Словото

Четирите епохи

1.     Златната епоха (Сатя-Юга).

Има 4 епохи: Златна епоха, сребърна, медна и желязна епохи[1]. Някога е съществувала златна епоха, когато на земята е живяла първата раса. Тя се отличавала с висока култура, до която човечеството ще дойде едва след 400-500 хиляди години[2]. Първоначално в тази златна епоха на човечеството се казва, че Бог създаде човека по образ и подобие Свое. Значи тогава Бог създаде първия Адам, който не е слязъл на Земята. Раят, за който се говори в Писанието, представя една величествена култура, която се отличавала от сегашната по наука, изкуство, техника, философия. Тогава и земята не е била като сегашната. Този златен век на човешката култура е тъй наречената първа раса на боговете, онази велика епоха, велика култура, когато ангелите са пеели в Божествената зора на живота.

Сега ние се намираме сега в преддверието на златния век на човечеството[3]. Това е тъй нареченото идване Царството Божие на земята. Новият живот иде. Новата епоха ще бъде златна епоха – епоха на шестата раса. В името на Бога на любовта, хората трябва да си съдействат да се подигнат. Те трябва да изпълнят волята Божия, защото иде златната епоха, иде Царството Божие на земята.

2.     Краят на желязната епоха (Кали-Юга).

Светът днес се намира в своята последна фаза на живот, която е желязната епоха. Досега са минали три епохи: златната, сребърната, медната и сега е желязната епоха. Ние сме сега в края на желязната епоха. Бъдещата епоха, за която ви говоря, бъдещата, новата раса, тя ще бъде златната епоха, за която всички трябва да се готвите.

Думите желязо и цимент вървят заедно. По-нататък човек не може да отиде. Ако отиде по-нататък, човечеството ще умре. Желязото и циментът ще унищожат и последната капка на живота, която днес съществува. Ако сегашните условия на живота не се изменят, всички ще измрат, нищо няма да остане в живота. Новата епоха, която е влязла вече, аз я наричам златна епоха на човечеството. Аз я наричам още епоха на светлината, епоха на електричеството и на магнетизма[4].

Следователно, ако трябва да си служите с ножове и вилици, те трябва да бъдат златни, а не железни. Чиниите, в които ядете, трябва да бъдат от най-фин порцелан, а тенджерите в които готвите – от чисто злато. Калайдисаните съдове[5], в които днес се готви, не са за препоръчване. Калаят е допринесъл големи злини на човечеството. Хората от новата култура ще си служат със златни, или поне със сребърни тенджери, вилици, лъжици и ножове. Желязото ще бъде заместено със злато или със сребро[6]. Само ралата ще бъдат железни. Кога ще дойде това време? Когато хората направят завет с Господа.

Сегашният живот ще определи това, което Бог е определил за вас в бъдеще, пак на земята. Новата епоха,  златната – ще бъде епоха на шестата раса. Всички вие трябва да бъдете готови, понеже ще дойдат предците. И тогава ще има радост, веселие, голямо знание и сила. И тогава всички мъртви ще излязат от гробовете. И живите ще се променят. Грозните ще станат красиви, а красивите ще станат още по-красиви. Глупавите ще станат умни, а умните ще станат още по-умни. И цялата земя ще стане райска градина.  Поздравявам ви с новата епоха. Съберете си багажа в железния век, раздайте всичко и се пригответе за новия век, за златния век. Това е възвишеното, благородното. Всяка омраза ще изчезне от земята и хората ще живеят така, както Христос е живял.

3.     Четирите епохи/векове на човечеството.

Човечеството минава през четири фази. Първата фаза е, когато главата на човека е от злато; втората фаза е, когато коремът и бедрата му са от мед; третата фаза – коленете му са от желязо и четвъртата фаза, когато нозете му са една част от желязо, а друга – от кал. Такъв образ сънувал вавилонският цар Навохудоносор[7]. Минаването през тези четири фази ще стане в един период от 400 години[8]: златният век трае сто години, сребърният също сто години, останалите два – медният и железният също по сто години. Сега българите минават своя златен век, останалите европейски народи минават железния век. И ако българите загубят днешните условия, тогава това ще се пренесе в друг народ. И България бъде на опашката на другите държави и то закачена на косъм.  

Понеже българите минават златния си век, сега имат най-добрите условия. Намират се в началото и не са достигнали още кулминационната си точка. Макар и малък народ, в духовно отношение, те представляват банка, която ще кредитира другите народи и в бъдеще тези народи ще му се отплащат. Златният век е почнал в България, когато Бялото Братство е почнало да работи в тая страна[9]. Богомилите едно време от България се разпространиха на запад. И сега това движение от България ще се пренесе в другите славянски народи и навсякъде.

Зазоряването на златния век у славяните ще дойде по-рано, след 25 години, както пролетта идва понякога по-рано, отколкото друг път. Топлото течение иде. Най-късно до края на този XX век, славянството ще излезе от железния си век и ще влезе в златния век на своята история. Но неговата мисия няма да бъде тясно националистична или расова, а общочовешка и духовна. Русия е в железния си век, затова са тия нещастия. През XXI в. тя ще влезе в златния, а България ще влезе в сребърния си век. Понеже сега България е в златния си век, ще бъде пазена и закриляна от Провидението и трябва да държи неутралитет. Никой няма да стори зло на тази страна, която кредитира цяла Европа, тя само малко може да бъде засегната, но и това може да бъде избегнато. 

Това, дето е казано, че „Дето е текла вода, пак ще тече“, се отнася и за България, понеже тук са работили богомилите, сега отново се проявява аналогично движение. По-добре е в малка държава да се привлича внимание към новото, отколкото в голяма. Така е било всякога. И Египет, когато е бил цветущ, не е бил голяма държава, а и с Палестина е същото. Българският народ се освободи от турско робство именно заради делото на Бялото Братство. Сега е съдбата на народите. „Кротките ще наследят Земята“. Няма отмяна и отлагане. Съдбата е настанала вече. От 5400 години Небето подготвя българския народ за днешната епоха. Сега Христос се явява в славянството с център българския народ. Понеже цикълът е много напреднал, то време за отлагане няма, а и дума не може да става да го отменяваме. Българският народ, ще не ще, ще изпълни своята задача. Могат да останат и триста хиляди българи, но възложената им от Небето мисия ще изпълнят. Българите трябва да се повдигнат духовно. Вярно, че в материалното не им върви, но у тях трябва да се развие вярата, да бъдат носители на Божественото. В България има много ясновидци, това е добър признак – Духът действа.

Освен този период от 400 години – сто години за златния век, сто за сребърния, сто за медния и сто за железния, има и една периодичност от 22 години. В 22 години нещата се повтарят. После взимат двадесетте и четири часа на денонощието. В 24-тях часа на денонощието някои часове съответстват на твоя златен век, някои на сребърния, някои на медния и някои на железния. При златния век ти имаш вече връзка с ангелите на Слънцето. При сребърния век имаш връзка е енергиите на Луната. Те са две светила, които играят важна роля. Те се поляризират едно друго. Слънчевата енергия дава светлина и топлина, а пък лунната енергия е отражение. Когато хората станат много хладнокръвни, те са в своя сребърен век. Казват, че англичанина е много хладнокръвен. Той е дошъл, в своето развитие, до своя сребърен век.

Аналогично е например и с цветята – розата сега едвам прекарва златния си век. Тя е нагиздена хубаво. Но сребърния век не е прекарала. После ще дойдат медния[10] и железния век. А пък карамфилът е преминал всичките и сега се намира във втора една фаза – започнал е нова фаза.

Вие сте разни епохи на вашата възраст. Някои от вас минавате златния си век. Някои – сребърния, някои – медния, други – железния. Всички хора не са еднаква фаза. Някой казва: „Рало, рало!“ Някой казва: „Сила, сила!“ Някой казва: „Парици, парици!“ Някой казва: „Трябва раумност.“ Разумността в човека кой век е? Разумността, това е златния век в човека. Да си разумен, това е златния век. Щом дойдеш до силата, това е сребърния век. Щом дойдеш до парите, това е медния век. А щом дойдеш до ралото, щом си взел мотиката и казваш: „Трябва да се копае“, ти си в железния век. Казваш: „Няма какво да се прави, ще се носи тая мотика.“ 

4.     Четирите епохи на християнството.

И християнството минава също през тези четири епохи. И то не е влязло още в златния си век. Още много години ще изминат, докато влезе в златния век. Когато човек минава от една епоха в друга, докато разбере нейните закони, ще се намери в големи противоречия. Богатият човек, който не е организиран, ще употреби богатствата си само в ядене и пиене. Понеже не е работил на младини, нито е придобил знание, той не е придобил също и мъдрост. А мъдростта и знанието – това е златото на физическия свят. През този период, сърцето трябва да придобие добродетели, волята да стане силна. Това е истинското положение на човека. Златната глава[11] е глава на знанието и на мъдростта; тя излъчва светлина. човек, в когото мисълта, чувствата и волята са свързани в едно, може да разбере своето предназначение и да изпълни Божията воля.  

Да допуснем сега, зима иде. Стягате се: въглища ви трябват, дърва ви трябват, дебели дрехи трябват. Но това колко ще продължи? Три-четири месеца, след туй ще се измени времето. Сега Слънцето отива на юг, после ще дойде на север. Казвате: „Ние не виждаме.“ Ще видите, като почне Слънцето да иде в северното полушарие и започне да ни става топло, ще трябват тънки дрехи, с тия дебелите дрехи не върви. Понеже живеем в зимата. Християнството претърпява най-хубавото време. Християнството още преживява своя златен век. Но сега има златна зима, има и златна пролет, има и златна есен, когато е пълно с плодове. Има и златно лято с добри условия. Златната пролет е най-хубавото време.

Не искам да говоря преди 2000 години, във времето на Христа, какво е било. В света християнството е преживяло два Божествени деня. Трябва да преживее 7 деня –  една седмица. Християнството има най-малко запас от 7000 години. Вие ще минете вашия златен век, ще минете вашия сребърен век, ще минете вашия меден век. Ще минем през епохата на Истината, ще минем през епохата на Любовта и през епохата на Мъдростта. Ще минем през епохата на живота, през епохата на знанието и през епохата на свободата.

 

 

 

 


[1] Тези епохи, ери или цикли от време се срещат почти във всички култури. В древноиндийските писанияте са наречени юги: Satya-Yuga (Епоха на Истината – Златна епоха), Treta-Yuga (Епоха на човечеството – Сребърна епоха) и Dvapara-Yuga (Епоха на съмнението – Бронзова/медна епоха) и Кали-Юга (санскр. Kali-Yuga – Желязна епоха) – последната четвърта епоха от цикъла „Юги“, наречена още Тъмна епоха, олицетворение на злото, за която и Учителя споменава в своите беседи и лекции. В еврейската традиция ги откриваме в книгата на пророк Данаил (2 глава), където цар Навохудоносор сънува великан със златна глава, сребърни гърди, медни бедра, железни крака и глинено-железни стъпала. В гръцката култура ги намираме още при Хезиод в неговите „Дела и дни“.

[2] Това е т. нар. „Голям“ цикъл.

[3] Тук се говори за „Средния“ цикъл, който обхваща период от около 2100 г.

[4] Епоха на Водолея.

[5] Те имат символично отношение към бронзоват/медна епоха.

[6] Връзка с трите епохи, съответно – желязна, златна и сребърна.

[7] Навуходоносор II (630 г. пр.н.е. – 562 г. пр.н.е.) е вавилонски цар, син на Набопаласар, основател на Нововавилонското царство. Той e най-значимият владетел на това царство, който разширява значително територията на държавата. Счита се, че построява Висящите градини на Вавилон – едно от седемте чудеса на света. В книгата на пророк Данаил са разказани различни случки от неговия живот и царуване.

[8] Това е „Малкият“ цикъл.

[9] Оттук могат да се направят изводи както за „Средния“, така за и „Малкия“ цикъл.

[10] Някъде в литературата може да се срещне и като бронзов век/епоха.  Бронзът е сплав от мед и калай, който се отличава се с ковкост, разтегливост и лесни възможности за обработка. Той е открит 4000-2000 г. пр. Хр. през т. нар. бронзова епоха. Отличителен е със своята твърдост и ниска точка на топене, заради и което спомогнал за изработката на оръжия и сечива, които окончателно изместили медните от халколита и каменните от праисторическо време. Бронзът от своя страна е изместен от желязото, което е по-здраво и устойчиво както за изработката на предмети за бита и производството, така и за оръжия. Бронзовата епоха отстъпила пред желязната в историята.

[11] От съня на Навохудоноср.

 

Категории