Словото

Образуващи и разпадащи се аспекти помежду добротворните и злосторните светила

 

a)      Образуващи и разпадащи се аспекти помежду добротворци.

Всяко добротворно светило според количеството, силата и трайността на добрите съчетания, които образува с другите светила, показва количеството, качеството, силата, трайността и плодотворността на добродетелите, които човек е обработил и придобил. Всяко добротворно светило, образуващо добри съчетания с добротворците, е свидетелство, че човек обича известни добродетели и се стреми да ги увеличава. Всяко добротворно светило, което образува лоши съчетания с другите благотворни светила, свидетелства, че в миналите си животи човек е имал изработени добродетели и в последствие ги е изоставил. За такива случаи казваме, че човек е прегрешил.

При образуващи се аспекти между добротворци или добротворци с неутрални светила, започва развитие или се усъвършенства някаква добродетел, дарба или способност. По сила на тази добродетел, дарба или способност ще бъде съответна на силата на аспекта. При разтурящ се аспект между добротворци или добротворци и неутрални светила имаме, в съответствие със силата на аспекта, отслабване на някаква добродетел, дарба или способност.

При образуващите се дисхармонични съчетания между добротворците и неутралните светила, имаме загуба на някаква добродетел, дарба или способност, вследствие на небрежност или погрешни схващания, разбирания, действия и леност. Изобщо дисхармоничните съчетания в този случай показват грешки, които лесно могат да се поправят. (При грешката намеренията и целите са положителни, но методът е погрешно избран и резултатът е неблагоприятен). Когато имаме разтурящи се дисхармонични съчетания между добротворците или между добротворците и неутралните светила, това показва стремеж към поправяне на грешките, които се осъзнават.

b)     Образуващи и разпадащи се аспекти между злосторници.

Всяко злосторно светило, получаващо добри аспекти от други злосторни светила, показва взаимно усилване на добрите качества, свързани с тях. Всяко злосторно светило, получаващо лоши съчетания с другите злосторни светила, показва взаимно усилване на всички лоши качества, свързани с тях.

Образуващите се дисхармонични съчетания между злосторниците и неутрални светила показват наклонности и стремежи към престъпления. (Престъпление е такава постъпка, при която човек предварително знае, че ще извърши зло.)

Най-лошите аспекти между светилата са образуващите се дисхармонични съчетания между злосторниците, тогава имаме загуба на редица добродетели, дарби и способности, умножаване на пороци и престъпления.

При разтурящи се дисхармонични съчетания между злосторници или между злосторници и неутралните светила, имаме осъзнаване на престъпленията и стремеж за тяхното поправяне. Осъзнаването и стремежът към поправяне са толкова по-силни, колкото по-голямо е отдалечаването, колкото по-напреднало е разтурянето на аспекта.

Образуващите се или разтурящи се хармонични съчетания между злосторниците или между злосторниците и неутралните светила показват възможностите за придобиване на сили, на материал за добротворство или злочинство, в зависимост от това, кое светило ръководи влиянието на аспекта.

c) Образуващи и разпадащи се аспекти между добротворците и злосторниците

Всяко злосторно светило, което получава добри съчетания с добротворните светила, показва до каква степен и в какво отношение низшите сили, които са свързани с това светило, се подчиняват на Божествените добродетели и са в услуга на Доброто изобщо или с други думи казано, до каква степен човек се поддава на възпитание по отношение на Доброто. Всяко злосторно светило, получаващо лоши съчетания с добротворците, показва до каква степен и в какво отношение силите на Доброто и силите на злото са в борба в човека.

Всяко добротворно светило, образуващо добри съчетания със злосторниците, показва, че човек има стремеж да предаде своите добродетели на другите хора, които нямат такива. С други думи казано, такъв човек работи с добродетелите си и възпитава правилно другите, които нямат добродетели. Всяко добротворно светило, което получава лоши аспекти със злосторниците, показва, че човек в миналите си животи с дарбите и способностите, които е притежавал, е послужил на злото, подчинил се е на злото, сдружил се е с него, смесил е Доброто и злото. За такъв човек се казва, че е направил прегрешение.

Образуващите се хармонични съчетания между добротворците и злосторниците показват стремеж за контролиране на низшата природа, стремеж за съобразяване с добродетелите и подчинението на низшата природа у човека.

При разтурящи се хармонични съчетания между добротворци и злосторници имаме небрежност, изоставяне на добрите стремежи, застой в развитието на добродетелите, смесване на доброто със злото.

Когато се образуват дисхармонични съчетания между добротворците и злосторниците, това показва, че човек се намира в положението на блудния син преди да напусне баща си.

Когато обаче имаме разтурящи се дисхармонични аспекти между добротворците и злосторниците, тогава съзнанието на човека е като това на блудния син при завръщането му в бащиния дом.

Категории