Словото

24.08. (ЧЕТВЪРТЪК), 5 ч. – УТРИННА МОЛИТВА

24.08. (ЧЕТВЪРТЪК), 5 ч. – УТРИННА МОЛИТВА

1. Добрата молитва (С вдигнати ръце.)

2. Благославяй, душе моя, Господа. (С движения. Виж наряда от сряда.)

3.Господ постави престола Си на Небето и царството Му владее над всичко.“

Царството Божие не е в обикновеното слово, а в разумната сила.

Царството Божие не е вътре в обикновеното, а в безпределната ширина на душата и духа: в душата, която обича, и в Духа, който люби.

Не презирай деня на Любовта, в който Тя е почнала да се проявява. Отвори сърцето си и чакай я. Приготви нозете си и посрещни я. Отвори обятията си и целуни я.

Приложи Живото Слово на твоя Небесен Баща, Който те е привлякъл с нишките на Своята Любов. Тия нишки са в ръцете на Христа, изявеният Бог на Любовта.

„Идете – казва Той, – известете на братята Ми да идат в Галилея, и там ще Ме видят.“ (Мт, 28:10) Галилея – това е човешкият разум, планината, на която душата може да слуша Неговия глас.

„Чрез съветите си ще ме водиш и след това ще ме приемаш в слава.“ (Псалм 73: 24)

„Тогава ще преговарям славното Твое великолепие и величието на всичките Твои чудни дела.“ (Псалм 145: 5)

„Най-после, братя мои, укрепете се в Господа, в силата на Неговото могъщество (Еф, 6: 10), на Неговата безгранична Любов, неизказана Мъдрост и в светлината на Неговата Истина.“

Призовете Го и Той ще дойде.

Посейте Доброто и Той ще го възрасти.

Приложете милосърдието и Той ще го благослови.

Ще бъдете тогава всички народ избран, синове и сънаследници с Христа на Бога Живаго.

4. Да произнесем думата „Благост.“

Ще опитаме какъв ефект може да произведе тази дума в нас, само като я произнесем.

(Произнесохме думата 5 пъти в песен със следните положения на ръцете: настрани с малък наклон, хоризонтално, напред, малко раздалечени, хоризонтално, пред устата, хоризонтално, пред устатата и т.н. При това положение на ръцете се изпя с постепенно усилване, а после – с отслабване: Бла-а-а-гост.)

Две ритмични движения има в думата Благост.

(Направихме едно кръгообразно движение с ръцете (3 пъти): отпред, надолу, с полуклякане и с широк кръг обикаляхме назад около тялото, нагоре и ръцете пак се спущаха напред, надолу, без свиване на лактите.)

(Изпяхме пак Благост. Ръцете в хоризонтално положение, надолу, отпред, нагоре, до брадата.)

5. Да произнесем думите „В Дух и сила“ – ръцете хоризонтално. (Повторихме ги 7 пъти.)

(При същото движение на ръцете се изговаря: В Дух и сила, която носи победа (5 пъти). При разтваряне на ръцете и при изговаряне на думите след всяка дума движението на ръцете се спира във вид на хвърчене. Със същото движение на ръцете – като хвърчене, се изговарят следните думи: „В Дух и сила, която носи победа и дава свобода.“)

(Пак се изпя Благост (3 пъти) и при разтваряне на ръцете с движение на хвърчене изговорихме следните думи: Свобода на изявената Божия Истина в нашите души.)

(С ръце, напред прострени, изпя се Благост. Изговори се Благост и изречението: В Дух и сила, която носи победа и дава свобода, свобода на изявената Божия Истина в нашите души.)

6. Отче наш. (Ръцете нагоре.)

7. Гимнастическите упражнения (новите).

Това са първите уроци на закона на ритъма. Виждам, че мнозина от вас, като не сте си доспали, не сте в туй нормално състояние. Понеже не сте свикнали на ранно ставане, то мнозина от вас сте в положение на махмурлии и затова, като пяхте Благославяй, душе моя, Господа, гласът ви не вървеше. Сутрин, като не си доспал, ще вземеш думата Благост, ще я изпееш няколко пъти, докато се тонираш, и после ще отидеш на работа.

Това е то, Новото учение – туй е предговорът на Новото учение, предисловие.

Как разбирате думите на пророка, казани още преди 2000 години: „И ще бъдат научени от Господа.“ (Ис, 54: 13) Той е говорил за тези времена, когато хората ще бъдат научени чрез Божията Любов.

„И ще им дам нови сърца, и ще вложа Духа Си.“121

Щом вложи Духа Си, чрез тази Любов Бог ще ни научи на Своите закони: как да живеем, как да Му служим, как да обичаме. Да обичаме – това е едно изкуство. Да обичаш – това е най-великото изкуство, а да любиш е още по-голямо изкуство. Не мислете, че е лесно. Да обичаш, то е изкуство, наука – Божия наука. Тъй ще го схванете. Туй схващане на тази наука е нещо безпределно, обширно вътре в себе си. Изисква се време и пространство.

Е, какво схващате вие от днешния ден? Вижте, туй хубавото лице, какво означава? – Благост. На кого е това лице? – То е лицето на Нашия Баща. Той ни се усмихва отгоре.

(Обаждат се: „Отзарана имаше малко вятър.“)

Вятърът – това е емблема на нашите души. В умствения живот трябва да стане едно малко проветряване. Питам сега: светът разбира ли туй нещо? Онези, които са в църквата, разбират ли и те? В затвор са те! Ето защо трябва да излезем под отворено небе, да видим Божията благост. В нашите затворени сърца какво ще видим? В умовете им има само тези човешки художества – икони, кандила, туй-онуй, и мислят, че като излезеш от църквата, ще станеш добър. Как ще станеш? Та ние сега сме в Божията църква и кандилото се запали, излезе вече.

(Подразбира се Слънцето.)

Ние сега виждаме: излизат първосвещеник и свещеник от тази църква, и ние почваме да Го чувстваме, и Той почва да благославя. Този свещеник – Той е Христос на Любовта, и като дойде тя, Той дигне ръцете си. Тогава се запалва кандилото на нашето сърце и почваме да разбираме какво нещо е да се служи на Бога в Дух и Истина.

И когато ви питат: „Вие на църква ходите ли?“, ще им отговорите: „Еее, каква църква имаме ние, какво кубе има само? А пък едно кандило има – като се запали туй кандило, навсякъде светва.“ Туй е Църквата – това е Великата Божия църква. И днес църквата и всичко, което имаме, го устройват заради нас.

Сега аз желая днес да разберете Христа. Какво ви казва Христос тази сутрин?

(Благост.)

Прочетете отначало какво ви е казал Христос тази сутрин. Искам един от вас да го прочете музикално. Кой може да чете музикално?

(Брат Зурков прочете стиховете.)

Утринна молитва, държани на 24 август, четвъртък, 5 ч., 1922 г., Търново

Категории