Словото

Човек ли да подчинява Природата на себе си или обратно

Много проповедници се спират да докажат, че има Невидим свят. Е, хубаво, не е лошо да докажем, че има Невидим свят. Аз мога да докажа, че Иван е богат и много печели. Мога да докажа това с факти, с данни, но какво от това? Каква полза има сега от неговото богатство? Да допуснем, че докажем съществуването на Невидим свят, че има ангели – не е важното това. Какво ви ползва? Аз поставям въпроса на друга почва – да влезем в този свят да живеем. Можем ли да разполагаме с парите на този Иван? Такъв е законът в Природата. Да ви докажа, че съществува Слънце, то значи да ви въведа в този свят, да се ползвате от силите, от енергията на Слънцето.

Туй е въпросът, туй разбирам знание – да влезем в пряма връзка с Природата и да живеем с нейните сили. Ние проповядваме едно учение, е което да се ползваме от природните сили. Сега, както все проповядва живата Природа, тая Природа казва какво е било преди две хиляди години. Преди две хиляди години не са били тъй възрастни, сега са по-възрастни. И следователно на съвременните хора тя говори на малко по-разумен език.

Камъните, облаците не са разумни сами по себе си, но са израз на разумност, както и една книга: ако знаеш да я четеш, тя е разумна и ако не знаеш да я четеш, не е разумна.

Напоследък се установи, че над земята на голяма височина има един пласт озон, който пропуща само по-дългите ултравиолетови лъчи, а късите ултравиолетови лъчи не пропуща, а последните биха разрушили всичко със своята сила. Каква разумност в Природата, каква целесъобразност! Значи има една разумна сила, която бди над всичко.

Хората искат да завладеят другите хора, Природата и пр. Това са заблуждения, от които те трябва да се освободят.

В съвременното човечество никога не е имало една култура по-висока от сегашната. Сегашните хора вършат неща и не може да ги обясните. Хората са в стълкновение с Божествения закон. Понеже може би от 200, 300, 400 години от Христа насам хората искат да станат господари на природата. Навсякъде учените хора казват: „Ние ще подчиним природата“ и искат да наложат своето вето на живата Природа. Те искат да подчинят Природата на човешката воля. Казано е в Писанието: „И благослови ги Бог и рече им: Плодете се и множете се; и напълнете земята, и обладайте я; и владейте над рибите морски, и над птиците небесни, и над всяко животно, което се движи по земята!“ Обаче в никоя свещена книга, в никоя окултна книга не е казано, че човек трябва да подчини Природата.

Съвременните учени хора трябва да знаят, че ангелите са настойници на тази жива Природа. Откак съвременното човечество е решило да подчини природата под себе си, да се разправя с нея, както иска, оттам насетне го сполетяха най-големите нещастия. Тази мисъл именно създаде в правилното развитие на науката отклонение, което донесе ред нещастия за хората. Не е позволено да се подчинява една жива сила и да се злоупотребява с нея! И всеки, който се опита да направи това, той ще си счупи главата. Много народи, много религии са пострадали по тази причина – искали са да подчинят природата и да вършат с нея, каквото искат. Невъзможно е човек да наложи своите възгледи на Природата. Не е било и няма да бъде времето, когато човек ще може да подчини Природата на себе си. Да се мисли противното, това е слабост на светските хора.

Ако под „природа“ разбирате онова грубо естество на човека, да, прави сте. Но, онова, разумното, което Бог създал, да го използваш, както искаш да го подчиниш, ти си на крив път. Как ще го подчиниш, как ще хванеш светлината? Светлината може да я хванем. Ние сме прегърнали огъня, когато огъня е сто градуса, ти се справяш с него. Но когато този огън се увеличи на 1000, 2000, 10 000 градуса, как ще го подчиниш? Най-първо вие се научете да се подчинявате. Човек, който не се е научил сам да се подчинява, никого не може да подчинява. Защо той не е готов да изпълни волята Божия, а иска от Бога подчинение? Кой на кого трябва да се подчини?!

Природата не позволява да я владееш. Най-многото, до което съвременната наука и техника са достигнали, то е да впрегнат нейните сили на работа. Само разумният човек може да впряга силите на Природата, защото той се съобразява с нейните закони. Никой не може да подчини Природата, но трябва да се учи от нея.

Най-главната работа е да избием от децата тази мисъл – не да подчиним Природата, а да проучим Природата и да работим в съгласие с нея, съобразно с нея. Сега всички учени хора се стремят да подчинят Природата, но докато я подчинят те, тя ги подчинява. И знаете ли как скъпо плаща тя. Всяка всемирна война е един урок, една отплата от Природата на хората, за да им покаже, как смеят да измислят тия взривни вещества. Тя казва: „Аз ще ви дам един урок.“ И тази Природа готви друг урок. Знаете ли какъв урок готви? Един ден, когато хората минават покрай нея, няма да вървят така свободно, а ще духат, и всеки като минава, ще пита: „Позволено ли е, моля те, да надникна?“ Какво правят съвременните хора с туй надникване? Измислили взривни вещества, измислили аероплани и др. С тия аероплани какво правят? Злоупотребяват с тях. Това подчинение ли е на Природата? Не, това е злоупотребление с всички Божествени сили, които би трябвало да се употребят за нашето развиване.

Човек може да заповядва на природата само при три условия: най-първо сам той трябва абсолютно да се подчини на закона на Любовта; след това той трябва абсолютно да се подчини на закона на Мъдростта и най-после той трябва абсолютно да се подчини на закона на Истината.

Подчинява ли се сам той на тези закони, ще може да заповядва и на Природата, колкото и когато иска. Не се ли подчинява човек на тези закони, тогава той ще бъде подчинен от Природата, и то по всички правила и методи, с които тя разполага. Тя ще го хване с щипците си, ще го свали до дъното на ада, където ще го прекара през всички свои гърнета. Природата има милиони гърнета и реторти, през които прекарва всеки човек, който иска да заповядва. Там тя ще го държи с милиони години, докато го възпита. Не мислете, че природата е слаба, мекушава майка. Ако тя прекарва ангелите през такива реторти, колко повече хората! Ония ангели, които не се подчиняват на нейните закони, тя по същия начин, както и хората, прекарва през своите реторти, не да ги мъчи, но да ги учи на ум и разум. Тя ги учи, как да заповядват, и как да слугуват. В Природата съществува пълен ред и порядък. Тя не търпи безредие, вследствие на което, всеки, който се опитва да наруши с нещо реда, строго се наказва.

У религиозните хора срещаме друго заблуждение. Те вярват в някакъв Господ, кланят Му се, молят се, но щом ги сполети нещастие, мнозина от тях се разколебават и казват: ,,Защо дойдоха тези нещастия до главата ни? Защо ни сполетяха тия страдания? Нали Бог е всесилен, всемогъщ, не можа ли да ни предпази от тях?“- Тази е слабостта на религиозните хора. Щом се разколебае в Бога, човек има възможност да се разколебае в своите ближни, в своите приятели, а най-после и в себе си. И наистина, в кого ще вярва човек, ако се разколебае в Бога, в ближния си и в себе си? Докато човек живее в света на промените, в преходния свят, не може да му се вярва. Как ще вярвате на човек, който мисли, че се е родил, за да умре? Как ще вярвате на човек, който представя тънко въже, с което не можете да извадите нито една кофа вода от кладенеца? Ако се опитате с това въже да извадите вода от кладенеца, то непременно ще се скъса. Колкото да настоява този човек да му вярвате, колкото да ви убеждава, вие не можете да му вярвате. На какво основание ще му вярвате, щом въжето се къса? Това не е никаква наука.

Днес, като дойдеш до вътрешните състояния, няма да намериш честен човек, честен в ума. Питайте кой и да е свещеник или проповедник: „Защо служите на Бога и защо поддържате тази религии? От любов ли?“ Не. Аз ще ви докажа това с положителни доказателства. Моите доказателства са като бомби. Как ще го докажа? Казвам: тия служители, които казват, че от любов служат, ако поддържат това, бих казал на първия министър да отнеме заплатите им за две години, тогава ще гледаме кои и колко от тях ще останат. Които наистина от любов служат, ще останат при такова положение, а другите ще снемат джубетата и ще кажат: „Тука няма препитание.“ Истината трябва да излезе. Казват: „Аз от любов проповядвам за тази свещена и православна църква, за тази мила майка.“ Да, защото има пари. Но ако нямаше пари, щеше да каже: „Я си замини за другия свят, старице, аз няма да ти служа.“ Тъй както говорят хората, ще им кажа: „Говорете истината.“ Съвременните хора мъчно може да ги научиш да говорят истината.

Категории