Словото

Устав на Общество Бяло Братство

Общество БЯЛО БРАТСТВО е духовен приемник и продължител на създаденото през 1900 в гр. Варна от УЧИТЕЛЯ Петър Константинов ДЪНОВ самобитно българско духовно общество БЯЛО БРАТСТВО. Първият устав утвърден от МВтр с решение N 1617/13.06.1921 г. Обществото е регистрирано в Отдел за вероизповеданията при МВнР като верска общност “Бяло Братство” с удостоверение N 27526-40-Ж/11.07.1948 г. и от Нотариуса на Соф. Гр. Съд с удостоверение N 8096/21.09.1948 г. Регистрирано е още веднъж при Комитета по въпросите на БПрЦ и РК при МВнР на 14.12.1951 г. През 1990 г. Обществото е регистрирано по чл. 6 от Закона за вероизповеданията под името Духовно Общество “Всемирно Бяло Братство”, като с писмо N 04-02-1972/07.11.1990 г. На МС на РБе утвърден до сега действащия устав.

С приемането на настоящия УСТАВ Обществото приема традиционното си име – “БЯЛО БРАТСТВО”. Уставът отразява идеите и целите на Обществото, заложени от Създателя му – УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ, както и идеите на предходните устави.
 
I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Този устав регламентира дейността на духовно общество с наименование “БЯЛО БРАТСТВО” (Об. ББ)
2.1. Общество БЯЛО БРАТСТВО е юридическа личност със седалище в град София.
2. 2. Общество БЯЛО БРАТСТВО е юридически приемник на регистрираното през 1990 г. Духовно Общество “Всемирно бяло Братство”.
3.Общество БЯЛО БРАТСТВО има клонове в страната – БРАТСКИ ОБЩНОСТИ (Б.О.)
4.Както Общество БЯЛО БРАТСТВО, така и БРАТСКИТЕ ОБЩНОСТИ могат да поддържат връзки с други сродни общества в страната и в други страни.
5.1. В рамките на дейността на Общество БЯЛО БРАТСТВО не могат да се развиват и пропагандират политически дейности и идеи;
5.2. Всеки член на Обществото е свободен извън него да изявява своите лични политически убеждения, за което Общество БЯЛО БРАТСТВО не носи никаква отговорност.
5. 3. Общество БЯЛО БРАТСТВО изработва и приема свои правилници, наредби и други вътрешни актове.
5.4. Общество БЯЛО БРАТСТВО се представлява от Председателя на УС, а в случай на невъзможност – от Заместник-председателя.
 
II. ЦЕЛИ НА ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
6. Целите на Общество БЯЛО БРАТСТВО са:
6.1.  да спомага за изучаване и прилагане на Христовото учение и да съдейства за разясняване, усвояване и разпространение Словото на Учителя П. Дънов като основа на идващата НОВА КУЛТУРА;
6.2. чрез духовни и практически методи и упражнения, дадени от Учителя П. Дънов, в съзнанието на членовете на Общността да се утвърждават Божествените принципи: любов, мъдрост, истина, правда, добродетел.
6.3. приемайки, че човекът е неразделна част от Природата и трябва да живее в хармония с нея, Обществото да култивира екологично съзнание и възпитание у своите членове и симпатизанти;
6.4. да работи за развитие заложбите на членовете си чрез природосъобразен живот – себеконтрол, трезвеност, разумно безмесно хранене и общуване с природата;
6.5. да разяснява и утвърждава елементите на НОВАТА КУЛТУРА на базата на системен научен, философски анализ и синтез на целокупното човешко знание.
 
III.ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
7. За постигане на горните цели Общество БЯЛО БРАТСТВО си служи изцяло с мирни средства и използва следните форми на дейност:
7.1. провежда четения на Словото на Учителя П. Дънов, сказки, събрания, лектории, концерти, изложби, братски срещи, общобратски събори, съвместни летувания, детски лагери и школи и др.;
7.2. провежда изпълнения на Паневритмията (упражнения, дадени от Учителя П. Дънов, изпълнявани при съпровод на музика от Него, за постигане на хармония с природата), както и курсове за нейното изучаване;
7. 3. като спазва разпоредбите, законите и допустимите от тях форми за съответната дейност, Обществото основава издателства, печатници, книжарници, създава школи, учебни и научни звена, организира издаването на книги, списания, аудио- и видео-касети и други информационни носители;
7. 4. създава, развива и участва в дейност за братска взаимопомощ и материално подпомагане на Обществото, БРАТСКИТЕ ОБЩНОСТИ и отделните им членове;
7.5. формите на дейност и помощ на ОБЩЕСТВОТО са открити за всички последователи, съмишленици, както и за всички други лица, които проявяват добросъвестен интерес.
 
IV.ЧЛЕНСТВО
8.1. Член на Общество БЯЛО БРАТСТВО може да бъде всяко дееспособно пълнолетно физическо лице, което работи за реализиране целите на ОБЩЕСТВОТО и което приема и спазва този Устав, правилниците, наредбите и другите негови вътрешни актове.
8.2. Членството се установява с устна или писмена молба до съответния Ръководител на БРАТСКА ОБЩНОСТ;
8.3. Членството може да се прекрати:
8.3.1. по искане на съответния член, отправено устно или писмено до съответната БРАТСКА ОБЩНОСТ
8.3.2. по решение на ОС на Обществото при системно нарушаване на този Устав, правилниците, наредбите или другите вътрешни актове.
8.4. Ръководителите на ОБЩНОСТИТЕ водят списък на членовете си в нарочен регистър.
8.5. Членството възниква, респективно отпада, от деня в който членът е вписан, респективно заличен, в списъка по предходата точка;
9. Всеки член на Общество БЯЛО БРАТСТВО ИМА ПРАВО ДА УЧАСТВА ВЪВ ВСИЧКИ ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ НА Обществото, да избира и да бъде избиран в неговите органи, както и да бъде информиран за дейността и финансовото състояние на общността.
 
V.ОРГАНИ
10. Органи на Общество БЯЛО БРАТСТВО са:
10.1. Общо събрание (ОС)
10.2 Управителен съвет (УС);
10.3. Контролно-ревизионна комисия (КРК);
10.4. Постоянни и временни комисии (ПК и ВК).

V-1 ОБЩО СЪБРАНИЕ
11.1. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е върховен орган на Общество БЯЛО БРАТСТВО, който се състои от членовете на УС, ръководителите на регистрираните БРАТСКИ ОБЩНОСТИ в страната, председателя на КРК
11.2. В работата на ОС могат да вземат участие със съвещателен глас:
11.2.1. членовете на КРК, на Постоянните и временните комисии;
11.2.2. делегати от БРАТСКИТЕ ОБЩНОСТИ, излъчени при максимална норма на представителство по един делегат на всеки десет члена;
11.2.3. когато броят на членовете на БО не е кратен на 10, ако последната цифра на числото, отразяващо броя на членовете е по-малка от 5 – се избират толкова делегата, колкото е броят на целите десетици;
11.2.4. лицата, участващи по право в ОС, са включени в общата норма представителство;
11.3. Когато Ръководителят на дадена БО е възпрепятстван да вземе участие в работата на ОС, съответната БРАТСКА ОБЩНОСТ изпраща писмено упълномощени лице с право на глас.
12. Общото събрание има следните права и задължения:
12.1. избира и освобождава председателите и членовете на УС, КРК и ПК;
12.2. утвърждава действащите Постоянни комисии, взема решения за създаване на нови,
12.3. утвърждава списъка и състава на Временните комисии, които ще действат през съответната година;
12.4. приема годишните отчети за дейността на УС, КРК и ПК;
12.5. приема отчети на Временни комисии и прекратява тяхната дейност;
12.6. планира и обсъжда предстоящата дейност и бюджета на Общество БЯЛО БРАТСТВО
12.7. приема, изменя и допълва Устава, правилниците, наредбите и другите вътрешни актове на Общество БЯЛО БРАТСТВО
13. Решенията на ОС са задължителни за УС, ПК, ВК, ръководителите на БО, както за всички членове на Обществото
14.1. ОС се свиква редовно поне един път в годината или извънредно по искане на УС или най-малко на 1/10 от всички членове на ОС на Общество БЯЛО БРАТСТВО
14.2. ОС се свиква в 15-дневен срок чрез писмена покана, изпратена с писмо с обратна разписка, отправена до ръководителите на БО, в която се посочват мястото, денят и часът на провеждането му и дневният ред.
14.3. Ръководителят на БО е длъжен да уведоми незабавно всички членове на БО за предстоящото ОС;
15.1. ОС с счита законно, ако на него присъстват поне половината плюс един от състава му съгласно чл.11.1;
15.2 Ако в определения час няма необходимия кворум, събранието се отлага с един час и след това то се счита за законно, независимо от броя на присъстващите;
16. За вземане на решения за изменения и допълване на Устава е необходимо мнозинство от 50% + 1 от броя на членовете на ОС;
17. За законно включени в дневния ред се считат всички въпроси, които са поставени и гласувани за включване в началото на заседанието на ОС.
 
V-2 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
18.1. Управителния съвет се състои от 7 или 9 лица: председател, заместник-председател, секретар и членове;
18.2. Председателят на УС е и Ръководител на БРАТСКАТА ОБЩНОСТ в София.
18.3. Председателят на КРК и председателите на ПК могат да участват в работата на УС със съвещателен глас.
18.4. УС се избира с мандат от 3 години.
18.5. Когато важни причини налагат това, ОС може да освобождава членове на УС преди изтичането на срока, за който са избрани.
18.6. За членовете на УС, КРК и ПК могат да бъдат избирани компетентни членове на Обществото с доказани високо морални и делови качества.
19. УС е изпълнителен орган на ОС и има следните права и задължения:
19.1. координира и направлява духовната дейност на Общество БЯЛО БРАТСТВО
19.2. изготвя стопански и финансов годишен план и годишния отчет за дейността на Обществото и ги внася за утвърждаване в ОС;
19.3. организира изпълнение решенията на ОС;
19.4. управлява финансите и имуществото на Общество БЯЛО БРАТСТВО и предоставя стопанисването му на съответните БО;
19.5. взема решения за извършване на разпоредителни сделки с имуществото на Общество БЯЛО БРАТСТВО в рамките на утвърдения бюджет. Извън рамките на бюджета разпоредителните сделки се считат за валидни, когато за извършването им е било налице съответно решение на ОС;
19.6. съхранява и води документацията на Обществото, която се предава по опис на новоизбрания УС в 7-дневен срок от избора;
19.7. при необходимост създава временни комисии;
19.8. упълномощава свой ПРЕДСТАВИТЕЛ /говорител/ за връзка с обществеността и медиите;
19.9. изпълнява всички други функции, които не са изрично отнесени към компетентността на ОС;
20. УС се свиква на заседания от Председателя или заместника му не по-рядко от 2-пъти месечно и взима решения с обикновено мнозинство при кворум 2/ от членовете си.
 
V-3. КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ
21.1. Контролно-ревизионната комисия се избира за срок от една година и се състои от председател и двама членове.
21.2 В КРК не могат да бъдат избирани членове от предходния състав на УС, преди последните да бъдат освободени от отговорност.
22. Контролно-ревизионната комисия извършва следното:
22.1. следи законосъобразната дейност и изразходване финансовите средства на Обществото;
22.2 извършва текущи проверки и изготвя протоколи, не по-рядко от веднъж на четири месеца;
22.3. изготвя ежегодните отчети за дейността си пред ОС;
22.4. при необходимост извършва ревизии на БО в София и страната, за което изготвя протоколи, които представя пред УС и ОС;
22.5. изготвя и представя отчета за съответната финансова година в срок до 31. януари на следващата година.
23. За неизпълнение на задълженията си членовете на КРК са отговорни пред ОС и могат да бъдат освободени преди изтичане на мандата им.
 
V-4 ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ
24.1. Постоянните и Временни КОМИСИИ са помощни органи, чиито председатели и състав се определят с решение на ОС и чиято дейност се контролира текущо и координира от УС.
24.2. Постоянните комисии се избират за срок от 3 години.
24.3. Временните комисии прекратяват дейността си след изпълнение и отчитане на възложената им работа, за която са създадени.
25. ПК и ВК са задължени:
25.1. да организират, разпределят и осъществяват работата, за която са избрани;
25.2. да информират редовно УС за дейността си;
25.3. да представят ежегоден отчет пред ОС за извършената от тях работа.
 
VI.ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ
26.1. Когато в населено място има поне 10 желаещи, те образуват БРАТСКА ОБЩНОСТ (БО), като съставят за това учредителен протокол и избират Ръководство;
26.2. В едно населено място може да се образува само една БО;
26.3. В рамките на една БО може да има една или повече братски групи, които нямат самостоятелен статус и не избират свои ръководни органи.
26.4. Когато желаещите в дадено населено място са по-малко от 10, по свой избор те членуват в БО в съседно населено място.
27. БО и нейното Ръководство се регистрират в специалната книга за Братски Общности, която се води от УС на Общество БЯЛО БРАТСТВО, като за целта представят учредителния протокол.
28.1. БО прекратява съществуването си, когато броят на членовете стане по-малък от 7;
28.2. БО може да бъде закрита по решение на ОС, когато дейността й е в нарушение на този Устав, правилниците, наредбите и другите вътрешни актове на Обществото;
29.1. БО правят редовни отчисления от събраните средства за нуждите на Общество БЯЛО БРАТСТВО, размерът на които се определя с решение на БО.
29.2 БО предоставят помощи на нуждаещите се свои членове.
 
VI-1. РЪКОВОДСТВО НА БРАТСКА ОБЩНОСТ
30.1. Ръководството на БО се състои от нечетен брой лица – ръководител, касиер и членове и се избира за срок от три години.
30.2. Ръководителят на БО е длъжен редовно да информира членовете й за решенията на ОС и дейността на УС.
30.3. Когато обстоятелствата налагат това, БРАТСКАТА ОБЩНОСТ може да освободи членовете на Ръководството преди изтичане на срока, за който са избрани.
 
VII.ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИИ НА ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО
31. Имуществото на Общество БЯЛО БРАТСТВО се състои от:
31.1. доброволни вноски на членовете;
31.2. дарения и завещания;
31.3 приходи от лихви и дивиденти и ценни книжа;
31.4. друго движимо и недвижимо имущество, придобито от Общество БЯЛО БРАТСТВО по установения от закона ред с оглед постигане на целите му и запазване и увеличаване на неговото имущество;
31.5. приходи от интелектуална собственост;
31.6. приходи от доброволен труд
31.7. приходи от други дейности, непротиворечащи на законите на страната, на този Устав, правилниците, наредбите и другите вътрешни актове на Общество БЯЛО БРАТСТВО.
31.8. имуществото е за общо ползване от всички членове на Обществото и се стопанисва от съответната БО по местонахождение.
32. Дейността на Общество БЯЛО БРАТСТВО се финансира от доходите от имуществото му, от целево направените пожертвования, както и от други източници, допустими от закона.
33. За постигане на целите и за съхраняване и увеличаване на имуществото си, Общество БЯЛО БРАТСТВО може да извършва дейности, съобразени със закона, в страната и чужбина.
34. Общество БЯЛО БРАТСТВО приема дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица, както и други пожертвования за осъществяване на целите си.
35. Целево направените пожертвования се използват съобразно начина, определен от спомоществователите, в съответствие с целите на Обществото и съобразно законите на страната.
36.1. Общество БЯЛО БРАТСТВО може да откаже приемането на дарения, на наследства по завещание или на други пожертвования, направени при неприемливи за Обществото условия, в противоречие с целите му, с устава му и другите вътрешни актове;
36.2. освен това може да се откаже приемането на имущество и средства, когато:
36.2.1. спомоществователят е лице или организация с недемократични прояви;
36.2.2. когато се счете, че мотивите за извършване на пожертвованието са користни.
37. Финансовата година започва на 1-ви януари и завършва на 31 декември на дадена календарна година.
38. Счетоводните документи се водят и съхраняват съобразно зискванията на действащото в страната законодателство.
 
VIII.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
39.1. Печатът на Общество БЯЛО БРАТСТВО е кръгъл, с котва в средата, вписана в равностранен триъгълник, с извиващо се около нея въже; под триъгълника е изобразено петолиние с нотите “до”, “ми”, “сол”. Околовръст има надпис: “ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО” и “БЪЛГАРИЯ”.
39.2. Всяка БО използва същия печат, като в надписа вместо “България” се изписва името на населеното място: “БО – …….”.
40. Изходящите документи на Общество БЯЛО БРАТСТВО се подписват от Председателя или Заместник-председателя и секретаря на УС и се заверяват с печата на Обществото.
41. В дейността си Общество БЯЛО БРАТСТВО ще използва духовното име на Учителя П.К. Дънов – БЕИНСА ДУНО, името на Обществото – БЯЛО БРАТСТВО, имената на издания, сборници, списания и вестници, както и символиките на това Общество, които са се утвърдили през годините от неговото създаване до сега.
Уставът е приет от ОС на 10 декември 1994 г. В гр. София чрез явно гласуване. Придружен е с протокол N 6 /10.12.1994 г. и списък с подписи на членовете на КОМИСИЯТА по изработване и приемане на УСТАВА.

 

Síocháin Leat

Категории