Словото

УХОТО

5 часа сутринта

Добрата молитва

Ще прочета няколко стиха от 9-та глава от Деянията на Апостолите от 10 – 21 ст.

Сега люспите трябва да паднат. Досега сте били като синове на един много богат баща. Това е сегашното християнско верую. Чакали сте баща ви да остарее и да си замине за другия свят. След това, каквото ви се пада, да го вземете и да ядете и да пиете. Някой път бащата си замине преждевременно, а някой път изпраща синовете си. Това не е наука, човек да чака баща си да замине, че да вземе нещо. Това е една хазартна игра. Ти ставаш християнин, та Бог да погледне благосклонно и да ти даде нещо в наследство. Не. Това не е наука. Ти ще се учиш и от това учение ще зависи твоето бъдеще. Аз ви проповядвам една наука. Аз ви уча на една наука за незавършените процеси. Наука не за старите работи, а наука за възможности, които се крият в човека.

Ти имаш едно опечено гърне. Това е един завършен процес. Хлопнеш, дали това гърне е здраво или не. Като похлопаш, ще видиш, че е пукнато и ще кажеш, че това гърне не ти трябва. После ще вземеш второ гърне, трето и ще си избереш едно гърне. Гърнето трябва да е добре опечено. Това значи да гледаш, да разбираш дали са здрави гърнетата. Но има друго нещо. Ти си ученик, трябва да знаеш как се правят гърнетата от пръст; колко вода трябва да туриш, как трябва да пресееш пръстта, как трябва да я омачкаш, по колко часа трябва да държиш, да го печеш това гърне в пещта и прочие.

Аз, като ви говоря за ухото, искам да ви разкрия тайните, какви възможности се крият в него, какво може да стане от него. Не какво си станал сега, не какво си бил в миналото, но какво може да бъдеш. Някой каквото е станал, станал е. Ако е опечено гърне, опечено гърне е. Ако е пукнато гърне, пукнато е. Но какво сега може да станеш? Трябва да знаеш по ухото какви възможности се крият в тебе. Това е насърчението сега. Вие искате да знаете какъв е човек. То е много тънка наука, да знаеш какъв е човек. По ръката може да откриеш, че един човек е твърд, че един човек е силен. Каква е мярката на твърдостта, на силата, на постоянството? После казваш, че той е добър човек. Каква е мярката за добрината? Има известна мярка. (Учителят показва рисунките на ухото.) Това са сега форми и линии. Сега ще изучавате възможностите, които се крият в живите линии на природата, какви възможности се крият за всяка линия за в бъдеще.

Сега не искам да се обезсърдчите, да кажете: „Тази работа е неразбрана.“ Не е въпрос да знаем всичко, че има неща неразбрани. Че са неразбрани, много добре е. Че са непостижими, и то е много добре. Непостижимите неща, достъпни ли са? Слънцето е неразбрана работа за нас. Много е далече, но достъпно ли е? Достъпно е. Аз не зная какво е Слънцето, колко е голямо, кога е създадено. Няма ли хора или има хора, не зная. Но има една достъпна страна на Слънцето. Това са неговата светлина и топлина. Не е необходимо аз да хвана всичката светлина. Малката част от светлината, която е достъпна за моите очи, тя е достатъчна.

Та сега аз ви говоря за достъпните неща, а не за разбраните. Защото във всяка линия, кои са дълбоките причини, че е направена по този начин. А пък другото око е направено по друг начин. Това може да не е напълно разбрано за мене, но за мене е важна светлината, която влиза в мене, а пък тази външна светлина е свързана с една недостъпна разумност в света. Бог е неразбран за нас. Бог може да бъде достъпен за нас, но може да бъде неразбран. От кога съществува Бог? От де съществува? – Това са все предположения. Сега не трябва да се обезсърдчавате, да кажете: „Тази работа е невъзможна.“ Да познаем човека. Вие само чрез окото ще познаете, достъпен ли е човек за вас или не. Ако е достъпен, ще имате работа с него. Ако е недостъпен, стойте си настрана.

Тази наука е достъпна, но неразбрана. Много дълбока наука е. Не само за линиите на човешкото ухо ще говорим. Ще говорим и за линиите на човешкия нос. Ще знаете само онова, достъпното заради208 вас. Вие имате едно ухо. Досега не знаете защо Господ е окачил ухото ви. Ще бъде ли заслуга, ако вие имате едно перо подарено и се чудите защо ви е дадено това перо. А важната работа, която това перо може да свърши, че това перо е за писане, това не знаете. Вие казвате, че ухото е за слушане. Най-първо човек трябва да се научи да слуша. Аз гледам мнозина не знаете как да слушате.

Рисунка №1 е едно музикално ухо209. Тази чернота, показва, че музикалното ухо е по-дълбоко. Не само по-дълбоко, но музикалното ухо е поставено по-другояче на човешката глава, има особен ъгъл. Музикално човек веднага взема такава поза, по която вълните да бъдат много правилни. А пък, който не е музикален, взема поза, по която вълните не се приемат правилно.

Вие, като погледнете тези рисунки, ще кажете: „Тези рисунки какво ще ги правим?“ Като видите много пръст, ще вземете колкото ви трябва и ще направите грънци. Или пък може да имате тази мисъл: „С това ще се занимавам.“ Че като отидете за вода, нали ще отидете там, дето изтича водата? Няма да вземете търнокопа и да изкопаете от друго място вода.

Ако много страдате, значи не сте се разговаряли много с ухото си. Днешният живот на човека зависи напълно от ухото. Ако вие имате едно хубаво ухо, тогава значи Бог те е турил в хубави възможности. Ще видиш дали има пръст за грънчаря. Като имаш, ще започнеш да работиш. При ухото е банката. Искаш да знаеш, ще живееш ли дълго време. Ухото ще ти покаже това. Искаш да знаеш има ли умствена сила в тебе, да може да учиш, ухото ще ти покаже; тази работа, която започваш, ще можеш ли да я свършиш, ухото ще ти покаже това. Ти, като станеш християнин, ще разбираш ли християнството, ухото ще ти покаже.

Но тази наука има още по-големи подробности. Погледнете на първата рисунка, първата фигура210 [Фиг. №3], това ухо е преходно, животинско състояние в човека или то е едно ухо, което нищо не е разбирало в живота, седи си, но защо се е родил ме пита. Но заражда се в него желание да стане по-умен, по-честен. Животинското състояние е едно спящо състояние. Най-първо вие трябва да се освободите от вашето спящо състояние. Само едно животно може да мисли така: „От мене нищо няма да стане.“ Котката си казва: „Тя няма да я бъде“, и си спи. После стане, огладнее, наяде се и пак казва: „няма да я бъде“, и пак ляга. Котката учи само две неща: ще бъде и няма да я бъде и най-после казва: „Свърши се.“

Всякога една права линия се отличава във връзка с характера ви. Тя е волева линия. Правите линии са линии на най-големите съпротивления. Следователно за постигане на една работа, има три пътя. По прав път, може да ходиш и по един огънат път. Това са възможности. Три възможности има, по които може да свършиш една работа. Може да я свършиш със своя ум, който върви по права линия. Чрез ума, който действува, по волята. Може да я свършиш и по закона на вкуса, дето мисълта и желанията на човека имат допирни точки. Когато ти се обличаш хубаво, имаш вкус. Добре нареждаш и натъкмяваш къщата, тя е хубаво измазана, това се казва вкус. По някой път вземате думата „вкус“ и за яденето. Вкусът е едно качество, но не и сърцето, които заедно действуват.

Вкусът върви по огъната линия. А пък чувствата вървят по обли линии. Тази линия е линия на чувствата. Всичките хора не вървят по една права линия, повечето хора вървят по закона на вкуса. Малко хора вървят по права линия. А пък някой хора вървят по вълнообразна линия. Ще забележиш по какъв път вървиш. Тогава ще знаеш с какви сили разполагаш.

Много пъти у вас има подсъзнателни действия. Например ти се обезсърдчаваш, това е една огъната линия. „Искам да направя нещо“, това е една изпъкнала линия. „Ще го направя това“, това е една права линия. Празната чаша не трябва да ти създаде обезсърдчение. Тази огъната линия на чашата съществува като възможност, за да вземеш вода. Значи, като има една огъната линия в твоята глава, това показва една възможност в тебе. Благодари, че имаш много огънати линии. Ти ще имаш толкоз огънати линии и изпъкнали линии и прави линии, колкото ти са потребни. Когато всичките линии започват да стават все прави или само изпъкнали или само огънати, тогаз е опасна работата. Всяка линия трябва да бъде на своето място.

Погледнете рисунка №2. Това ухо го наричам темпераментно ухо, едно хармонично съчетание. Туй го наричам едно балансирано ухо. То е съчетание на темпераментите. Жизнения, умствения, чувствения, двигателния, нервния и флегматичния темперамент. Всеки един темперамент си има белег в ухото. Най-първо е важна дължината на тази линия на рис.№5 ухото. Всякога дължината на ухото, може да има отношение към цялото тяло. Сега, не се спъвайте, дали ушите са големи или малки. Това са известни отношения. При големите уши, или малките уши, вие не знаете кое е голямото ухо. Ухото не може да бъде 15 см. То ще бъде 6, 7, 8, 9 см. Премерете вашето ухо, може да е 5 см, 6 см, 7 см. Тези цифри са отношения към цялото ви тяло. Вие може да бъдете висок човек, но размерите ви могат да са тесни. После, трябва да се вземе предвид съотношението, трябва да се вземе предвид на ръцете, дължината на пръстите. Трябва да се премери цялото тяло, в много положения да се види дали вашето ухо е голямо или не. Не е въпрос да се види дали е голямо или не ухото. При голямото ухо ти разглеждаш нещата отблизо, при малкото ухо, ти ги разглеждаш отдалече.

Фиг. 10

Една млада сестра започна да си крие ушите под косата, като слушала за ухото. Казва: „Много сбутано ухо имам.“ Тази линия „m“ може да се поправи към линията „n“. Ако ти не работиш в себе си, ти губиш възможностите, ухото ти няма да се поправи. Щом минаваш през известни страдания, то всякога твоето ухо взема участие в това „за и против“. Ухото всякога показва какво може да направиш във външният свят. Единственото нещо, което показва какво може да стане от вас в физическия и в умствения живот, това е вашето ухо. Ухото може да се приближи до главата или да се отдалечи навън. Това не трябва да ви обезсърдчава. Когато вие работите както трябва, то ухото ви ще дойде на мястото. Някой казва: „Увиснали са ми ушите.“ Или увиснала му е главата. Но кажете му сладки думи и ще видите, ухото му и главата му ще се изправят. Или може да кажете: „Ухото му е пожълтяло, светнало му е ухото.“ Нищо не значи, че му е светнало ухото. Това не е наука. Ще се освободите от това.

Когато ухото е по-широко в горната част, това показва участието, което взема умът. Широчината в средната част, показва какво участие вземат вкусът и чувствата в човека, а долната част показва какво участие завзема физическият свят. Когато долната част на ухото е широка и голяма, това показва, че физическият живот взема близко участие. Колкото ухото става по-широко долу, това показва, че този човек се е заплел в материалния живот и чувствата вземат малко участие. Отгоре ухото не трябва да бъде коническо, ако стане горе коническо, това е лош признак. Тази острота горе, трябва да се избягва. Всички остри работи горе, трябва да се избягват. Щом мислиш право, твоята права мисъл върви по най-хубавите прави, вдлъбнати и изпъкнали линии едновременно. И светлината върви по един крив път, по една вълнообразна линия. И змията върви по крив път. Значи светлината върви по най-малките съпротивления. Ще се огънеш. Като речат да те ударят, ще се огънеш, ще се наведеш. Видиш, че вятърът иде, очите ти се затварят, това е огъване. Постоянно човек работи с изпъкналите и с огънатите линии. Изпъкваш се, огъваш се, изправяш се, дето трябва.

Ще вземате вие изпъкналите линии, правите линии и огънатите линии, те са норми. Правата линия е норма. Огънатата линия е една възможност, за да възприемеш нещо. Изпъкналата линия показва, какво може да дадеш от себе си, валчестите, облите линии има под брадата отдолу. После ще ги засегна. Тези малки валчести линии показват един човек, който е разбрал нещата. И винаги има благородни чувства. Има си той една норма. Този човек ще образува цяла една система, един път на движение. Например Слънчевата система си има един кръг, по който се движи. Земята има един кръг, по който се движи, има си вече един разумен живот. И човек има един път, по който се движи. Не от него направен, но от самото Провидение. По криви линии работят най-разумни същества. Когато вие мислите, когато вие чувствувате, не мислете, че тази мисъл и чувство са само ваши. Не. Едновременно с вас мислят милиони същества. Следователно една права линия, която може да имате, показва, че много други същества мислят така. И ако направите погрешка, то и те ще помогнат за коригирането ѝ. Така и при огънатите линии и при изпъкналите линии и ако имате изпъкнали линии, пак да не ви безпокои това.

Фиг. 12

Ухото отвън има изпъкнала линия. Тази част отгоре завъртяна показва какво трябва да правите вие. Вие не трябва да бъдете пасивни, а трябва да мислите. И всяка работа, която предприемете, трябва да я проучавате. Да не казвате: „Не искам много проучаване.“ Ти казваш: „Христос е казал това и това.“ Да. Каквото е казал Христос е цяла наука. Когато ще направиш добро, да видиш това, което ще му кажеш, дали ще го възприеме добре или не. Аз ще му погледна ухото и ще видя дали ще може да направя грънци от неговата пръст или не. Вие може да се смущавате, вашите уши почти са много добри, с малки изключения, всички имате добри уши, само че занемарени са вашите уши. Богата почва има златни, железни руди, въглища, сребро, но казваш: „Какво ще ходя да копая, тя е дълбока работа.“

Най-първо вие ще нарисувате ухото си или ангажирайте някого да ви нарисува ухото. Някой казва: „Много лошо е ухото ми.“ Така не се говори. Някой, вместо да нарисува образа ви, да нарисува ухото ви. Дайте му 5 лева, да ви нарисува ухото ви, но с подробности. Линиите да нарисува. Не се занимавайте с вътрешната страна на ухото. Вземете сега външната страна на ухото, но едновременно и подробностите вътре и те са важни. Но ще оплетете с тия подробности. Те имат друго съотношение. Даже ако вие сте интуитивен, като си прекарате ръката по контурите на ухото, там дето ухото ви е хармонично, приятно ви е, а пък някъде ви е неприятно. Нищо не значи, може да стане приятно. Може да има камъчета в тази пръст. Едно сито има, ще пресеете. Някъде правата линия може да има малки грапавинки, но това да не ви безпокои. Важна е общата линия. Тази линия не се мени лесно.

Някой ще каже: „Какъв е моя характер?“ Не, не, но: Какво може да излезе от мене? Някой може да каже: „Аз не може да съм добър християнин.“ Не, не: Мога ли да напредна в християнството? Ако вие не се интересувате от ухото, което Бог ви е направил, тогава за какво ще се интересувате? – За любовта, за доброто. Любовта и доброто са неразбрани, но са достъпни. Аз ни най-малко не се смущавам, че е неразбрана любовта, но е достъпна. Неразбраните работи са много приятни работи. Казвате: „Той е много неразбран човек“, но недостъпен човек е той, не неразбран. Не може да се споразумеете с него. Казвате: „Той е много недостъпен човек.“ Вие се радвайте на това. Един свят човек е недостъпен за грешника. Защо? – Че онзи е облечен с чисти дрехи, той седи надалече и той е недостъпен за онези, които са облечени с кални дрехи. Можете ли вие с кални дрехи да имате достъп до хората с чисти дрехи? Тогава до кого имате достъп?

Ухото да го вземете като наука, за да разгледате какъв е вашият характер. Ще го проучавате, какви възможности се крият във вас, за да добиете вяра в себе си. Като пипнете ухото си, да кажете: „Бог е вложил нещо в мене.“ Ще видите какво трябва да правите. Да има във вас един импулс. Всевъзможни импулси може да има от това.

Погледнете фигура №5. Тази крива линия показва, мека линия. То е ухо на мекота. Горната част е много широка. То е ухо на мекота. В умствено отношение, ако ушите не са така заоблени, но преобладават донякъде правите и кривите линии, това показва по-голяма мекота в характера. Ако вие искате да внесете мек характер, пипнете горе ухото си. Тази линия ще започне да се оформява. Тази външна линия постоянно се мени. Ухото се мени с нахлуването на кръвта ви. Ухото може да се измени и с един милиметър. Постоянно всеки ден се изменява ухото ви. То се мени постоянно от прииждането на кръвта ви. Някой път ухото ви се вижда по-голямо, някой път по-малко. Окултно казано, някой път се увеличава двойникът на ухото. Някой път, като пипнеш ухото си, то има по-хубава форма. Ако тази крива линия, на долната част на ухото, е по-къса, това показва, че жизнените сили в човека са по-слабо развити, ако е широка, тази долната част, то жизнените сили са по-добре развити. Та се поглъщат соковете на умствената дейност. Тази меката, долна част трябва да е съразмерно развита. Трябва да е добре закръглена. Тази долната част може да се продължи, за да предизвикаш соковете на живота. Ти там, дето пипаш ухото си, тази линия ще се развие.

Някой път ти си слаб, болен си. Хващай ухото си в долната част и тогава ти ще си помогнеш да оздравееш по-рано. После вземи с двата пръста двете уши и поразтрий ухото си в основата им отдолу. Отзад и отстрани. Ти хващай хората за ушите долу. И ако дойде някой, когото обичате, хващайте го за долната част за ухото. Това му предава нещо. Това ще го пазите само заради вас, не трябва да има крайности. Това са много неразбрани работи. Не разправяйте тези работи. Има още работи да се казват. Сега има известни формули, какво трябва да се казва. После има известни часове, в които трябва да се прави това. Ако не знаете кое време, не може да имате резултат, то е сериозна работа. Вие трябва да знаете коя буква от къде трябва да я започнете и как трябва да я направите правилно.

Погледнете рисунка №3, това е лисичо ухо.

Човек с лисичо ухо е умен човек, силен, но мисли само за себе си. И мисли само за курника, за кокошките. Хитрият човек е умен, но той гледа само своите интереси и той може да ви пакости като лисицата, ще вземе кокошката от курника. И то такива уши ги няма, това е една крайност, но има някой път някой признаци, които природата по някой път ги туря.

Погледнете рисунка №4, това е егоистично ухо. И то е лисица, но то е по-дипломат. Котката ще дойде в къщи, ще се поглади, но колкото и да се глади, тя има предвид да вземе нещо. Такъв човек ще дойде, ще каже: „Аз много се интересувам от окултизъм, чул съм нещо“, но той иска да задигне нещо. Другото не го интересува толкоз. Между вас няма такива уши.

У вас всичките ви уши остават към незавършените процеси. Ушите ви на всинца ви спадат към незавършените процеси. Няма нито един от вас със завършен процес. Значи ухото във вас ще еволюира. Има да еволюира, а пък някой от вас търсят идеално ухо. Това съществува като рядка възможност. Рядко може да се намери едно идеално ухо. Някой минава за идеален, но като му погледнете ушите, все му липсва нещо. Не съм намерил още идеално ухо, като завършен процес. Но това е един принцип, който съществува. У някой от вас, по отношение на живота, долната част на ухото е по-добре, значи имате отличен запас на ухото, жизнена енергия. У някой средната част на ухото е добре очертана, имате богат запас от вкус, от разбиране. У някой горната част е добре оформена. Значи имате добро интелектуално схващане. Ако вие се съберете двама или трима, то единият се е качил горе на ухото, вторият по средата на ухото, а третия е долу. И тогава не може да се разберете.

Запример вие разправяте на един човек, искате да го обърнете, искате да го направите християнин. Десет души, всички му говорите. Не, не говорете всички изведнаж. Един нека говори, а другите нека почиват през това време. Пет души като работят на нивата, пет души да почиват. Първо не го коригирай. Той ще говори, както си знае. После вторият ще говори и т.н. Ти не може да знаеш, че той не е говорил, както трябва. Ти си мълчи. Че е направил една граматическа погрешка, не забелязвай това. Някой може да направи красива каруца, но не държи тази каруца, а друга каруца не е толкоз красива отвън, но е здрава и върши работа. Всяка една наша постъпка трябва да има в себе си умствена сила, интелектуален елемент, после трябва да има сила и чувство. После, самият живот и той трябва да вложи известен капитал в него. Вие се обезсърчавате по някой път. Ако се обезсърдчите, турете си ръката отгоре, на ухото – лявата ръка на лявото ухо, дясната ръка на дясното ухо. Прекарайте си пръстите по контурите на ухото. Като видите човек с добри уши, ти мислено пипни ухото му. Ти ще се ползуваш от това. Красивите работи трябва да бъдат достъпни за ума ви.

Ухото ви подразбира всичките възможности, които се крият в един живот, които може да постигнеш. Не се спъвайте с идеята дали можеш да постигнеш. Не се спъвай с мисълта: „Аз нищо не съм постигнал.“ Ти, след като държиш изпит в една гимназия, само изпитната комисия може да знае дали си издържал добре или не. Някой път можеш да кажеш, че си издържал, а комисията може да има мнение, че не си издържал. Някой път може да се различаваш от комисията, може да кажеш, че си загазил, а пък комисията може да има съвсем друго мнение. Някоя майка казва: „Моето дете е много даровито.“ Майката трябва да пипне ухото му, да го милва за ухото, така щеше да му причини много по-голяма полза, отколкото да казва, че е много даровито. Това дете ще си състави мнение вече, че е даровито и после, като отиде в училището, ще види, че не е толкоз даровито. Така ще стане честолюбиво, докачливо. Има една опасност във вас, че като влезете в една окултна школа, да не мислите, че другите хора не са така добри като вас. Пазете се от това. И другите хора са добри като вас. Вие сте разработили вашата нива, но и другите хора може да разработят.

Следующият път всеки да си нарисува своето ухо или лявото или дясното ухо. Ако някой не може да го види, нека друг да го нарисува и той да го прерисува, това е една гема, ще ги разглеждаме. Погледнете рисунка №5, това е женско ухо. №6 е мъжко ухо. То не е толкоз завършено ухо, но е енергично. Ухото №2 е правилно ухо, също и №9. Ухото №2 е балансирано, ухото №9 е на откровен човек, чистосърдечен човек. Това е човек, който по натура е откровен. Ухото №8 е физическо ухо, №7 е умствено ухо, а пък №1 е музикално ухо. При №7 преобладаващо влияние има умствения темперамент, имате тук 9 уши. Та ще имате после една много хубава, ясна представа за хубавите, прави линии. Ако носът [в]и е огънат, да не ви плаши това. След ухото ще дойдем до носа. Някой казва: „Моят нос е огънат.“ То зависи как е огънат. Ако носът е хубаво огънат, то е хубаво, изобщо всичките носове не са прави. Носът изобщо трябва да бъде прав. Но малко прави носове има. После е важно и страните на носа дали са огънати или не. И страничните части на носа са важни. И в носа има три подразделения – горна, средна и долна.

После ще дойдем да се запознаем с вътрешната страна на ухото, какви тайни крие, но ако дойдем да се изкривяват тези специални работи, вие ще изгубите външната страна като една възможност. Наблюдавайте вашето ухо, където и да ходите, наблюдавайте ушите на хората и не си показвайте знанието на хората, да ви е приятно това. После да не отидете да гадаете някъде. Кажете: „Много хубаво е вашето ухо.“ Рисувайте ухото на този или онзи. Кажете му: „Мене ми е приятно да рисувам ухото на другите.“ Тази сестра, (сестра Граблашева) има хубаво ухо, горе няма желание да изяде капитала на съдружника си. А пък средната част показва, че малко хлабаво се държи работата. Много от слугите не ги държи да издирва у тях. Има някой части на лицето си, така да направи и ушите си и тогава като нея няма да има. Аз гледам човека от четири становища. Ухото, носа, устата и очите. Те са четири фази. Аз ги свързвам тези четири фази с четири света: физически, умствен, астрален и причинен. За мене очите са причинния свят. Очите знаят причините и последствията на нещата, в тях има добродетели. Очите ти знаят какво е добродетел в света, а пък умните и мъдрите хора, мъдростта е свързана с ухото.

С ухото трябва да започнеш. С носа си няма да започнеш. Външният живот напълно зависи от ухото. И като оглушее човек, то той оглупява. Докато той възприеме звуковите вълни, това са подготвителни условия за възприемането на светлината. Между звука и светлината има едно съответствие. Защото светлината образува раздвижването на въздуха. Ако няма светлина, няма да има и раздвижване на въздуха.

Нито един от вас няма право да се оплаква. Боли го коремът, да си хване ухото. Боли го главата, да си хване ухото. Можем да направим с някого опит. Като го боли корема, може да му бутнем ухото и ще му мине. Само да покажем каква сила действува. Болният е много внимателен. Той много внимава, кой какво говори. Ако вие хванете един болен в долната част на ухото и като му кажеш: „Ти живот имаш, дълъг живот, тази болест колкото и да те мачка, нищо няма да ти направи“ и на болния ще му мине. Някой хора, като са свършили работата на земята, няма какво да ги задържаш. А пък на другите ще кажеш: „Работа имаш още.“ На себе си ще кажеш: „Работа имам още.“ Това е за самовъзпитание.

Аз искам да ви наведа на мисълта за ония велики възможности, които трябва да разработвате. Кой какво е казал заради211 вас, това са второстепенни работи. Всеки може да каже за вас каквото и да е. Някой може да каже, че вашите уши са много лоши. Някой момък, като се влюби в някоя мома: „Вашите уши са много красиви.“ Аз бих желал онези, които не ме обичат, да кажат: „Твоите уши са много красиви.“ Онези, които обичат, преувеличават нещата.

Важно е има ли възможности в носа. Като видиш носа, трябва да видиш какви възможности се крият. Този нос може да е къс, нос на детинско любопитство. Но няма да се мине много време и този нос ще се удължи, но в природата процесите не стават бързо. Защото това щеше да бъде голямо нещастие. Понеже те стават много медлено, характера ви постоянно ще се променя и то благодарете на това. Ти казваш: „Много съм сприхав.“ – Много енергия имаш. Казваш: „Много съм мързелив.“ – Ще работиш. От какво произтича мързела в света. Ти мислиш, че другите хора трябва да работят, а ти да почиваш. Ти имаш криво понятие за живота. Ще кажеш: „И аз трябва да работя. Бог работи, ангелите работят, природата работи, другите работят и като човек и аз ще работя.“ Ти ще кажеш: „Аз като търтей няма да бъда.“ Но търтеят е много работлив, той, като излезе, казва: „Бън, бън.“ Търтеите много работят. Аз бих казал: Не бъди един сух лист, но бъди лист отгоре на дървото, което постоянно се мърда. Сухото листо е паднало на камък и постоянно седи там. Ние трябва да бъдем като живите листа, на дърветата, а не като сухите листа долу. Някои от вас трябва да бъдете като търтеите. Няма да имате жило. А някои от вас трябва да бъдете като работливите пчели, те са безполови, ще имате жило и който не се подчинява, ще го жилите. Тогава и вие ще пострадате. А някои бихте желали да бъдете на мястото на царицата. Царицата има много производителна работа. А пък работливите пчели донасят работата [храната], а пък тези, които носят радост и веселие, това са търтеите.

Има нещо много хубаво в бръмченето на тези търтеи, има един красив тон, музикален е този тон. На мнозина съм казвал, не избивайте вашите търтеи. Ако ги избиете, вашите пчели ще пострадат догодина. Вие казвате: „Ще изядат всичкият мед.“ Че вие сте най-големите търтеи. Колко търтеи има в един кошер? – 400-500 търтеи, на 30-40 хиляди пчели има 200, 300, 400 търтеи. Това са музиканти, оркестранти, да свирят всеки ден. Ако в себе си вие имате търтеи, не ги избивайте. Някой път вие имате известни чувства и те са музикални. Ти си фантазираш, това е един търтей. Търтеят е музикален. Не го убивай. Ще имате търтеи, работници и царица. Царица е човешката душа, тя най-много работи. Гледайте вашата царица, вашата мисъл, вашите чувства и животът ви ще бъде весел.

Ще благодарите на Бога, че ви е турил две уши. Хвани ушите си и кажи: „Господи, благодаря ти, че си ми дал тези хубави уши, колко хубави са те.“ Това е голямо богатство. И един дух от Невидимия свят като дойде, ти гледай на ушите на човека. Ухото има и вътрешна страна. Има и астрално ухо, има и ментално ухо, има и причинно ухо. Ухото си има свои представители във всички четири свята. Та чрез тях е една голяма фирма. Ухото е зарегистрирано в четири свята. Запознайте се вие с тази фирма, с този голям капитал и благодарете, че имате каквото и да е ухо, то е един капитал. А в бъдеще, възможностите, които се крият, ще се развият. Хубавото, това е израз на ония, скритите сили, вътре в душата ви, които се проектират навън. По този път може да знаете в каква посока може да работите и какво може да направите.

Отче наш

22 лекция, държана от Учителя на 15.11.1933 г., сряда, Изгрев, София.

Категории