Словото

21. Радостта на Земята

„ Пей, небе, и радвай се, земьо,

И запейте, планини;

Защото Господ утеши людете Си.” Исаия 49: 13

„ Развеселяваш излиянията на зората и на вечерта:

Като посещаваш земята и я напояваш

Ти я преобогатяваш;

………………………

И хълмовете се опасват с радост;

Ливадите се обличат със стада,

И долините се покриват с жито;

Възклицават, още и пеят.” Псалми 65: 8-13

„ Нека се веселят небесата и нека се радва земята,

Нека бучи морето и всичко, що има в него.

Нека се развесели полето и всичко, що е в него;

И да ликуват всички дървета на гората

Пред Господа, защото Той иде.” Псалми 96: 11-13

„ Господ царува; нека се радва земята.” Псалми 97: 1

Всичко хармонично произвежда радост. Скръбта представя оран на нивата, а радостта жетва. Когато хората орат, земята се радва; когато жънат, житото се радва, че е минало през ред страдания и се е освободило.

Понеже влизате вече във възмъжаването, вземете благата на вашата възраст, като плодове, и ги принесете в жертва пред олтара на Бога, да се весели, че има хора, които и при тежките условия на живота, могат да Му служат. Цялото небе и цялата земя се радва на онези, които служат на Бога с любов.

Когато дойде новата култура, когато Словото стане плът в човека, тогава ще настане най-голямата радост на земята и Христос няма вече да казва: Син Человечески дойде на земята, и не намери място да подслони своята глава.

Категории