Словото

ЩАСТИЕТО

ЩАСТИЕТО

VI година (1926-1927), Двадесет и четвърта лекция на Младежкия окултен клас, държана от Учителя в София на 13.III.1927 г.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината!

Размишление

Чете се темата „Първият ми учител и споменът за него“.

Основните точки на миналата лекция помните ли ги? Някой от вас занимавал ли се е със закона на статистиката?

Вземете една тема да пишете: „Причини на индивидуалните погрешки“. Защо човек греши? Ще правите разлика между грешка и грях.

Вие сега сте още в младите години. Като достигнете до известна възраст, ще бъде мъчно да се учите. Има един основен закон, който гласи така: човек трябва да стимулира всичките си клетки, всяка деятелност, т.e. всяка една клетка трябва добре да функционира. И всяка клетка си има своя специфична работа, а група от клетки съставят малък мускул или орган и той също си има свое специфично предназначение. Чрезмерните желания стимулират някои клетки и те се изтощават преждевременно, а други се изморяват и вследствие на това се явява един дисонанс в живота. Лошите настроения се раждат от един дисонанс на задните центрове на мозъка. Лошите разположения се раждат не от човешкия ум, а от желанията, от чувствата, от чрезмерните желания. Има един закон: в човешката душа са вместени хиляди желания и някои от тях вие искате сега да ги реализирате, а те са определени за след хиляда години. И вследствие на това, като нямате условия, вие се наказвате. Едно желание, за да се реализира в дадения случай, трябва да има условия.

Сега вашето съзнание будно ли е? Знаете ли какво нещо е да има човек условия? Направете едно малко наблюдение с малките деца. Обърнете вниманието на кое да е малко дете, което иска да порасне: цяла една година го наблюдавайте и ще видите, че туй дете с милиметър няма да порасне. Отклонете вниманието му, да не мисли за растенето си, и следната година то ще порасне. Този закон ще го приложите. Той действа и в психическия свят. Има известни желания, колкото и да ги желаеш, остават непостижими. Ти не можеш да ги реализираш. Защо са непостижими? Да ви кажа. Представете си: едно голямо куче държи един голям бут месо и дойде едно малко бараче пред него. Този бут е в устата на това, голямото куче – каква възможност има за туй кученце да вземе бута? Има само една вероятност: че туй куче, като се наяде, ще остави другото месо и кученцето ще вземе туй, малкото парченце, и ще се задоволи. В света, в който живеете, има 1 милиард и 600 милиона конкуренти. Значи законът е такъв. Ти искаш да те обичат. А – туй е стремежът. За него има 1 милиард и 600 милиона конкуренти. Каква е възможността вие да добиете това? – 1/1 600 000 000-на е. Ако един човек се занимава с търговия и не знае да манипулира с капитала, ще го изгуби, ще каже: „Защо ми трябваше да се занимавам с търговия?“

Най-първо, това е едно упражнение на мозъчната и нервната система. Трябва да се приготви умът ви за работа. И както тази сутрин ви загатвах, може да знаете, че сте станали твърд и постоянен, когато дойдат и скръб, и радост: да ги считате еднакво приятни. Да ги считате като гости вън от вас. Ако сте военен, направите погрешка и полковникът ви наказва бос да минете през града да носите вода – нали ще го направите това? Ако не, ще има наказание. Колцина от вас сега биха го направили това по добро желание? Щом е полковникът със закона зад гърба ви, ще минете, щом го няма… Идеалът – той е полковникът. Идеалът – има нещо, което ни подтиква напред. По някой път вътрешно трябва да правите опити за себе си. Опит не такъв, изкуствен, но опит, за да опитате вътрешната си сила – почива ли вашата воля на една здрава основа, и да знаете истината, до която вие сте дорасли, и какво можете да направите.

В живота има известни задачи, които ви са дадени. Как ще ги постигнете? Например според вас, за да си проправите път в обществото, кои методи ще употребите? Ще ви задам следната задача. Представете си, че ви задават задачата като човек да преминете през една неприятелска линия – тъй, войник до войник. Но непременно трябва да минете. Ако не може да минете, туй ще ви коства живота. По кой начин може да минете? Кой метод ще изберете? Може да минете като птица и, второ – може да минете като кърт. Значи трябва да знаеш изкуството да си образуваш криле и да прехвръкнеш, или да се превърнеш на един кърт – туй, което сега военните правят. Знаете ли изкуството как да станете на къртове? Този символ как ще го изтълкувате?

Отговор: Да може човек да лъже.

Не, никаква лъжа! Защо – пробиеш една дупка под неприятеля, за да минеш… Един милиард и 600 милиона след колко години може да се реализира?

Отговор: Трябва да се знае периодът на реализирането на едно желание.

Десет години. Но всеки ден имаме 1 милиард и 600 милиона случаи да се реализират на ден.

Реплика: Значи за всекиго съществуват възможности.

Всеки ден! Но за да се реализира, туй благо е разбъркано – ти може да вземеш чуждо благо. Да кажем, твоите условия за реализиране се намират в Африка. Докато дойде туй желание, колко време ще отнеме? Всеки ден има един случай да се реализира едно твое желание, но условията не са поставени там, където живееш. Това е една сложна задача. Затуй за в бъдеще, когато цялото човечество по земното кълбо се организира психологически, ще настане тази хармония, защото тогава условията ще се трансформират чрез мисълта, телепатически. Твоите условия са в Америка, да кажем – тогава чрез радиото веднага ще ти се отговори. На други, от Англия, условията са тук – възлагат на теб: ще става размяна, и то веднага. А сега за едно твое желание години ще минат, докато намериш правия път.

Всичкото щастие не е в България и всичкото щастие не е нито в Англия, нито в Америка. Ако би било така, американците не биха ходили в Германия да дирят своето щастие, англичаните – в Индия. Щастието на един народ не се намира само в почвата – тези условия се намират и вън. При това щастието на човека не се намира и на Земята – не че не се намира, но част от тези условия само са тук. Част от тия условия се намират в Слънцето и във Венера, в Марс, Юпитер и в другите звезди. Това е една сложна задача. И когато се качите там, съвършеният човек ще разбира законите и ще знае къде се намира. Известни елементи на моето щастие се намират на Слънцето: аз трябва да съм дорасъл до тази степен – да телеграфирам на моя приятел: „Моля, условията – известни елементи, които ми са необходими – да ми се изпратят.“ Затуй в религията, като се обръщат към Бога, молят се на Бога Той да ги реализира, а Бог – това са всички възможности на Живия Космос, на туй единство. Затуй в окултната наука човек ще изучава условията за развиването на човешкия ум – условията за всяко едно желание, за всяка една мисъл. Под думите мисъл и желание разбирам онова от възходяща степен, което съгражда съзнанието на човека или егото на човека.

Ще ви дам едно упражнение. Ще го правите цяла седмица, сутрин и вечер по 10 пъти. Ще наблюдавате какви резултати ще се произведат в ръката ви или в целия организъм.

Фиг. 1

Ръката се разделя на три части: I – от рамото до лакътя; II – от лакътя до китката; и III – от китката до върха на пръстите. С лявата ръка теглим пас върху дясната от началото (рамото) и докато минаваме първата част, пеем у-у-у, през втората – а-а-а, през третата – и-и-и, и то в акорда от Фигура 1.

У (I част) – е упражнение за волята, за физическия свят.

А (II част).– упражнение за сърцето, за чувствата – за Духовния свят.

И (III част) – упражнение за ума – за Божествения свят.

Ще спазите тоновете.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината!

Категории