Словото

Шест важни отношения между светилата

Когато се разглежда рожден хороскоп, всякога трябва да се имат предвид следните шест важни отношения между светилата:

1)   Хармоничните съчетания на добротворците помежду им и на добротворците с неутралните.

2)   Дисхармоничните съчетания на добротворците помежду им и на добротворците с неутралните.

3)   Хармоничните съчетания на добротворците със злосторниците.

4)   Дисхармоничните съчетания на добротворците със злосторниците.

5)   Хармоничните съчетания на злосторниците помежду им и на злосторниците с неутралните светила.

6)   Дисхармоничните съчетания на злосторниците помежду им и на злосторниците с неутралните светила.

a)     Хармоничните съчетания на добротворците помежду им и на добротворците с неутралните.

Хармонията на добротворците помежду им и на добротворците с неутралните светила, според количеството, силата и качеството на аспектите, показва доколко човек в миналите си животи е бил носител, изявител и служител на Божествената Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел с идеите си, до каква степен човек получава Божествени благословения, т. е. притежава висши дарби, заложби и способности. Всяка хармония на добротворците помежду им и на добротворците с неутралните светила е свидетелство до каква степен човек има правилни връзки, отношения и обмяна с висшите светове посредством душата си, разума си, сърцето и волята си, до каква степен човек получава творческа светлина, творчески сили и плодотворни семена от висшите светове, доколко човек със сърцето си, волята и ума си служи на тези светове, доколко получава от тях благословения и ръководство, доколко има условия и възможности да общува с висшите светове, да пребивава в тях с мислите и желанията си, да работи ведно с тях, да ползва от плодовете им.

Количеството, силата и качествата на хармоничните съчетания между добротворците и добротворците с неутралните светила показва количеството, силата, качествата и трайността на добродетелите, на висшите дарби, способности и заложби, които човек е спечелил от висшите светове и чрез които може да бъде ученик и съработник на тези светове.

Колкото повече и по-силни са хармоничните съчетания на добротворците помежду им и на добротворците с неутралните светила, толкова от по-фина материя и по-правилно са устроени усетоспособностите на човека, толкова по-добре функционират, по-добре възприемат и оползотворяват силите на Природата тези усетоспособности и толкова повече човек може да има здраве, добро разположение и радости.

Според хармонията на добротворците помежду им и на добротворците с неутралните, биват красиво и здраво устроени телесните органи, бива правилна тяхната служба.

По хармоничните съчетания на добротворците помежду им и на добротворците с неутралните съдим до каква степен човек храни душата, ума, сърцето и волята си с храна от висшите светове, доколко човек може да има правилни схващания и разбирания за висшите светове и в каква степен може да има успехи и да напредва в науката, изкуствата, философията и религията, посредством които се изявяват висшите светове и техните истини на човечеството.

b)     Дисхармоничните съчетания на добротворците помежду им и на добротворците с неутралните.

Дисхармоничните съчетания на добротворците помежду им и на добротворците с неутралните, определят до каква степен човек в миналите си животи е притежавал висши дарби, способности, заложби и добродетели и доколко поради своята небрежност, леност и отлагане, поради недобросъвестно служене и немара той е оставил да заглъхнат, загубил е дарбите, способностите, заложбите и добродетелите си. Такъв човек може да се уподоби на онзи работник от евангелието, за когото Христос казва, че му бил даден талант да работи с него, но той не работил, не прибавил нищо към получения капитал, поради което талантът му бил отнет.

Всяка дисхармония между добротворците и на добротворците с неутралните светила, свидетелстват до каква степен човек е изгубил благословението на висшите светове, тяхното доверие и благоразположение, доколко човек е нарушил обещанията и договорите си с висшите светове, до каква степен е изоставил обработването на семената от висшите светове, които семена обуславят обогатяването на човека с идеи, чувства и волева сила и служат за развитието на ума, сърцето и волята му.

Количеството, силата и качествата на дисхармоничните съчетания на добротворците помежду им и на добротворците с неутралните планети, показват до каква степен човек е изгубил умствените, духовните и материални богатства, т. е. добрите условия и възможности за правилно умствено, духовно развитие и материален напредък, поради нежеланието на човека да работи по законите на Природата и да се учи и ръководи от тях. Това е „блудният син“, за когото се говори в Евангелието.

c)      Хармоничните съчетания на добротворците със злосторниците.

Хармоничните съчетания на добротворците със злосторниците по своето количество, сила и качества определят до каква степен човек в миналите си животи е успял да стане добър ученик и добър слуга на висшите светове, от които се е научил да бъде ученик и добър господар на низшите светове, т. е. до каква степен човек е успял да преобърне силите на злото в добро, да постави злото в услуга на доброто и да внесе ред, чистота и разумност, т. е. да организира низшето у себе си и да го преобрази.

Всяка хармония на добротворците със злосторниците показва до каква степен човек е поставил човешкото си естество в услуга на Божественото начало и доколко човек е готов да жертва човешкото си щастие за изпълнението на волята Божия.

d)     Дисхармоничните съчетания на добротворците със злосторниците.

Дисхармоничните съчетания на добротворците със злосторниците според силата, количеството и качествата си показват доколко човек в миналите си животи е внесъл в схващанията и разбиранията си за висшите светове и Божествения порядък тъмнина, неправилности, изопачения и безредие, доколко също е внесъл нечистота, безредие и изопачение във висшите си дарби, заложби, способности и добродетели.

Всяка дисхармония между добротворците и злосторниците показва доколко човек е нарушил Божествените закони, като е жертвал Божественото заради човешкото, доколко се е поддавал на изкушения и не е вършил волята Божия.

Дисхармонията на добротворците със злосторниците е свидетелство доколко човек е нарушил Божествените и природни закони и е станал така причина за неправилно устройство и дейност на усетоспособностите и телесните си органи, до каква степен човек се е лишил от жизнедателните, хранителните и творчески сили на Природата, доколко е внесъл безредие и нечистота в чувствата, мислите, словото и делата си и доколко е внесъл в тялото си зародишите и условията за развитие на болести.

Всяка дисхармония между добротворците и злосторниците показва до каква степен човек е проявил непослушание към Бога и неговите закони, доколко се е старал да постави доброто в услуга на злото, т. е. доколко си е послужил със силата на светлината, висшите дарби, способности, заложби и добродетели, за да постигне низши цели, да има низши удоволствия, да придобие материални блага. С други думи, дисхармонията между добротворците и злосторниците показва доколко човек е изгубил вярата в идеализма и се е устремил към материализма, доколко с мислите, желанията, словата и делата си човек е искал да послужи на животинското си естество с Божествените благословения.

e)      Хармоничните съчетания на злосторниците помежду им и на злосторниците с неутралните светила.

Хармоничните съчетания на злосторниците помежду им и на злосторниците с неутралните светила показва до каква степен в миналите си животи човек се е ръководил от Божествената правда, доколко е образувал правилни връзки, доколко е имал правилни отношения и обмяна с низшите светове посредством мислите, чувствата, желанията, словото и делата си.

Всяка хармония на злосторниците помежду им и на злосторниците с неутралните светила, показва доколко човек има правилни схващания и разбирания за низшите светове, доколко той схваща и разбира зависимостта между себе си и низшите светове, доколко човек отдава право на низшите светове, доколко се грижи добросъвестно за тях и до каква степен внася ред и чистота в тези светове.

Всяка хармония между злосторниците и на злосторниците с неутралните светила, показва доколко правилно са устроени, доколко са здрави и добре работят системите и органите на човешкото тяло, чрез които човек възприема, обработва и оползотворява силите на низшите светове.

f)      Дисхармоничните съчетания на злосторниците помежду им и на злосторниците с неутралните светила.

Дисхармоничните съчетания на злосторниците помежду им и на злосторниците с неутралните светила по своето количество, сила и качества показват до каква степен човек в минали животи е бивал обсебван и е ставал роб и служител на злосторни духове, които си служат с всички видове средства на лъжата и на насилието, т. е. до каква степен човек е бивал носител, изявител и служител на лъжата и насилието с ума, сърцето и волята си, с мислите, чувствата, желанията, словото и делата си.

Дисхармонията на злосторниците помежду им и на злосторниците с неутралните светила, свидетелства доколко връзките, отношенията и обмяната на човека с низшите светове са неправилно устроени и неправилно работят системите и органите на неговото тяло, чрез които той възприема и обработва силите на низшите светове.

Всяка дисхармония на злосторниците помежду им и на злосторниците с неутралните светила, показва до каква степен човек е внесъл неправда сред низшите светове, като ги е използвал повече, а им е давал по-малко от себе си, т. е. не е положил съответната работа за развитието на низшите светове.

По количеството и силата на дисхармоничните съчетания между злосторниците и на злосторниците с неутралните светила, съдим до каква степен човек е податлив на влиянието на тъмните и разрушителни духове поради страх или съблазън да стане техен служител, до каква степен човек е способен да нарушава всички Божествени закони и правила и да върши престъпления с мислите, чувствата, желанията, словото и делата си.

Според силата на дисхармониите на злосторниците помежду им и на злосторниците с неутралните светила, може да съдим до каква степен човек ще храни ума, сърцето и волята си с нечисти и противоестествени мисли, чувства, желания идела, т. е. до каква степен ще внесе в себе си умствени, духовни и материални отрови и доколко ще стане разсадник и жертва на най-страшните, най-продължителните и най-пакостните умствени, духовни и физически болести.

 g)      Общо за хармоничните и дисхармоничните отношения между светилата.

Учителят казва следната велика истина: „По пътя на светлината, на красотата, на чистотата, на порядъка и доброто шества и се проявява Бог с Неговите служители. По пътя на тъмнината, грозотата, нечистотата, безпорядъка и злото дохождат и се проявяват разрушителните духове, противници на Бога и на всичко Божествено“.

Следователно, по количеството, силата и качествата на хармоничните съчетания на добротворците помежду им, на добротворците с неутралните светила или на добротворците със злосторниците, съдим до каква степен човек може да бъде добър ученик и добър слуга на Господа, доколко може да получава неговите благословения и да притежава неговите сили, качества, свойства, условия и възможности за прояви и постижения на доброто.

Обратно, по количеството, силата и качествата на дисхармоничните съчетания на добротворците помежду им, на добротворците със злосторниците, на злосторниците помежду им, на добротворците с неутралните и на злосторниците с неутралните светила, съдим до каква степен човек се е отклонил от Божествените закони и пътища, доколко ги е нарушил и до каква степен е изгубил благословенията, силите, качествата, свойствата, възможностите и условията на Бога за прояви и постижения в доброто и доколко човек е внесъл нечистота, безредие, тъмнина и порочност в ума, сърцето и волята си.

Учителят дава следния закон, който трябва да се знае и помни всякога: „Човек, който обича Бога и вярва в Бога, може да живее и в дъното на ада, може да премине всички изпитания и страдания, но на такъв човек всичко, което му се случва, се преобръща на добро“.

Следователно, каквито и дисхармонични съчетания да има човек в хороскопа си, ако той започне да обича Бога и да вярва в него, всичките му грехове ще послужат като тор за развитието и размножаването на добродетели, висши дарби и способности.

Категории