Словото

Учителя за чакрите

Когато при паневритмичните движения стъпваме на единия или на другия крак, това стимулира чакрите, става смяна на положителните и отрицателните течения, на творческите и съграждащите течени. (Из „Разговори при 7-те езера“)

І. Връзка на чакрите с жлезите на вътрешна секреция.

Ние считаме, че човек има съвсем повърхностни понятия. У него има едно чувство между веждите, има една жлеза в гърлото, друга – в сърцето, трета – в гръбначния стълб и ред други жлези, чрез които човек може да се ориентира в много работи, които сега ви смущават.

Освен щитовидната жлеза, в организма има много още важни жлези. Една от тях е тази, която се намира между веждите, в мозъка някъде. Тези жлези индусите ги наричат чакри“. Чакрите са особен род жлези, свързани със специални функции. От всяка жлеза се създават особен род енергии, специфични енергии. Ако човек не може да произведе в себе си умствени, духовни енергии, това показва, че съответните органи в него не са събудени. Човек трябва да работи върху себе си, да дойде до положение да отделя фина енергия, с която да извърши някаква по-висока работа. Той трябва да се разбира в това отношение.

1. Хилядолистникът.

Може да ви кажа така: вашето щастие седи във вашето гърло, вашето щастие седи във вашето чело. В челото има известни чакри, така ги наричат индусите. Религията седи отгоре на главата, там има хилядолистник. Ако този хилядолистник е развит, той има хиляда листа. То са всичките Божии благословения, които се включват. Ако твоят хилядолистник не е развит, целият ти живот е нещастен.

2. Гърлената чакра.

И тъй, тази енергия, събрана в гърлото, е причина да се произведат два различни резултата при изговарянето на буквата „К“. В гърлото ни се намират известни чакри. Някой път изговарянето на буквата „К“ може да произведе в тебе или низходящо, или възходящо състояние на гърлото, т. е. или да повдигне, или да понижи вибрациите на гласните струни. Защо? – Понеже тия течения отдолу минават в гърлото. Или както казват астролозите, „К“-то в твоите лоши аспекти може да обърне туй движение надолу. И затова при неразположение всякога трябва да употребявате меките букви.

3. Упражнението „Дишане“ започва от сърдечната чакра.

Двадесет и седмото упражнение в Паневритмията е Дишане: там са свързани движения, пеене, дишане и мисъл. Най-напред ръцете са пред гърдите, поставени върху сърдечната чакра; поема се бавно въздух, като едновременно се разтварят ръцете встрани и хоризонтално. При вече изпълнени дробове, бавно се издишва и ръцете се прибират в изходното положение, като същевременно се изпява с вокала а във възходяща посока гама сол-мажор. По този начин се изпява гамата три пъти. Следват същите движения, но се изпява гамата три пъти в низходяща посока. Накрая със същите движения и с вокала а се изпява три пъти мелодия в гама сол-мажор, който има вълнообразен профил.

ІІ. Работата с чакрите може да има неблагоприятни последици при използване на инволюционни методи.

Група братя и сестри посетиха Учителя в Неговата приемна стая. Един брат повдигна въпрос за пробуждане на ясновидството или на шестото сетиво у човека. Учителя каза: 

Има установен ред за пробуждане на ясновидството. Ако прилагаш неестествен начин, то пак кога и да е ще се върнеш до един естествен начин. Например грозде може да се отглежда в оранжерия, при изкуствено отопление на Северния полюс, но може лозата да се обърка и да престане да дава грозде.

Концентрирането се употребява за ясновидство. Всички го употребявайте. После, човек трябва да чете, да се моли и да желае това, докато Невидимият свят се отзове. Като влезеш във връзка с Първата Причина трябва и да развиваш Добродетелите.

Известни методи за събуждане на чакрите са били подходящи за индусите, но за западните народи не са така подходящи, понеже мозъкът им е другояче организиран.

Човек да влезе в Божествената мисъл, която Бог е вложил в цветята, е един друг еволюционен метод за развитие на шестото сетиво. Така ще влезеш във връзка с Божествения дух в цветята, който работи в тях, и ще разбереш Божествените закони. Нали като отидеш при един войник и му кажеш паролата, той ще ти отвърне с останалата част. И цветето, като влезем във връзка с него, ще каже това, което е вложено в него от Бога.

Братът попита: „Хубаво ли е да се развият вътрешните сили и да се влезе в езотеричния живот чрез размишление върху чакрите?“ 

Такава работа с чакрите е насилие, защото тогава могат да станат обратни реакции: човек се уморява, не иска да се моли, влиза отново да живее в света и отново получава енергии от него. Това е едно неестествено положение. Вие продължавайте със съзерцание, приготовлявайте се, защото Новораждането, идването на Дух Свята е един вътрешен закон. Право на Божествения Дух е да ви въведе в езотеричния свят; това не е право на човека. Човек трябва да се моли за тая цел и да чака. Нали апостолите трябваше да чакат 40 дни, но „40 дни“ е една форма, а може да се чака 40 години. Например Мойсей чака 40 години в пустинята. Той беше на 80 години, когато отиде да изведе евреите в пустинята. Когато дойде в човека вътрешно просветление, Новораждане, той ще бъде пратен да извърши една работа в света. Не само да се свърже с Божествения свят, но и да работи с това, което е научил. Ще му се даде работа за Бога. Човек трябва да пречиства и хармонизира своите мисли, чувства и желания, за да влезе във връзка с Невидимия свят. Трябва да се филтрират мислите и в тях не бива да има някакво користолюбие или утайка.

ІІІ. Подпушване на чакрите.

При неправилно развитие, когато човек не се упражнява в молитва и концентрация, теченията в него, вместо да отиват към горните чакри, отиват надолу и така се подпушват или се спира техния живот. Ще работите по този начин, че енергията да отива нагоре. Ще дам методи за това. Това става чрез концентриране на ума върху вечни Божествени идеи. Като мисли човек върху някой въпрос, събужда се човешката душа. Но нейното събуждане трябва да стане постепенно, не изведнъж.

Сега има някои от вас, които страдат. Има една сестра, която страда от старини. В гръбначния стълб й е болката. Мнозина от вас гледам боли ви кръстът. Значи – подпушване станало на един център, една чакра има на кръста, подпушила се е нейната деятелност. Тази деятелност трябва да се препраща нагоре. Щом се спре, тогава се образува болка. Болките в кръста са причина, че енергията на този център слиза надолу, пък не може да се прояви. Младата мома никога не страда от кръст, понеже енергията отива нагоре, нагоре се предава. Старите понеже я подпушват, тази енергия отива надолу и започва да ги боли кръстът. Казвате: „Остарях, не мога да работя.“ Енергията отива надолу. Никога не туряй в ума си, че си стар. На 45 години си или на 85 години си – каква старост е това?

ІV. Излизане извън тялото.

Човек при лягане чрез молитва и размишление трябва да дойде в едно Божествено състояние, да бъде като новороден, пълен с хармония, без никакви тревоги и тогава в съня си може да отиде в по-високо място. Когато спиш, не вземай със себе си тревогите. Когато заспиваш така, както трябва – с будно съзнание и без тревоги, то ще почувстваш в себе си нещо като буботене: „бу-буу“ и това може да те уплаши. Това е завъртване на чакрите и показва, че излизаш вън от своето тяло и влизаш в един друг свят. Това буботене ще трае пет минути. След това ще почувстваш, че си в друг един свят, в който спокойно виждаш. И денем, когато дремнете, пак излизате вън от тялото си, но когато излезеш вън от тялото си и не си буден, то не се и ползваш.

V. Упражнение за развиване на чакрите.

На 3 май 1926 г. беше вторият ден на Великден и направихме екскурзия до Витоша. Учителя всякога ни извеждаше на Витоша през втория ден на Великден. Пристигнахме на Ел-Шадай и първо направихме молитва.

Седнахме на колело около Учителя с крака, прострени напред.

„Тези гимнастически упражнения са за развиване на чакрите: при сърцето, гръкляна, слънчевия възел и третото око. Те трябва да се правят точно, без погрешки.

1. Ръцете изнесени хоризонтално напред. След това се поставят с върховете на пръстите върху пръстите на краката, после ръцете се движат настрани, нагоре до над главата и след това – връщане назад до пръстите на краката. Това се повтаря няколко пъти.

2. Ръцете – изнесени хоризонтално напред. След това се поставят върху коленете. После ръцете се движат отстрани на тялото и нагоре до над главата. Следва тяхното връщане към коленете. Това упражнение се повтаря няколко пъти.

3. Двете ръце се поставят върху слънчевия възел, съсредоточаване в енергията, а след това ръцете се поставят отзад на кръста, като също е необходимо специално съсредоточаване.

4. Едната ръка се поставя на слънчевия възел, а другата – на гърлото. След това се разменят ръцете.

5. Двете ръце се поставят на слепите очи от двете страни.

6. Едната ръка – върху коляното, а другата – върху гърдите на срещната страна на тялото. След това ръцете се поставят обратно.

Чакрите трябва да се хранят и да се развиват с известни енергии. По някой път върху тези органи се натрупват отрицателни енергии. Вие всички сте усещали при слепите очи една тежест или, че паметта ви е обременена. Тогава направете тези упражнения и вижте дали можете да снемете тази натрупана енергия надолу, понеже тя е по-низша и трябва да слезе към стомаха и оттам да се прати през краката и пръстите навън.

Тези упражнения са като молитва за облагородяване на енергиите. В това състояние, в което се намирате, без такива упражнения не бихте могли да се развиете.

Във всички школи се е отдавало важно значение на положението, което се заема при молитва. Индусите практикуват т. нар. индуско сядане: двата крака един под друг. При такова положение на краката ръцете могат да опират земята или да се поставят върху коленете, или пък дясната ръка се поставя на главата отстрани, а лявата ръка се полага върху коляното, а после може да се разменят. При всяко положение имаме и различни резултати. Това е цяла наука. Коленете са с положителна сила, свързана с Природата. Когато поставиш ръката от дясната страна на главата, а лявата ръка върху коляното, образува се цял кръг.

Индуското сядане не е кръстосване – краката се поставят не кръстосани, а успоредни: левият крак е в ъгъл под коляното на десния крак, а петата на десния крак е под пищяла на левия и обратно. Това не е турски начин на сядане. Ако ги кръстосаме, ще имаме лоши резултати, а при правилен начин на сядане ще настъпи в нас мир. Когато имаш лоши желания или безпокойства, при такова индуско сядане ще навлезе мир. Когато поставяш ръцете си по един от горните начини, ще се успокоиш и ще можеш да възприемеш това, което ти телеграфират от Невидимия свят. Хубаво е първо да опреш с ръце земята, след това да ги поставиш върху коленете, а после ще слушаш. Но няма да се влияеш от похвалите, които могат да ти прошепнат от Невидимия свят.

– Какво влияние има колениченето?

– Като гимнастическо упражнение сядането на колене е добро, но не и за религиозно упражнение. Това е изкривяване на едно учение, защото Земята е положителна, коленете – също и когато дойде положително с положително, те ще се отблъснат. Тези, които се молят на колене, не са прави.

(На полянките около извора често пъти групата ни от десетина души правихме упражненията за развиване на чакрите, дадено от Учителя през 1926 г. – Светлозар Няголов – 19 том на „Изгрева“)

Категории