. Разнообразието и изобилието в природата?

 19. Качествата на идеалния човек?

 20. Произход на синия цвят на окото. Какъв е биологическия произход на този цвят?

 21. Защо природата е турила по няколко чифта очи на някои насекоми, а на други – по-малко? Защо човек има само две очи?

 22. Произход на втория кръг на окото?

 23. Мястото на добродетелите в човешкото тяло?

МОК, VI-та година (1926–1927)

Три теми:

 1. Ролята на поезията, музиката и религията в живота?

 2. Най-важната работа след яденето?

 3. Най-малкият подтик в живота?

 4. Обяснение на думата щастие, какво представлява то?

 5. Разликата между будното и спящото съзнание?

 6. Какво мисля аз?

 7. Ще нарисувате по едно от цветята и по едно плодно дърво.

 8. Произход на разнообразието в природата?

 9. Най-красивата критика?

 10. Характерното за четиримата евангелисти Матей, Марко, Лука и Йоан в техните евангелия и отношението им към народите тогава и сега?

 11. Първата играчка от детинство?

 12. Първата учителка или учител, първият спомен от училище?

 13. Причини на индивидуалните погрешки?

 14. Таблица на плодовете в България – под какви планетни влияния попадат?

 15. Свободна научна тема?

 16. Ще се разделите на групи и ще разпределите всички книги на Библията. Ще проучите характерите, които се срещат.

Категории