Словото

Школата на Бялото Братство – Влад Пашов

Обични братя и сестри!

Понеже сме ученици на една Велика Школа, начело на която стои Учителя, който ни донесе светлината на Божествения свят и ни посочи Пътя към този свят, който Път изисква от нас да живеем в братско общение и любов, затова намерих за добре да споделя с вас ред мисли от Учителя за Школата и Пътя на ученика. В ред последователни писма ще изнеса разбирането на Учителя за Школата, за методите, с които Школата работи, за Учителя като ръководител на Школата, за ученика – неговото предназначение в живота на човечеството и неговите задължения към Бога и Великите Разумни Същества, които взимат активно участие в нашия живот.

 Понеже на нас ни предстои важна работа както над себе си, така и в света, в който живеем, затова ни е необходимо да си припомним всичко, което Учителя ни е казал за Пътя на ученика и за методите, с които трябва да работим за да имаме положителни резултати, да знаем да градим, а не да разрушаваме. Всеки е чел и чете лекциите и беседите на Учителя и му е известно всичко, което ще изнеса, но моята задача е само да дам материала, разпръснат в много лекции и беседи, малко по-събран, без да е напълно систематизиран в съвременен смисъл на думата.

 Учителя е изнесъл много подробно Пътя на ученика, който е новото, което Бог сега внася в света. Учителя казва в „Пътя на ученика“: „Пътят на ученика, това е новото, което Бог днес дава. И като ученици, вие трябва да имате ясна представа за „Пътя на ученика“. „Животът, който обуславя Пътя на ученика, тече във висшите слоеве на мозъка“.

„По какво се познава ученика? – Вие ще познаете ученика по следните качества: той носи в себе си мека светлина, която не предизвиква никакво дразнене на очите. Той говори с такъв мек тон, че никога не дразни ухото. Той може да те нахрани с такава храна, че никога да не разстрои стомаха ти, нито да развали вкуса ти. Вие трябва да разбирате тези неща не по форма, но по вътрешен смисъл“.

 Нека през новата година бъдем по-възприемчиви на Божествената светлина, за да е светъл пътят ни в живота.

1. I. 1968 г.

С братски поздрав: В. Пашов

Категории