Словото

Теми от СК (МОК)

МОК, I-ва година (1922)

 1. Най-разумният метод за работа?
 2. Превод на думите: река, дърво, планина, вълк, лисица, жаба, муха, комар?
 3. Място на волята в живота?
 4. Произход на белия цвят?
 5. Отличителните черти на доброто и злото?
 6. Всеки да напише само по една различна дума.
 7. Мястото на красотата в природата?
 8. Приложението на кармата в живота?
 9. Какво значи да даваш и какво значи да вземаш?
 10. Защо трябва да обичаме и защо трябва да ни обичат?
 11. Предназначението на сърцето?
 12. Скъпоценните камъни?
 13. Най-силната добродетел на ученика?
 14. Най-силната черта на светлината?
 15. Службата на човешкия палец?
 16. Високи и ниски хора и отличителните им черти?
 17. Предназначението на човешкото сърце?
 18. Значението на човешкото око?

МОК, II-ра година (1922–1923)

 1. Отличителните черти на живота?
 2. Разлика между душа и дух?
 3. Направете списък на 50 положителни и 50 отрицателни думи?
 4. Предназначението на дихателната система?
 5. Елементи на човешката реч.
 6. Самоопределение в живота?
 7. Признаци на човешко съзнание проявено в най-високата си форма?
 8. Отличителни черти на човешкото тяло?
 9. Произходът на юмрука?
 10. Разлика между гордост и тщеславие?
 11. Регулиране на силите в човека?
 12. Предназначение на слънцето, луната и звездите?
 13. Първата мисъл, която се е родила в човешкия ум?
 14. Ползата от реките, моретата и океаните?
 15. Произход на огъня?
 16. Ползата от съня?
 17. Разлика между съзнание и самосъзнание?
 18. Разлика между подсъзнание и свръхсъзнание?
 19. На какво са емблема пепелта и варта?
 20. Отличителните черти на силната воля?
 21. Полза и вреда от киселините?
 22. Разлика между мъдрост и знание?
 23. Метод за правилно дишане?
 24. Влияние на силните и слабите думи?
 25. Произход на силата и материята?
 26. Произход на човешката душа.
 27. Принцип ли е умът или не?

МОК, III-та година (1923–1924)

 1. Произход на яйцето и кокошката?
 2. Произход на колелото?
 3. Отличителните черти на пчелата?
 4. Ролята на червените и белите кръвни телца?
 5. Отличителните черти на кротостта и въздържанието?
 6. Напишете седем думи със съответните им цветове?
 7. Отличителните черти на смелостта и твърдостта?
 8. Разлика между философските възгледи на Платон и Аристотел?
 9. Разлика между страх и съвест?
 10. Ползата от богатството и сиромашията?
 11. Основната мисъл на личния ви живот?
 12. Разлика между нравствения и духовния човек.
 13. Отличителни черти на мита и баснята?
 14. Произход на нравствеността?
 15. Разлика между прилежание и трудолюбие?
 16. Разлика между икономия и пестеливост?
 17. Ползата от въображението?
 18. Произход на глаголните форми?
 19. Основните елементи в геометрията?
 20. Отношение между моралните чувства и умствените способности?
 21. Отличителните качества на моралния човек?
 22. Възможности на човешката душата?
 23. Целите на съвременната наука?
 24. Приспособление на човешката душа?
 25. Най-добрият метод за самонаблюдение?
 26. Най-малката любов, която можем да приложим в ежедневния си  живот?
 27. Разлика и прилика в характерите и философията на Августин и Толстой?
 28. Отличителни черти на човешкия дух, човешката душа и човешкото тяло?
 29. Кой е най-добрият начин за запознаване?

МОК, IV-та година (1924–1925)

 1. Отношение между психология, логика и етика?
 2. Коя е съществената отличителна черта между човека и животните?
 3. Каква е разликата между положителния и отрицателния полюс, между мъжкия и женския принцип?
 4. Първата отличителна черта на мисълта?
 5. Една от основните черти на младия?
 6. Основните мисли на 1-та лекция от тази година?
 7. Основните мисли на 2-та лекция от тази година?
 8. Разлика между подсъзнателните, съзнателните и самосъзнателните действия?
 9. Хармоничните черти на подсъзнателните, съзнателните и самосъзнателните действия?
 10. Отношението на растенията, животните и човека в техните движения?
 11. Ролята на свръхсъзнанието?
 12. Защо благоухаят цветята?
 13. Предназначенията на гръбначния стълб в човешкия организъм
 14. Защо човек се ражда и умира?
 15. Произход на съзнателните и подсъзнателните движения у човека
 16. Какво зная аз?
 17. Трите стълба на знанието?
 18. Най- важната буква в азбуката?
 19. Разлика между фантазия и въображение?
 20. Кое е най-първото растение, което се е появило на земята?
 21. Кой е най-мекият и най-коравият уд у човека?
 22. Най-важният мускул в човешкият организъм ?
 23. Отличителните черти на отривистата реч?
 24. Всеки да напише едно писмо до специалния клас и едно до общия клас в който и да е град в България.
 25. Най-обичното  за мен число?
 26. Най-важната идея за мен в дадения случай?
 27. Най-важните идеи на учениците от класа?
 28. Ролята на положителните и отрицателните сили?
 29. Произход на песимизма?
 30. Обезсърчение на младите?
 31. Ролята на водорода, кислорода, азота и въглерода в Природата?

МОК, V-та година (1925–1926)

Четирима души да се заемат с разработването на следните четири теми:

 1. Най- новото в музиката?
 2. Най- новото в математиката?
 3. Най- новото в философията?
 4. Най- новото в живота?

Една обща тема за всички:

 1. Любимият ми предмет [от сферата на науката, изкуството, културата]? Свободна тема.
 2. Еволюция на елементите?
 3. Кой е най-умият бръмбар?
 4. Какво мислят птиците?
 5. Най-полезното растение?
 6. Най-силната гласна и най-меката съгласна в българската азбука?
 7. За какво мисля сега?
 8. Свободна тема.
 9. Най-важният метод как да се накара човек правилно да мисли?
 10. Десет най-важни въпроси?
 11. Изберете по една дума (съществително или глагол или нещо друго по закона на интуицията) и пред нея ще турите по едно свободно число.
 12. Жабата като символ?
 13. Произход на десетичната систем?
 14. Разнообразието и изобилието в приодата?
 15. Качествата на идеалния човек?
 16. Произход на синия цвят на окото. Какъв е биологическия произход на този цвят?
 17. Защо природата е турила по няколко чифта очи на някои насекоми, а на други – по-малко? Защо човек има само две очи?
 18. Произход на втория кръг на окото?
 19. Мястото на добродетелите в човешкото тяло?

МОК, VI-та година (1926–1927)

Три теми:

 1. Ролята на поезията, музиката и религията в живота?
 2. Най-важната работа след яденето?
 3. Най-малкият подтик в живота?
 4. Обяснение на думата щастие, какво представлява то?
 5. Разликата между будното и спящото съзнание?
 6. Какво мисля аз?
 7. Ще нарисувате по едно от цветята и по едно плодно дърво.
 8. Произход на разнообразието в природата?
 9. Най-красивата критика?
 10. Характерното за четиримата евангелисти Матей, Марко, Лука и Йоан в техните евангелия и отношението им към народите тогава и сега?
 11. Първата играчка от детинство?
 12. Първата учителка или учител, първият спомен от училище?
 13. Причини на индивидуалните погрешки?
 14. Таблица на плодовете в България – под какви планетни влияния попадат?
 15. Свободна научна тема?
 16. Ще се разделите на групи и ще разпределите всички книги на Библията. Ще проучите характерите, които се срещат.

МОК, VII-ма година (1927–1928)

 1. Отличителните качества на великите хора?
 2. Отличителните качества на ученика?
 3. Значението на красотата?
 4. Свободна тема?
 5. Произход на тъкачеството?
 6. Първият  рудокопач?
 7. Разлика между функциите на алгебричните числа и функциите на органическите сили?
 8. Разлика между химия и алхимия?
 9. Причини за ограниченията?
 10. Реферат върху Достоевски?
 11. Отношението на простото и сложно тройно правило към  живота?
 12. Предназначение и задача на храносмилателната система?
 13. Причини за притъпяване на вкуса?
 14. Отличителни черти на ученика?
 15. Условия за самовъзпитанието?

МОК, VIII-ма година(1928-1929)

 1. По наклонената площ?
 2. Какви връзки могат да направят две разумни същества? Какви връзки могат да направят две разумни мравки, две разумни птици, два разумни елена, двама разумни човека?
 3. Основни разлики между книгите „Война и мир” на Толстой и „Клетниците” на В. Юго?
 4. Сравнение на двамата писатели Толстой и Юго?
 5. Съществените различия на водорода, кислорода, азота и въглерода? Съществените различия на  почвата, водата, въздуха и светлината?
 6. Противоречие и съгласие? Произход на противоречието и съгласието?
 7. Задача и цел на съвременната наука?
 8. Любов към знанието
 9. Отличителни черти на господаря и слугата?
 10. Защо вярвам и защо се съмнявам?
 11. Колко зърна има в 10 грама просо?
 12. Силите на противодействието и Законът на съпротивлението?
 13. Разлика между моралния и добродетелния човек?
 14. Най9красивото лице?
 15. Най-добре оформената глава?
 16. Любимият ми цвят?
 17. Напишете любовно писмо до някой гостилничар, когото често посещавате?
 18. Полза от физическия труд?

МОК, IХ-та година (1929–1930)

 1. Отношение между положителните и отрицателните страни на природата?
 2. Разлика между растителното и органическото царство?
 3. Кой е най-добрият български поет?
 4. Произход на човешкото сърце?
 5. Каква е разликата между животните и човека?
 6. Колко злато има в човешкия организъм?
 7. С какво се хранят гениалните хора?
 8. Проучване и употреба на среброто?
 9. Лесният път на страданията?
 10. Отличителните черти на вегетарианеца?
 11. Изкуството като възпитателно средство?
 12. Отличителни черти на гръбначните животни?
 13. Напишете изречение съставено от думите „благост”, „носи”, „душа”, „живот”, „младост”, „пълна”, „добрини”, „радост”?
 14. Влиянието на светлината върху човешкия организъм?
 15. Влияние на човешката мисъл?
 16. Създайте една песен, каквато и да е?
 17. Предназначението на съня в природата?
 18. Отличителните черти на птиците и рибите

МОК, Х-та година (1930-1931)

 1. Произход на правата линия?
 2. Произход на сладкото?
 3. Отличителни черти на физическия и духовния живот?
 4. Влиянието на сладките и киселите храни върху човешкия организъм?
 5. Предназначението на ноктите?
 6. Отношение на цели и дробни числа?
 7. Основните принципи на съвременната математика?
 8. Органическата сила на човека?
 9. В какво седи силата на човешката мисъл?
 10. Кога работите на човека са наред?
 11. Кога човек страда най-много?
 12. Ползата от доброто храносмилане?
 13. Как се приготвя българската прахан?
 14. Условия на добрия живот?
 15. Направете една строфа, като започнете така: „Когато свещеното колело се движи…”
 16. Признаци на разумното?
 17. Какво разбрах от настоящата лекция?
 18. Какво е отношението между мисли и чувства?
 19. Какво мислят учените и простите хора за вятъра?
 20. Произход на богатите и бедните?
 21. Титлите на здравите и болните?
 22. Произход на положителните и отрицателните сили в живота?
 23. Напишете (съчинете) един псалм?

МОК, ХI-та година (1931–1932)

 1. Произход на правите и кривите линии и отношението между тях?
 2. Ролята на четните и нечетните числа?
 3. Да сте точни!
 4. Разликата между динята и чесъна?
 5. Разликата между философията и науката?
 6. Психологически разбор върху 4-те главни пророци Исая, Йеремия, Йезекил, Данаил?
 7. Мястото на прозата и поезията в живота?
 8. Един от най-хубавите стихове от Библията?
 9. Какво означават катетите в триъгълника и защо се наричат така?
 10. Геометрична проекция на настоящата лекция?
 11. Произход на гръцката митология?
 12. Предназначението на митологията?
 13. От какво зависи храносмилането?
 14. Свойство  на числата?
 15. Свободна тема?
 16. Слабите и силните страни на човешката природа?
 17. Отличителните черти на кротостта и въздържанието?
 18. Взаимоотношение между точка, линия и тяло?
 19. Напишете три поетични куплета върху твърдата почва, водата и въздуха?
 20. Математически съотношения и геометрически съразмерности?

МОК, ХII-та година (1932–1933)

 1. Разлика между живите и мъртвите тела?
 2. Признаци на сития и гладния човек?
 3. Какво нещо е докачането?
 4. Как са създадени краката и ръцете?
 5. Непознатото?
 6. Непознатото в процеса на познаване?
 7. Постигнатият резултат?
 8. Къде е бил човек преди да започне да живее?
 9. Къде не е бил човек и къде няма да бъде?
 10. Кои са качествата, които отличават слабия и силния?
 11. Ползата от спането?
 12. Най-лесното изкуство в света?
 13. Колко занаята познавате досега?
 14. Отношенията, които съществуват между числата „1“ и „4“?
 15. Разликата между математически отношения и геометрически израз?
 16. Какво разбирате под думата "обхода"?
 17. Най-малкото същество?
 18. Произход на мъчнотиите в света?
 19. Причини за всеки неуспех?
 20. Методи за придобиване на красота?
 21. Отношението на минералите към растенията?
 22. Връзка между причини и последствия?
 23. Отличителни черти на съзнателния и безсъзнателния живот?
 24. Равни величини?
 25. Всеки да си нарисува горната и долната страна на дясната ръка.
 26. Какво значи да не предизвиквате Природата против себе си?
 27. Разлика между това, което е и това, което не е?

МОК, ХIII-та година (1933–1934)

 1. Резюме на 1-ва лекция от І г. на МОК, който може да я препише.
 2. Писмо до квадрата?
 3. Добрите и слабите страни на сегашната култура?
 4. Да се доразвие 28 лекция?
 5. „Аз в живота ще благувам“. Да се научи песента от всички.
 6. Методите и начините за освобождаване от страданията?
 7. Пътят на праведния?
 8. Влияние на човешката мисъл?
 9. Благоприятни условия при самота и оскъдни условия при множество?

МОК, ХIV-та година (1934–1935)

 1. Кои са били причините за писане на Евангелието на Матея? Какво е писано за Евангелието на Матея и какво съдържа Евангелието на Матея?
 2. Коя е най-силната мисъл у човека?
 3. Кое е най-силното чувство?
 4. Ползата от богатството и сиромашията?
 5. Най-малката и най-голямата спънка в живота?
 6. Съществените качества на свободата?
 7. Естествените размери на свободата?
 8. Отличителните черти на грамадните животни?
 9. Разликата между птиците и рибите?
 10. Ползата от изучаването на миналото?
 11. Понятията добро и зло?
 12. Отличителни­те черти на грозотата и хубостта?
 13. Качествата на силния и сла­бия човек?
 14. Отношението между целите и дробните числа?
 15. Свойства на глаголите
 16. Функции на голямото и мал­кото?
 17. Положителни и отрицателни състояния?
 18. Отличителните черти на умния човек?
 19. Да се напишат по 9 глагола.
 20. За следващия път всеки един от вас да изва­ди, не каквото съм казал [в примера от 31 лекция], но общото заключение, кое­то аз само засегнах. Извадете вашите конкретни заключения без теории, как трябва да се разбира фактът.
 21. Какво нещо е злото? Опишете го.
 22. Качества на голямото и малкото и на силното и на слабото?
 23. Изправянето на три физически погрешки?

МОК, ХV-та година (1935–1936)

 1. Зависимите условия на човешката сила?
 2. Старите и новите методи на самовъзпитание?
 3. Храненето като процес?
 4. Връзката между органическия и неорганическия свят?
 5. Кое е онова в природата, което заставило тия животни да станат месоядци?
 6. Силни и слаби впечатления, силни и слаби мисли?
 7. Свойствата на четните и нечетните числа?
 8. Свойствата на двойните и тройни числа?
 9. Какви са здравословните методи?
 10. Разликата между физическите и духовните ограничения?
 11. Моралът?
 12. Най-съществената мисъл за всеки едного от вас?
 13. Причините на едноообразието?
 14. Разлика между честност и справедливост?
 15. Ду­хът и ма­те­ри­я­та?
 16. Зна­ние и не­ве­жес­т­во?
 17. Кои са при­чи­ни­те за мъч­но­ти­и­те, ко­и­то се про­из­веж­дат в жи­во­та. Кои са при­чи­ни­те за съз­да­ва­не­то на мъч­но­ти­и­те в жи­во­та?
 18. Кои са би­ли ония усло­вия, при ко­и­то пти­ци­те се на­у­чи­ха да хвър­кат?
 19. Кои са под­бу­ди­тел­ни­те при­чи­ни чо­век да въз­дър­жа ези­ка си или да въз­дър­жа ду­ха си?
 20. Вли­я­ни­е­то на доб­ри­те мис­ли и чув­с­т­ва?
 21. Ползата, която допринасят върбите?
 22. От­ли­чи­тел­ни­те чер­ти на пра­ви­те и кри­ви­те ли­нии?
 23. От­ли­чи­тел­ни­те чер­ти на гор­чи­во­то и слад­ко­то?

МОК, ХVІ-та година (1936–1937)

 1. Отличителните черти на правите и кривите линии?
 2. Отличителните черти на горчивото и сладкото?
 3. Зависимостта на валежите?
 4. Зависимост на богатството?
 5. Какво аз зная?
 6. Откога се е родило мигането?
 7. Отношението на нервната система към човешкия ум.
 8. Силата на човешката мисъл?
 9. Геометрическата зависимост между правите и криви линии?
 10. Най-добрият метод за развива­не на човешкото сърце?
 11. На какво почива здраве­то или основите на здравето?
 12. Най-лесният път?
 13. На какво разчита човек най много?
 14. Кое е това, което навсякъде ходи след човека?
 15. Преимуществата на отъпкания и неотъпкания път?
 16. Пишете върху двете думи – доблестен и сръчен?
 17. Форма съдържание и смисъл?
 18. Материални и морални ценности на нещата?
 19. Отношение на нещата?
 20. Най-добрият метод на самовъзпитание?
 21. Функциите на стомаха?
 22. Силни и слаби думи?
 23. Причини, които произвеждат скръб и радост и законите, които ги оформят?
 24. Влиянието на малките и големите дъждовни капки? Влиянието на росата и на дъжда?
 25. Външна и вътрешна зависимост на паметта?

МОК, ХVІІ-та година (1937–1938)

 1. Възможности в живота?
 2. Разнообразие на възможностите?
 3. Плодните и неплодните ябълки?
 4. Възможности на вярата?
 5. Възможностите на надеждата?
 6. Малкото, което спъва?
 7. Кой от какво е недоволен – най-голямото ни недоволство?
 8. От какво зависи успехът на човека?
 9. Защо гладът не се утолява?
 10. Напишете седем силни думи по ваша преценка.
 11. Отношение на прави и криви линии?
 12. Нарисувайте гълъб.
 13. От какво се страхува младия?
 14. От какво се страхува водата най-много?
 15. Какво е допринесла човешката уста на човека?
 16. Отношението на твърдите и течните тела?
 17. Функции на черния дроб?
 18. Функции на бял дроб?
 19. Ползата от историята като наука?
 20. Ползата от вегетарианството?
 21. Учението като метод за постижение?
 22. Разлика между честност и справедливост?
 23. Кои са причините, които създават водните течения, обръщането на големи маси вода, които постоянно се движат. Кои са причините, които заставят водата да се движи?
 24. Разлика между постоянство и твърдост?
 25. Взаимните отношения на слуха и зрението?
 26. Взаимното отношение на храненето и дишането?
 27. Отношенията, които съществуват между жидката (течната), твърдата и въздухообразната материя, какви промени стават?
 28. Какво се очаква от младите?
 29. Произход на пиянството?
 30. Произходът на пеперудите или произход на модата?
 31. Защо човек има две уши?

МОК, ХVІІІ-та година (1938–1939)

 1. Каква наука е геометрията?
 2. Защо се скъсяват дните и защо се продължават?
 3. Кои неща спъват човека?
 4. Кое е новото сега, което трябва да дойде в света?
 5. Най-малкият орган в човешкото тяло?
 6. Полза от големите и малки неща?
 7. По кой начин човек може да се подмлади?
 8. Пишете върху една свободна тема.
 9. Външни и вътрешни условия на здравето?
 10. Напишете поетическо произведение върху карамфила, три куплета.
 11. Разлика между органическа и неорганическа материя?
 12. Пишете върху свободна тема?
 13. Защо живее човек?
 14. Идеалният живот от вашето лично гледище?
 15. Икономия в природата?
 16. Предпазливост и страх?
 17. Самовъзпитание?
 18. Защо глупавият човек […]?
 19. Неопределени идеи?
 20. Свобода на съзнанието?
 21. Службата на светлината, на въздуха, на водата, на земята?
 22. Ползата от служенето?
 23. Качества върху противоположностите?
 24. Ползата от добре употребените цветове?
 25. Произход на пеперудите?

МОК, ХІХ-та година (1939–1940)

 1. Ползата  от добре употребените цветове?
 2. Най- малкото постижение?
 3. Най-малкото добро лишение?
 4. Функциите на правите и кривите линии?
 5. Психологически синтез  л.7
 6. Произходът на късите и дългите носове?
 7. Кое е онова, което занимава ума ви?
 8. Разликата между стар и млад?
 9. От какво зависи успехът в живота?
 10. Право и безправие?
 11. Вероятности и възможности?
 12. Каква била подбудителната причина на паяка, която го заставила да си направи първата нишка?
 13. Коя е била причината да си тури човек шапка на главата?
 14. Първият учител по готвачество кой е?
 15. Малките добри и големите добри постъпки?
 16. Ползата от тънките и дебелите въжета?
 17. Причини и последствия от изкривяването на правата линия?
 18. Разлика между топло и студено.Качествата на студа и топлината?
 19. Съобразности ?
 20. Предназначението на човешката глава?
 21. Най-добрите условия, при които човек може да бъде здрав?
 22. Причини за усилване и отслабване на човешката памет?
 23. Какво нещо е самообладанието?
 24. Какво е предназначението на човешката глава?
 25. Предназначението на корените?
 26. Цели (прости) и дробни числа – разлика?
 27. Здравословни и болезнени състояния?

МОК, ХХ-та година (1940–1941)

 1. Коя е най-лесната тема, по която може да се пише?
 2. Какво аз разбирам за светлината – свободна тема?
 3. Разлика между животните и растенията?
 4. Пишете върху една свободна тема, която има практическо приложение.
 5. Кой е най- лесният път за постижението на човешките мисли и желания?
 6. Изберете си едно число от 1 до 5 цифри?
 7. Превъзмогването?
 8. Защо плачат децата?
 9. Контраст между смеха и плача?
 10. Най-добрият метод за възпитание?
 11. Най-приятният ден от седмицата?
 12. Защо хората не успяват в живота си?
 13. Произход на числата от 1 до 10?
 14. Най-ценното в човешката мисъл?
 15. Самообразование и самовъзпитание?
 16. Най-ценното за окото, най-ценното за ухото, най-ценното за вкуса?
 17. На какво се дължи здравето в човека?
 18. Човекът – здрав, без да е съдран или здрав, без да е болен?

МОК, ХХІ-ва година (1941–1942)

 1. Всеки да напише по една/няколко дума/и. [няма я дадена като тема, по подразбиране]
 2. Систематизиране на думите от тема №1, да се види кои думи колко се повтарят.
 3. Доброто в света?
 4. Правдата в света?
 5. Прилежанието?
 6. Отличителните черти на органическия и неорганическия свят?
 7. Отличителните черти на ума и сърцето?
 8. Отличителни черти на добрия и лошия?
 9. Свойства на меките думи?
 10. Силата и ползата от житеното зърно?
 11. Ползата от твърдите и течните тела или ползата от твърдите и течните вещества?
 12. Да се начертае един хубав триъгълник със страни по 10 сантиметра и един куб, пак със страни по 10 сантиметра.
 13. Големите и малки подбудителни причини на противоречията?
 14. Опишете поетично мотива: „Израснало едно бяло кокиче до една канара, дето текло изворче“?
 15. Най-добрата храна за младите?
 16. Ползата от цветята?
 17. Как е създадена красотата в природата или основните подбудителни причини на красотата?
 18. Нарисувайте едно цвете.
 19. Създайте два музикални мотива по темите „Прилежен бъди, добро прави“ и „Добре мисли, хубаво пиши“.
 20. Пият ли рибите вода?

МОК, ХХІІ-ра година (1942–1943)

 1. Как е излязла думата „събиране“ и думата „събаряне“ – защото двете думи имат един произход?
 2. Влиянието на белите и черните дрехи?
 3. Пътят на най-лесната работа
 4. Начертайте профила на разумния, добрия и справедливия човек.
 5. Разлика между материален, идеален и реален живот?
 6. Как се прави доброто в материалния свят, в реалния и в идеалния свят?
 7. Как се поправят погрешките в материалния, реалния и идеалния свят?
 8. Най-малкото и най-голямото добро?
 9. Отличителните черти на младия човек?
 10. Напишете по едно стихотворение, само един куплет. Думите турете от близката природа, нещата да не са отвлечени, много близки да са.
 11. Кколко енергия човек изхарчва на ден за отварянето на очите си?

МОК, ХХІІІ-та година (1943)

 1. Разлика между растителния, животинския и човешкия живот?
 2. Защо младият остарява?
 3. Извадете от днешната лекция кратко, научно резюме, което може да се напечата в списанието „Житно зърно".
 4. Полза и вреда от яденето?

Категории