Словото

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЕНЕРГИИТЕ

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЕНЕРГИИТЕ

Верен, истинен, чист и благ винаги бъди!“

Размишление

Чете се резюме на темата „Жабата като символ“.

Четоха се темите „Произход на десетичната система“.

Откъде е турила природата сто крака на стоножката? Как ѝ е дошло наум да си направи сто крака? У паяците колко чифта крака има? (Четири чифта.) Десетичната система съществува в природата. Вземете например химиците, които правят разлагане. Известни елементи се съединяват по известен брой. Каква е химическата теория за съединение на елементите? Кой човек е по-учен – който знае да брои до десет или до двадесет? До двадесет. Коя система е по-права – седмичната или десетичната? Десетичната. Кабалистите имат десетичната система. Десетичната система се преповтаря. Има една промеждутъчна система, вече влиза в друг един свят, например с мерките, с които ние си служим, не може да се измерва всичко. И числата, с които ние си служим, не можем всичко да измерим. Тогава числата не са пълни. Кръгът е един органичен свят, триъгълникът – също органичен свят, мерки – само при известни условия можем да си служим. Петоъгълникът, шестоъгълникът – също. Трябва да знаем съчетанието какво е, триъгълникът си има свой произход, също и кръгът.

Знанието седи да се стремим към първичните образи. Има една първична геометрия, която съществува, аз я наричам идейна, извън времето и пространството. Сегашната геометрия и математика са преводи, нагодени към условията, при които сега живеем, при които сега материята се развива. Сега вземете в съвременната химия, нали, ако един елемент го турите в ред съединения, в края на краищата той ще изгуби своята сила. Да кажем, един въглероден атом, ако го прекарате в ред химически съединения, прекарате го от едно царство в друго. Най-първо е, да кажем, в неорганическата материя, после влиза в растенията, после влиза в човека, какво ще бъде състоянието му? (Според сегашната химия няма да се промени, понеже можем и обратно да го върнем.)

Тогава как ще определите на какво се дължи у нас остаряването? (Обясняват го със сложните съединения, които образува тялото.) Да кажем, те казват, че ако клетките са безсмъртни, един ден се разделят, и тогава общият организъм умира. Когато се създава един организъм, образува се една монада, която е център на всички тези клетки, образува се една вътрешна връзка и когато се скъса тази връзка между монадата и нейните помощници, това наричаме смърт. Разваля се съдружието. Но кои са причините, за да се развали това съдружие? Сега, разбира се, един въглероден елемент може да прогресира и регресира, както един човек. Той може да придобие и да изгуби своята сила. Като изгуби своята сила, той стане инертен. Не можеш да го заставиш да влезе в никакво съединение. Където го туриш, той е индиферентен.

И следователно всички онези елементи, които са изгубили своята първична сила, образуват само наслоявания. Може да минат векове, докато отново придобие силата си. Всеки един елемент може да изгуби своята първична сила, може и да я придобие. Има елементи, които се съединяват само при известни условия. При едни атрофирани органи клетките са изгубили своята сила. Няма това взаимодействие – не че нямат достатъчно сила тези органи. Ако дълго време поддържаме едно и също състояние, винаги има опасност. Някой път вие изпадате в едно мрачно състояние, но същевременно то е поляризиране – има две идеи, в мъката, през която минавате, дълбоко се крие една надежда. Аз съм болен, но аз си казвам: „Е, ще оздравея.“ Има тази надежда вътре, има една борба. Но има такива състояния, където у този човек няма никаква надежда, и той свършва. Казва, с мен всичко е свършено вече. Докато у човека има известно желание, което е раздвоено (има две желания едновременно), докато тази двойственост съществува, човек се движи. Но когато остане само една основна мисъл (не в този смисъл основна), а отрицателна основна мисъл, тогава е свършено с него.

Може ли, да кажем, земята да я поставите на върха на една игла, на една обикновена игла, с която вие шиете? Възможно ли е? Същата идея може да си турите и във вас, ако пробиете с една тънка игла една малка дупка, можете ли изчисли за колко милиона години може да изтече великият океан? Вие може да изчислите, но казвам, в коя посока ще го турите да тече? Къде ще прехвърлите тази вода? Може ли да го прехвърлите в друга някоя посока? Не може. Когато един континент се повдига, друг потъва. Когато един се ражда, друг умира. Скачените съдове или тези колела, които гребат водата – едната когато се пълни, друга горе се празни. От една страна, се пълни, от друга, се празни. Въпросът – още за десетичната система. Природата си има една система, с която си брои нещата. Преди човека са предшествали други разумни същества, които са го научили, и тази десетична система е предадена от предците на човечеството.

Кога човек е дошъл на земята? Човек е дошъл от друг свят и първите учители са предали тази система и са се върнали назад. Всичко, което е написано от тях, това учим сега. Всички правила и закони, които сега се изучават в науката, те са предадени, те са написани. Сегашните учени хора само превеждат. Един учен човек, той ще мисли двадесет години, казва, измислих нещо. А той като мисли, мисли, мисли, мозъкът стане способен и по закона на телепатията възприеме – тези учените хора му внушат, казват му. Мисълта, да кажем, как е произлязъл един бръмбар. Двадесет години е трябвало да мисли, за да направи една връзка и да му съобщят. Така е и с астрономията. Когато ние мислим, свързваме се с интелигентни центрове във Вселената. Ако ние направим такава връзка, ще настане една нова епоха в културата. Ще може да добивате направо познания, в каквото да е направление – поезия, музика, литература. Египтяните, онези, които са посвещавали в храмовете, туряли са ги в катафалки, привеждали са ги в магнетически сън, извеждали са ги в пространството, да видят как е устроен светът. Да те изпратят в пространството, да видиш как е създаден светът и да се върнеш, и да помниш, това е висока култура. Дълбоки познания са имали египтяните.

Пред сегашните хора стои едно бъдеще още по-велико. Ние няма да повторим онова, което египтяните са вършили, нещо по-велико идва, нещо по-хубаво. Най-първо човек трябва да напусне обикновения живот, дребнавия. Аз казвам, трябва да се напусне живота на бръмбазъняците. Аз гледам тези бръмбазъняци, седи пред дупката си, мина, той се крие, казва: „Тази опасност мина.“ Втори път, пак се крие. Някога се заинтересувам от неговия живот, бутна със сламка в дупката, той изскочи. Той си прави разсъждения за сламката. Започне да си мисли по кой начин тази сламка се е създала, аз може да му разправя, понеже аз виждам, но той не може да разбере как сламката е влязла в дупката му. Не е ли същото, когато една нова идея влезе в твоя ум, не е ли сламката, която е влязла? Тя не е свойствена на вашия ум. Влязла ви една идея на съмнение, тя не е свойствена на вашата душа, тя е една сламка в душата ти, и ти изскочиш. Това разумно същество казва, дошло е време да излезеш от дупката. Бръмбазъняк няма да бъдеш. Ами какво? Птица.

Те са отлични мисли, това е здравото мислене. Ние сега се смеем на бръмбазъняците, но в ежедневния живот нашите постъпки са точно като на бръмбазъняците. Някой път той е тъй нерешителен, тъй двоеумен, както бръмбазъняка. Пък като човек той трябва да има строго определени идеи – да не го е страх. Не да бъде без страх, но като има страха, той да има един юлар на страха и както мечкарят води мечката си, да си носи тъпана. Страха ще го извадиш, ще го поразиграеш. Лошото не е там, че има страх, но този страх да си има юлара. Гневът и той не е лош, но трябва да си имаш юлар, да го поразиграваш. А сега наместо човек да разиграва гнева, гневът разиграва човека. За в бъдеще много неща има, с които естествените науки ще се занимават. Кои са причините, как растенията се разклоняват? Например, когато ябълката поникне, как започва разклонението, колко клончета започват отдолу. (Двата семедела. След това още два на кръст и вървят симетрично, постепенно се разклоняват.) Сега откъде се съпоставят тези две клончета в ядката? Тези двете възможности, тези разклонения откъде се появиха? Оттам започваме, а има известна култура, която е направила този план. Има целия план за приготвяне на растението.

Десетичната система, това е начин на живеене, метод за живеене. И като проучвате в кабалата сефиротите, първият сефирот как е името му? Кетер – корона. Евреите в това са специалисти. Еврейска наука е тя. Вие (към един брат) можете ли да ни разправите нещо по сефиротите, можете ли да ни разправите нещо за кабалата? (Брат Елиазер прави кратко изложение на кабалата, книгите Битие и Зохар.) Мъдростта като не я разбрали хората, образували магьосничеството, или аз го наричам мъдро забавление наместо мъдро учене.

Фиг. 1

Тук имате триъгълници, то са все енергии. Да кажем това (I) е материалистичното положение на човека. При един правилен живот физическите енергии трябва правилно да се трансформират в духовния свят. Това съществува в растенията – енергиите от корените се трансформират в клоните и енергиите от клоните се трансформират в корените. Когато кажем, че трябва да живеем духовен живот, не разбирайте един едностранчив – този живот трябва да бъде един пълен живот и за корените, и за клоните, и за цвета.

Сегашните религиозни хора, като кажат „духовен живот“, разбират само горе – и следствие на това настава израждането. Израждането е едно анормално състояние на живота, енергиите не се трансформират правилно. При слизането на човека, на духа от духовния свят, трябва да знаете как да трансформирате енергиите и във физическия живот, и при качването – обратния закон. Най-първо трябва да научите да трансформирате енергиите надолу към земята. При възлизането трябва да научите обратния закон – да трансформирате енергиите от земята към слънцето. В тези двата процеса седят условията за истинския смисъл на вътрешния живот. Красивият живот е там.

Фиг. 2

В средата има още един триъгълник. Така аз го означавам с този кръг. Има понякога известни желания у човека, които трябва да се трансформират. Само по един начин могат да се трансформират. Ако вие не ги трансформирате правилно и ако те са долу във физическия ви живот, ще образуват едно болестно състояние на физическото ви тяло. Ако тази енергия е в духовния ви живот и не я трансформирате правилно във физическия ви живот, ще образува заболяване на чувствата ви, на душевните ви състояния.

Изисква се да изучавате и физиологията, и анатомията и на астралното тяло – физиологията и анатомията и законите, по които енергиите се трансформират. Всички съвременни болести се дължат на това неразбиране да се трансформират енергиите. Има ред данни и факти, които още не искаме да изнесем – при сегашното състояние на хората те няма да принесат полза, както и много открития като аеропланите и други послужиха за разрушение. Може за в бъдеще да се използват за добро. Значи хората трябва да бъдат морални. И в съвременната наука, и в изкуството, във всички изкуства – пак същото. Вземете в рисуването. Рисуваш един човек, трябва да имаш идея. Тези фотографи, които фотографират хората, вършат голяма пакост, изкарат те, приличаш на арапин, това е толкова смешно. Това, казват, е портретът на Толстой. Хъм…. Щом видя образа на Толстой, аз вземам какво е неговото чело, носът му какъв е, после веждите, ширината на брадата, фигурата. Донякъде тези външни очертания, вече имаме една груба фигура на Толстой – математически трябва да работите, да си строите. Щом видите образа на Толстой, не се спирайте на външната краска. Най-първо вземете носът какъв е, ушите, веждите, започнете да работите математически – дойдете да разберете какво нещо е бил Толстой. Най-първо как е мислил, какво е било състоянието на неговите чувства, на неговото сърце, и волята му каква е. Ама, казва, някой прилича на учен човек. Че кой не прилича от вас? Някой от вас прилича на Гьоте, друг на Платон, на Сократ и т.н., това са уподобявания.

Сега ще дойдете до здравата мисъл. Ние изведнъж общи заключения не правим. Казват, понеже човек имал десет пръста, оттам излязла десетичната система. Правя следователно възражение, ами стоножката, осмокракият паяк? В природата, както ние я схващаме, тя е разумна, много системи има. Ние си служим с една система, но по-напредналите същества имат друга система, но тези системи не са в противоречие, съотношения има. Едно дете се научи да брои до три, върне се, разправи на майка си: едно, две, три, неговата система е три. Друго дете се научило до шест, седем, осем, девет – и аз вярвам, че вие вече до милиард смятате. Но до милион никой от вас не е чел. Но колцина от вас са чели до сто хиляди. Правили ли сте опит да четете до един милион? (Кой ще си губи времето?) Но ако вие прочетете един милион житни зрънца, ще разберете какво нещо е милионът. Практически ще разберете какво нещо е милионът. Ако аз напиша това число в реалност, колко дена ще ми вземе? Представете си този триъгълник (долния). Това е човекът.

Представете си в този триъгълник (I) – това е човекът, който иска да трансформира физическата енергия. Допуснете, че стомашната система е по-силно развита и ако неговите нужди са големи, мислите ли, че този човек може да бъде морален?

Фиг. 1

Щом дойде до стомаха, мъчно ще може да трансформира той своите физически енергии в духовния свят. Представете си, че другият триъгълник (II) – имате умствения свят. Той е тщеславен, това са набрани енергии, засяга се неговият индивидуален живот. Той иска тук, на земята, да стане знаменит човек. Как ще се трансформира неговата енергия? Преди години имаше в Сливен млада мома, идва при мен и ми казва: „Искам да се оженя еди за кого си, че макар и две години да го водя.“ Каквото желаеше, това и стана. След година ги срещам, тя го напуска. „Аман, казва, да знаех, не се оженвах за него.“ Тя го напуска и бяга.

Питам сега, това разбиране ли е на живота? Това е напластяване на известни енергии, които разумно трябва да се трансформират в духовния свят, обмяната трябва да бъде правилна. За в бъдеще при възпитанието всеки трябва да знае в неговото естество – той е същество и материално, и същество духовно, значи същество, което е слязло от небето към земята – това значи материално. Имало е проекция отгоре надолу. С мисия е дошло. Това същество е дошло, като е дошло до земята, до крайните предели, иска да се върне назад. Така че, ти не можеш да се върнеш, ще слезеш и ще се качваш, и при двата процеса трябва да има правилна обмяна.

Казвам, материалния живот разбирам само между слизането и качването – енергиите трябва да са правилно разпределени. Материалният живот без духовния няма смисъл. И духовният без материалния няма смисъл – така е за земята. Духовният човек без тяло какво ще прави на земята? И най-силният човек без духа какво ще направи? Пък и най-силният човек с тяло, но без ум, без дух, какво ще направи? Аз казвам така, сложете на най-умния човек глава като на мравката, какво ще направи с тази глава? Вас трябва да ви поставят силни контрасти, за да видите колко е смешно.

Човек трябва да бъде духовен, трябва да бъде и материален, но трябва да има равнодействие. Това са само процеси в природата. Това са условия за правилния живот. После ще започнем да живеем. Материалното и духовното, това са само условия за правилния живот. После ще започнем да живеем. Материалното и духовното, това са само условия за онзи живот, към който се стремим, така наречения идеен живот. Не е въпросът да отричаме материалния живот и няма какво да отричаме духовния живот – смяна има между.

Станете сега!

21.10 часа

Верен, истинен, чист и благ винаги бъди!“

Двадесет и първа лекция на Младежкия окултен клас, 4-ти април, 1926 г., неделя, 19 часа, София – Изгрев

Категории