Словото

24 АВГУСТ, СРЯДА, 5 ч. УТРИННА МОЛИТВА

24 АВГУСТ, СРЯДА, 5 ч. УТРИННА МОЛИТВА

Размишления

1. „Отче наш“.

2. Размишление (коленичили на лявото коляно):

„Да ни благослови Господ да ходим неуморно в Пътя на Истината и Живота.“

„И всичките ни мисли, желания, действия и постъпки да бъдат заквасени с Живата Истина, която изтича от Духа на Любовта.“

3. Благославяй, душе моя, Господа!

4. Да се помолим на Господа: „Всички наши приятели, които са тук, и които не присъстват, да ги закваси с Живата Истина на Живия Господ, Който сега е между нас.“

5. Добрата молитва.

6. „Бог е Дух, и които Му се кланят, с Дух и Истина трябва да се кланят.“ (Евангелие от Йоана 4:24)

„Освети ги чрез Твоята Истина: Твоето Слово е Истина.“ (Евангелие от Йоана 17:17)

„Затова отхвърлете лъжата и всеки с ближнаго си говорете истина, защото сме удове един на друг.“ (Послание към ефесяните 4:25)

„Защото законът чрез Мойсея бе даден, а Благодатта и Истината – чрез Исуса Христа биде.“ (Евангелие от Йоана 1:17)

„Затова да празнуваме не с вехт квас, нито с квас на злоба и лукавство, но с безквасни хлябове на искреност и на Истина.“ (Първо послание към коринтяните 5:8)

Психически упражнения №1 и №2

Ще ви дам едно психическо упражнение (№1). Когато го изпълнявате, ще произнасяте следното изречение: Да подчини Бог всяко нисше действие в нас на Духа на Истината. Като правите упражнението, ще произнасяте тази формула и ще имате предвид нисшето в света, което развращава хората – ще го снемете надолу. Като вдигнете ръцете си нагоре, ще концентрирате мисълта си, за да започне върху вас да действа Духът на Истината. Това упражнение ще направите три пъти.

Изречението, което ще произнесете при второто упражнение (№2) е: Да се възцари Любовта, Мъдростта и Истината във всичката си пълнота в нашите души. Ръцете се поставят хоризонтално пред гърдите с длани, обърнати напред, и допрени средни пръсти; след това ръцете се разтварят в хоризонтална посока и се издигат нагоре, докато се допрат над главата, след което се свалят надолу пред гърдите. Това упражнение ще направите три пъти и при последното изпълнение на упражнението ще кажете: Така ние отваряме сърцата си на Господа, Който е сега между нас. Да се прослави Неговото Име! Амин!

След това се пристъпи към изпълнение на четирите гимнастически упражнения.

Категории