Словото

Ян Амос Коменски – библиография на български език (до 1999 г.)

I. От Коменски.

А. Книги.

1.  Велика дидактика. Прев. от рус. С., печ. Просвещение, 1905, 310 стр.  

2.  Велика дидактика.Прев. от лат. и бележки на Маньо Стоянов.Увод и ред. на Н. Чакъров. С., БАН, 1957. 311с.

3.     Избрани педагогически произведения./Велика дидактика/. Предг. Й. Цах, Прев.от чеш. ез. Д. Тилев, С., Просвета, 1992, 280с.

4.  Сетивният свят в картинки. Предг. Ж. Атанасов.  Прев. от лат. Г. Радев. С.,  Нар. просвета, 1957, 304с.

Б. Материали от периодичния печат.

5.    Из „Велика дидактика“. Прев. Д. Тилев. Предуч. възп., 1992, № 3, 43-45.

6.    Из „Всеобщ съвет за поправяне на човешките дела“. -Педагогика, 1992, №7-8, 13-64.

7.    Из „Закони на добре организираното училище“. -Педагогика, 1992, №7-8, 92-107.

8.    За възпитанието на природните дарби. -Педагогика, 1992, №7-8, 81-91

9.    Изход от училищните лабиринти или дидактическа машина, конструирана в съответствие с механичния метод, с оглед в работата при обучението и ученето да не се задържаш на едно място, а да вървиш напред. -Педагогика, 1992, №7-8, 65-80.

10.  Из една беседа, говорена у Белградското гражданско казино. -Училище, IV, 1874, №8-9, 60-61.

11.  Как да се разкаже за много неща с малко думи. -Училище, IV, 1874, №16, 155-156.

12.  Как трябва да учиш себе си и как другиго./Заето из сръбския      педагогически лист „Школа“/. -Училище, IV, 1874, №16, 125-127.

13.  Общи правила за училищното преподаване. /По Коменски/. -Слава, II, 1872/1873, №3, 44-45.

14.  У школите трябва да се учи и мъжко и женско. -Училище, IV, 1874, №10, 74-75.

15.  Училищата могат са поправи. -Училище, IV, 1874, №11-12, 82-85.

II. За Коменски.

А. Библиографии:

16.  Библиография за Ян Амос Коменски. -Училищна практика, 1957, №4.

17.  Иванчев,Д. Ян Амос Коменски. Библиографска справка по случай 365 години от рождението му. -Нар. Просвета, 1956, №11, 57-59.

18.  Ян Амос Коменски в България. Библиография 1874-1991.Научно -изследователски институт по образованието. С., 1992.

19.  Дьони, М. За Ян Амос Коменски. Библиография.- Перспективи, Том ХXIII, №1-2, 1993, 207-209.

Б. Биографичнии материали:

20. Животът и деятелността на Яна Амоса Коменски. Прев. от рус. В. И. Кирчев. Пловдив, Хр. Г. Данов, 1897, 31.

21.  Ян Амос Коменски. Биография и кратък преглед на педагогическите му съчинения. Прев. от рус.и изд. По случай 300-годишнината от деня на рождението на великия педагог Ян Амос Коменски. И. Георгиев. Щумен, Печ. Искра, 1892, 44с.

22.  Петлешков, Хр. Ян Амос Коменски. /По случай 250- годишнината от смъртта му/. С., Изд. Славянско дружество в българия, 1922, 38с.

23.  Аврамова, С. Ян Амос Коменски. -Юбилеен лист Ян Амос Коменски, 21.11.1957.

24.  Атанасов, Ж. -Сем. и училще, 1955, №10, 15-16.

25.  Биографията на Ян Амос Коменски. -Основно училище, 1895, 527.

26.  Ганов, Б. Живот и дейност на Ян Амос Коменски. -Юбилеен лист Ян Амос Коменски, 21.11.1957.

27.  Дочев, Г. Ян Амос Коменски. -Учит. мисъл, I I, 1920, №3,

102-107 

28.  Ян Амос Коменски. -Балканска зора. Пловдив, III, №587, 21.03.1892.

29.  Ян Амос Коменски. -Ден, I, 1891, №11-12, 489-491.

30.  Коменски. -Основно училище, I I, 1895, №15-16, 527-535.

31.  Ян Амос Коменски. -Свобода, №773, 24.03.1892.

32.  Ян Амос Коменски. -Учит. борба, №43, 21.11.1946.

33.  Ян Амос Коменски (1592-1670). -Педагогиум, III, 1893, №7-8, 91-110.

34.  Ян Амос Коменски. По случай 300-годшнината от рождението му. -Балканска зора, Пловдив, III, 1891, №383.

35.  По следите на миналото. Ян Амос Коменски (1592-1670). -Учит. практика, XII, 1941/42, №1, 24-28.

36.  Чакъров, Н. Ян Амос Коменски. -Раб. дело, №87, 28.03.1957.

37.  Шилев, Д. Ян Амос Коменски. -Веч. Новини, №1750, 29.03.1957.

38.  Янакиев, М. Ян Амос Коменски. -Зем. Знаме, №3292,28.03.1957.

39. Лимити, Дж. Хронология на живота и творчеството на Ян Амос Коменски, Перспективи, Том XIII, №1-2, 1993, 200-207.

40.  Вълов, Ив. Великият бездомник. Поредица: Имена от вековете, Кн. 4, Пламъци в историята, Н. Младеж, С., 1962.

В. Коменски в България:

41. Самодумов, Т. Великият педагог Коменски у нас. -Юбилеен лист Ян Амос Коменски, 21.11.1957.

42.  Атанасов, Ж. Коменски в България. -Педагогика, 1992, №5.

43.  Чакъров, Н. Коменски в България. -Изв. Инст. по педагогия, №7, 1958, 71-86.

44.  Павлова, В. Ян Амос Коменски в България. Дипл. работа, С., СУ, 1984.

45.  Дончев, Д. Ян Амос Коменски в България. -Нар. Просвета, 1971, №1, 109-112.

46.  Атанасов, Ж. Ян Амос Коменски-нашата славянска гордост. -Учит. практика,1957, №3, 161-168.

Г. Юбилейни чествания и конференции:       

47. Бележки за Коменски. По случай 300-години от рождението му. -Педагогиум, I I, 1892, №1, 34-35; №2, 20-23; №3-4, 43-52; №5, 19-29; №9-10, 41-48.

48.  Ян Амос Коменски. По случай 300-годишнината от рождението му. -Балканска зора, Пловдив, III,1891, №383.

49.  300-годишният юбилей на Ян Амос Коменски. -Балканска зора, Пловдив, III, 2.04.1892, №596.

50.  Хорчичкова,Е. В своята родина./За честването на 300години от смъртта на Коменски в Чехословакия/. -Учит. дело, №80,13.11.1970.

51.  Стойчева,М. Национална научна сесия- Ян Амос Коменски и нашата съвременност, Педагогика, 1992, №5.

52.  Честване паметта на великия славянски педагог Ян Амос Коменски, 1957, №4.

53.  Чакъров, Н. Международна конференция за живота и творчеството на Ян Амос Коменски, Народна просвета, 1957, №11, 92-95.

54.  Ян Амос Коменски и хуманизмът-сборник резюметана научни съобщения, Благоевград, 1992, 60с.

Д. Философски и литературни разработки:

55. Георгиев, Г. Ян Амос Коменски – педагог, философ и писател, Дипл. работа, Бургас, БСУ, 1999, 133с.

56.  Георгиев, Г. Ян Амос Коменски и Петър Берон – интелектуални паралели във времето и пространството, Педагогика, 1999, №1, 83-105с.

57.  Денев, Ив. Богословието на Ян Амос Коменски (общи принципни положения), Духовна култура, 1992, №3.

58.  Соудилова, В. Философията на Коменски за ненасилието и нашето време, Педагогика, 1992, №5.

59.  Петров, П. Ян Амос Коменски и неговият труд:“Всеобщ съвет за поправяне на човешките дела“,Педагогика, 1992, №5.

60.  Радев, П. Идеята за пансофия в произведенията на

Ян Амос Коменски . -Философски алтернативи, 1995, №4, 104-110.

61.  Пиаже, Ж. Ян Амос Коменски. -Перспективи, Том XXIII, 1993, №1-2, 181-199.

62.  Младенова, Р. Ян Амос Коменски-писател и философ, Дипл. работа, С., СУ,1993, 107с.

63. Нонева, Ю. Ян Амос Коменски -моралист, философ, апологет на пансофията. Дипл. работа, С,. СУ, 1997, 56с.

64. Павлов, Ив. и В. Тодоров. История на чешката литература (част 1). Наука и изкуство, С., 1986, 60-62.

65. Павлов, Ив., Пирова, В. Христоматия по стара чешка литература, Унив. Издателство „Св. Кл. Охридски“, С,. 1993, 76-80.

66. Шаламанова, В. Панфилософската идея на Ян Амос Коменски. Дипл. работа, Благоевград, Югозап. Унивевситет, 1998, 82с.

Е. Коменски – педагог и дидактика:

a) Коменски актуален и днес;

67. Алт, Р. Прогресивният характер на педагогиката на Коменски. Прев. от нем. ез. Й. Чакърова, С., Нар. Просвета, 1958, 124с.

68. Георгиева, П. и О. Георгиев. Ян Амос Коменски и ново европейската образованост. -Философия и образованост, С., 1990, 87-96.

69. Аргиров, Г. Да не забравяме Коменски /Значение на съвременния урок и необходимостта от усъвършенстването му/, Учителско дело, №47, 23.11. 1988. 

70. Георгиев, Г. Актуалното у Ян Амос Коменски в началото на третото хилядолетие, Нач. образование, №3-4, 1999.

71. Данаилов, В. Вечното във „Велика дидактика“ на Ян Амос Коменски, Нар. Просвета, 1957, №11, 45-52.

72. Коменски- актуален и днес, Учит. дело, №80, 13.11.1970.

73. Ян Амос Коменски и някои съвременни проблеми на нашето училищ, Нач. Образование, 1970, №10, 1-6.

74. Манов, В. Не трябва ли да се повърнем към Коменски, Учител, IX, 1902, №6, 444-449.

75. Цонева, В. Ян Амос Коменски в класната стая на XXI век, Отворено образование, 1992, №3.

76. Тотева, Л. Идеята за всеобщо образование и възпитание днес-научен труд, ВТУ“Ан. Кънчев“ Русе, 1994, №9, 266-272.

б) Коменски в паралел с изтъкнати мислители допринесли за развитието на педагогиката;

77. Исторически очерки. Сократ. Коменски. Русо. Песталоци. Фрьобел. Дистервег. Вестник на учителското дружество(Видин), I , 1889/1890, №5, №6.

78. Коменски и Песталоци-едно сравнение, Основно училище, II, 1895, №XIII, 421-422.

79. Русо и Песталоци в отношение към Коменски, Педагогиум, I, 1891, №2,

27-28.

в) педагогически идеи и разработки;

80. Атанасов, Ж. Увод във възпитателните проблеми на детската литература. С., 1973, 136-141.

81. Басаричек, Ст. Педагогия, 4.IV. История на педагогията, Плевен,  1891., 150-163.

82. Бенев, Т. За Коменски, История на педагогиката. Плевен, 1906, 100-116.

83. Гановски, С. Педагогически албум. С., 1936, 1-3.  Авт. с псевд. С. Ц. Тодоров.

84. Гиздов, Г.Деятелност и възпитание (в педагогията на Ян Амос Коменски). С., Наука и изкуство, 1950, 157с.

85. История на  педагогиката. Ръководство за педагогическите училища за детски учителки. С. 1954. 42-53.

86. Квик, Р. Реформатори на възпитанието. Прев. от рус. ез.  Хр. Спасов. Силистра, 1903, 85-103.

87. Картева-Табакова, Д. История на педагогията, (по лекциите на К.-Табакова). С. 1946. 74-81.

88. Краев, Ил., П. Прокопиев. История на педагогиката. Плевен, 1924, 97-106.

89. Медински, Е. История на педагогиката. 4. I. С., 1950, 68-87.

90. Пароц, Ю. Всеобща история на педагогиката (за ръководство на учащите се в учителски семинари и средните училища). Прев. от фр. ез. Д. Петров-Ковак. С., 1883, 215-227.

91. Спатаки, А. Учебник по история на педагогията. Прев. Д. Душанов. Пловдив, 1883, 89-90.

92. Хаджиев, Ц. Тезиси по история на педагогиката (за един задочен курс за първоначални учители). С., 1949, 28-32.

93. Цветков, Д. Общата педагогика като наука и учебен предмет. С., 1988,

151-159.

94. Чакъров. Н., Ж. Атанасов. История на педагогиката. Ученик. С., 1954,

30-39.

95. Чакъров. Н. История на педагогиката. 4. I. С., 1949, 315-351.

96. Шишкин, М. Кратка история на педагогиката (съставена според новата програма на духовните семинарии в България). С., 1938, 70-76.

97. Аврамова, С. Голямото наследствона Ян Амос Коменски за предучилищното възпитание. Предуч. възпитание, 1957, №5, 22-26.

98. Аврамова, С. Наследството на Ян Амос Коменски за предучилищното възпитание. Изв. Инст. по педагогия, 7, 1958, 49-66.

99. Атанасов, Ж. Велик славянски педагог (по случай 285 години от смъртта на Коменски). Учителско дело, №90, 15.11.1955.

100. Атанасов, Ж. Делото на Ян Амос Коменски. Ново време, 1970, №11,

106-110

101. Атанасов, Ж. Идейни позиции, Учит.дело, №80, 13.11.1970.

102. Атанасов, Ж. Ян Амос Коменски. Бележит педагог, писател и хуманист. Труд, №73, 28.03.1957.

103. Бойчева, В. Първите „Правила за поведението на учениците“, съставени от Неофит Рилски за българските взаимни училища. Годишна история на образованието в България, Габрово, 3, 1985, 39-57.

104. Бойчева, В. Училищният дисциплинарен правилник на Габровското училище-Год. История на образованието в България, Габрово, 4,1987, 26-28.

105. Василев, Хр. , С. Караиванова. Ян Амос Коменски-създател на класно –урочната система. Изв. Инст. по педагогия, 7, 1958, 3-14.

106. Василев, Хр. Ян Амос Коменски за учителя, Юбилеен лист Ян Амос Коменски, 21.11.1957.

107. Георгиев, Л. Ян Амос Коменски за художественото възпитание, Юбилеен лист Ян Амос Коменски, 21.11. 1957.

108. Гиздов, Г. Коменски за училището и организацията на обучението, Учил. Практика, 1956, №4, 246-255.

109. Гиздов, Г. Ян Амос Коменски за училищната дисциплина (По случай 365 г. от рождението му). Нар. Просвета, 1957, №5, 1-13.

110. Гиздов, Г. Ян Амос Коменски за физическото възпитание (По случай 365 г. от рождението му). Въпр. физ. култ., 1957, №4, 159-165.

111. Гиздов, Г. Ян Амос Коменски за физическото образование в училището  (По случай 285 г. от смъртта му). Учит. дело, №89, 11.11.1955.

112. Гиздов, Г. Коменски за физическото възпитание на децата от предучилищна възраст. Сем. и училище, 1955, №10, 17-20.

113. Данаилов, Д. Ян Амос Коменски за нагледността. Юбилеен лист за Ян Амос Коменски, 21.11.1957.

114. Дончев, Д. Ян Амос Коменски за обучението и възпитанието. Учит. дело, №18, 26.04.1977.

115. Дончев, Г. Големите педагози. Ян Амос Коменски. Учит. практика, III, 1932/1933, №7, 306-307.

116. Жилцов, М. Дидактичните принципи на Ян Амос Коменски. Прев. от рус. ез. Учит. практика, XII, 1941/1943, №3, 128-132, №4, 187-192.

117. Клисарова, Н. За учителя. Учит. дело, №80, 13.11.1970.

118. Клисарова, Н. Идеите на Ян Амос Коменски за възпитанието на човека. Нар. просвета, 1971, №1, 98-101.

119. Колев, Й. Ян Амос Коменски за подготовката на шестгодишните деца за училище. Нач. образование, 1981, №4, 98-101.

120. Колев, Й. Система на нравственото възпитание в „Майчино училище“/Педагогическата система на Ян Амос Коменски/. Предуч възпитание, 1980, №7, 41-46.

121. Манов, В. Ян Амос Коменски за учебната метода. Бълг. училище, IX, 1936/1937, 409-417.

122. Маринов, С. Идеята за основно училище според Коменски. Учит. практика, XIII, 1942/1943, №7/8, 344-345.

123. Пирьов, Г. Коменски за развитието и възпитанието на детето. Юбилеен лист Ян Амос Коменски 21.11.1957.

124. Пирьов, Г. Природата и възможностите на детето. Учит. дело, №80, 13.11.1970.

125. Пирьов, Г. Проблемата за развитието на детето у Ян Амос Коменски. Изв.Инст. по педагогия, 7, 1958, 37-44.

126. Стаменов, Ив. Идеята на Ян Амос Коменски за всеобщо образование. Нар. просвета, 1957, №6, 11-21.

127. Стаменов, Ив. Интегралният подход в системата на Ян Амос Коменски. Нар. просвета, 1981, №8, 87-101.

128. Стаменов, Ив. Човекът като предмет на възпитанието в педагогическата  система на Ян Амос Коменски. Нар. просвета, 1957, №10, 97-100.

129. Стефанов, П. Дидактиката на Ян Амос Коменски. Нар. просвета, 1992, №1, 97-100.

130. Хрусанов, Г. Ян Амос Коменски за принципите на обучение. Изв. Инст. по педагогия, 7, 1958, 19-31.

131. Хрусанов, Г. Ян Амос Коменски за принципите на обучение. Нар. просвета, 1971, №1, 102-108.

132. Хрусанов, Г. Принципи на големия педагог. Учит. дело, №80, 13.11.1970.

133. Цветков, Д. На учениците-трудът, на учителя-ръководството. Учит. дело, №80, 13.11.1970.

134. Чакъров, Н. Ян Амос Коменски -велик педагог и миролюбец. Висше образование, 1957, №4.

135. Чакъров, Н. Ян Амос Коменски велик хуманист и миролюбец. Юбилеен лист Ян Амос Коменски, 20.11.1957.

136. Чакъров, Н. Ян Амос Коменски –велик чешки педагог/По случай предстоящото му честване/. Чехословакия по пътя на социализма, 1957, №3, 3,15.

137. Чакъров, Н. Мирогледът на Коменски като основа на педагогическите му възгледи. Юбилеен лист Ян Амос Коменски, 20.11.1957.

138. Чакъров, Н. Най-великото изкуство. Учит. дело, №80, 13.11.1970.

139. Бойчева, В. Системата на взаимното обучение и приложението и в България. Докторска дисертация, С., 1988, 43-59, 509-515, 529-537.

140. Касабова, П. Педагогическите идеи в „Сетивният свят в картини“ на Ян Амос Коменски Дипл. работа, С., Соф. Университет, 1991.

141. Димитров, Л. Велик демократ и хуманист, класик на педагогическата мисъл. Магистър, 1992, №4.

142.Маджаров, Ал. Ян Амос Коменски-за нагледността. Нач. образование, 1992, №1.

143. Маджаров, Ал. За обучението по математика в началните класове. Нач. образование, 1992, №3.

144. Попкочев,Тр. Идеята за възпитанието във „Велика дидактика“. Нач. образование, 1992, №5.

145. Прилагане на метода на изкуствата в обучението. Прев. от чеш. ез. Д. Тилев, Отв. Образование, 1992№2.

146. Стефанов, П. Дидактиката на Ян Амос Коменски. Педагогика, 1992, №1.

147. Попкочев, Тр. Обяснителни принципи във „Велика дидактика“. Педагогика, 1992, №5.

149. Колев, Й. Ян Амос Коменски за целта на възпитанието и характера на развитието на личността. Педагогика, 1992, №10, 83-87.

150. Тилев, Д. Създател на предучилищното възпитание“ Предуч. възпитание, 1992, №3, 43-45.

151. Маджаров, А. Ян Амос Коменски основоположник на началноучилищната педагогика. Нач. образование, 1997, №4-5, 19-28.

152. Митов, Т. Реч отпечатана в Основно училище. Лом, год. I. 1894-1895.

153. Бозарова, П. Коменски и образователните реформи /авторизиран превод от англ. ез. със съкращения / Педагогика, 1992, №7-8, 5-12.

г) други;

154. Атанасов. Ж. Ян Амос Коменски за възпитателното значение на художествената литература. Нар. просвета, 1957, №6, 22-27.

155. Атанасов, Ж. Коменски и детската литература. Изв. Инст. по педагогия,  7, 1958, 91-101.

156. Бабов, К. Димитър Благоев за Ян Амос Коменски. Нар. просвета, 1957, №7, 11-17.

157. Младенов, Ст. Вестник на чехословашкия педагогически институт „ Ян Амос Коменски“ . Училищен преглед, XXII, 1923, №7-8, 545-555.

158. Чакъров, Н. Двете позиции към творчеството на Ян Амос Коменски. Нар. просвета, 1967, №12, 103-107.

159. Мицева, В. Необходим енциклопедичен наръчник. АБВ, №8, 05.05.1992.

160. Колев, Й. Работилница за човещина. Нач. образование, 1992, №4.

161. Стаменов, Ив. Една неосъществена мечта на Ян Амос Коменски-матетика. Отв. образование, 1992, №1.

162. Палоуш, Р. Хармония и синкретизъм. Педагогика, 1992, №5.

163. Иванов, Ив. Ян Амос Коменски за милосърдието. Педагогика, 1992, №12.

164. Колев, Й. Мисли на Ян Амос Коменски за хармонията. Предуч. образование1992, №1, 31-35.

165. Лозанова, Л. Философски и педагогически възгледи на Ян Амос Коменски, Дипл. работа, С, СУ, 1998, 50с.

Категории