Словото

Учителя за Сатурн – богът на времето и кармата

І. Седемте полета на Девствения Божествен Дух.

Девственият Божествен Дух слиза в кръгообразна вълна през седем полета, т. е. през седем светове[1]. През Сатурновия период Девственият Божествен Дух е слязъл до умствения свят и образувал умственото или менталното тяло на човека. През втория период, т. е. през Слънчевия, Духът е слязъл до астралния свят и е образувал тялото на желанията. През третия период – Лунния, Духът е слязъл в етерната област на физическия свят, като образувал етерната обвивка на човека. През четвъртия период – Земния, Духът е слязъл в нисшето поле на физическия свят и образувал физическото тяло. През тези периоди, когато Духът слизал и се качвал, Той минавал през духовни ден и нощ. През първия период, когато Божественият Дух работил и създал човека по образ и подобие на Бога, човек бил безгрешен. През втория период човек започнал да пада. През третия период той дошъл до пълно падение. През четвъртия период – Земния, най-ниския период на слизането, падението достигнало своя краен предел. 

Защо е нужно човек да слиза и потъва в материята? 

За да се облече във всички обвивки, една от друга по-гъсти, отдето започва възлизането и обличането му в по-висши форми. През всеки период става частично слизане и качване по вълнообразна линия. Крайното движение ще бъде възходящо. Който не иска да се свърже с Бога, вълната ще го изхвърли вън от общото течение на Божествения ден, дето той ще чака друг период на слизане и качване, т. е. друга вълна. Всички, които отиват нагоре, към Бога, ще влязат в небето, а той ще остане долу, вън от Бога.

ІІ. Митът за Сатурн – бунтът на боговете.

Коя е била причината, която турила Земята да се върти около Слънцето? Земята не е дошла от никое друго Слънце. Според сегашните теории предполагат, че е излязла от Слънцето. Кои са били причините, които са накарали Земята да излезе от Слънцето? И кои са били причините, които заставили Слънцето да изхвърли Земята? Учените хора имат теории за това. Тази маса на Земята не е била първа, която се отделила от Слънцето.

Аз наричам това един бунт. Слънчевата система е произведена от един голям бунт. Кой се е бунтувал най-рано? Земята после се е бунтувала.

Отговор: Сатурн.

Но преди Сатурн, кой е излязъл? Преди Сатурн, този бунтарин, бунтът е започнал, когато е излязъл Юпитер, понеже той е бил най-голямата маса. Започнал бунт, едно сражение между Сатурн и Юпитер. Юпитер атакувал Сатурн от неговия престол и взел първенство. Това са стари вярвания. Но да оставим тия митове, които имат своята основа. Има нещо скрито, което съвременните хора не знаят. Как те разбират, че се е бунтувал Сатурн?

Ангелите, които бяха толкова напреднали, но изключение стана и те се разделиха на два лагера. Едни от тях напуснаха своето първично състояние, отидоха да творят, разделиха се. И едните ангели, и другите ангели имат два мирогледа различни за вселената, и се намират в противоречие и на война. Боговете и те се разделиха.

Като четете гръцката митология, кои бяха причините, които заставиха Юпитер да смени Сатурн? Нали той беше славен, божество мощно! Кое го застави? Това не е само един мит. В този мит се крие известна истина.

И в този бунт какво е спечелил Сатурн?

Той се отличава с това, че има три кръга, три венеца. Мнозина казват, че Сатурн имал лоши влияния. Не е така. Това се дължи на неразбиране. Единствената планета, знаменита на земята, това е Сатурн. За своите знания и за своите сили, той е увенчан. Той е единственият, който има три венци, а някои считат, че той е един от падналите богове. Това са известни заблудени истини, които са предадени в известни клишета. Когато тези истини не могат да се обяснят, туря им се едно було. Когато египтяните не можеха да обяснят великите тайни на природата, те им туряха едно було. Но и сами те бяха забулени за тях. Техните просветени учени хора, като не можаха да разкрият тия неща на масата, та за да държат ума на народа си буден, те измислиха забулената Изида. Те казваха, че никой не трябва да дигне булото на Изида.

Да, Сатурн е студен, той има обръчи около себе си. Сега той е без трите венци, защото ги е изгубил. След няколко години ние можем да видим отново тези венци. Те се губят и явяват периодически[2]. Това е едно оптическо положение, което той приема в своето движение. 

Учените хора предполагат, че след около 200 години и тия кръгове на Сатурн ще паднат, след 200 години ще изчезнат, тъй изчисляват. Предполагат, че и Земята е имала едно време кръгове. Дали е имала или не, това е въпрос. Те са научни спорове. И тези кръгове, които съществуват, нас не ни интересуват, те съществуват като едно явление, което ние трябва да си обясним. 

Така и около човека, около човешката глава винаги се образуват такива кръгове както около Сатурн.

Въпрос: Кога се образуват тия кръгове?

Когато човек започне правилно да мисли. Значи, когато около Сатурн са се образували тия кръгове, туй движение е било много правилно. Това са обобщения, от които не може да се разбере един закон, а ние ще изпаднем в една разсеяност на мислите. Сатурн е далеч. Каква е неговата далечина от Слънцето? И учените хора не знаят точно това разстояние, приблизително само изчисляват. Има едно различие от един милион километра. Това са научни данни, но неточни, само приблизителни. Точно не се знае. Разбирам да се знае с точност един метър, но с един милион километра! Защо учените хора, след като правят своите изчисления, едни казват, че е толкова, други, че е еди-колко. И тия изчисления минават за научни! Какво е разстоянието от Слънцето до нас?

Отговор: 194 милиона километра.

Значи най-първо се е зародил Сатурн. Съвременните учени хора казват, че преди Сатурн трима души са се родили, кои са те?

Отговор: Плутон, Уран и Нептун.

Има още една планета, нея не знаят. Сега на нас ни трябват простите факти, дали е бунт или раждане на планетите. И според тия научни вярвания, според вярванията на астролозите, Сатурн е бил крайния предел на Слънчевата система. Астролозите казват, че човек, след като излязъл от Слънцето, живял на Сатурн. Сегашният човек живял на Сатурн, след туй живял на месечината и сега слязъл на земята[3]. Туй са астрологически научни вярвания.

Въпрос: Казват, че Слънцето е източник на светлина, как са се родили тогава планетите?

Излезли са, родени са. Едно дете се ражда от майката, но майката ли го зачева, откъде иде зародишът, откъде го взима майката? Сега казват: Майка му го роди.

Та вие сте учили за Сатурн, където в старата митология се говори, че едно време е бил баща на боговете. Той изгубил своя престол и станал недоволен. Хората, върху които тази планета има влияние, са големи скептици.

Защо казват, че Сатурн има лошо влияние върху човека, а Юпитер добро? Колко пръстена има Сатурн?

Отговор: Не се знае точно.

Какво означава пръстенът? В живота пръстенът означава свързване. Когато един момък и една мома се годят, те си разменят пръстени. Казва се за Сатурн, че имал три пръстена. Оттук ние ще извадим заключението, че той се е годявал и разгодявал три пъти. Какво ще кажете на това отгоре?

Със своите три венеца, готви се той да се жени. Едно окултно предание казва, че за да изгуби Сатурн туй си положение, причината била, че се влюбил в една от дъщерите на човечеството. Тя го излъгала и затова го свалили от престола му. Ето защо Сатурн спрямо хората е крайно подозрителен.

Защо трябва да е недоволен? Единственото нещо, което предполагам за него е, че може да се съмнява дали неговата възлюблена ще го обича или не.

Той е единственият, когото от хиляди години насам все венчеят и все още не могат да го венчеят. Това е алегория. Те не могат да го венчеят по единствената причина, че когато трябвало да го венчеят, дошъл и Юпитер и казал, че тази избраница се падала на него. И така Юпитер го катурва от трона му, защото и той искал да се жени за същата.

Това са цели разкази, разговор между планетите, които, ако се преведат, могат да поставят хората в големи заблуждения. Едно е вярно, че Юпитер, както и всички останали планети оказват известно влияние върху човека.

Юпитер влияе върху достойнството на човека. Сатурн е философът, т.е. старият човек, който е паднал от величието, на което се е намирал. На мястото на Сатурн днес седи Юпитер – новият човек, който ще господарства. Сатурн представлява света на законите и на насилието, а Юпитер е представител на новия свят – светът на човешкото достойнство. Юпитерианците са хора, които ще служат на Бога, на новото в света. За да служи на новото, човек трябва да се новороди. Затова, именно, Христос казва: „Ако се не родите изново, не можете да влезете в Царството Божие“. Ако човек не се роди от умна майка и от умен баща, не може да влезе в Царството Божие. Ако бащата не е гениален, а майката – талантлива, детето не може да влезе в Царството Божие. 

И тъй, да се родиш изново, това значи, да вярваш в един Бог. Ти не можеш да вярваш в Бога, ако не се родиш от Него. За да вярваш в Бога, ти трябва да Му слугуваш. Едно време, когато Сатурн царуваше, хората вярваха в Бога, но различно от сегашните хора, които живеят в епохата на Юпитер. 

ІІІ. Връзка на Сатурн с времето и със кармата.

Според гръцката митология времето е създадено от Хроноса, бог на времето. Според астрологията, когато Сатурн паднал, създал времето. Той е бирник на боговете. Когото хване, иска нещо от него.

Хронос, от една  страна, и Сатурн – от друга, са казвали и продължават да казват на човека: „Ние можем да ти дадем назаем, колкото пари искаш. Колкото за плащане, не се безпокой, има време, цялата вечност е пред тебе, ще се изплатиш. Като се основава на техните думи, човек взема и трупа, не мисли, но един ден го изправят пред дълговете му: трябва да плаща, а пари няма. Дойде ли до плащане, човек изпада в положението на онзи българин от провадийските села, който дал назаем осем крини жито на един турчин. След като плащал десет годиии наред, турчинът останал да дължи на българина още 80 крини жито. Казвам: Вземеш ли от Хроноса осем крини жито назаем, твоята работа е свършена вече. При такива случаи българинът си служи с пословицата: „Не искам нито жилото му, нито меда“. Това е кармата. 

Страшен е кармическият закон, с който са свързани всички хора. Докато сте свързани с този закон, вие не можете да се откажете от плащане на дълговете си. Такъв закон съществува и в съвременните държави. Когато някой има дългове, но не иска да ги плаща, турят го в затвор да лежи няколко години, да компенсира задълженията си. Кое е за предпочитане: да изплати човек дълговете си, или да лежи в затвор ? Изобщо, за предпочитане е човек да изплати дълговете си, отколкото да лежи в затвор. Ако при излежаване наказанието си в затвора му дават книги да чете, да се просвещава, това не е лошо.

Човек трябва да изучава законите на времето, да се освободи от Сатурна, от своята карма. Когато се говори за време, ние разбираме кармата. И наистина, когато някой има да взема от вас, той постоянно гледа кога ще дойде времето, падежа на задължението. Щом получи, каквото има да взема, той повече не мисли за времето. Докато живее във време и пространство, човек мисли и работи само за себе си.

Библейското предание казва, че Адам имал четиридесет сина и четиридесет дъщери. Четиридесет – това е строгият закон. Адам започна с едно число, с един закон, с един от най-строгите закони в Природата. Той започна със Сатурн, четиридесет – това е Сатурн. Влезеш ли в ръцете на този бог, колкото кожи имаш, всичко ще обере. Безпощаден е той.

ІV. Лошо ли е влиянието на Сатурн?

Ние трябва да разглеждаме вселената като жив организъм, във всеки уд на който са концентрирани различни динамически сили.

Питам: В коя част от човешкия организъм, анатомически и физиологически можем да поставим Сатурна? Каква е неговата функция върху човека? Както всеки орган в човешкото тяло изпълнява точно определена функция, така и различните планети оказват различно влияние върху него.

За пример, ако влиянието на Сатурна върху известен орган от човешкото тяло е лошо, влиянието му пък върху всички останали органи е благотворно. За глупавите хора Сатурн е крайно разрушителен. От всички богове най-умен, най-мъдър и с най-голяма опитност е Сатурн. Той не е лековерен да вярва на думи само. Като отиде при него някой човек, той веднага разглежда живота му от единия до другия край, и като намери даже една погрешка, казва: „Хайде, върви си! С тебе работа не може да се върши.“ Той не е снизходителен към погрешките на хората. Започнете ли да се извинявате, че сте слаби хора, че грешите, той казва: „Човек трябва да бъде абсолютно справедлив и умен.“ – нищо повече. 

Съвременните астролози, като говорят за Сатурна, казват: „Страшно нещо е да се намира човек под влиянието на Сатурна. Човек трябва да се пази от него. Той е цяло острие.“ Защо? – Защото е изгубил вяра във всички и не се поддава на ничие влияние. Единствената планета, с която малко се спогажда и към която благоволи, това е богинята Венера. Като я види, той казва: „Само на тебе донякъде вярвам.“ Иначе той не вярва даже и на Юпитер.

Някой казва: „Аз имам критически ум.“ Критическият ум е присъщ на Сатурна. Твоят ум де е тогава? Друг казва: „Аз съм благороден човек.“ Благородството е присъщо на Юпитера. Тогава де е твоето благородство? Или ще кажете, че сърцето ви е пълно с любов. Любовта е присъща на Венера. Де е вашата любов тогава? Казвате: „Ние имаме практически ум.“ Практическият ум е присъщ на Меркурий. Казвате: „Ние сме учени хора.“ Учеността е качество на Слънцето.

Питам тогава: Де е вашият критически ум, де е вашето благородство, де е вашата. любов, де е вашата практичност, де е вашата ученост? Като извадите всичко това от себе си, кое остава ваше? Де сте вие тогава? На кое място се намирате? Коя величина, кой капитал е ваш собствен? Ще излезе, че вие още боравите с чужд капитал. 

И тъй главната задача, която предстои на човека, е да намери себе си, да намери своето място като малка величина някъде в космоса. Намери ли веднъж мястото, което заема в космоса, той ще изпита такава радост, каквато никога в живота си не е изпитвал. И ако хората постоянно губят радостта си, причината за това е, че те още не са намерили своето място. Те се радват на чужди радости и скърбят за чужди скърби. Хората скърбят, но скърбта им не е тяхна, тя е на Сатурна.

Къде се проявява сега Сатурн у човека? 

Отговор: Той управлява костната система и кожата. Лицето, слухът и ушите се намират под влиянието на Сатурн.

Ние трябва да координираме своя черен дроб със Сатурн; после трябва да координираме своя мозък с черния дроб.

Въпрос: Защо Сатурн упражнява лошо влияние?

Защото хората се борят със Сатурн. Сатурн казва: „Слушай, ти трябва да бъдеш справедлив. Ти като не искаш да слушаш…“ А ти му казваш: „Аз твоя съвет не искам, аз сам ще си устроя съдбата.“ – „Слушай, ще ти пати главата.“ – „Аз не искам да зная.“ – „Ще видиш.“ Тогава хората казват: „Знаеш ли, той е при лоши условия, под влиянието на Сатурн е.“

А когато Сатурн има добро влияние върху човека, той е разумен, разбира далечните причини на нещата. Той гледа тъй, философски – ще извади някое философско заключение. Въобще сатурновите типове минават за философи, понеже разглеждат нещата философски. Те са едни от най-старите жители на слънчевата система. Обаче, Уран и Нептун са излезли преди Сатурн. Техните жители са по-стари от тия на Сатурн. 

Сатурн има доста влага, натрупва те отгоре, не изсушава; като вървиш, турил ти е една раница на гърба. Богат е Сатурн, много дава. Той дава повече, отколкото трябва. Той е щедър и, като те натовари, ти се прегърбиш. Сатурн казва: „Аз се чудя на тия хора, давам много изобилие, а той се изгърбва.“ После, онзи като не разбира, Сатурн му казва: „Можеш ли да носиш?“ – „Мога.“ – И Сатурн туря, туря. А онзи казва: „Беля имам на главата!“

Сега астролозите казват: „Лоши влияния на Сатурн.“ Много са несправедливи. Прави са в едно отношение. Но влиянията на Сатурн ни най-малко не са лоши. Понеже той е голям философ, като дойде, не си губи времето, казва: „Може ли да носиш?“ – „Мога.“ – Туря му един чувал и казва: „Да прави каквото иска!“ И онзи, като вземе чувала, почва да мърмори и казва: „Тури ми чувала, а не ми даде превозни средства.“ А Сатурн никакви превозни средства не дава.

В старини не се координират хората и всички стари хора почти са под влиянието на Сатурн, а Сатурн засега е в низходяща степен. Той е минал своите младини, той се намира в противоположното полушарие на човешкия живот. При него трябва да отивате само в крайна нужда, за съвет. Но как трябва да прекарате своите младини – не Сатурн, не него ще питате. Ако искаш да знаеш как трябва да прекараш своите младини, иди при Венера, богинята на любовта. Ако искаш да знаеш как трябва да прекараш своя живот, иди при Меркурий. Той е младият секретар на боговете. Пък ако искаш да знаеш дълбоката философия на миналия живот, иди при Сатурн. При Сатурн по-рядко трябва да се ходи. Засега ще се пазите.

Тези, крайните планети – Сатурн, Уран и Нептун, изобщо според мен върху младите упражняват едно отрицателно влияние. Не че туй влияние е лошо, но в младите няма онези органи съградени – като дойде влиянието на Сатурн, усилва се деятелността, и като не могат да развият духовна деятелност, те употребяват духовните си сили за физически нужди и тъй се огрубяват. Ако на тези сили не можеш да им дадеш онзи израз на духовност, непременно ще се огрубиш. 

V. Отличителни качества на Сатурн.

Този Бог е паднал от своето величие. Туй, което ние наричаме „съдба в света“, това са всякога сатурновите типове. Те се отличават с крайно подозрителен характер. Всичките най-ужасни престъпления, които стават в света, всички мъчения, убийства се дължат все на Сатурн.

У всички тия сатурнови типове преобладава въгленът. Аз ги наричам хора на въглерода, направени са все от въглен. Те в нищо не виждат доброто. Каквото хубаво нещо и да му кажеш, той ще ти покаже обратната страна. У Сатурн повечето черти са лоши, но някой път се случва, че има и добри страни. Една част от планетите действат зле върху човека, но благодарение, че другата част действа благотворно, те се взаимно компенсират. Сатурновите типове хора изобщо, храносмилателната им система е слабо развита, всякога имат развален стомах. Много недъзи има у тях. Те имат силен дух, критически ум. Ако искаш някой да ти намери погрешките и да ти покаже правия път, намери един Сатурнов тип.

Като станете, неразположен сте. Има изменение на мозъчните ви центрове. Сънувате, че ви гонят разбойници – Сатурн е пратил своите стражари. Събуждате се с влиянието на Сатурн.

Ако днес дойде Христос, ще намери ли готови хора, които да се отзоват на поканата Му, т.е. да приемат Неговото учение? Ония, които не приеха Христовото учение, бяха сатурнови типове. Те казваха: Не е време още за това учение.

Сатурн е развил отношенията, казва: „мен като личност, кой ме е убедил?“ Всичката философия на Сатурн седи в това: какви трябва да бъдат отношенията на природата към мене? Ако го духне вятърът, ще каже, не е навреме. Или ако се препъна на пътя, ще каже, пътят не е направен добре. Той винаги вижда все лошата страна. Значи запазва принципите на човека за неговата личност. А Сатурн е взел същевременно всичките благоприятни и неблагоприятни условия отвънка. Каквото и да му кажат, той ще каже: Работата така не седи. Той седи винаги на особено мнение. Та Сатурн в даден случай, там дето са хората смели, то се дължи на еволюцията на Сатурн. Сатурн представлява най-лошите условия, отгдето се е отклонил човекът. Тези пръстени около Сатурн са една емблема, която показва причините на отклонението.

Затова когато се изучават планетите, човек трябва да изучава отношението на доброто и на злото в света, вътре в нас, в нашия организъм или противодействащите сили. Ти не можеш да разрешиш едно противоречие в света, ако не разбереш Сатурн. Тогава принципът Сатурн знае причините на доброто и на злото и при него ти ще знаеш как да се освободиш. Ако ти разбираш този принцип, ще знаеш как да се освободиш. Само Сатурн може да разреши противоречието.

После, Сатурн е много морален. Той не се лъже. Той е най-моралният тип. В него има морал от страх. Ако вземеш Сатурн в неговата форма, той се отличава с един вътрешен страх. А самият принцип, той е най-чистият принцип. Чист е, казва, над всичко седя аз, няма какво да ме лъжат. Това, което още занимава Юпитер, защото Юпитер все още можеш да го подкупиш със слава в света. Но един човек, който е ял попарата на тази слава, ти не можеш да го подкупиш. Един човек, който има добре развита тази форма на Сатурн, ти не можеш да го подкупиш. Един човек, в когото господствува Сатурн, ти не можеш да излъжеш. Той не се лъже. 

VІ. Сатурн господства над българите.

Най-характерното на българина е упоритостта му. Той представлява черния дроб на човечеството. Той е любознателен. Сатурн и Марс характеризират българина. Сатурн го прави скептик и затова българинът иска чрез Любовта да смекчи този си характер. Но той трябва да се освободи от влиянието на Сатурн. Целият Балкански полуостров се влияе от Сатурн и Марс.

Всеки народ представлява една добродетел. Българинът е твърд. В Божествения свят българина представлява твърдостта. Човек трябва да бъде твърд. Това е естествено положение, а пък упоритостта е друго нещо. Твърдостта спада към Божествените чувства на човека.

Тактът на българите е 7/16. Това е Сатурнов такт. Тактът 7/16 в българската музика показва безкористие, желание да се служи на всички.

Сега понеже Сатурн господства над българите, вие ще бъдете внимателни спрямо него.

Въпрос: В какво отношение?

Няма да му разправяте вашите идеи. Мълчете си, гледайте да го изненадате. Когато реализирате нещо, тогава да разбере той. Щом кажеш какво си намислил, той ще развали работата. И затова на българите работата върви дотогава, докато никой не я узнае. Узнае ли я някой, всичко се разваля. Вземете примера с Балканския съюз. Създаде се, но Сатурн дойде, намеси се и развали работата. Той направи такава каша, че българите и сърбите и до днес не могат да се помирят. И в религиозно отношение пак Сатурн е, който пречи. И в Школата – също, навсякъде е той. Аз гледам, дойдат съмнения, пак той – същата чорба.

По естество българинът е песимист, поради голямо влияние на планетата Сатурн върху него. Затова българинът е и повече философ. Каквото и да му се казва, той все отговаря: „Не се знае“. Едно нещо прави впечатление на българина – това, в което и вярва той.

У славяните къде може да има Сатурн своето влияние? – Българинът е отмъстителен. Години минават и той държи една зла мисъл – и му търси времето да си отмъсти по един начин. Туй е влиянието на Сатурн – и се вкисва човек. Когато влиянието на Сатурн дълго време се е упражнявало, човек става сух – очите са изпити, носът е сух, тънък, вратът е тънък, вените изпъкват, устните стават черни, човек изгубва своите чувства и всичко отрицава. Той е крайно интелектуален тип, отрича чувствата, а при това този тип, който отрича чувствата, има стремеж към чувствата. 

Астролозите познават кой човек е страхлив или кой е подозрителен. Сатурновите типове са подозрителни. Каквото да им се говори, те казват: „Тази работа не ни радва, тя няма да се нареди добре.“

Защо работите на българите не се уреждат добре? – Понеже Сатурн ги управлява. Каквато работа да започне българинът, в края на краищата той ще фалира. Българинът започва добре, но като дойде до едно място, казва: ,,Тази работа не върви напред, няма да се нареди както трябва.“ Той обича да разсъждава, да философства. Българинът е енергичен, малко марсианец, но щом дойде Сатурн, всичките му работи се развалят. От астрологическо гледище е интересно да се знае кога ще дойде времето, когато България ще се управлява от друга някоя планета освен Сатурн. Днес всички се запитват кога Сатурн е взел надмощие над българите? 

Кога са изпаднали българите под влиянието на Сатурн, това е метафизически въпрос, върху който няма да се спирам. Едно нещо, което може да повдигне българите, е да дойдат под влиянието на Венера. Сатурн има особена слабост към Венера. Щом я види, сърцето му веднага започва да тупти и той се съживява. Сатурн, Венера, както и останалите планети, съществуват като реалности и оказват въздействие както върху отделния човек, така и върху отделните народи. 

Не само планетите влияят върху човека. В невидимия свят съществуват цели йерархии от напреднали, разумни същества, ангели, които влияят, помагат на цялото човечество. Тези същества са отражение на любовта. Аз разглеждам Венера като напреднало същество, като отражение на любовта, от чието влияние българите са лишени. Сега те трябва да направят връзка с този принцип. Не само българите, но всички хора, след грехопадането още, са изгубили връзката си с любовта, с този велик принцип, и днес трябва да я възстановят. Всеки човек може да бъде българин, в смисъл – сатурнов тип. Българинът е повече замислен, обича да философства. Като седне някъде, той веднага започва да мисли, да разсъждава и да мълчи. За да се развесели, той трябва да пийне поне половин или едно кило винце. Тогава Венера дохожда при него. Той хвърля калпака си настрана и започва да пее: ,,3аплакала е гората, гората и планината“ Или „Стоян мами думаше“. 

VІІ. Аспект м/у Сатурн и Луната.

Да допуснем, че върху човека имат грамадно влияние Сатурн и Луната. Какъв ще бъде човешкият характер в лошите аспекти? Човек ще бъде мрачен, болен, ще има въображение, ще преувеличава и от страх ще умре. Сатурн ще му даде всичките условия за хилаво тяло, а пък Месечината ще тури нещата на кино. И ще ги увеличава, че човек от страх ще умре. Месечината, без да иска, ще го умори от страх. Месечината има предвид да му помогне, тя иска да го събуди към дейност, а пък Сатурн като му е турил лошите условия, той ще иска да събуди неговата енергия. А човек не иска да живее в тия лоши условия: „Не искам да живея при лошите условия, предпочитам да умра.“

Тогава при тия две влияния, при този лошия аспект коя планета трябва да турим? Може да турим Слънцето и Венера. Слънцето казва едно, Венера казва друго. Венера без Слънцето не ходи, защото Венера, която е тръгнала, все при Слънцето ходи да пали свещта си. Запали свещта си, тръгне навсякъде и на път е по-добре, но някой път е шегаджия, че запалва и плевнята. 

VІІІ. Периоди на Сатурновото възвръщане.

ГОДИНИ

АСПЕКТИ

ВРЕМЕТРАЕНЕ – 2, 5 г./30 мес. в един знак

 1.  

7-8 г.

Квадратура

Изминава от 0-3-я знак на зодиака

 1.  

14-15 г.

Опизиция

Изминава от 3-6-я знак на зодиака

 1.  

22 г.

Квадрат и половина

Изминава от 6-9-я знак на зодиака

 1.  

29-30 г.

Съвпад – І възвръщане

Изминава от 9-12-я знак на зодиака

 1.  

36-37 г.

Квадратура

Изминава от 0-3-я знак на зодиака

 1.  

44 г.

Опизиция

Изминава от 3-6-я знак на зодиака

 1.  

51-52 г.

Квадрат и половина

Изминава от 6-9-я знак на зодиака

 1.  

59-60 г.

Съвпад – ІІ възвръщане

Изминава от 9-12-я знак на зодиака

 1.  

67 г.

Квадратура

Изминава от 0-3-я знак на зодиака

 1.  

74-75 г.

Опизиция

Изминава от 3-6-я знак на зодиака

 1.  

81-82 г.

Квадрат и половина

Изминава от 6-9-я знак на зодиака

 1.  

89 г.

Съвпад – ІІІ възвръщане

Изминава от 9-12-я знак на зодиака

 


[1] Според Щайнер човечеството се развива през епохите на: 1. Стария Сатурн; 2. Старото Слънце; 3. Старата Луна; 4. Земята; 5. Бъдещия Юпитер; 6. Бъдещата Венера; 7. Бъдещия Вулкан.

[2] Планетата Сатурн има почти същият наклон на оста си, както Земята. При своето движение в определени периоди от време се създава оптическа измама, че пръстените изчезват. Това явление е наблюдавал още и Галилео Галией. През 1612 г. Земята пресича равнината на пръстените, вследствие на което те стават невидими и през 1613 г., след като Земята се отдалечава от равнината им, те отново стават наблюдаеми.

[3] Според теософското разбиране до момента са минали ІV епохи: Стар Сатурн, Старо Слънце, Стара Луна и Земя, като предстоят още три епохи.

 

Категории