Словото

Христос вижда белите зъби на умрялото куче

През един топъл ден Христос пътувал със Своите ученици… Вървят те и стигат до едно място, където видели на пътя умряло куче. Апостол Петър казал:

– Учителю, колко смърди това умряло куче!

Но Христос отговорил:

– Хубави зъби има това куче!

В живота, когато човек изпитва най-големите горчивини, да каже, че горчивините имат „бели зъби“, че горчивините са хубави, това е умение. Ако човек знае тези бели зъби как да ги употреби, може да уреди живота си. Например някой намери на пътя си един умрял слон и му вземе зъбите (бивните), ще уреди доста своите работи. Скъпи са слоновите кости. Двата зъба са една доста почетна сума. Тъй щото и лошото нещо в света има своя добра страна.

Категории