Словото

Учителя за неточните твърдения

1. Нали често казвате: „Светлината носи живот; Любовта носи живот; Истината носи живот”. Е, какъв е тогава животът, който светлината носи? И какъв е животът, който Любовта носи? И какъв е животът, който Истината носи? Можем ли да кажем: светлината носи живот? (Можем, можем.) Любовта носи живот, Истината носи живот. Но Истината прямо не носи живот. Обект на Истината е свободата. Обект на светлината е знанието, а обект на Любовта е животът.

Докосваме светлината, понеже, за да може човек да се учи, той трябва да има Любов. Значи, светлината извиква живот за знанието. И Истината, за да даде на хората свобода, и тя ще извика живота, за да може в този живот да даде свободата.

2. Колко невъзможни неща има в света? Кое е най-невъзможното на физическото поле? 1. Може ли човек, който, колкото и да е силен, колкото и хиляди години да се е упражнявал земята да я носи на гърба си, по каква площ ще ходи той? Потребно ли е човек да носи земята на гърба си? Допуснете, че влезе в ума ви една философска идея както 2. перпетуум-мобиле. Възможно ли е перпетуум-мобиле? Друго невъзможно нещо е: 3. може ли да израсне човек от земята до слънцето висок? Може ли да има такъв човек, че краката му да са на земята, а главата му на слънцето? Ако такъв човек би се построил, дали ще може земята да го издържи? Тогава от тежестта му как ще се отдели земната кора? Може ли да изчислиш? Каква трябва да бъде площта на неговото ходило?

3. Има един разказ за Колумбовото яйце. Възлагат на Колумб задача като казал, че има един нов континент, Америка: „Ако можеш да закрепиш туй яйце на върха му, ти си намерил нов континент.” Той затиснал яйцето и то се спитило, и така го закрепил. Казват му тогава: „Така и ние можем да го направим.” (Вж. повече тук)

4. [Въпрос:] Нали Бог прониква навсякъде? – Това е материалистически израз. За да проникне някъде, трябва да има друга реалност, вън от Бога. Всъщност, вън от Бога никаква реалност не съществува. Като боледуваме, страдаме и вършим глупости, тогава светлината на Бога прониква в нас и ни помага. За да разберете, дали Бог прониква някъде или не прониква, нужно е голямо знание

5. Някои искат да им се докаже съществуването на Бога. Бог нито се доказва, нито се отрича. Щом Той съществува, няма защо да се доказва. Ако не съществува, няма защо да се отрича. Как ще докажем съществуването на слънцето?

В математиката се говори за съизмерими и несъизмерими величини. Обаче аз разглеждам от друго становище този въпрос. Доказването или отричането на Бога е несъизмерима величина. Ако поддържате, че Бог съществува, това показва, че сега трябва да Го намерите. Ако Го отричате, това значи, че сте в стълкновение с Него. Щом сте влезли в стълкновение с Бога и искате да се освободите от Него, вие ще влезете в стълкновение със себе си.

6. Който живее според законите на разумната природа, ще се ползва от благата, независимо от това, дали е философ или земеделец. И двамата, като посадят семката, ще имат един и същ резултат. Семката носи в себе си силата, знанието и възможностите. Достатъчно е да я посадиш в земята, тя сама ще изникне. Тя знае как да расте. Разликата е само в това, че земеделецът знае кога да посади семката и в каква почва. Ако и двамата спазят тези условия, резултатът ще бъде един и същ.

Следователно има действия в живота, които, направени от грешния и от праведния, дават еднакви резултати. Доброто, направено от праведния или от грешния човек, е все добро. Казвате, че лошият човек не може да направи добро. Това е криво разбиране. И лошият човек може да направи добро. И птицата, и къртът могат да направят добро. Може да не са го направили съзнателно, но нали е добро? Птицата кълве зрънцата на храните и случайно няколко семена падат на земята. Къртът, като рови земята, зарови тези семена и те израстват. Това не е ли добро? Добро е, но несъзнателно направено. В Божествения свят всички неща са предвидени.

Категории