Словото

ТРИТЕ СЪСТОЯНИЯ S, R И Т

ТРИТЕ СЪСТОЯНИЯ S, R И Т

Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!“

Размишление

Чете се резюмето от темата „Значението на О, Н, N и С за живота“.

Четоха се четирите теми, зададени на четирима братя: 1. Най-новото в музиката. 2. Най-новото във философията. 3. Най-новото в математиката. 4. Най-новото в живота.

20.12 часа

Допуснете, че вие сте учител и искате да осмислите единицата пред малките деца ученици. Тоест да направите тази единица жива. Как ще го направите? В природата има известна градация, има елементи, които се означават все с единици. Ако започнете с неорганичната материя, с органичната, дойдете до подсъзнателната, съзнателната, самосъзнателната и свръх-съзнателната, и във всички тези области вие турите единицата, ще си приличат ли тези единици? Значи туряте един скъпоценен камък, после туряте едно житно зърно, туряте една малка буболечица, някой бръмбар. Кой е най-умният бръмбар? Тема: „Кой е най-умният бръмбар?“ После рибите, бръмбарите, птиците, млекопитаещите – това число вече се увеличава, единицата минава през всички свои фази. Затова в окултната наука, когато употребяват едно число от тези, които имаме сега, те турят известен символ, който показва, че единицата е в прогреса на своето проявяване. И всеки един от вас е една единица в прогреса.

Знаете ли вие какъв е вашият коефициент? Това са все задачи, които сега разрешавате. И когато човек се домогне до нещо съществено, той добие една малка радост. Неговото висше съзнание, или разумният дух, съзнава, когато добие една малка истина. Щом добиеш едно малко знание, става едно разширение на това съзнание. Истинската наука седи в разширението на това съзнание. Понякога има едно привидно разширение на съзнанието, то се дължи на един прилив и отлив в умствения свят. И много хора мислят, че са учени само защото имат един прилив в съзнанието, и на старини те оглупяват, отричат онова, което са поддържали на младини. Някои на младини са били безбожници, а в старини – вярват. Но и двете положения се дължат на един прилив. Някои хора на старини стават безбожници, това се дължи на един отлив. Някои млади започват с отлив, свършват с прилив.

Когато съзнанието прогресивно върви и се разширява, без да се намалява, когато човек добие това състояние, озарява се с една вътрешна светлина – мисълта му става ясна, после става едно опресняване на неговите чувства. Той започне да разбира своя личен живот.

Мнозина от вас може да мислите, че вие сте се освободили от вашия личен живот. Да се освободи човек от личния си живот? Даже индусите, които проповядват тази философия – философията е много вярна, то е толкова мъчно, колкото негърът може да се освободи от своята чернота – така човек може да се освободи от своята личност. Единственото нещо, това е да осъзнаеш, че си черен. Това е вече крачка напред. И да осъзнаеш, че тази чернота е нещо, наложено отвън. Нещо свойствено само на материята. Известен род материя, която се е вдълбала в съзнанието и произвежда тези сенки.

Сега всички тези съвременни хора извършват прекрасна работа: философи, математици, естественици – те със своите малки мотички работят върху човешкия мозък. И виждаш го, един учен човек 50-60 години разработва една малка област от човешкия мозък, един сантиметър плоскост, мотичката му е колкото върха на една игла. Работи и посажда новите идеи.

Как се предава съвременната мисъл? Ние казваме, в човека има мисъл. Задавали ли сте си въпроса, как се предава мисълта от един човек в други и къде се заражда, на кое място? Например попитайте съвременните психолози къде е мисълта на човека. Там са смътни. Те казват, човек има чувствителност. Не могат да определят мястото. Сега даже спорят за тези центрове, отричат ги. Те съзнават, че има известни центрове, но не могат да ги определят. В окултната наука – там философията е сложна, имаме работа с четири тела, които функционират едновременно. Ние едва можем да се справим с физическото, а там са астралното, после причинното. И тези тела едва сега се организират. Така както нашето тяло е организирано – има области, където се развива мисълта. И всеки от вас може да направи един опит. Ако той развие своята чувствителност на върха на пръстите, тук се развиват едни малки папили, тях трябва да ги пази човек. Ако се допрете например до известна част на главата – в България съм срещнал само един човек с такъв развит орган – съзнание на неговата справедливост. Човек, който е идеално справедлив. На това място, щом бутнах, бяла светлина се яви на главата му. Тази светлина показва, че има накопление на светлина вътре. Идеите органически растат.

Когато се срещнете с един добър човек, той е като един проводник. Ако живееш с глупави хора, в които няма набрана тази енергия, не може да се пробуди в душата ти никакъв интелектуален стремеж. Умните хора трябва да се събират, тази светлина се предава. Въздействат си един на други. В този свят функционира само единицата. А двойката, това е дроб вече от единицата. Числото три, това е само един резултат. Всъщност число три няма. То съществува като един резултат на единицата. Две-те съществува като форма, наричат го отражение на единицата. А три-те е един резултат, едно отражение на едно и на две.

Сега нека да разберем смисъла, нека вземем човека. Кое считаме най-реално в човека? Ще кажете – душата му, нали? Но пътищата, за да се види душата има ли път, виждали ли сте някой път душата? Някой път вие сте я видели, но у вас съзнанието не е било будно. Сега за ума, за интелекта – по-лесно може да го проследите.

Щом работите с математиката, вече за ума това е резултатът, може да видите тази интелектуална сила да се проявява. Тогава според вас нали човекът е неговата душа. Душата му, външното облекло – това е съзнанието. Там, където има съзнание, винаги ще се забележи една светлина. И някой път ще забележите, човек образува една елипса светла. Приятна е тази светлина. И даже в тази елипса, в горната част, където сега се проектира нашият мозък, тази елипса е малко по-светла. А у по-напредналите души в центъра тази елипса е по-светла, а у най-напредналите светлината навсякъде е еднаква. Това подразбира едно същество от друга категория, разумно същество, с което не можем да правим никакъв компромис. Пред него ти се усещащ страхлив, ако имаш нещо нечисто в себе си. Като се отстрани, ти се усещаш разположен, щом се отмахне, ще усетиш приятност, понеже това е същество, което няма никакви задни цели. Същество, което във всеки случай може да ви помогне.

Та ще работите. Трябва да се заемете да работите над себе си, да дойдете до облагородяване, да може да схващате вашите чувства. Не критически. Ако критически се отнасяте към вашите чувства, може да се осакатите. Ако критически се отнасяте към вашата мисъл, може да я осакатите. Човекът трябва да има едно решето – да пресява. Едно желание ще турите на една страна, друго – на друга, докато намерите само онези желания. Понеже представлявате клетки на един велик организъм, във вас са складирани не само вашите желания, но и желанията на милиарди същества. И от този склад трябва да изберете онова, което е полезно заради вас. Тогава няма защо да си губите времето, ще изберете в дадения случай най-необходимото. Така е и за мислите.

Във всички неща има едно пресищане. Ако една-две години само пеете, ще дойде пресищане и ще престанете. „Не искам да пея.“ Всички трябва да се пазите от пресищане. Постоянно трябва да има едно разнообразие – едно разнообразие в енергиите на живота. Музиката сама по себе си – и в музиката има едно разнообразие, и в математиката има едно разнообразие. Съвременните математици страдат от еднообразие. Искат да сведат математиката само към онова видимото. Те са забелязали, че в математиката има нещо, което не могат да си обяснят, но си правят оглушки. И сега го откриват наново. Казват, че по-рано не са знаели. Как да не са знаели? В по-раншните времена е имало математици, които са изчислявали с такава точност – до една милионна част от секундата, какви ще бъдат хората в двадесети век. Какъв ръст, големина ще имат, колко хора ще бъдат с черни очи от тях, колко със сини, какви ще бъдат мислите им, идеите им, общественият строй, всичко това – с математически данни.

Така че, ако влезете в една окултна школа, ще видите картини, начертани преди петдесет, шестдесет, сто хиляди години. Тези хора са изчислили, и сега съответстват на сегашните. Тези хора са знаели. Тези, които не знаят, казват – ще го видиш изведнъж. Виждането е знание. Ти може да гледаш, но да виждаш, трябва да разбираш отношенията на нещата, които съществуват. Или както казват философите, съзнанието на един по-напреднал човек може да обхване другите съзнания. Но същевременно едно съзнание, което прониква другите съзнания, то се пази да не спъва другите. Понеже, ако това съзнание, което прониква другите съзнания, внесе най-малката дисхармония, кармически се обвързва. Ако видите един човек, че се моли и не можете да си изтълкувате какво прави, кажете: „Какво се е изправил?“, опетнявате се. В дадения случай трябва веднага да схванете какво прави и да не си създадете един крив образ в съзнанието.

И липсата на съвременното възпитание седи, че учители и ученици са в една дисхармония. Учителят, като погледне ученика, състави си едно понятие, един епитет си тури. И някои ученици, като погледнат учителя си, също направят едно криво заключение, и веднага започне дисхармония – и в това отношение опорочава се науката. И какъв резултат се добива? Например за какво се приложи сега математиката – да помогне пътищата, съобщенията, градежите, но същевременно много е помогнала дългобойните оръдия с точните си изчисления. Науката на химиците – разните отрови, задушливи газове, взривове, същевременно науката за отоплението, осветлението, горенето и т.н., самата наука, като дойде да се приложи във възпитанието, не се е приложила.

Може някой път да направим един малък опит. Да допуснем, някой от вас не разбира математика, не му сече акълът. Ще изкараме двама души най-силни, в които тази светлина се е набрала, те ще си турят ръцете в тази област и като ги подържат, ще му зададем една задача, и той ще реши задачата. Ще проработи умът му. Ще му дойде на ум как да реши задачата. Този е същият закон и за набожността на хората. Хората си предават. Някои хора не са набожни, то се предава по мода. Едно временно настроение религиозно – това не е набожност. Ще работите върху това, ще се отличавате. Индусите отличават три състояния:

S – sattwa

R – radjas

T – thamas

Едното наричат състояние S (sattwa), или равносилно в нас на истината, но думата „истина“ не съдържа всичко на sattwa – когато съзнанието е свободно от всякаква користолюбива цел, но в самата душа има любов към самата истина. Любов за самата любов. Абсолютно безкористие. Когато човек така е проникнат, в съзнанието му има една светлина. Този човек усеща една светлина в сърцето си, в ума си. Той се усеща тих и спокоен. Най-трудните задачи лесно решава. Всички тези неща – завист и др., са несъвместими за него.

Radjas – деятелни хора в културата, волеви хора. Ние най-малко хора имаме от sattwa, светиите са били, но има много светии от църквата, които са от radjas. В R вече се явява активност, явява се добрина, но същевременно, щом не се оцени неговата добрина, заражда се едно чувство на отмъщение, злоба. За всяко нещо, което направи, той иска да се запише неговото име някъде. Да обърне някъде най-малко внимание. Има известна тъмнина в съзнанието вътре.

Тези хора S употребяват сладки храни. А тези на R употребяват киселичко, лютичко и те всички са изобщо все месоядци. Те са от radjas, у тях S няма. Човек, който яде месо, завист има в душата му. Ама не сега да се отречете, той трябва да се роди вегетарианец. Някой казва – вегетарианец, какъв вегетарианец, баща ти, майка ти са вълци. Как от този вълк може да се роди агне. То е както кучето, което се отказва пред господаря си, като няма месо – яде хлебец. Човек трябва да се роди вегетарианец, абсолютно да го не съблазнява месото. Ако погледне вече месото и му се прияде, то е вече една съблазън и опетняване в съзнанието. Много дълбока философия е това, как се е заразил човек.

Thamas – щом дойдем до тези хора, те са полу-хора. Те обичат да ядат каквото и да е. У тях е свойствен мързелът. Те не обичат да работят, не обичат да мислят, не обичат да се учат. И аз ги наричам кучета – орела, котката. Thamas е това. Тази кокона, която, като дойде до вратата, ще седне, ще си изчисти краката да покаже на господаря си, че не е окаляна, ще помърка, ще се поглади: „Как си господарю?“ Но щом хване една мишка, с червата, с козината глътне я.

Ще избягвате най-първо… Някой казва: „То и с немити ръце може да се яде.“ В съзнанието вътре трябва да се създаде чистотата навсякъде. Някой казва: „Няма време.“ Измий се. Хлябът окалян – изстържи го, не яж. Нищо повече. Дадат ви хляб окалян, три дена не сте яли, три положения има. Ако се откажеш – S. Ако го остържеш – R. Ако кажеш: „Може и ока лян“, вие сте T. Нищо повече.

Човек трябва да се съгради. Да се съгради човек, това е една от най-великите философии. Да съгради човек себе си – той е съграден, но ние изучаваме сега строението на нашето естество. Изучаваме нашата мисъл. Това е било задача на древните философи. Сега изучавате своята мисъл, а в другата раса ще изучавате своите желания от друго становище, на инволюцията. После ще влезете да изучавате своята душа, този благороден порив, и ще знаем в света как да приложим закона на любовта. Ще бъдете не критици, но умни деца, които изучават естеството, така както себе си. Тогава ще дойдем до новата естествена наука – математиката, музиката, всички тези отрасли идват на помощ.

Понякога се отнасяме критически към науката. В света има една друга наука. Аз съм против лъжливите преводи. Това не е хубаво описано. Вие сте предали качества на едно същество, които не съществуват у него. Един естественик трябва да влезе в съзнанието на един бръмбар. Той трябва да знае този бръмбар, като си прави гнездо или нещо, да влезе в неговото съзнание. Този бръмбар мисли. Онези оси, които правят гнездата си от кал пет-шест сантиметра дълги, хванат един паяк, но не го умъртвява, парализира го така с жилото си, знае колко да натисне, после втори, трети. Приготвя храна за личинката, да се запази прясна, да не се развали. Отлични хирурзи са те. В тези оси има съзнание. Види някой тарантул, започва да се върти около него, омагьосва го, жилне го.

Като влезнем в духовния живот, тези процеси, които стават – обикновените процеси на вашия живот, които нарушават хармонията – неразположен сте, духом отпаднали, не искате да говорите с никого, животът ви е обезсмислен. – Защо? – Понякога причината е даже толкова смешна, даже няма никаква причина. Но съществуват тези положения. Те произтичат от тези лъжливи схващания на нещата. Вие трябва да знаете тези три категории, къде сте. Какво положение? Щом знаете, ще знаете вече да функционирате с материята и с тези същества около вас.

Никой не живее за себе си. Най-първо всички същества си влияят едно друго. Щом си легнете вечерно време, хората, с които живеете – съзнателно или несъзнателно става обмяна. Давате и вземате. Станете сутрин бодър, весел – спечелили сте нещо. Понякога станете сутрин, неразположен сте – изгубили сте нещо. Нищо повече. Ходите, търсите, бори се вашето съзнание, вземе си го пак назад – дойде у вас това успокояване.

Аз не искам да дам направление на ума ви да станете еднообразни в някое направление. Например да се събуди във вас по-голям критицизъм, критични да станете. Доколкото виждам класа, у всички ви, като се пробуждате, същевременно ставате много критични. Индивидуализирате се. Вие сте всички в R. Тук S почти не зная. На това колко души туряте? (Учителят посочва sattwa.) Щом се зароди едно желание на немарливост, леност – ще работите винаги. Винаги човек трябва да работи физически. Ученикът трябва да работи умерено. Той не трябва да прахосва своята енергия. Пред него има три рода сили. Божествени, които изискват съзерцание. След като свърши тази работа, ще дойде до активността, т.e. неговите чувства. Най-после ще дойде до физическия свят. Ще слезе във физическия свят, но трябва да бъде много буден. Съзнанието му трябва да бъде много будно. Понякога сте задължени да вършите работи, които са свързани с оцапване. Това е този вътрешният синтез. Той е единственият метод, който трябва да приложите в даден момент.

Ще ви дам едно обяснение. Всякога, когато във вашата мисъл или вашето съзнание има едно разширение, един полет нагоре, тези сатвически енергии работят. Когато искате нещо да вкусите, например плод вземате от някое дърво, имате силите на R, които действат по права линия. А когато сте така индиферентни, каквото и да е, видите на пътя някой плод, вземете го и започнете – вече действат силите на T. Някои деца обичат да ядат гнили плодове, пръст, те са силите thamas, атавистически действат. Понякога хора, които са били чисти, дойде един период на нечистотия, оставят се. Иска той да умира, това е идеята, и тя е права. Той иска да се освободи, но избрал един крив начин. Не е единственият начин на освобождение чрез смъртта. Да умреш, но как. Ами ако умреш, че живееш и носиш това покварено съзнание, че носиш тази черна кожа? Ако умреш, че се освободиш от кожата, това е добре.

Ще работите върху науката. Тази философия трябва да ви даде полет. Новото в математиката, в науката, в живота, трябва да внесе това разширение в съзнанието, активност и после да ви даде предпазни мерки да се пазите от лошите навици на вашето минало съществуване. Така бих желал винаги да бъдете бодри и весели, всички да бъдете замислени, но съзнанието ви да бъде бодро и весело вътрешно. Защото разумната Вселена сама по себе си в своята целокупност, това е велика радост.

Като се приближавате до Божествения свят, навсякъде лъха тази интелигентност, изблик на знание, музика, философия, отворени са тези души. Щом започнете да се приближавате до физическия свят, настъпва това ограничение, студенина, всеки се свил в своята черупка. Всички сте сега в най-големия студ, и толкова голям е този студ, че ледът от големия студ е започнал да се троши. Като се увеличава силата на студа, тези тела започват да стават хрупкави. Един камък при 150 градуса студ ще започне да се руши. Един камък при колко градуса ще се топи? При 2000 градуса, към 35 000 градуса се изпарява вече.

Известни наши чувства, страстите при висока температура се изпаряват. Някой път и студът е послужил за поквара. Някой път в алхимията, в окултната наука е хубаво, адептите са го употребявали. Те минават бързо и рязко от едно състояние към друго. Но те са много майстори. Но обикновените ученици трябва да се пазят от големия студ и от голямата топлина, за него не са. Той трябва да оперира с топлина, при която глината му не се топи, и трябва да работи при онзи студ, при който камъните му не се рушат – при обикновения студ и обикновената топлина, при която животът правилно функционира.

Това са практически правила, които някои от нас може да приложите в миниатюра. Да направите един малък опит във вашето съзнание. Вярвам, ще даде добри резултати.

Верен, истинен, чист и благ винаги бъди!“

Тайна молитва

Трета лекция на Младежкия окултен клас, 29-ти ноември 1925 г., неделя, 19.30, часа, София – Изгрев

Категории