Словото

ТРЕНИРАНЕ

ТРЕНИРАНЕ

VI година (1926-1927), Тридесет и пета лекция на Младежкия окултен клас, държана от Учителя на 5.VI.1927 г.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината!

Фиг. 1

Предположете, че това са три основни възможности (Фиг. 1) – не въображаеми, но възможности в живота. Откъде трябва да започнете? Природата откъде започва движението? – Отдолу. Това е ляво. От ляво към дясно е движението. Има три основни метода, които вие трябва да упражнявате. Най-първо, А представлява тренирането на тялото. Методите за трениране на тялото в съвременната цивилизация, в съвременния учен свят, в съвременното общество, са тези – правят гимнастически упражнения. Но това е повече едно механическо трениране. С упражнение на тялото могат да се постигнат някакви действителни резултати. Някои от вас трябва да започнат с трениране на тялото си. Вие не можете да започнете с трениране на сърцето си, защото има известни методи как да постъпвате със сърцето си. Най-първо трябва да знаеш как да упражняваш сърцето си; и не само сърцето, но и всички органи, пряко свързани със сърдечната система. Най-после, трябва да упражнявате ума си, да познавате законите, чрез които може да въздействате на вашия мозък. Трябва да знаете откъде да започнете. Да се борави с човешкия мозък е най-трудно. Най-първо ще започнем с тялото.

Представете си, това е главата на човека, туй е гръбначният стълб. Енергията, която минава през гръбначния стълб, се спира в малкия мозък. Тази енергия не минава в предната част на мозъка, става едно подпушване. Щом се спре енергията в малкия мозък, ако вие не знаете да работите, ще се родят най-лошите работи. От малкия мозък енергията може да потече странично, в долната част на мозъка, където има една плоскост – тогава ще се зародят разрушителните инстинкти. Ти трябва да разбираш закона, да прекараш кръвта отпред, в челото. Трябва да облее кръвта мозъка ви. А тази кръв не може да премине в мозъка ви, ако не знаете законите, по които се движат живото електричество и живият магнетизъм – тази прана, с която индусите оперират.

От вас някои може да започнат с тренирането на тялото. С тази наука може да се занимаете, с науката на йогите. Трениране на тялото, трениране на сърцето, трениране на ума, или възпитание. Когато аз говоря, трябва да ви разделя на три категории. Едни от вас трябва да започнат с трениране на тялото – с упражнения за тялото; други – на сърцето; трети – на ума. И след време ще видим резултатите на тези три процеса. Ще направим един опит. Ще съединим тези трите процеса. Ако можем да образуваме тези три течения, ние ще ги съединим и ще направим един опит, за да видим какви резултати ще се добият. Ако тренирането на тялото е правилно, ще имаме изобилие – известна енергия, която може да се употреби за добро. Ако тренирането на сърцето е правилно, ще има едно изобилие на сърдечните, на чувствените енергии, които пак за добро може да се употребят. И ако възпитанието на мозъка е правилно, пак ще има едно изобилие.

Между вас има едно сънно състояние. Когато хората навлезнат в тази област на духовния живот, ако не започнат с тялото – правилно да го тренират, те почват да заспиват. Едно тягостно състояние почва да се набира в мозъка. И понеже не сте будни във физическото поле, трябва да се пренесете в Астралния свят. Но като не разбирате законите на Астралния свят, почвате да се скитате навън и не можете да намерите астралното училище. Като се събудите, казвате: „Нищо не разбрах.“ Най-първо тялото ви трябва да бъде тренирано. Да не ви е страх от страданията. Трябва да бъдете с едно присъствие на съзнанието. Той, страхът, ще дойде, но ти му въздействай с волята си, върви напред. В онзи човек, когото не го е страх, може да се образува един трепет в него, но той равномерно върви, няма да се спира. Но като върви, неговият слух и чувстването му ще бъдат тъй силни, че той може да знае има ли в пътя някое препятствие, или не. Туй тялото ви може да го знае. Трябва да се тренира тялото: при страха да не се пресичат краката или да не отслабва сърцето. Пулса на сърцето да може да го държите да бие редовно.

Кой от вас иска да започне с трениране за десет дена? В топлото време няма да се тренирате. Вие сте виждали тези, които се тренират в тичане. Един метод от старите времена е останал. Той развива дихателната система. Най-първо трябва да подобрите дихателната система – дълго време да издържате. Онези от вас, които се тренират физически, до Изгрева, до онова място, ще излезете с две стомни, за да се запъхтите. Най-първо ще се запъхтите, но постепенно плавно ще излезете и с тези двете стомни няма да усещате никакво задъхване, а една приятност. Това е за развиване на дихателната система. Стомните няма да бъдат големи, а малки: един килограм в едната ръка, друг – в другата; после – по две кила, после – по 3, 4, 5, до 10 кг в едната и 10 – в другата. Не трябва да отслабнат мускулите – може да се образува обратната реакция. Може само с по 1 кг за 10 дена да се яви резултатът. Трябват ред години, за да се тренират дробовете хармонично по този начин. После ще дойде другото трениране, докато дихателната система дойде под вашето ръководство, да бъде в равновесие с тези закони. Най-първо ще слезете веднъж, втория ден ще слезете два пъти, третия ден – три пъти, и т.н.: шест, седем… Ще разделите времето: сутрин, вечер, по обяд, може и посред нощ. Но посред нощ е уморително. Може да си изберете и друго място. Може да си изберете Витоша. Може да си изберете кое да е място – свободно. И доброволно наложете волята си. Ала аз съм забелязал: ако ви оставя на вашата воля, нищо няма да направите. Аз съм решил за ваше добро да ви заставя. Не, аз ще взема да ви натопя вътре във водата. Ти си се накалял – ще те натопя във водата. След като се окъпеш и изчистиш в тази вода, ще почувстваш една приятност. Ние не искаме тези, яките мускули – мускулите трябва да бъдат пластични, меки. В даден момент, като приложите мускулите, тези мускули трябва да стават меки и яки. В даден случай да бъдат толкова меки, а в даден случай – толкова яки, че и желязото да разкъсат.

Аз бих желал някои от вас тъй да се тренират, че като срещнат някой и каже: „Ех, религиозни хора!“, ти като го хванеш, да го вдигнеш нагоре, тъй. Аз не искам да идете в другата крайност. Не може да си представите един ангел слаб, хилав! Тялото е един израз на човешката интелигентност. Когато тялото е напълно разумно подчинено на човешката воля, тогава човек е здрав. Но не трябва да мислим ние да турим силата си в тялото, а тялото трябва да изразява един орган на волята, на ума, на сърцето. Някои от вас, които са тренирани тъй, може да започнат с трениране на сърцето, на дихателната система. А с мозъчната е още по-трудно. Нужно е да се правят малки опити, защото може да нахлуете в една област, в която има някои лоши последствия. Но с тренирането на тялото няма никаква опасност. Които искат от вас, да го направят доброволно, а другите ще ги насилим. Копаенето, работенето на нивата – то е само за трансформиране на енергиите, излишно даване. А тренирането на тялото – то е вече в съприкосновение с всички разумни сили в Природата, съзнателно и несъзнателно. Най-първо, като се тренира тялото, трябва да понасяш и умствените, и сърдечните процеси, без да се тревожиш. Тялото ти е едно, а ти работѝ. Ще употребявате свободното си време, ще бъдете много изправни. Никаква философия! Няма да кажете, че сте на особено мнение. Щом дойдете до науката и имате особено мнение – направете опит.

При трениране на тялото, ако ние започнем със сърцето и ума, веднага ще се събуди едно противодействие. В Природата има противодействия, сгъстяване на условията, сгъстяване на електричеството и магнетизма, и може да се образува едно противодействие. Най-първо човека го обхване една леност. Ако речеш утре в 5 часа да захванеш да се упражняваш, ще те обхване леност. Ще почнеш да отлагаш. Друг път не си отлагал. Или ще получиш разстройство на стомаха, или ревматизъм и други – когато речеш да се тренираш, ще дойдат всички тези противодействия. За онзи, който иска да се тренира, ще дойдат тези противодействия. Но те трябва чрез труд и постоянство да се премахнат и постепенно пътят ще се отвори. Не че чрез трениране на тялото всичко може да се постигне, но една трета от живота на Земята се регулира правилно, щом се тренират правилно тялото, дихателната система, храносмилателната система, мускулите. Човек добива изобилие на живот и способност да се занимава повече. А туй е желателно.

Ако искате, можем да изберем десет души от вас да се тренират физически най-малко за един месец. Може да направите това по закона на свободата, според насилието на Любовта, Мъдростта и Истината. Колкото Любовта позволява – толкова насилие; и колкото Истината и Мъдростта позволяват. Телата ви на вас не са тренирани. Най-първо искам всички тези гърбове, изкълчвания на една, на друга страна… Ще имате всички една поза: една много малка кривина трябва да има тук, горе на гръбнака, друга – на кръста, и там не трябва да бъде кривината голяма. После, знаете ли сега методи за изправяне на гръбначния стълб? – На стената. Американците имат такива уреди. Ще ви посочим някои методи за изправяне. Отвесен трябва да бъде гръбначният стълб, с едно малко отклонение. Трениране на тялото – разбрахте за един месец какво може да се постигне. Някои от вас са доста тренирани. Но някои, както ги гледам, не ми харесват. После вратът се измерва колко да бъде дебел, после – кръстът, ръката; всичко това трябва да се тренира, че да се докара онази норма. Според вас колко трябва да бъдат дебели ръцете ви – тази идеална мярка колко е приблизително? За един месец няма да я постигнете, но ако може да се приближите до нея, значи законът е верен – туй е една малка тренировка.

Много от недъзите ви при сегашния живот се дължат на тялото. Тялото носи останките на всички тези животи, на минали съществувания носи останки в себе си – ще се учудите на известни свои прояви. Всеки от вас може да се обсеби: да се прояви у вас едно желание, старо желание, което може да е отпреди 100 000-200 000 години. Минават студенти – туй беше в Търново – абитуриенти: всички почнаха да мучат като биволи, други почнаха да лаят. Защо е така, сега как ще си го обясните? Аз се спрях при тези ученици, казвам им: „Нещо от Дарвиновата теория знаете ли? Как е произлязъл човекът?“ Поразговорихме се малко за Дарвиновата теория.

Ако има някое недоволство, разумно ще го поставите. Нали сте ученици? Да зададете някой въпрос! Това е атавизъм. Аз зная сега причините и лесно мога да ги отстраня. В дадения случай можех да мина от друго място. Но като предизвикам туй атавистично чувство, същевременно ще се създаде един прецедент за говорене. У вас често се явява едно чувство на упорство. Човек казва: „Няма да го правя това“ – не че неговата воля сега участва. „Няма да го правя това“ – но положението мяза като на Настрадин Ходжа, който нямал пари. Като минавал през чаршията, казал: „Сто жълтици да намеря, ще ги взема, но ако са деветдесет и девет, няма да ги взема.“ Чува го един търговец и за да го изпита, подхвърлил му деветдесет и девет жълтици. Ходжата ги прибрал и рекъл: „Онзи, който даде деветдесет и девет, ще даде и едната.“ Тук вече умът работи в него. Той опитва нещата. – „Няма да ги взема.“ Той подразбира: „Ако не ги сложите на земята, няма да ги взема.“

Всичките учени хора, най-видните хора, са работили. Гладстон всеки ден по един-два часа е рязал дърва. Всички тези велики хора са имали по някое физическо упражнение – това е трениране на тялото. Гладстон, щом се върнел от парламента, имал сила веднага да заспи. Кой от вас има тъй тренирано тяло – като си легне, веднага да заспи? Някои от вас се въртят половин час, 1 час, 2 часа. Туй не е тренирано тяло. Тогава станете, вземете топла вода или студена, намокрете тялото, краката, не премахвайте влагата, и си легнете. Ще се образува едно затопляне и ще се унесете в приятна дрямка. Веднага ще потекат магнетизмът и електричеството. Туй е трениране на тялото. Но пот ако имате, ще я отстраните. Това е едно хубаво упражнение. Който се поти, това е един правилен начин за чистене. Човек, който се поти, е здрав. Има болезнено потене, но здравите хора се потят. Когато човек се поти и бързо диша, това е болезнено състояние. Но когато се поти и плавно диша, всички пори се отварят – да дишаш чрез цялото си тяло, това е изкуство. При трениране на тялото трябва да се научите да дишате чрез цялото си тяло. Не само чрез дробовете си – чрез всички клетки може да дишате. Ще усилите дишането на тялото си. Туй е един сложен процес. С хиляди поколения индуси са практикували този метод. Този метод за европейците е опасен, понеже, като се набере тази енергия, европейците не знаят какво да я правят – и едно добро ще роди едно зло.

Първото нещо: някои от вас се нервират, лесно се дразнят – трениране на тялото се изисква. Често между вас няма взаимно уважение и почитание? Защо? – Вашето почитание се движи на физическото поле. Ако дойде един снажен, левент юнак, веднага ще го уважавате. Но ако дойде един хилав, колкото и да е учен, не може да го уважавате. Трябва да бъдете пълни със сила. Имате ли тази сила, окръжаващата среда, като черпи от вас, ще ви има уважение. Уважението е един естествен процес. Трябва да имаш нещо, да почерпиш от Природата. Външният свят сега какъвто е, всички имат един метод – те черпят. Като влезеш в света, ще почнат да ти приписват известни епитети. Щом почне един твой приятел да те дразни, той вече черпи от тебе. Туй е дразненето. А най-способните ученици в света може ли да ги дразните? – Не. Той дойде: събрали се около него – на този ще разправи, на всички разправя – разположен е той, дава от себе си. Тези ученици, според моите наблюдения, имат много правилно развити глави. Те са много правилно развити: имат едно съчетание на тялото, имат една естествена тренировка. В тях цялото им тяло диша. Имат едно вътрешно благородство.

Няма сега всички да станете тъй – с хлътнали лица, почернели, с хлътнали очи. Това е било едновремешното светийство. Това е един метод. Светиите изобщо не са с хлътнали очи. Светиите са хора изобилни. Един светия, тези адепти – те са снизходителни, те са толкова любвеобилни. Знаят погрешките на хората, но никога не обръщат внимание. Като те видят да правиш погрешка, те няма да ти забележат. А един отшелник – той може да те хване, да ти държи една проповед и може да ти приведе всички стихове от Свещеното писание. Нали Виктор Юго говори за епископ Мириел: как посреща той Жан Валжан, който му е взел свещниците. И в живота на Епиктет има един хубав пример. Той имал един хубав златен светилник – срещнал един, който му взел златния светилник, оттеглил се назад и казал: „Голямо зло направих, че изкуших хората“ – и си купил един от пръст. Макар един Епиктет във времето на Христа да е бил езичник, но много хубави неща има в него.

Най-първо, щом не можете да спите, вие как възстановявате вашия сън? Аз наричам трениране на тялото това – като си вън, легнеш и си покриваш главата, като си кажеш: „Ще спя“ – и веднага идва една сладка дрямка. Тренировка на тялото е това. Младият човек лесно може да го направи. Старият човек двайсет пъти ще го обърка. И в него ще се появят всички тези атавистични чувства, че е остарял и вижда особени видения. Връща се той назад. Като няма какво да го стимулира напред, връща се назад. Не преживявай как си следвал в гимназията. Говорете повече за бъдещето. Какво ще се връщаш назад, в първи клас какво е било? Ще го повториш веднъж, дваж, а за бъдещето нямаш никакъв идеал. За бъдещето говорете. Ще гледате да си съставите един идеален живот, какъвто искате да постигнете.

Имате едно желание – ще работите математически. По колко начина може да се постигне то? Искате да бъдете учен човек – в какво отношение? Или искате да бъдете щастлив – в какво отношение? Щастлив всеки може да бъде. Нали на вас аз съм обяснявал какво нещо е щастието? – това е човешката ръка: . А най-първо щастливият човек трябва да бъде човек на вярата. – това е носът, той трябва да бъде човек умен. – това е закон на промените, влиянието на Месечината. , това е човешкото сърце, където ще вложим всичкото си богатство. При всички условия трябва да има къде да вложим тези богатства. – това е закон на Земята: средата, в която живеем – да знаем с какви сили да работим. – това е начало на нещата, изворът. Това е един египетски йероглиф. Тъй са изписвали египтяните началото на нещата, извора. Възможността на извора е такава – той може да се повдигне толкова високо, тази сила може да се повдигне до туй ниво, до главата, откъдето да извира. Възможността седи за нас според слизането и качването нагоре. Следователно, когато правим известни упражнения, можем да ги правим по закона на – свиването на тези мускули тогава върви по един правилен начин. Туй свиване трябва да бъде според силата, дадена от вашия мозък. Никога не вдигайте ръката повече, отколкото е в началото. Затуй човек не трябва да мисли много високо за себе си. Той трябва да бъде скромен. И всеки ден да прилага по едно малко желание, с малки величини да се занимава. – това е закон за придобиване на енергия. Щастието съдържа вярата, ума, въображението (Месеца), чувствата, Т – чисто физическия свят, твърдата материя, И – произволните сили, които действат, жидките сили, теченията им. Трябва да манипулираш с твърдата почва, с водата, с въздуха и светлината. Това е закон за произвеждането на този общ процес – щастието на български.

Ако дойдете на английски – според темперамента на англосаксонската раса, там е по-друго. Туй е за славяните. Англичаните не търсят своето щастие по пътя на славяните и не може да го търсят там. . Защо англичанинът в латинския h е взел и е обърнал надолу, а славянинът го е турил нагоре? Англосаксът е цъфнал и завързал, той няма какво да чака. А славянинът не е цъфнал, той чака да се разцъфне. После, как имате у тях? Р у славяните е П у латинската раса. В еврейския какво означава тази буква: (хет)? Туй са форми, те са сили кабалистично. Хепинес [happiness] – щастие. Хепи мен [happy man] – щастлив човек. Блесинг [blessing] – благославяне. Коренът: кау [cow] – крава. Уотър [water] – вода.

Сега тези символи, някои от тях, са взети от човешкото тяло. Много от тези букви символистически са взети от тялото и според дължината си имат свой смисъл. При сегашното ваше развитие, ако ви се разправя, че смисълът на азбуката е взет от тялото, ще изпаднете в друга една погрешка. Всички букви почти са взети от тялото. Например едно А – измервали ли сте при писането какъв е ъгълът на разширението на А? Направете едно измерване. В туй отношение малко от анатомия трябва да разбирате: от дължината на костите, на дългите кости, от построението на мускулите; и после – трябва да различавате организмът доброкачествен ли е, средно качество ли е, или лошо качество. Как се определя чувствителността? – От кожата. Гладкостта и мекотата на кожата определят често чувствителността. Колкото ръката ви е по-халтава, отпусната, толкова енергията е по-слаба. Колкото ръката е по-яка – тогава зависи тази якост каква е. Има една якост, която се придобива от волята. Някои ръце са яки и сухи, нямат никаква влага и топлина – само яки са те. Значи, за да се придобие една пластичност на ръката, тя трябва да има якост, мекота, и при това ръката трябва да има една малка топлина и една малка влага, да не е съвсем суха. Туй значи една яка ръка, а същевременно и мека. И да не е студена.

Щом почнат да ви изстиват пръстите, това показва, че кръвообращението не е правилно, електричеството. Ще се отърквате с вода за отваряне на порите, ще правите обтривки с ленен плат, печене на слънце, ще пиете вода. Ако пиете студена вода, може да я пиете, но за всяка чаша трябва по един километър ходене, та да се образува топлина, тази вода да се проектира навън от тялото, докато дойдете до едно нормално състояние. Като пиете водата, да усещате една приятност. Аз ви казвам опит, който може да направите. Който иска, да се тренира. Ще си носите един термос, една българска бъклица, закачена с ремък. Аз ги харесвам тези бъклици, много са хубави, плоски, събират килограм – до два килограма.

А за онези от вас, които искат да тренират чувствата си – нещо по-специално. Има опасност за човека при развиване на окултните науки. Например това, че човек може да влезе да живее в по-ниска форма. Това е едно свещено верую. А казват, че той може да влезе в куче, в магаре. Това е крива посока – човек не може да влезе да живее в магарето или в кучето. Като душа не можеш да влезеш. При магарето може, но в магарето вътре не може. После, те дават крива посока, казват: „Той ще се прероди в магаре.“ – Това е немислимо.

Туй знание трябва да го държите за себе си. Това е окултно знание, то не е за прости хора. Има същества напреднали, които, като са обезплътени, носи ги въздухът навсякъде. И за тези същества, отрадно е за тях да намерят приют във формата на едно животно – намират се в затруднение да манипулират с мозъка на едно животно. Знаете ли какво нещо е да се обезплъти една душа? – Носи се из пространството. Тези гръмотевици, тези бури, които минават, предизвикват ужасно нещастие. Те считат за голямо щастие да се скрият в някоя мравя, в животно, в паяк. Да се скрият от Гнева Божий, както го наричат. За да влезеш в някое животно, ти трябва да разбираш тази форма. Щом влезеш във формата на едно млекопитаещо, като един машинист трябва да знаеш да управляваш колелото.

Човек не може да бъде естественик, той може да се занимава с естествени науки – в този смисъл той е естественик. В широк смисъл всеки е естественик. Той е, казват, физиолог. Когато се занимава човек специфично с известна наука (например анатомията показва костите), той групира известен род сили около себе си: мускулите, клетките, мозъка, сърцето; групира разни сили от Природата, които съвременната наука определя с електричество и магнетизъм и по сродство – защото има много сили неизвестни. Например ако някой от вас следващия път се случи да го боли глава – вие как лекувате главоболието?

Реплика: Олга я боли глава.

На Вас къде ви е болката? Това е малко от напрежение. Това не е лошо, то е от напрежение – главата Ви иска да се разшири.

Упражнение: Гамата се пее с движение на ръцете. Ръцете напред, десният крак напред… – първото от общите упражнения.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината!

Категории